16.10.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Operator wyszukiwarki musi cenzurować linki dla Europejczyków

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-507/17 - Google LLC, następca prawny Google Inc., przeciwko Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Uznał w nim, że operator wyszukiwarki internetowej nie jest zobowiązany do usunięcia linków ze wszystkich wersji swej wyszukiwarki. Jest on jednak zobowiązany do usunięcia linków z wersji odpowiadających wszystkim państwom członkowskim oraz do zastosowania środków zniechęcających internautów do uzyskiwania, z terenu któregoś z państw członkowskich, dostępu do spornych linków zamieszczonych w funkcjonujących poza Unią wersjach tej wyszukiwarki.

Porady prawne

Czego dotyczyła sprawa?

Decyzją z dnia 10 marca 2016 r. Commission nationale de l’informatique et des libertés (krajowa komisja ds. informatyki i swobód, CNIL, Francja) nałożyła na Google Inc. karę w wysokości 100 000 EUR z powodu odmówienia przez to przedsiębiorstwo, w związku z uwzględnieniem wniosku o usunięcie linków, zastosowania owego usunięcia do wszystkich rozszerzeń nazwy domeny swej wyszukiwarki.

Google Inc., wezwany przez CNIL w dniu 21 maja 2015 r. do rozszerzenia zakresu usunięcia linków do wszystkich rozszerzeń, odmówił zastosowania się do tego wezwania i ograniczył się do usunięcia spornych linków jedynie z listy wyników wyświetlanej w odpowiedzi na wyszukiwania przeprowadzane z nazw domen odpowiadających wersjom wyszukiwarki internetowej właściwym dla państw członkowskich.

Google Inc. zwrócił się do Conseil d’État (rady stanu, Francja) o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 marca 2016 r. Przedsiębiorstwo to twierdzi bowiem, że prawo do usunięcia linków niekoniecznie oznacza, że sporne linki są usuwane, bez ograniczeń geograficznych, ze wszystkich nazw domen jego wyszukiwarki.

Conseil d’État (rada stanu) zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości z kilkoma pytaniami prejudycjalnymi zmierzającymi do ustalenia, czy przepisy prawa Unii dotyczące ochrony danych osobowych (tj. dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. 1995, L 281, s. 31 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 15, s. 355, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. 2016, L 119, s. 1; sprostowanie Dz.U. 2018, L 127, s. 2) należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy operator wyszukiwarki uwzględnia wniosek o usunięcie linków, jest on zobowiązany do usunięcia owych linków ze wszystkich wersji swojej wyszukiwarki, czy też, przeciwnie, jest on zobowiązany do usunięcia linków tylko z tych wersji wyszukiwarki, które odpowiadają wszystkim państwom członkowskim, względnie jedynie z tej wersji wyszukiwarki, która odpowiada państwu członkowskiemu, w którym ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona do usunięcia linków.

Wyjaśnienia TSUE

W swoim wyroku Trybunał rozpoczął od przypomnienia, że orzekł już (w wyroku z dnia 13 maja 2014 r. w spawie C-131/12 - Google Spain i Google), iż operator wyszukiwarki internetowej jest zobowiązany do usunięcia z wyświetlanej listy wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby linków do publikowanych przez osoby trzecie stron internetowych zawierających dotyczące tej osoby informacje, również w przypadku gdy to imię czy nazwisko czy też te informacje nie zostały uprzednio czy też jednocześnie usunięte z tych stron internetowych, i, w odpowiednim przypadku, nawet jeśli ich publikacja na tych stronach jest zgodna z prawem.

TSUE stwierdził następnie, że zakład, którym dysponuje Google Inc. na terytorium Francji, prowadzi działalność, w szczególności handlową i reklamową, nierozerwalnie związaną z przetwarzaniem danych osobowych do celów obsługi właściwej wyszukiwarki, a z drugiej strony, że należy uznać, że wyszukiwarka ta, biorąc pod uwagę w szczególności istnienie możliwości przechodzenia między jej poszczególnymi wersjami krajowymi, dokonuje jednego przetwarzania danych osobowych w ramach działalności francuskiego zakładu Google Inc. Taka sytuacja jest objęta zakresem stosowania przepisów Unii w dziedzinie ochrony danych osobowych.

TSUE podkreślił, że w zglobalizowanym świecie dostęp internautów, w szczególności tych spoza Unii, do linków odsyłających do informacji o osobie, której główny ośrodek interesów znajduje się w Unii, może wywrzeć natychmiastowe i istotne skutki dla tej osoby w samej Unii, wobec czego usunięcie linków w skali ogólnoświatowej byłoby w pełni spójne z realizacją celu ochrony, jaki został wyznaczony w prawie Unii.

Trybunał uściślił jednak, że w wielu państwach trzecich prawo do usunięcia linków nie jest znane lub stosowane jest inne podejście do tego prawa.

Trybunał nadmienił, że prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym, ale należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. Ponadto równowaga między prawem do poszanowania życia prywatnego i ochroną danych osobowych z jednej strony a wolnością informacji internautów z drugiej strony może się znacznie różnić na całym świecie.

Z treści przepisów nie wynika jednak, że prawodawca Unii dokonał takiego wyważenia w odniesieniu do zakresu prawa do usuwania linków poza Unią, ani że postanowił nadać uprawnieniom jednostek zakres, który wykracza poza terytorium państw członkowskich.

Z przepisów nie wynika także, że prawodawca zamierzał nałożyć na podmiot taki jak Google obowiązek usunięcia linków odnoszący się również do krajowych wersji jego wyszukiwarki, które nie odpowiadają państwom członkowskim. Zresztą prawo Unii nie przewiduje obecnie takich instrumentów i mechanizmów współpracy w odniesieniu do zakresu usuwania linków poza Unią.

TSUE uznał zatem, że w obecnym stanie rzeczy na operatorze wyszukiwarki, który uwzględnił wniosek o usunięcie linków sformułowany przez osobę, której dane dotyczą, w stosownym wypadku w następstwie wydania nakazu przez organ nadzorczy lub organ sądowy państwa członkowskiego, nie ciąży wynikający z prawa Unii obowiązek przeprowadzenia takiego usunięcia linków w odniesieniu do wszystkich wersji jego wyszukiwarki.

Prawo Unii zobowiązuje jednak operatora wyszukiwarki internetowej do usunięcia linków z wersji jego wyszukiwarki odpowiadających wszystkim państwom członkowskim oraz do podjęcia, wystarczająco skutecznych środków w celu zapewnienia rzeczywistej ochrony praw podstawowych osoby, której dane dotyczą.

Usunięcie linków powinno być zatem w razie konieczności powiązane z zastosowaniem środków, które rzeczywiście uniemożliwiają internautom – przeprowadzającym, z terytorium któregoś z państw członkowskich, wyszukiwania w oparciu o imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą – uzyskanie, dzięki liście wyników wyświetlonej po przeprowadzeniu tego wyszukiwania, dostępu, poprzez „pozaunijną” wersję tej wyszukiwarki, do linków będących przedmiotem rzeczonego wniosku, lub przynajmniej poważnie zniechęcają ich do uzyskania dostępu do owych linków.

TSUE stwierdził wreszcie, że choć prawo Unii, na obecnym etapie jego rozwoju, nie wymaga usunięcia linków ze wszystkich wersji wyszukiwarki internetowej, to jednak nie zakazuje ono również takiego działania. W związku z tym to władze państw członkowskich pozostają właściwe, w świetle krajowych standardów ochrony praw podstawowych, do wyważenia przysługującego osobie, której dane dotyczą, prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych z prawem do wolności informacji, a po dokonaniu tego wyważenia – do nakazania w stosownym wypadku operatorowi tej wyszukiwarki usunięcia linków w odniesieniu do wszystkich wersji owej wyszukiwarki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Operator wyszukiwarki musi segregować linki

Operator wyszukiwarki musi segregować linki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-136/17 - GC i in. przeciwko Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Wskazał w nim, że zakaz przetwarzania niektórych kategorii wrażliwych danych osobowych ma zastosowanie (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom (...)

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania (...)

Nie ma porozumienia w sprawie reformy rynku telekomunikacyjnego

Nie ma porozumienia w sprawie reformy rynku telekomunikacyjnego

Nie wolno pozbawić ani ograniczać dostępu do sieci bez uprzedniego orzeczenia właściwych organów wymiaru sprawiedliwości, uznał Parlament Europejski przywracając swoją poprawkę z pierwszego czytania i zmieniając tym samym wstępne porozumienie zawarte z państwami członkowskimi. Oznacza (...)

Będzie krajowy system cyberbezpieczeństwa?

Będzie krajowy system cyberbezpieczeństwa?

Projekt ustawy dot. cyberbezpieczeństwa trafi do Sejmu - czego dotyczy? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przygotowany przez ministra cyfryzacji. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ma umożliwić zbudowanie systemu, (...)

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Coraz więcej przedsiębiorców działa na platformach internetowych. Trudno już wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez obecności w sieci.  Dowiedz się, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi. ##baner## Komu (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

Stan faktyczny Mam pomysł na biznes internetowy, ale nie wiem czy nie będę łamał praw. Sprawa dotyczy stworzenia serwisu w którym przepisywałbym ogłoszenia prasowe z gazet typu Gazeta Wyborcza, Anonse itp. do portalu. Moje pytanie dotyczy tego, czy mogę to zrobić czy muszę informować (...)

Reklamacja pocztowa

Reklamacja pocztowa

Masz problem z usługą pocztową? Możesz złożyć reklamację! Reklamację możesz złożyć pisemnie, mailowo, poprzez formularz na stronie internetowej operatora lub ustnie. Reklamację może złożyć nadawca albo adresat – gdy przesyłka zostanie mu doręczona albo nadawca zrzekł (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Korzystający z wtyczki „Lubię to” mają obowiązek informacyjny

Korzystający z wtyczki „Lubię to” mają obowiązek informacyjny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 29 lipca 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-40/17 - Fashion ID GmbH & Co. KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV. Wynika z niego, że operator witryny internetowej wyposażonej w przycisk „Lubię to” Facebooka może być wspólnie (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

"Te zmiany pomogą internetowym piratom"

Rząd zajmie się we dziś nowelą ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Resort kultury obawia się, że proponowane przez MAC zniesienie odpowiedzialności właścicieli wyszukiwarek i katalogów linków zwiększy obieg nielegalnych treści w internecie. Chodzi m.in. o dostęp do filmów (...)

Rozliczenie roczne – ulga internetowa

Rozliczenie roczne – ulga internetowa

Jednym z dostępnych sposobów na zmniejszenie obciążenia podatkiem za 2009 rok jest ulga internetowa. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, które w 2009 roku ponosiły wydatki na dostęp do sieci internet, oraz są w stanie te wydatki udokumentować (...)

Nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej?

Nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej?

Wg MF, nowe zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych nie będą obciążeniem, za to ujednolicą i ustandaryzują sposób procedowania i przekazywania informacji o sprzedaży organom administracji podatkowych w UE. Ministerstwo Finansów chce zadbać, aby proces (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Rusza krajowy system cyberbezpieczeństwa

Rusza krajowy system cyberbezpieczeństwa

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) to cel ustawy, która 28 sierpnia br. weszła w życie. Po raz pierwszy powstaje system z jasnym przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi (...)

Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

UOKiK sprawdził, jak czterej najwięksi operatorzy rozliczają nadpłaty po zakończeniu umowy. Zdaniem urzędu, operatorzy powinni informować o wysokości nadpłaty i możliwości jej zwrotu. UOKiK radzi, jak możesz się o nią ubiegać. Rozliczanie nadpłaty po zakończeniu umowy Na (...)

Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie

Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie

Przełomowe unijne przepisy dotyczące platform internetowych weszły w życie Wszedł w życie akt o usługach cyfrowych – przełomowy zbiór nowych unijnych przepisów mających zapewnić bezpieczniejsze i bardziej rozliczalne środowisko internetowe. Akt o usługach cyfrowych (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Operator wyszukiwarki musi segregować linki

Operator wyszukiwarki musi segregować linki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-136/17 - GC i in. przeciwko Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Wskazał w nim, że zakaz przetwarzania niektórych kategorii wrażliwych danych osobowych ma zastosowanie (...)

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Coraz więcej przedsiębiorców działa na platformach internetowych. Trudno już wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez obecności w sieci.  Dowiedz się, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi. ##baner## Komu (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

Stan faktyczny Mam pomysł na biznes internetowy, ale nie wiem czy nie będę łamał praw. Sprawa dotyczy stworzenia serwisu w którym przepisywałbym ogłoszenia prasowe z gazet typu Gazeta Wyborcza, Anonse itp. do portalu. Moje pytanie dotyczy tego, czy mogę to zrobić czy muszę informować (...)

Reklamacja pocztowa

Reklamacja pocztowa

Masz problem z usługą pocztową? Możesz złożyć reklamację! Reklamację możesz złożyć pisemnie, mailowo, poprzez formularz na stronie internetowej operatora lub ustnie. Reklamację może złożyć nadawca albo adresat – gdy przesyłka zostanie mu doręczona albo nadawca zrzekł (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Korzystający z wtyczki „Lubię to” mają obowiązek informacyjny

Korzystający z wtyczki „Lubię to” mają obowiązek informacyjny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 29 lipca 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-40/17 - Fashion ID GmbH & Co. KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV. Wynika z niego, że operator witryny internetowej wyposażonej w przycisk „Lubię to” Facebooka może być wspólnie (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

"Te zmiany pomogą internetowym piratom"

Rząd zajmie się we dziś nowelą ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Resort kultury obawia się, że proponowane przez MAC zniesienie odpowiedzialności właścicieli wyszukiwarek i katalogów linków zwiększy obieg nielegalnych treści w internecie. Chodzi m.in. o dostęp do filmów (...)

Rozliczenie roczne – ulga internetowa

Rozliczenie roczne – ulga internetowa

Jednym z dostępnych sposobów na zmniejszenie obciążenia podatkiem za 2009 rok jest ulga internetowa. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, które w 2009 roku ponosiły wydatki na dostęp do sieci internet, oraz są w stanie te wydatki udokumentować (...)

Nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej?

Nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej?

Wg MF, nowe zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych nie będą obciążeniem, za to ujednolicą i ustandaryzują sposób procedowania i przekazywania informacji o sprzedaży organom administracji podatkowych w UE. Ministerstwo Finansów chce zadbać, aby proces (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Rusza krajowy system cyberbezpieczeństwa

Rusza krajowy system cyberbezpieczeństwa

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) to cel ustawy, która 28 sierpnia br. weszła w życie. Po raz pierwszy powstaje system z jasnym przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi (...)

Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

UOKiK sprawdził, jak czterej najwięksi operatorzy rozliczają nadpłaty po zakończeniu umowy. Zdaniem urzędu, operatorzy powinni informować o wysokości nadpłaty i możliwości jej zwrotu. UOKiK radzi, jak możesz się o nią ubiegać. Rozliczanie nadpłaty po zakończeniu umowy Na (...)

Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie

Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie

Przełomowe unijne przepisy dotyczące platform internetowych weszły w życie Wszedł w życie akt o usługach cyfrowych – przełomowy zbiór nowych unijnych przepisów mających zapewnić bezpieczniejsze i bardziej rozliczalne środowisko internetowe. Akt o usługach cyfrowych (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania (...)

Doręczanie korespondencji sądowej w sprawach cywilnych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na adres wskazany w CEDIG, jako adres do doręczeń

Doręczanie korespondencji sądowej w sprawach cywilnych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na adres wskazany w CEDIG, jako adres do doręczeń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego, strona inicjująca postępowanie sądowe obowiązana jest zawrzeć określone informacje w piśmie wszczynającym postępowanie. Wytyczne w tym zakresie daje w szczególności art. 126 § 1 kpc, w którym wymienione (...)

Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

  Do końca kwietnia musimy rozliczyć się z podatku od dochodów osobistych (PIT) za 2008 rok. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym. Najwyżej jeden procent należnego podatku możemy przekazać na (...)

Cyfra  bezprawnie podwyższyła abonament. Decyzja UOKiK

Cyfra bezprawnie podwyższyła abonament. Decyzja UOKiK

Operator telewizji Cyfra podwyższył opłaty abonamentowe w sposób niezgodny z prawem. Spółka zobowiązała się do usunięcia skutków zakwestionowanej przez UOKiK praktyki ITI Neovision (dawniej: CANAL Cyfrowy) jest operatorem telewizji satelitarnej NC (wcześniej Cyfra ). Postępowanie przeciwko (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obraźliwe teksty w postaci sms-ów

Obraźliwe teksty w postaci sms-ów

Od ponad 2 miesięcy prawie codziennie dostaję na telefon komórkowy bardzo obraźliwe i wulgarne sms-y dotyczące mojej osoby, które są wysyłane z Internetu. Nadawca wysyła mi pełne wulgarnych epitetów, (...)

E-mail jako dowód w sprawie

E-mail jako dowód w sprawie

W sprawie gospodarczej jednym z pomocniczych dowodów mają być wydruki e-maili. Czy można w pozwie wnioskować o wezwanie dostawcy usługi internetowej do wydania potwierdzenia istnienia takiego maila? (...)

Umowy powiązane

Umowy powiązane

Pan X zawarł z operatorem sieci komórkowej 3 umowy o świadczenie usług telefonicznych. Na podstawie tych umów otrzymał trzy abonamenty z numerami telefonicznymi. Dwie umowy na czas nieoznaczony, (...)

Obraźliwe teksty w postaci sms-ów

Obraźliwe teksty w postaci sms-ów

Od ponad 2 miesięcy prawie codziennie dostaję na telefon komórkowy bardzo obraźliwe i wulgarne sms-y dotyczące mojej osoby, które są wysyłane z Internetu. Nadawca wysyła mi pełne wulgarnych epitetów, (...)

E-mail jako dowód w sprawie

E-mail jako dowód w sprawie

W sprawie gospodarczej jednym z pomocniczych dowodów mają być wydruki e-maili. Czy można w pozwie wnioskować o wezwanie dostawcy usługi internetowej do wydania potwierdzenia istnienia takiego maila? (...)

Umowy powiązane

Umowy powiązane

Pan X zawarł z operatorem sieci komórkowej 3 umowy o świadczenie usług telefonicznych. Na podstawie tych umów otrzymał trzy abonamenty z numerami telefonicznymi. Dwie umowy na czas nieoznaczony, (...)

Link do strony internetowej a prawa autorskie

Link do strony internetowej a prawa autorskie

Posiadam własną stronę internetową, która będzie wykorzystywana w przyszłości w związku z działalnością Spółki. Na powyższej stronie internetowej zamieszczam wiele informacji, jak również (...)

Korzystanie z linków innych stron

Korzystanie z linków innych stron

Czy na swojej stronie (o celach komercyjnych) mogę bezpłatnie zamieszczać bez pytania linki do innych stron, znalezionych w Internecie - czyli tworzyć coś na zasadzie mini-portalu (inni znajdują (...)

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy

Zamierzam złożyć pozew rozwodowy, ponieważ okazało się po 25 latach małżeństwa, że mój mąż od ponad 7 lat ma romans. Pomimo, że twierdzi od kilku miesięcy, że chce być ze mną, nadal utrzymuje (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Związanie drugiej strony wzorcem umownym przy umowie zawieranej przez internet

Związanie drugiej strony wzorcem umownym przy umowie zawieranej przez internet

Kiedy ustalony wzorzec umowny wiąże drugą stronę zawierającą umowę na aukcjach internetowych? Ustawodawca wprowadza określone warunki związania drugiej strony wzorcem umowy. Warunkiem podstawowym, (...)

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

Jaki jest typowy wzór umowy podnajęcia mieszkania pomiędzy osobami fizycznymi (nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej) na czas określony? Czy taka umowa powinna być spisana w obecności (...)

Pozew do sądu pracy

Pozew do sądu pracy

Jak powinien wyglądać pozew do sądu pracy, jeżeli pracownik domaga się odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, którego przyczyną jest mobbing? Jaki (...)

Stawka VAT na szkolenia

Stawka VAT na szkolenia

Firma, podatnik podatku VAT, przeprowadziła szkolenie pt. \"Zaangażowanie zakładu pracy w rozwój pracowników\"; Na fakturze wskazano PKWiU 80.42.20 i zastosowano stawkę zwolnioną. Czy jest to prawidłowe (...)

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

W mojej firmie zjawiła się policja. Przyszli w celu zupełnie innymi niż sprawdzenie legalności oprogramowania, ale stwierdzili, że skoro już są to sprawdzą komputery. Oczywiście zażądali licencji (...)

Link do strony internetowej a prawa autorskie

Link do strony internetowej a prawa autorskie

Posiadam własną stronę internetową, która będzie wykorzystywana w przyszłości w związku z działalnością Spółki. Na powyższej stronie internetowej zamieszczam wiele informacji, jak również (...)

Korzystanie z linków innych stron

Korzystanie z linków innych stron

Czy na swojej stronie (o celach komercyjnych) mogę bezpłatnie zamieszczać bez pytania linki do innych stron, znalezionych w Internecie - czyli tworzyć coś na zasadzie mini-portalu (inni znajdują (...)

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy

Zamierzam złożyć pozew rozwodowy, ponieważ okazało się po 25 latach małżeństwa, że mój mąż od ponad 7 lat ma romans. Pomimo, że twierdzi od kilku miesięcy, że chce być ze mną, nadal utrzymuje (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Związanie drugiej strony wzorcem umownym przy umowie zawieranej przez internet

Związanie drugiej strony wzorcem umownym przy umowie zawieranej przez internet

Kiedy ustalony wzorzec umowny wiąże drugą stronę zawierającą umowę na aukcjach internetowych? Ustawodawca wprowadza określone warunki związania drugiej strony wzorcem umowy. Warunkiem podstawowym, (...)

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

Jaki jest typowy wzór umowy podnajęcia mieszkania pomiędzy osobami fizycznymi (nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej) na czas określony? Czy taka umowa powinna być spisana w obecności (...)

Pozew do sądu pracy

Pozew do sądu pracy

Jak powinien wyglądać pozew do sądu pracy, jeżeli pracownik domaga się odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, którego przyczyną jest mobbing? Jaki (...)

Stawka VAT na szkolenia

Stawka VAT na szkolenia

Firma, podatnik podatku VAT, przeprowadziła szkolenie pt. \"Zaangażowanie zakładu pracy w rozwój pracowników\"; Na fakturze wskazano PKWiU 80.42.20 i zastosowano stawkę zwolnioną. Czy jest to prawidłowe (...)

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

W mojej firmie zjawiła się policja. Przyszli w celu zupełnie innymi niż sprawdzenie legalności oprogramowania, ale stwierdzili, że skoro już są to sprawdzą komputery. Oczywiście zażądali licencji (...)

Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie

Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie

Prowadzę Sp. z o.o. od grudnia 2004 r. i zgodnie z prawem musiałem sporządzić sprawozdanie finansowe za 2005 r. - co zrobiłem. Niestety nie uwzględniłem roku 2004 w sprawozdaniu fin. za 2005 r. (...)

Tryb zwykły i upominawczy

Tryb zwykły i upominawczy

Składam pozew do sądu gospodarczego o zwrot pieniędzy od leasingodawcy, który nie rozliczył się ze mną z umowy leasingowej po jej zakończeniu, tj. wziął pieniądze za skradziony samochód od (...)

Żądanie wynagrodzenia za umowę o dzieło

Żądanie wynagrodzenia za umowę o dzieło

Byłam zatrudniona w pewnej firmie przez miesiąc, na umowę o dzieło. Dzieło zostało przeze mnie wykonane. Posiadam umowę, która opiewa na 550 zł (netto). Termin płatności upłynął 26 grudnia. (...)

Nieobecność męża na rozprawie rozwodowej

Nieobecność męża na rozprawie rozwodowej

Złożyłam pozew rozwodowy i obawiam się, że mój mąż nie odbierze listu z poczty i nie zjawi się na rozprawie, która odbędzie się 18 stycznia 2006. Słyszałam o jakimś wyroku zaocznym. Co mam (...)

Zakaz zbliżania się do posesji

Zakaz zbliżania się do posesji

Była żona mojego męża nachodzi nas nagminnie, zrywa nam tablice informacyjne z bramy, zwracałam się do Policji w tej sprawie. Radzili mi oddać sprawę do Sądu Cywilnego o zakaz zbliżania się (...)

Koszty uzyskania przychodu prezesa zarządu

Koszty uzyskania przychodu prezesa zarządu

Jeśli prezes spółki z o.o. ma ustalone wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa zarządu, to jakie koszty uzyskania przychodów należy uwzględnić do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od (...)

Oddział spółki, a obowiązki rejestracyjne

Oddział spółki, a obowiązki rejestracyjne

Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie, jednocześnie organizuje swój punkt sprzedaży w Gdańsku - tu zatrudnia ludzi, wynajmuje pomieszczenia itp. Punkt sprzedaży w Gdańsku stanowi oddział spółki (...)

FORUM PRAWNE

testy na aplikację

testy na aplikację Czy rozwiązywał już ktoś testy na aplikację ze strony : http://e-prawnik.pl/akademia/testy-aplikacyjne/ Jaki mieliście wynik ? Udało mi się odpowiedzieć poprawnie na 134 pytania (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Dobry SIP

Dobry SIP Szukam dobrego serwisu. One non stop coś w sobie zmieniają. Orentujecie się, który warto teraz wykupić? To zależy od tego czego szukasz. W sumie każdy system ma jakieś wady i poważne (...)

Poszukuję prawnika - specjalisty od prawa budowlanego.

Poszukuję prawnika - specjalisty od prawa budowlanego. Witam, Jak w tytule, szukam prawnika, radcy prawnego z Warszawy, specjalizującego się w sprawach budowlanych, chodzi o pozwolenie na budowę. pozdrawiam, (...)

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu Po 10 latach małżeństwa chcę się rozwieść z mężem. Chcę to załatwić w miarę szybko i bezboleśnie, ale on póki co tworzy same problemy... Wynajął adwokata (...)

Sprzedawca nie wysłał towaru, zapłaconego przelewem ponad miesiąc temu

Sprzedawca nie wysłał towaru, zapłaconego przelewem ponad miesiąc temu Witam, zakupiłem w sklepie motoryzacyjnym artykuły do zamochodu za kwotę 570 zł płatność była przelewem ( posiadam potwierdzenie (...)

Ulga internetowa , a faktura online

Ulga internetowa , a faktura online witam, mój operator internetowy nie wystawia mi papierowej faktury VAT. Posiadam jedynie dostęp do rozliczeń na stronie internetowej online. Czy na podstawie takiego (...)

Znowu Kruk!!

Znowu Kruk!! Moja sytuacja wygląda następująco: przeszło 3 lata temu PTK Centertel rozwiązała ze mną umowę za niezapłacony rachunek naliczając mi karę umowną 1500zł (2 tel). Od jakiegoś czasu (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Dobry SIP

Dobry SIP Szukam dobrego serwisu. One non stop coś w sobie zmieniają. Orentujecie się, który warto teraz wykupić? To zależy od tego czego szukasz. W sumie każdy system ma jakieś wady i poważne (...)

Poszukuję prawnika - specjalisty od prawa budowlanego.

Poszukuję prawnika - specjalisty od prawa budowlanego. Witam, Jak w tytule, szukam prawnika, radcy prawnego z Warszawy, specjalizującego się w sprawach budowlanych, chodzi o pozwolenie na budowę. pozdrawiam, (...)

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu Po 10 latach małżeństwa chcę się rozwieść z mężem. Chcę to załatwić w miarę szybko i bezboleśnie, ale on póki co tworzy same problemy... Wynajął adwokata (...)

Sprzedawca nie wysłał towaru, zapłaconego przelewem ponad miesiąc temu

Sprzedawca nie wysłał towaru, zapłaconego przelewem ponad miesiąc temu Witam, zakupiłem w sklepie motoryzacyjnym artykuły do zamochodu za kwotę 570 zł płatność była przelewem ( posiadam potwierdzenie (...)

Ulga internetowa , a faktura online

Ulga internetowa , a faktura online witam, mój operator internetowy nie wystawia mi papierowej faktury VAT. Posiadam jedynie dostęp do rozliczeń na stronie internetowej online. Czy na podstawie takiego (...)

Znowu Kruk!!

Znowu Kruk!! Moja sytuacja wygląda następująco: przeszło 3 lata temu PTK Centertel rozwiązała ze mną umowę za niezapłacony rachunek naliczając mi karę umowną 1500zł (2 tel). Od jakiegoś czasu (...)

LINK4 - nowy ubezpieczyciel a dane osobowe

LINK4 - nowy ubezpieczyciel a dane osobowe Witam Zna ktos tego ubezpieczyciela? Jak na razie wyglada na to, ze zbieraja dane osobwe do bazy danych w celu przetwarzania. Po dokonaniu kalkulacji ubezpieczenia, (...)

LINK4 - nowy ubezpieczyciel a dane osobowe

LINK4 - nowy ubezpieczyciel a dane osobowe Witam Zna ktos tego ubezpieczyciela? Jak na razie wyglada na to, ze zbieraja dane osobwe do bazy danych w celu przetwarzania. Po dokonaniu kalkulacji ubezpieczenia, (...)

Rozliczenie od programów typu Bug Bounty w Polsce

Rozliczenie od programów typu Bug Bounty w Polsce Dzień dobry, Szukając odpowiedzi na moje rozważania dotyczące otrzymywania licznych nagród z programów typu Bug Bounty postanowiłem napisać na (...)

Rekalkulacja link4

Rekalkulacja link4 Witam wszyskich na forum, kila miesięcy temu kupiłem samochód osobowy , po 6 miesiącach od zakupu złożyłem wypowiedzenie ubezpieczenia link 4 poprzedniego właściciela , i kupiłem (...)

Niska kwota odszkodowania i postepowanie spadkowe,dot. Link4

Niska kwota odszkodowania i postepowanie spadkowe,dot. Link4 Witam! Moje auto zostalo uszkodzone w wyniku stluczki. Sprawca jest ubezpieczony w LINK4. Slyszalem, ze modne jest odwolywanie sie od kwoty (...)

Problem z OC

Problem z OC Opiszę problem jaki się pojawił: 26/06/2012 - Pan Jerzy miał OC w MTU, podpisał umowę na OC z Link4, nie wypowiedziawszy OC z MTU. 3/07/2012 - Pan Jerzy sprzedał mi auto z OC w Link4, (...)

Problem z Oc

Problem z Oc Witam na wstepie chcialbym przeprosic jezeli wybralem zly dział. Mam o to taki problem mialem samochod w 2011 roku sprzedalem go w 3 miesiacu natomiast przyszlo mi 6 miesiaca oc do zaplaty (...)

Sprzedaż serwisu ogłoszeń

Sprzedaż serwisu ogłoszeń Witam mam następujący problem jestem administratorem jednego z serwisów ogłoszeń. Zgłosił się do mnie poprzez e-mail właściciel innego serwisu ogłoszeń znanego (...)

OC - CD

OC - CD Szanowni Państwo, w 28 maj 2008 kupiłam od osoby fizycznej samochów, Pan bardzo szybko zawiadomił o tym fakcie ubezpieczyciela ( LINK 4 ) a ja w trakcie rozmowy telefonicznej z ubezpieczycielem (...)

Rejestracja strony www

Rejestracja strony www Otóż przeczytałem mnóstwo artykułów na temat rejestracji stron www w sądzie. Co mnie zdziwiło to to, że nawet trzeba zarejestrować stronę ze zdjęciami rodzinnymi z wakacji (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Utowry mp3

Utowry mp3 Dzień dobry! Mam strone dla dzieci http://www.dladzieci.najlepsze.com Chciałbym na niej umieścić fragmenty piosenek dla dzieci w formacie mp3. Każda piosenka miałaby 1.50 min. Czy zamieszczenie (...)

Porady prawne