11.5.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych - Komisja Europejska podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć terrorystom i przestępcom pole działania, pozbawiając ich możliwości planowania, finansowania i dokonywania przestępstw. 

Sześć miesięcy po wprowadzeniu pakietu środków antyterrorystycznych z października 2017 r. Komisja proponuje środki mające na celu:

 • poprawę bezpieczeństwa dokumentów tożsamości i ograniczenie fałszowania dokumentów;
 • zapewnienie organom ścigania i organom sądowym dostępu do elektronicznych materiałów dowodowych i informacji finansowych;
 • dalsze ograniczenie terrorystom dostępu do substancji służących do domowej produkcji materiałów wybuchowych (tzw. prekursorów);
 • zaostrzenie kontroli przywozu i wywozu broni palnej.

Komisja złożyła również sprawozdanie z postępów w realizacji priorytetowych inicjatyw, które przygotują grunt dla rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: - "Bezpieczeństwo od samego początku jest głównym priorytetem tej Komisji. Nieustająco wspieramy starania państw członkowskich na rzecz lepszej ochrony naszych obywateli i ich swobód. Dzisiaj zaś intensyfikujemy działania, by pozbawić przestępców i terrorystów narzędzi i zasobów, które umożliwiają im dokonywanie przestępstw – w ten sposób realizujemy zobowiązanie do stworzenia Unii, która chroni".

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: - "Podjęliśmy działania, aby ograniczyć stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych i broni palnej, poprawić bezpieczeństwo dowodów tożsamości oraz wprowadzić środki, dzięki którym organy ścigania będą miały lepszy dostęp do informacji potrzebnych do zwalczania przestępczości i terroryzmu. Nowy system bezpieczeństwa powstaje na bazie podstawowych środków bezpieczeństwa, lecz opiera się również na skuteczniejszym zarządzaniu granicami oraz sprawniejszej współpracy organów ścigania i organów sądowych. W ten sposób jesteśmy coraz bliżej stworzenia rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa".

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa, Julian King powiedział: - "Dając organom ścigania dostęp do najistotniejszych informacji finansowych, eliminujemy kolejną lukę prawną wykorzystywaną przez terrorystów i uderzamy w ich czułe miejsce – finanse. Ułatwiając zaś gromadzenie elektronicznych materiałów dowodowych, zaostrzając kontrole broni palnej i prekursorów materiałów wybuchowych oraz zwiększając bezpieczeństwo dowodów tożsamości, jeszcze bardziej ograniczamy terrorystom przestrzeń działania".

Lepsza ochrona obywateli Europy to wspólny najwyższy priorytet uzgodniony we wspólnej deklaracji dotyczącej priorytetów ustawodawczych UE na lata 2018–2019. Zestaw przedstawionych środków, które zostały również ujęte we wspólnej deklaracji, usprawni trwające już na poziomie UE starania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz usunięcia zidentyfikowanych luk prawnych. Zaproponowane dziś akty prawne powinny zostać przyjęte przez obydwu współprawodawców w trybie pilnym w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa obywateli UE.

Poprawa bezpieczeństwa dowodów tożsamości w ramach walki z fałszowaniem dokumentów

Komisja proponuje zwiększenie bezpieczeństwa dowodów tożsamości obywateli UE oraz dokumentów pobytu wydanych członkom ich rodzin niebędącym obywatelami UE. Szacuje się, że 80 mln Europejczyków posiada obecnie dowody tożsamości nienadające się do odczytu komputerowego i niezawierające identyfikatorów biometrycznych – należy zatem zwalczać stosowanie sfałszowanych dokumentów, które terroryści i przestępcy mogą wykorzystywać do przedostawania się do UE z innych państw. W tym celu przewiduje się:

 • Wprowadzenie wspólnych norm bezpieczeństwa w całej UE zgodnie z minimalnymi normami bezpieczeństwa określonymi przez ICAO;
 • Wprowadzenie obowiązku stosowania danych biometrycznych w państwach wydających dowody tożsamości: dowody tożsamości obywateli UE (w wieku powyżej 12 lat) i dokumenty pobytu członków ich rodzin niebędących obywatelami UE będą zawierały dane biometryczne, tj. odciski palców i wizerunki twarzy zapisane na mikroprocesorach znajdujących się w dokumentach. Oprócz tego wprowadzone zostaną lepsze zabezpieczenia, jeśli chodzi o dostęp do danych biometrycznych;
 • Przeprowadzenie ambitnego procesu stopniowego wycofywania dokumentów: nowe przepisy przewidują stosunkowo szybkie, lecz stopniowe wycofywanie niezgodnych z wymogami dokumentów po upłynięciu okresu ich ważności lub najpóźniej w ciągu pięciu lat, a słabiej zabezpieczonych (tj. nienadających się do odczytu komputerowego) – w ciągu dwóch lat.

Proponowane rozporządzenie nie wprowadza obowiązkowych dowodów tożsamości w UE, lecz zapewnia modernizację zabezpieczeń już istniejących dokumentów, przy czym wygląd krajowych dowodów tożsamości pozostaje całkowicie w gestii poszczególnych państw członkowskich. Wprowadzając te bardziej rygorystyczne normy zastosowano podobne podejście jak w przypadku zastosowanych na poziomie UE zabezpieczeń paszportów.

Walka z finansowaniem terroryzmu

Aby dać organom ścigania dostęp do informacji finansowych koniecznych do prowadzenia postępowań dotyczących poważnych przestępstw (w tym informacji o rachunkach bankowych i analiz finansowych), Komisja proponuje nową dyrektywę, która przewiduje:

 • Bezpośredni dostęp do informacji o rachunkach bankowych: organy ścigania i biura ds. odzyskiwania mienia będą miały – w indywidualnych przypadkach – bezpośredni dostęp do informacji o rachunkach bankowych znajdujących się w krajowych scentralizowanych rejestrach, co umożliwi tym organom identyfikację banków, w których mają rachunki podejrzane osoby. Dzięki ochronie danych osobowych funkcjonariusze organów ścigania otrzymają dostęp jedynie do ograniczonego zakresu informacji na temat tożsamości posiadacza rachunku bankowego i tylko w określonych przypadkach poważnej przestępczości lub terroryzmu.
 • Lepsza współpraca: Dyrektywa zapewnia lepszą współpracę między krajowymi organami ścigania i krajowymi jednostkami analityki finansowej (FIU), a także między państwami członkowskimi. Między innymi organy ścigania będą miały możliwość zwracania się do FIU o udzielenie informacji finansowych – w tym danych dotyczących transakcji finansowych – a FIU będą mogły uzyskiwać informacje na temat ścigania przestępstw od właściwych organów krajowych.

Zaostrzenie przepisów dotyczących tzw. prekursorów materiałów wybuchowych oraz przywozu i wywozu broni palnej

Materiały wybuchowe wytwarzane domowym sposobem były w ostatnich latach wykorzystywane przez terrorystów w wielu atakach w Europie. Aby usunąć tę lukę w systemie bezpieczeństwa, Komisja proponuje zaostrzenie obecnych przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. W tym celu przewiduje się:

 • Zakaz stosowania kolejnych substancji chemicznych: Komisja zaproponowała umieszczenie kolejnych substancji chemicznych w wykazie zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych wytwarzanych domowym sposobem. Ponieważ substancje te można nabywać zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w internetowych sklepach i platformach handlowych, nowe przepisy będą mieć również pełne zastosowanie do sprzedaży online;
 • Likwidację obecnych systemów rejestracji: Nowe przepisy zakładają wycofanie obecnie stosowanych przez niektóre państwa członkowskie systemów rejestracji. Systemy te, uznane za słabe pod względem bezpieczeństwa, umożliwiają obywatelom rejestrowanie zakupów niektórych substancji objętych ograniczeniami za zwykłym okazaniem dowodu tożsamości;
 • Ostrożne wydawanie pozwoleń i kontrola bezpieczeństwa: państwa członkowskie mogą wprowadzać systemy wydawania pozwoleń na zakup ograniczonej liczby substancji objętych ograniczeniami, które mogą być wykorzystywane do legalnych celów. Przed wydaniem obywatelowi pozwolenia na taki zakup każde państwo członkowskie będzie musiało zweryfikować zasadność wniosku i przeprowadzić staranną kontrolę bezpieczeństwa, w tym kontrolę uprzedniej karalności;
 • Szybszą i skuteczniejszą wymianę informacji: Nowe rozporządzenie nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji właściwym organom w ciągu 24 godzin. Nowe środki przewidują również intensywniejszą wymianę informacji między przedsiębiorstwami, także internetowymi, oraz zwiększanie świadomości podmiotów w całym łańcuchu dostaw.

Przemyt broni palnej nadal stanowi poważny problem dla bezpieczeństwa w Europie. Dlatego też Komisja aktualizuje unijne przepisy dotyczące wywozu i przywozu broni palnej do użytku cywilnego. Nowe przepisy przewidują:

 • Udoskonalenie procedur kontroli: Państwa członkowskie powinny przeprowadzać systematyczne kontrole przeszłości wszystkich osób ubiegających się o zezwolenie na wywóz, korzystając w szczególności z europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) w celu sprawdzenia, czy dana osoba była wcześniej karana, oraz wglądu w system wymiany informacji w zakresie kontroli wywozu broni konwencjonalnej (COARM), który zawiera powiadomienia o odmowach wydania zezwolenia na wywóz;
 • Sprawniejszą wymianę informacji: Państwa członkowskie powinny bardziej systematycznie i w lepszy sposób wykorzystywać informacje, np. regularnie wprowadzać je do systemu COARM, i prowadzić jedną krajową bazę danych dotyczących wydanych zezwoleń i przypadków odmowy. Ponadto do 1 lipca każdego roku powinny również przedstawiać Komisji szczegółowe statystyki dotyczące przywozu i wywozu broni palnej.

Kontekst

Bezpieczeństwo to priorytet polityczny obecnej Komisji od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r. aż po ostatnie orędzie o stanie Unii z 13 września 2017 r.

14 grudnia 2017 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, rotacyjna prezydencja Rady i przewodniczący Komisji Europejskiej podpisali wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019, w której podkreślono zasadnicze znaczenie lepszej ochrony bezpieczeństwa obywateli poprzez umieszczenie go w centrum unijnych prac legislacyjnych. Priorytetowo potraktowano inicjatywy mające na celu zapewnienie organom państw członkowskich dostępu do informacji o tym, kto przekracza wspólną zewnętrzną granicę UE, a także stworzenie interoperacyjnych unijnych systemów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania granicami i zarządzania migracjami oraz wzmocnienie instrumentów zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Europejska agenda bezpieczeństwa stanowi punkt odniesienia dla działań Komisji w tej dziedzinie. Określono w niej główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym zwalczanie radykalizacji, zwiększanie bezpieczeństwa cybernetycznego, odcięcie finansowania terroryzmu oraz poprawę wymiany informacji. Od momentu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji, tym samym przygotowując grunt pod rzeczywistą i skuteczną unię bezpieczeństwa. Postępy te są przedstawiane w regularnie publikowanych sprawozdaniach Komisji dotyczących unii bezpieczeństwa. 

Dodatkowe informacje:

Porady prawne

Przestępca w chmurze

Współcześni przestępcy i terroryści powszechnie wykorzystują wiadomości tekstowe, e-maile i komunikatory. Jednak w przypadku śledztw transgranicznych uzyskanie elektronicznych materiałów dowodowych jest trudne. Dlatego KE proponuje nowe przepisy, które ułatwią policji i organom sądowym dostęp do e-maili lub dokumentów znajdujących się w chmurze. - Musimy wyposażyć organy ścigania w narzędzie godne XXI wieku" – powiedziała komisarz Věra Jourová.

Komisja zaprezentowała nowe narzędzia do transgranicznego gromadzenia elektronicznych materiałów dowodowych w ramach procesów karnych (zob. komunikat prasowy).

Nowe przepisy pozwolą organom ścigania w państwach członkowskich UE skuteczniej poszukiwać dowodów w internecie i za granicą, zapewniając jednocześnie odpowiednie gwarancje poszanowania praw i wolności wszystkich zainteresowanych osób.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: - "Elektroniczny materiał dowodowy odgrywa coraz większą rolę w postępowaniach karnych. Nie możemy pozwolić na to, by przestępcy i terroryści wykorzystywali nowoczesne technologie łączności elektronicznej do ukrywania swojego przestępczego procederu i unikania odpowiedzialności karnej. Europa nie może stanowić dla przestępców i terrorystów kryjówki – czy to w internecie, czy też w świecie realnym. W oparciu o przedstawiony wniosek wprowadzone zostaną niespotykane dotychczas narzędzia, które nie tylko umożliwią właściwym organom gromadzenie elektronicznego materiału dowodowego, lecz także zapewnią solidne gwarancje poszanowania praw i wolności wszystkich osób, których to dotyczy".

Věra Jourová, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: - "Podczas gdy organy ścigania nadal w swojej pracy wykorzystują nieefektywne metody, przestępcy stosują w swoim procederze najnowocześniejsze technologie pozwalające osiągnąć szybkie rezultaty. Musimy wyposażyć organy ścigania w godne XXI w. narzędzia do zwalczania przestępczości, zważywszy że do popełniania przestępstw przestępcy stosują metody na miarę XXI w."

Przestępcy i terroryści wykorzystują wiadomości tekstowe, e-maile i aplikacje do komunikowania się ze sobą. W ponad połowie wszystkich prowadzonych obecnie postępowań karnych wystosowano transgraniczne wnioski o pozyskanie elektronicznego materiału dowodowego będącego w posiadaniu dostawców usług w innym państwie członkowskim lub poza UE. Aby uzyskać tego rodzaju dane, konieczna jest współpraca sądowa i wzajemna pomoc prawna, przy czym jednak proces ten jest obecnie zbyt powolny i uciążliwy. Obecnie w przypadku niemal dwóch trzecich przestępstw, gdy materiał dowodowy znajduje się w innym państwie, nie można prawidłowo przeprowadzić śledztwa ani skutecznie pociągnąć sprawców do odpowiedzialności, głównie z powodu czasu, jaki zajmuje zgromadzenie dowodów, bądź ze względu na rozdrobnienie ram prawnych. Wniosek pozwoli wyeliminować tę lukę, czyniąc proces pozyskiwania elektronicznego materiału dowodowego szybszym i wydajniejszym.

Przedmiotowy wniosek legislacyjny:

 • wprowadza europejski nakaz wydania materiału dowodowego: dzięki temu organ sądowy w jednym państwie członkowskim będzie mógł wystąpić o elektroniczny materiał dowodowy (taki jak e-maile, wiadomości tekstowe lub wiadomości przesłane za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji) bezpośrednio do dostawcy oferującego usługi w Unii i mającego siedzibę lub przedstawicielstwo w innym państwie członkowskim, bez względu na lokalizację danych, a dostawca usług będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 10 dni, a w pilnych przypadkach – w ciągu 6 godzin (w porównaniu z terminem wynoszącym 120 dni w przypadku dotychczas stosowanego europejskiego nakazu dochodzeniowego lub 10 miesięcy w przypadku procedury wzajemnej pomocy prawnej);
 • zapobiegnie usuwaniu danych dzięki wprowadzeniu europejskiego nakazu zabezpieczenia danych:pozwoli to organom sądowym w jednym państwie członkowskim zobowiązać dostawcę oferującego usługi w Unii i mającego siedzibę lub przedstawicielstwo w innym państwie członkowskim do zabezpieczenia konkretnych danych, aby umożliwić organowi wystąpienie o te informacje w późniejszym terminie w ramach wzajemnej pomocy prawnej, europejskiego nakazu dochodzeniowego lub europejskiego nakazu wydania materiału dowodowego;
 • uwzględnia solidne gwarancje i środki zaradcze: oba nakazy można będzie wydawać wyłącznie w ramach postępowań karnych i zastosowanie będą miały wszystkie gwarancje procesowe przewidziane w prawie karnym. Nowe przepisy gwarantują wysoki poziom ochrony praw podstawowych, w tym m.in. udział organów sądowych i dodatkowe wymogi warunkujące uzyskanie danych należących do określonych kategorii. Przewidziano w nich również rozwiązania gwarantujące poszanowanie prawa do ochrony danych osobowych. Dostawcom usług oraz osobom, o których dane wystąpiono, przysługiwać będą różne gwarancje, takie jak możliwość wystąpienia przez dostawcę usług o rewizję, jeżeli np. nakaz w oczywisty sposób narusza Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej;
 • zobowiąże dostawców usług do wyznaczenia przedstawiciela prawnego na terenie Unii:aby zapewnić objęcie wszystkich dostawców usług, którzy oferują swoje usługi w Unii Europejskiej, tymi samymi obowiązkami, nawet wówczas, gdy ich siedziba mieści się w państwie trzecim, zobowiązano ich do wyznaczenia przedstawiciela prawnego na terenie Unii odpowiedzialnego za odbiór, wypełnianie i egzekwowanie decyzji i nakazów wydawanych przez właściwe organy państwa członkowskiego do celów zgromadzenia dowodów w postępowaniu karnym;
 • zagwarantuje pewność prawa przedsiębiorstwom i dostawcom usług: podczas gdy obecnie organy ścigania występujące o udostępnienie materiału dowodowego często muszą liczyć na dobrą wolę dostawców usług, w przyszłości stosowanie do wszystkich dostawców usług tych samych przepisów regulujących tryb występowania o przekazanie elektronicznego materiału dowodowego przyczyni się do zwiększenia pewności prawa dla organów i dostawców usług.

Kontekst prawny

Bezpieczeństwo stanowi priorytet polityczny Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera z lipca 2014 r. a skończywszy na ostatnim orędziu o stanie Unii z 13 września 2017 r.

W opublikowanej w kwietniu 2015 r. Europejskiej agendzie bezpieczeństwa Komisja zobowiązała się do dokonania przeglądu przeszkód utrudniających prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych. W następstwie tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Brukseli 22 marca 2016 r., unijni ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych za priorytet uznali przyjęcie środków służących wydajniejszemu i skuteczniejszemu zabezpieczaniu i pozyskiwaniu elektronicznego materiału dowodowego. Od tego czasu kwestia ta była kilkakrotnie dyskutowana przez ministrów i została ponownie podkreślona przez europejskich przywódców w konkluzjach z czerwca 2016 r. dotyczących usprawnienia wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w cyberprzestrzeni.

Przedstawiony dzisiaj wniosek jest wyrazem starań podejmowanych przez Komisję w celu wypełnienia zobowiązania do skuteczniejszej ochrony europejskich obywateli podjętego we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019.

Dodatkowe informacje:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

Od 25 maja br. w całej UE należy stosować nowe przepisy o ochronie danych - czyli tzw. RODO. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby.  - (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Kiedy MŚP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

Kiedy MŚP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Z czego wynika obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania? Na (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Co to jest naruszenie danych osobowych? Przez pojęcie „naruszenia ochrony danych” należy rozumieć „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu (...)

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Trybunał Konstytucyjny: rozporządzenie ministra o ujawnianiu przyczyny niepełnosprawności niekonstytucyjne Rozporządzenie przewidujące ujawnianie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu jej przyczyny jest niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny uwzględnił skargę konstytucyjną (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Niekonstytucyjne przeszukania

Niekonstytucyjne przeszukania

Przepisy regulujące przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych Brak ustalenia w ustawach pojęć „przeszukanie osoby” i „kontrola osobista” narusza konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Konstytucję (...)

Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

W swym założeniu RODO ma na celu wzmocnienie podstawowych praw obywateli w epoce cyfrowej oraz ułatwienie przedsiębiorstwom i organizacjom działania na wspólnym rynku (gdyż gwarantuje jednolitą ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej). RODO ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. Nowe (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko (...)

SN o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL

SN o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL

SN uwzględnił skargę nadzwyczajną od wyroku, który nakazał przeprosiny za przypisanie powodowi płatnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL 21 kwietnia 2021 r. Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uwzględnił skargę nadzwyczajną (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku?? Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie: ustawy (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym (...)

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

W naszej firmie na mocy polecenia Prezesa Zarządu została przeprowadzona ocena pracownicza, przebiegająca w następujący sposób. Każdy z pracowników ocenia osoby, z którymi kontaktuje się zawodowo (...)

Zgoda na umieszczenie wizerunku wnętrza

Zgoda na umieszczenie wizerunku wnętrza

Prowadzę firmę, która świadczy usługi dekoratorskie. Dla większego prestiżu chciałbym stworzyć listę referencyjną klientów biznesowych, chciałbym także wykorzystywać fotografie wybranych (...)

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zamiany mieszkania na większe. Znalazłem odpowiadającą mi ofertę na portalu allegro i zadzwoniłem pod podany nr. Odebrała pani z biura nieruchomości, (...)

Wyrok łączny i absorbcyjny

Wyrok łączny i absorbcyjny

Co to jest wyrok absorbcyjny? Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a wyrokiem absorbcyjnym? Art. 11 kodeksu postępowania karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania w sprawie o występek, (...)

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy (...)

Tajemnica korespondencji mailowej

Tajemnica korespondencji mailowej

Wysłałem e-maila i nieopatrznie obok adresu odbiorcy z automatu wyskoczył adres biura obsługi klienta mojego operatora internetu. E-mail nie zawierał treści szczególnie wrażliwych niemniej wolałbym, (...)

Dobra osobiste i zniesławienie w gazecie

Dobra osobiste i zniesławienie w gazecie

Moja żona chcąc mi \"umilić życie\" opisała mnie w gazecie. Skontaktowała się w tym celu z Panią redaktor gazety \"GŁOS WIELKOPOLSKI\" i opowiedziała tej Pani niesamowite historie. W/w Pani nie (...)

Udostępnienie danych osobowych firmie windykacyjnej

Udostępnienie danych osobowych firmie windykacyjnej

Korzystałem z osiedlowej telewizji kablowej i opłacałem normalnie abonament. Sieć ta została jednak wykupiona przez większego operatora. Kazano mi przyjść podpisać umowę, lecz uważałem, że (...)

Wysyłanie sms-ów a prawo do prywatności

Wysyłanie sms-ów a prawo do prywatności

Osoby A i B są w małżeństwie. Osoba A dostaje od kilku miesięcy sms-y na swój prywatny, zastrzeżony u operatora numer komórki sms-y od nieznanej osoby C, w których to osoba C prosi osobę A o (...)

Zostałem pobity przez sąsiada.

Zostałem pobity przez sąsiada.

Dwa tygodnie temu zostałem pobity przez mojego sąsiada. Wylądowałem w szpitalu. Cały czas miałem z nim problem. Zgłaszałem wcześniej że mój sąsiad zachowuje się wobec mnie agresywnie, ale (...)

Włamanie do skrzynki poczty elektronicznej a dowody rozkładu pożycia małżeńskiego

Włamanie do skrzynki poczty elektronicznej a dowody rozkładu pożycia małżeńskiego

Czy w celu zdobycia dowodów na niewierność małżonka można dokonać włamania do skrzynki poczty elektronicznej? Należy stwierdzić że, zgodnie z art. 441 Kodeksu postępowania cywilnego celem (...)

Kiedy pracownik może strajkować?

Kiedy pracownik może strajkować?

Zatrudniam dwóch pracowników. Pewnego dnia otrzymałem oświadczenie mniej więcej zamknięte w treści, że w salonie nie ma mydła i przerw na papierosa wobec tego od godz. 15-ej będzie strajk. Pracowników (...)

Umieszczenie kamer w toalecie a sfera prywatności

Umieszczenie kamer w toalecie a sfera prywatności

Czy istnieje możliwość założenia kamer monitorujących w szkole publicznej w toaletach? Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie nie jest jednoznaczne. Dyrektor szkoły kieruje jego działalnością (...)

Pozew o odszkodowanie z powodu znęcania

Pozew o odszkodowanie z powodu znęcania

Czy można złożyć pozew o znęcanie przeciwko osobie, która przychodzi pod dom robi zdjęcia pomawia na sprawach sądowych krytykuje oraz grozi, że zniszczy całą rodzinę psychicznie oraz finansowo? (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Obecne niewolnictwo

Obecne niewolnictwo Mam taka zagwostkę - właśnei czytałem sobei post o bezpaństwowcach - temat mnei o tyle interesuje, że sam kiedyś jakośchciałem tak pokombinowac.. usiałdłem sobie przedkompem (...)

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

Porady prawne