Zmiany dotyczące wiz

Nowelizacja wprowadza zmiany związane z modyfikacją europejskiego kodeksu wizowego i wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA. Dostosowuje polskie przepisy do zmian wprowadzonych rozporządzeniem PE i Rady Unii Europejskiej. 

Co przewiduje ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw?

Podstawowym celem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.) w postępowaniach dotyczących wydawania, cofania i unieważniania wiz pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. 

Nowelizacja reguluje m.in. postępowania dotyczące wydawania, cofania i unieważniania wiz, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Wprowadza szczególne terminy wydania wizy krajowej przez konsula i sposobu składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Zmienia także przepisy określające zawartość formularza wniosku o wydanie wizy krajowej. W celu ujednolicenia procedury wydawania wiz Schengen i wiz krajowych zrezygnowano z podstawy odmowy wydania wizy krajowej związanej z posiadaniem przez cudzoziemca dokumentu podróży, który nie spełnia kryteriów określonych w ustawie o cudzoziemcach.

Celem ustawy jest również wprowadzenie środków pozwalających na wykonanie planu działań związanych z przystąpieniem Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program). Ustanawiany jest wymóg niekaralności „urzędników imigracyjnych” za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz obowiązku sprawdzania tej okoliczności w Krajowym Rejestrze Karnym przed powierzeniem urzędnikowi dokonywania czynności. Stany Zjednoczone wymagają bowiem, aby urzędnicy imigracyjni w państwie objętym programem ruchu bezwizowego byli sprawdzani pod względem karalności. Niezależnie od poziomu dostępu do informacji niejawnych lub wrażliwych polscy urzędnicy imigracyjni będą sprawdzani pod tym względem (czyny zabronione, odpowiadające przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym). Brak uprzedniej karalności będzie wymagany nie tylko wobec osób dopiero zatrudnianych, ale również wobec pracowników, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego stanowiska na zatrudnienie jako urzędnika imigracyjnego.

Nowelizacja wprowadza obowiązek przedstawienia przez cudzoziemca ubiegającego się o wizę krajową oraz przez cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Polski podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres swojego pobytu, o ile nie będzie w stanie przedstawić ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustawa umożliwia złożenie wniosku o wydanie wizy krajowej osobie małoletniej oraz ubezwłasnowolnionej całkowicie również przez „ustanowionych przez sąd lub inny właściwy organ opiekunów”, a w przypadku osoby małoletniej bez ustanowionej opieki - przez „kuratora lub inny podmiot reprezentujący małoletniego ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ”.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa zakłada, że wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 (zmiana ustawy z dnia 16 września 2011 r, o współpracy rozwojowej), który zacznie obowiązywać w dniu następnym po dniu ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: