Ograniczenia w świadczeniu usług przez doradców podatkowych nie mogą być nakładane przez samorząd doradców podatkowych

14.3.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Minister Finansów zawiesił uchwałę samorządu doradców podatkowych zakazującą im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych. Przesądziły o tym względy formalne, o których Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) została poinformowana. 

Porady prawne

Uchwała  VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych 

Uchwałą podjętą przez VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych samorząd doradców zakazał im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych (z wyjątkiem wydawania opinii i działalności edukacyjnej).

Uchwała nawiązywała do usług świadczonych przez doradców na rzecz gmin w zakresie podatku od nieruchomości. Materia i waga podatkowych zagadnień w tych sprawach jest bowiem skomplikowana i gminy (organy podatkowe) korzystają z pomocy doradców podatkowych. Samorząd doradców uznał, że tego typu doradztwo jest sprzeczne z zasadami etyki zawodowej, gdyż doradcy podatkowi są ustawowo powołani do obrony interesów podatnika.

Zawieszenie uchwały

Minister Finansów zawiesił uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem, a o motywach tej decyzji poinformowano Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

- "W naszej opinii, czemu daliśmy wyraz w decyzji, podjęcie uchwały w takim brzmieniu wprowadziło ograniczenie w wykonywaniu zawodu. Takie ograniczenie może nastąpić w drodze ustawy, a nie na podstawie uchwały samorządu zawodowego" - wyjaśnia dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz.

Ewentualne wątpliwości związane z konfliktem interesów powinny być rozstrzygane w ramach uprawnień korporacyjnych, w sposób indywidualny w odniesieniu do doradców podatkowych świadczących usługi na rzecz konkretnych podmiotów

Zawieszenie uchwały nie wyklucza dalszych prac nad uregulowaniem kwestii świadczenia przez doradców podatkowych usług na rzecz organów podatkowych. Prace takie mogą być prowadzone we współpracy z samorządem doradców podatkowych. Przedstawiciele MF i KIDP spotykają się regularnie i na bieżąco omawiają istotne zagadnienia podatkowe.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

Kim jest doradca podatkowy? Pierwsi profesjonalni doradcy podatkowi pojawili się w naszym kraju wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej. Zawód doradcy podatkowego został w Polsce oficjalnie uznany dopiero w 1997 r. Jest więc profesją stosunkowo młodą. Podstawy funkcjonowania tej grupy zawodowej, warunki wykonywania tego zawodu oraz organizacja i zasady działania samorządu doradców podatkowych (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt zmian podatkowych na 2019 r.? Projekt zawiera rozwiązania adresowane zarówno do przedsiębiorców, (...)

Zwrot kosztów leczenia za granicą

Zwrot kosztów leczenia za granicą

W przedmiotowej sprawie W dniach od 18 maja do 12 czerwca i od 16 do 18 czerwca 1998 r. p. Stamatelakis został poddany leczeniu stacjonarnemu w London Bridge Hospital - prywatnej placówce opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie. Koszty hospitalizacji w wysokości 13.600 GBP zostały opłacone przez p. Stamatelakisa. Następnie p. Stamatelakis wnósł powództwo do sądu w Atenach (...)

Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

Wytyczne dla funkcjonowania usług kurierskich Jeśli zarządzasz firmą kurierską bądź jej oddziałem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. ##baner## Zgodnie z wytycznymi, które Ministerstwo Rozwoju opracowało wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, podczas trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powinieneś (...)

Co może doradca podatkowy?

Co może doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, tak jak adwokat czy radca prawny. Jego pozycja jest jednak słabsza niż przedstawicieli tych dwóch profesji. Dotyczy to zwłaszcza postępowania sądowego. Z przepisów wynika bowiem wprost, że doradca jest uprawniony do występowania wyłącznie w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. Nie może być więc pełnomocnikiem w sprawach celnych, (...)

Doradca podatkowy może otworzyć firmę

Doradca podatkowy może otworzyć firmę

Doradcy będą się reklamować i otworzą inną działalność gospodarczą, np. zakład fryzjerski. Nie zagrozi im to skreśleniem z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu doradcy prawnego – donosi Rzeczpospolita. Takie zmiany wprowadziły zmienione przepisy ustawy o doradztwie podatkowym (DzU nr 122, poz. 826), które obowiązują od 7 sierpnia 2010 roku. Nowy art. 31 pozwala (...)

Na czym polega tajemnica zawodowa doradcy podatkowego?

Na czym polega tajemnica zawodowa doradcy podatkowego?

Z czym się wiąże praca doradcy podatkowego? Z natury zawodu doradcy (reprezentującego tzw. „zawód prawniczy”) wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów, jak adwokaci i radcy prawni. Bez zagwarantowania poufności nie może on zbudować właściwych relacji ze swoim klientem. Doradca podatkowy często ma dostęp do danych, które dla podmiotu, na rzecz (...)

Doradca podatkowy nie może sporządzić skargi

Doradca podatkowy nie może sporządzić skargi

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Strona złożyła następnie skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku oddalającego kasację. Skargę sporządził w imieniu strony skarżącej doradca podatkowy. NSA skargę tę odrzucił, stwierdzając, że Doradca podatkowy nie jest osobą uprawnioną do sporządzenia skargi o stwierdzenie (...)

Opinia dot. zmian w ustawie o doradztwie podatkowym

Opinia dot. zmian w ustawie o doradztwie podatkowym

Poniżej przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym przewiduje w punkcie 15 zmiany do art. 21 ust. 1, które likwidują zakaz wykonywania przez doradcę podatkowego zawodu w spółce komandytowo-akcyjnej. W ocenie PKPP Lewiatan jest to zmiana w dobrym kierunku, gdyż (...)

Przypadki nieuprawnionego doradztwa podatkowego

Przypadki nieuprawnionego doradztwa podatkowego

KIDP złożyła 60 wniosków do prokuratury Nawet 50 tys. zł kary mogą zapłacić osoby i spółki, które świadczą usługi doradztwa podatkowego bez odpowiednich uprawnień. Krajowa Izba Doradców Podatkowych namierzyła blisko 500 takich firm w Polsce. Do prokuratury trafiło 60 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, kolejnych kilkaset jest w przygotowaniu. ##baner## - (...)

5 terminów egzaminów na doradców podatkowych

5 terminów egzaminów na doradców podatkowych

Kandydaci na doradców podatkowych będą mogli próbować swoich sił w październiku aż w pięciu terminach. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego wyznaczyła terminy egzaminów ustnych dla osób pragnących dostać się do tej korporacji zawodowej. Terminy określone zostały w decyzji z 17 września 2009 r. (nr X/IV/2009). Rzeczpospolita (...)

VAT od miejsca parkingowego

VAT od miejsca parkingowego

  Przedstawienie problemu  Częstym przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi jest kwestia prawidłowego zastosowania stawki podatku od towarów i usług w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży będzie: prawo własności nieruchomości lokalowej w budynku wielorodzinnym wraz z  udziałem w nieruchomości wspólnej, w której skład wchodzi (...)

Ubezpieczenie nie chroni doradcy podatkowego

Ubezpieczenie nie chroni doradcy podatkowego

27 lutego 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Doradztwo podatkowe - nowe pytania egzaminacyjne

Doradztwo podatkowe - nowe pytania egzaminacyjne

MF podało zasady obowiązywania Uchwały nr 3/IV/2009 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 7 maja 2009 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego:W związku z ogłoszeniem Uchwały nr 3/IV/2009 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z  7 maja 2009 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych (...)

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Jakiego rodzaju ulgi przewidują przepisy? Ustawa – Ordynacja podatkowa przewiduje cztery rodzaje ulg, z jakich będący w kłopotach podatnik może skorzystać. Są to: zaniechanie poboru podatku, rozłożenie podatku bądź zaległości podatkowej na raty, odroczenie terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej.      Przyznanie (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa i obowiązki wynikają z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, która normuje ogólne (...)

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Gdzie szukać przepisów o zaświadczeniach? Zasady wydawania zaświadczeń zostały określone przede wszystkim w dziale VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Weszło ono w życie 1 września 2005 r. Minister określił w nim: tryb wydawania (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Gorsze traktowanie doradców podatkowych

Gorsze traktowanie doradców podatkowych

Niektóre urzędy skarbowe kwestionują deklaracje podpisane przez doradców podatkowych w imieniu klientów Choć przepisy zasadniczo traktują doradców podatkowych jako reprezentantów podatników, to wiele ich uprawnień jest ułomnych albo nierespektowanych. Krajowa Izba Doradców Podatkowych sygnalizuje, że niektóre organy podatkowe uznają za wadliwe deklaracje podatkowe, na których nie ma (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Nowy przewodniczący doradców podatkowych

Nowy przewodniczący doradców podatkowych

Zbigniew Maciej Szymik, sekretarz Krajowej Rady Doradców Podatkowych, został jej nowym przewodniczącym. Zastąpił na tym stanowisku prof. Witolda Modzelewskiego, który pozostał przewodniczącym honorowym   (...)Jak dowiedziała się "Rz", prof. Witold Modzelewski podał się do dymisji po uzyskaniu negatywnej oceny jego działalności i podjęciu przez zjazd uchwały, która odpowiadała (...)

O nowych rozwiązaniach podatkowych dla spółek komandytowych w Senacie

O nowych rozwiązaniach podatkowych dla spółek komandytowych w Senacie

Debata o nowych rozwiązaniach podatkowych dla spółek komandytowych „O sprawiedliwy system podatkowy – rozwiązania dla spółek komandytowych” to temat konferencji, która odbyła się on-line 23 listopada 2020 r. w Senacie. Debatę, w ramach senackich konsultacji w sprawie nowelizacji kilku ustaw podatkowych wprowadzającej m.in. opodatkowanie spółek (...)

Obowiązywanie uchwał wydanych na podstawie zawieszonego statutu

Obowiązywanie uchwał wydanych na podstawie zawieszonego statutu

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przegrała spór z ministrem finansów o swoje uchwały. Naczelny Sąd Administracyjny uznał wczoraj, że minister mógł je zawiesić, gdyż były podjęte na podstawie zawieszonego wcześniej statutu. Wyrok w tej sprawie ma szersze znaczenie, ponieważ określa granice nadzoru organów administracji nad samorządami zawodowymi Rzeczpospolita 12.07.2007 r. doradcy, (...)

Jak długo powinien przechowywać dokumenty doradca ubezpieczeniowy?

Jak długo powinien przechowywać dokumenty doradca ubezpieczeniowy?

Krajowa Rada Doradców Podatkowych pozbawiła doradcę podatkowego prawa wykonywania zawodu, bo nie przedstawił dowodów ubezpieczenia OC za siedem lat wstecz. Sąd uchylił tę decyzję, gdyż przepisy nie określają, jak długo można kontrolować takie dokumenty i jak długo doradca musi je przechowywać. (...)Nie ustosunkowała się też do zarzutu, że obowiązek wprowadzony ustawą można (...)

Ministerstwo Finansów ma już gotowy wzór e-deklaracji

Ministerstwo Finansów ma już gotowy wzór e-deklaracji

Ministerstwo Finansów ma już gotowy wzór formularza, na którym firmy pragnące składać e-deklaracje będą musiały o tym poinformować naczelnika urzędu skarbowego. (...)Oba projekty rozporządzeń dopiero mają trafić do konsultacji międzyresortowych. Jak wynika z uzasadnień do nich dołączonych, do zaopiniowania otrzymają je nie tylko organizacje przedsiębiorców, lecz także Krajowa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Spółka (polski podmiot) organizuje wyjazdy szkoleniowe dla swoich klientow (polskie podmioty) poza terytorium Wspólnoty. W kosztach wyjazdu szkoleniowego partycypuje kilka podmiotów - zgodnie z podpisaną (...)

Prowadzenie spraw kadrowych i podatkowych

Prowadzenie spraw kadrowych i podatkowych

Chciałabym jako osoba fizyczna założyć firmę, która zajmowałaby się prowadzeniem spraw personalnych, kadrowych, sporządzaniem list płac, sporządzaniem raportów ZUS oraz sporządzaniem informacji (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego

Chcę przekazać prowadzenie moich ksiąg do biura rachunkowego. Udzielę im w związku z tym pełnomocnictwa do przeprowadzania wszelkich czynności z tym związanych. Czy pełnomocnictwo można wystawić (...)

Założenie firmy konsultingowej - podstawa prawna

Założenie firmy konsultingowej - podstawa prawna

Chcę założyć firmę konsultingową. Jestem inżynierem, praktykiem w działalności gospodarczej. Czy mogę udzielać porad klientom nie mającym doświadczenia jak rozwiązywać nieraz drobne kłopoty (...)

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Bardzo proszę Państwa o pomoc w następującej sprawie: 3 miesiące temu przedzwoniła do mnie Pani z portalu który zamieszcza ogłoszenia z ofertami sprzedaży nieruchomości, z propozycją o zamieszczeniu (...)

Uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej

Uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej

Doradztwo prawne - kto może się nim zajmować, jaką formę organizacyjną powinno się przyjąć prowadząc taką działalność, dokładnie jakich usług to doradztwo może dotyczyć? Ogólnie rzecz (...)

Obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej

Obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej dokumentującej sprzedaż (działalność polegająca na świadczeniu usług budowlanych)? Ewentualnie (...)

Czy mam prawo ubiegać się o zapłatę za moje udziały w spółce?

Czy mam prawo ubiegać się o zapłatę za moje udziały w spółce?

Czy mogę się domagać zapłaty za moje udziały w spółce z której odszedłem z dnia na dzień? Wspomnę również że na moje miejsce wszedł inny udziałowiec. Zawarta umowa spółki mówi że mogą (...)

Pełnomocnictwo dla doradcy podatkowego

Pełnomocnictwo dla doradcy podatkowego

Klient udzielił doradcy podatkowemu pełnomocnictwa o dość ogólnej treści \" do reprezentowania go wobec urzędu skarbowego w sprawach związanych z wykonywaną przez tego klienta działalnością (...)

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Osoba wpisana na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zmieniła nazwisko. Czy powinna w związku z tym dokonać aktualizacji danych objętych wpisem, czy powinna te (...)

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

W protokole pokontrolnym Urząd Skarbowy naliczył nam VAT do zapłaty i akcyzę. Kontrolowana spółka z o.o. posiadała dostawców paliwa (etyliny i ON) w całej Polsce, sprzedając te zakupione paliwo (...)

Wymagania dla doradców finansowych

Wymagania dla doradców finansowych

Czy aby zostać doradcą finansowym należy posiadać jakieś szczególne certyfikaty zawodowe? By zostać doradcą finansowym nie trzeba posiadać żadnych specjalnych certyfikatów, pozostaje jednak (...)

Darowizna pasierbowi nieprzysposobionemu

Darowizna pasierbowi nieprzysposobionemu

Mąż chce darować mojemu synowi, a swojemu pasierbowi (nie przysposobionemu) - samochód. Zgodnie z opinią, którą znalazłam w "Gazecie Prawnej": Pasierbica lub pasierb mogą korzystać z całkowitego (...)

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Czy na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B przesłanych do urzędu skarbowego może podpisywać się właściciel biura rachunkowego obsługującego podatnika, czy też lepiej byłoby - gdyby to sam podatnik (...)

Odliczenie darowizny na radę rodziców

Odliczenie darowizny na radę rodziców

Jestem w tzw. trojce Rady Rodziców w szkole (szkola publiczna) mojej córki - mamy założone konto w banku (jako Rada Rodziców na podstawie protokołu z zebrania rodziców). Staramy się pozyskiwać (...)

Biuro doradztwa prawnego

Biuro doradztwa prawnego

Jestem studentką, chciałabym uruchomić działalność dotyczącą pisania podań, wniosków, pism procesowych, umów i drobnego doradztwa prawnego, posiadam dużą wiedzę oraz doświadczenie w tej (...)

Sprzedaż materiałów szkoleniowych

Sprzedaż materiałów szkoleniowych

Jestem "świeżo upieczonym" księgowym. W ubiegłym miesiącu założyłem firmę (PKPiR, VAT). Otrzymałem cetryfikat z MF. Napisałem materiały szkoleniowe na temat prowadzenia PKPiR (opracowanie własne). (...)

Użyczenie komputera

Użyczenie komputera

Prowadzę działalność gospodarczą, jednym z jej zakresów jest biuro rachunkowe. Czy nie będąc doradcą podatkowym mogę podpisać z klientami umowę użyczenia komputera oraz programu komputerowego (...)

Wezwanie do podwyższenia ceny działki

Wezwanie do podwyższenia ceny działki

Została nabyta działka, której poprzedniemu właścicielowi zależało na szybkiej sprzedaży, więc mocno obniżył cenę (poniżej ceny rynkowej). Poprzedni właściciel nabył działkę po 1 stycznia (...)

Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

Siedziba spółki kapitałowej w momencie rejestracji i pierwszych miesięcy prowadzenia działalności znajduje się w Toruniu tam też nastąpiła jej rejestracja w KRS, co należy zrobić jeśli spółka (...)

Egzekucja z decyzji nieostatecznej

Egzekucja z decyzji nieostatecznej

UKS wszczął w stosunku do mojej osoby w 2007 roku kontrolę podatkową za 2003 r. (kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących (...)

Zmiana zameldowania a działalność gospodarcza

Zmiana zameldowania a działalność gospodarcza

W grudniu bieżącego roku zmieniłem adres stałego zameldowania, jednocześnie składając wniosek o wymianę dowodu osobistego. Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (...)

Definicja organu podatkowego

Definicja organu podatkowego

Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji podatkowej? Organem podatkowym (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty Polskiej wzywające do zapłaty (...)

FORUM PRAWNE

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek"

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek" Bardzo proszę o pomoc i opnię czy mam zapłacić firmie za rejestracje na stronie za rok z góry w kwocie 94,80 PLN. https://www.pobieraczek.pl/.Jestem (...)

Chcę rozwodu - SZUKAM b. dobrego ADWOKATA

Chcę rozwodu - SZUKAM b. dobrego ADWOKATA Jeśli ktoś z Państwa może mi polecić bardzo dobrego adwokata z Warszawy specjalizującego się w rozwodach i sprawach mająkowych to bardzo proszę o podanie (...)

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl...

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę (...)

Deregulacja a doradca podatkowy.

Deregulacja a doradca podatkowy. Witam, czy zdanie państwowego egzaminu (pisemnego i ustnego), a następnym odbycie dwuletniej praktyki jest dalej warunkiem do zosania doradcą. Czyderegulacja zmieniła (...)

Doradca podatkowy czy popełnił błąd

Doradca podatkowy czy popełnił błąd Witam! Nasz problem przedstawia się następująco: W 2011 roku postanowiliśmy rozpocząć budowę obiektu na wynajem, budowę miał finansować bank, naszym wkładem (...)

Oferta pracy na stanowisko Prawnik - Doradca Podatkowy (Poznań)

Oferta pracy na stanowisko Prawnik - Doradca Podatkowy (Poznań) Dzień dobry, aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko Prawnik - Doradca Podatkowy. Szczegóły znajdziesz w ogłoszeniu: (...)

Jakie sa najlepsze kursy na doradcę podatkowego?

Jakie sa najlepsze kursy na doradcę podatkowego? Poszukuję skutecznego kursu na doradcę podatkowego. Słyszałem, że kurs http://perkmylife.com/view/doradca-podatkowy jest bardzo dobry. Czy ktoś skończył (...)

Krajowy Rejestr Kancelarii Prawnych

Krajowy Rejestr Kancelarii Prawnych Witam serdecznie, Zapraszam całe otoczenie prawne do zapoznania się z serwisem www.krkp.pl Krajowy Rejestr Kancelarii Prawnych to serwis internetowy dla Kancelarii (...)

Rozwód - dobry adwokat

Rozwód - dobry adwokat Witam, szukam adwokata z Krakowa który jest dobry w sprawach rozwodowych - rozwód z orzeczeniem o winie , alimenty władza rodzicielska ? Hej, ja mogę Ci polecić dobrą adwokatkę (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Wypłata będące skutkiem wykonanej pracy po zamknięciu działalności na terenie Niemiec

Wypłata będące skutkiem wykonanej pracy po zamknięciu działalności na terenie Niemiec Witajcie, poszukuję pomocy, gdyż znalazłam się w dziwnej sytuacji,a niestety nie stać mnie na porady doradców (...)

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne Czy osoba nie będąca radcą czy adwokatem może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego (bez reprezentacji przed organami). (blestek) Sam prowadze firmę (...)

Zakładanie i przekształcanie spółek

Zakładanie i przekształcanie spółek Znacie może jakichś specjalistów z Wrocławia lub też z województwa dolnośląskliego, który zajmuje sie tworzeniem i przekształcaniem spółek? Wiele osób (...)

Wykluczenie wspólnika ze spółki z.o.o

Wykluczenie wspólnika ze spółki z.o.o Witam, Od 4 lat jestem współwłaścicielem spółki z o.o. (usługi księgowe, doradztwo podatkowe). Z kolei drugim wspólnikiem jest Anglik, który od ponad (...)

Porady prawne