Od 30 czerwca 2004 r. mniej zapłacimy u notariusza

6.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Nie ma chyba osoby, która chociażby jeden raz nie była zmuszona udać się do notariusza no i oczywiście ponieść kosztów z taką wizytą związanych. Koszta te oczywiście nigdy nie bywają naprawdę niskie. Taksa notarialna nie była i niej jest jednak dowolna, do tej pory regulowana była rozporządzeniem wykonawczym Ministra Sprawiedliwości wydanym na podstawie ustawy Prawo o notariacie (ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.). Ale właśnie się to zmieniło...

10 grudnia 2003 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ustawy Prawo o notariacie oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ta norma konstytucyjna stanowi, iż upoważnienie ustawowe powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. W poprzednim brzmieniu natomiast wymieniona delegacja zawarta w Prawie o notariacie nie zawiera wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

Co nowego?

Teraz wynagrodzenie notariusza za czynności notarialne ukształtowane jest na podstawie umowy ze stronami czynności. W praktyce oznaczać to będzie, iż możemy się niejako z notariuszem „targować”. W umowie nie można jednak postanowić, iż wynagrodzenie to będzie wyższe niż maksymalne stawki określone w akcie wykonawczym. Postanowiono także, iż wynagrodzenie dla notariusza nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności notarialnej.

Zmiana najistotniejsza jednak to z całą pewnością to, iż górna granica stawki maksymalnej nie powinna ona przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Rozporządzenia nie wydaje już Minister Sprawiedliwości samodzielnie. Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną wydaje wprawdzie Minister Sprawiedliwości, jednak w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej.

Nowa taksa notarialna

No i mamy nowe stawki. Opisane wyżej rozporządzenie Minister Sprawiedliwości wydał 28 czerwca 2004 r., a zaczęło ono obowiązywać już 30 czerwca 2004 r.

Rozporządzenie wskazuje oczywiście stawki maksymalne, a więc nieprzekraczalne. Kwoty te mogą być powiększone tylko i wyłącznie o ewentualne wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

Co do zasady maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, de facto wartości podanej przez stronę (strony) czynności (uwzględnia się jednak zasady przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn). Podstawa określenia maksymalnej stawki uzależniona jest od czynności , której dotyczy (inna dla umowa zamiany, inna dla działów, inna przy licytacjach, itd.) Sporządzenie aktu notarialnego, jak i sporządzenie jego projektu, uzależnione jest od tego, jakiej czynności prawnej, czy tez jakiej umowy dotyczy.

Pamiętaj, że:

  • Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej - za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej,
  • W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna,
  • Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę, natomiast za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy,
  • Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi w porze dziennej 50 zł, a w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy 100 zł za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu (pora dzienna - czas między godziną 8 a 20).

Porady prawne

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek aktywizacyjny został przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy regulacyjnej. W Pakiecie znalazły się (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia - czyli co? Notariusz m.in. może sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument sporządzony przez notariusza stanowiący wskazanie spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących im udziałów w spadku oraz wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania np. od dewelopera i etap konieczny – przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć deweloper?  Kupujący od notariusza powinien zabrać przede wszystkim pieniądze oraz dokument tożsamości i numer (...)

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe

Unijne rozporządzenie i polskie przepisy wprowadziły 17 sierpnia 2015 roku nowy dokument ułatwiający wykazywanie praw do spadku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w postaci tzw. europejskiego poświadczenia spadkowego. ##baner## Europejskie poświadczenie spadkowe - czyli co? Europejskie poświadczenie spadkowe to nowy rodzaj dokumentu potwierdzającego, że osoba (...)

Notariusz nie może reprezentować spółki jawnej

Notariusz nie może reprezentować spółki jawnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę pewnej spółki jawnej na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii. Skargę kasacyjną od tego wyroku w imieniu spółki wniósł notariusz. Wezwano go do wykazania, że złożone do akt pełnomocnictwo wymogom określonym w art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, które nie są zbyt skomplikowane i mogą być także dokonywane na drodze pozasądowej. Z drugiej (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju.  Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności od wartości przedmiotu danej czynności prawnej oraz od rodzaju czynności. Wysokość taksy (...)

Jakie koszty wiążą się z zakupem mieszkania?

Jakie koszty wiążą się z zakupem mieszkania?

  Jakie koszty trzeba ponieść przy zawarciu umowy w formie aktu notarialnego?  Notariusz pobiera: podatek od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą za zapłatę takiego podatku odpowiedzialność ponosi kupujący. Warto zwrócić uwagę przy negocjowaniu warunków umowy kupna-sprzedaży mieszkania, że poniesiemy taki ciężar, aby znalazło to (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałbym w przyszłym roku kupić mieszkanie. Jak na razie nie podpisałem jeszcze żadnej umowy z deweloperem. Być może uda mi się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od razu. Chciałbym jednak obniżyć koszty związane z tą inwestycją, chodzi mi głównie o taksę notarialną. Słyszałem bowiem, że w październiku 2007 zmieniły się przepisy i obniżono o (...)

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Kiedy można dokonać umownego podziału majątku wspólnego? Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania małżonkom (czy byłym małżonkom) dokonania umownego podziału majątku. Jeśli zainteresowani dojdą do porozumienia w sprawie podziału umownego, z pewnością oszczędzą sobie mnóstwo emocji oraz pieniędzy. Podział umowny jest również o wiele szybszy, gdyż (...)

Które stawki taksy notarialnej się zmniejszą, a które wzrosną?

Które stawki taksy notarialnej się zmniejszą, a które wzrosną?

  Czego dotyczą nowe przepisy?  26 września 2007 r. Minister Sprawiedliwości zdecydował o pierwszym w historii obniżeniu stawek taksy notarialnej. Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie, które przewiduje obniżenie stawek notarialnych. Warto się zapoznać z wprowadzanymi zmianami, aby zdecydować, czy planowaną czynność przed notariuszem przyspieszyć, czy też poczekać (...)

Obniżka stawek notarialnych!

Obniżka stawek notarialnych!

Czego dotyczą nowe przepisy?  26 września 2007 r. Minister Sprawiedliwości zdecydował o pierwszym w historii obniżeniu stawek taksy notarialnej. Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie, które przewiduje obniżeniu stawek notarialnych. Wchodzi ono w życie z dniem 27 października 2007 r. Zmniejszenie o 50 % kosztów związanych z czynnościami prawnymi z udziałem notariuszy, a więc (...)

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Stan faktycznyMiałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki na mieszkanie które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem się zameldować w tym mieszkaniu. Teraz (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania został rozwiązany na skutek odwołania ze stanowiska. Stosunek pracy został rozwiązany po okresie wypowiedzenia umowy. Pracodawca odwołując ze stanowiska (...)

Prawa do spadku a przeniesienia własności

Prawa do spadku a przeniesienia własności

Gospodarstwo 3h ziemi, półtora h lasu , stodoła i dom. Mój dziadek posiadał gospodarstwo rolne i trójkę dzieci, przepisane zostało w 1975 r. na jedno z nich czyli mojego wujka;jest to Akt Własności (...)

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Parę lat temu sprzedałam swoje mieszkanie, by pieniądze zainwestować w nowy lokal mieszkaniowy. Podpisując umowę kupna nowego mieszkania, postanowiłam, że własność mieszkania będzie podzielona (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Dokumentowanie sprzedaży komisowej

Dokumentowanie sprzedaży komisowej

Mam wątpliwości co do przedstawianych poglądów na temat sprzedaży komisowej. Na stronie http://vat.pl/pages/i/964.php przeczytałam co następuje: "W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 (...)

Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

W księdze wieczystej nieruchomości znajdują się wzmianki w dziale I i II. Proszę o wskazanie przepisów, zgodnie z którymi, to notariusz ma obowiązek sprawdzić i opisać wzmianki w akcie notarialnym? (...)

Akt notarialny na odległość

Akt notarialny na odległość

Czy jest możliwe podpisanie umowy przedwstępnej która mógłby wysłać notariusz, a następnie jej odesłanie przy założeniu że wcześniej złożyło się wszelkie potrzebne dokumenty (w tym przypadku (...)

Poprawki i dopiski w akcie notarialnym

Poprawki i dopiski w akcie notarialnym

Notariusz sporządzający akt notarialny dot. sprzedaży nieruchomości - bez wiedzy i zgody zbywcy - w porozumieniu z nabywcą, dokonał zmiany treści jego zapisu (na oryginale będącym w wyłącznej (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Zakupiłem aktem notarialnym działkę rolną (spisane były dwa akty ze względu na prawa ANR). W przedłożonym do aktów skróconym odpisie z KW była informacja o złożeniu do KW jakiegoś wniosku. (...)

Akt notarialny sporządzony przez asesora

Akt notarialny sporządzony przez asesora

Ma być podpisana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Umowa jest skomplikowana, zawiera dużo warunków. W biurze notarialnym umowę sporządza asesor notarialny. (...)

Darowizna od babci a taksa notarialna

Darowizna od babci a taksa notarialna

Na dniach żona będzie podpisywała akt notarialny darowizny mieszkania. Darczyńcą jest babcia. Jest to mieszkanie z założoną księgą wieczystą. Wycena sprzed 3 miesięcy opiewa na 60 tyś. Czy (...)

Wycena darowizny do aktu notarialnego

Wycena darowizny do aktu notarialnego

Istnieje zamiar darowizny firmy między małżonkami. Firma jest prowadzona jednoosobowo w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rozlicza się na zasadach ogólnych i jest płatnikiem (...)

Zakup mieszkalna a PCC i koszty notariusza

Zakup mieszkalna a PCC i koszty notariusza

Nabywam mieszkanie (nowowybudowane, wyodrębnione itp.) od dewelopera na podstawie umowy. Mamy podpisać ostateczną umowę u notariusza. Czy zapłacę podatek 2% PCC? Czy taksa notarialna będzie wynosić (...)

Notariusz jako płatnik podatku VAT

Notariusz jako płatnik podatku VAT

Czy podstawą do naliczenia opłaty notarialnej z tytułu sprzedaży nieruchomości jest cena netto nieruchomości, czy też cena brutto - po uwzględnieniu podatku VAT od zbywanej nieruchomości? W przypadku (...)

Koszt zmiany umowy spółki z o.o. u notariusza

Koszt zmiany umowy spółki z o.o. u notariusza

Ile kosztuje zmiana istniejącej umowy spółki z o.o. u notariusza? Zmieniane będą: - wykreślenie udziałowców, - zmiana reprezentacji z dwuosobowej na jednoosobową, - adres siedziby, - dopisanie (...)

Testament w formie aktu notarialnego

Testament w formie aktu notarialnego

Na dokumencie znajdującym się w aktach sprawy spadkowej (wypis aktu notarialnego) brak jest podpisu spadkodawcy, istnieje jedynie podpunkt o treści: "Akt odczytano, przyjęto i podpisano. Oryginał (...)

Archiwizacja aktów notarialnych

Archiwizacja aktów notarialnych

Kto i przez jaki okres zobowiązany jest do przechowywania aktów notarialnych? Na mocy art. 90 ustawy Prawo o notariacie dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, po upływie 10 lat od ich (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

umowa deweloperska - notariusz w Łodzi z doświadczeniem?

umowa deweloperska - notariusz w Łodzi z doświadczeniem? jestem z łodzi i szukam doświadczonego notariusza w tworzeniu umów deweloperskich. Macie jakieś namiary? Jak wygląda w ogóle taka umowa? (...)

Notariusz Tczew

Notariusz Tczew Witam. Poszukuje notariusza z dużym doświadczeniem w Tczewie. Nie chodzi o cenę, bo wiem,że mają narzucone, ale prędzej o szybkość realizacji dokumentów. Proszę o radę ze sprawdzonymi (...)

prawnik, notariusz

prawnik, notariusz Chciałabym znaleźć prawnika io notariusz, który sprawdziłby tekst aktu notarialnego, który mam podpisać z dveloperem. (malta) każdy pranik ci to sprawdzi, rózżna tylko może (...)

Notariusz Darowizna

Notariusz Darowizna Witam, Mam pytanie, chce wykonac dorowizne do dzieci; przepisanie dzialki i domu. Czy to moze byc kazdy notariusz? Dzialka/ Dom jest na drugieg stronie polski...Rzeszow--->>>Szezecin...chodzi (...)

proba o pomoc notariusz & otwarcie testamentu

proba o pomoc notariusz & otwarcie testamentu Witam, Proszę o opinie prawna bo wszystko zrobiłam zgodnie z prawem a tu kłopot:/. Jestem przed otwarciem spadku ale obawiam się, że notariusz chce mnie (...)

taksa notarialna za darowiznę w I grupie podatkowej.

taksa notarialna za darowiznę w I grupie podatkowej. Witam Państwa, chciałbym sie dowiedzieć ile obecnie wynosi średina taksa notarialna za darowiznę pieniężną w I grupie podatkowej w wysokości (...)

taksa notarialna

taksa notarialna Ile wynosi taksa notarialna którą pobiera notariusz za wykonanie wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu?

Ile ma wynosić taksa notarialna 2012 roku??

Ile ma wynosić taksa notarialna 2012 roku?? Witam. Jaka jest wycena usług notarialnych przewidziana na przyszły rok?! mhm czyli zupełny brak zrozumienia tematu widze u osoby odpowiadające. ozywiam (...)

maxymalna taksa notarialna

maxymalna taksa notarialna Ile obecnie wynosi maxymalna stawka notarjalna??

Kiedy obniżona taksa notarialna

Kiedy obniżona taksa notarialna Czy mogę liczyć na obniżenie stawki w przypadku taksy notarialnej podczas ustanowienia hipoteki pod zastaw na zakup drugiego mieszkania? Tak, w takim przypadku wynosi (...)

Jak udzielić żonie upoważnienia do reprezentowania w urzędach???

Jak udzielić żonie upoważnienia do reprezentowania w urzędach??? Witam, na co dzień mieszkam za granicą, tutaj pracuję na kontrakcie, ale zameldowany jestem w Polsce. Tutaj mam żonę i dziecko. (...)

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA...

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA... Witam. Będę b.wdzięczna, jeżeli ktoś zechciałby mi pomóc i wskazać co mogę zrobić w następującej sprawie: 10 lat temu Powiatowy Inspektor Nadzoru (...)

pełnomocnictwo notarialne i darowizna

pełnomocnictwo notarialne i darowizna Witam serdecznie forumowicze! Chciałbym się upewnić, czy będąc w posiadaniu takiego pełnomocnictwa notarialnego, mogę przenieść własność mieszkania na (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

Opłaty notarialne i sącdowe od nowego mieszkania

Opłaty notarialne i sącdowe od nowego mieszkania Czytalam ustawy o opłatach notarialnych i sądowych ale nadal nie potrafię sobie wyliczyc jak duże poniąsę opłaty za zakup nowego mieszkania kupionego (...)

Porady prawne