Opinia organu samorządu aptekarskiego przy udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Kto wydaje opinię w sprawie udzielania zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych?

Wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zastrzeżone zostało do kompetencji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zezwolenia nie wydaje się, jeśli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki. Dlatego przed jego wydaniem wojewódzki inspektor farmaceutyczny powinien zapoznać się z opinią organu samorządu aptekarskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia. Przepisy wskazujące, co wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia, nie wymagają załączenia opinii, a zatem wnosić należy, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny powinien sam wystąpić do samorządu aptekarskiego o jej wydanie. Wnioskodawca może jednak postarać się o to we własnym zakresie i dołączyć ją do wniosku.

Porady prawne

Organami samorządu zawodowego farmaceutów są Naczelna Izba Aptekarska oraz okręgowe izby aptekarskie, które reprezentują zawodowe, społeczne i gospodarcze interesy zawodu aptekarskiego.

Kierowanie bieżącą działalnością izby aptekarskiej zastrzeżone zostało do kompetencji okręgowej rady aptekarskiej. Do niej należy prawo podejmowania uchwały opiniującej w przedmiocie udzielenia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

W jakiej formie okręgowa izba aptekarska wydaje opinię?

Opinia okręgowej izby aptekarskiej w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzanie apteki ogólnodostępnej podejmowana jest w formie uchwały okręgowej rady aptekarskiej. Powyższa uchwała zapada zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności co najmniej połowy członków okręgowej rady aptekarskiej.

W jakim terminie okręgowa izba aptekarska ma obowiązek wydania opinii?

W przeciwieństwie do wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wydanie opinii przez okręgową izbę aptekarską nie jest uzależnione od zachowania określonego terminu określonego przepisami prawa. Wynika to z faktu, iż opinia okręgowej izby aptekarskiej w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki nie jest decyzją administracyjną, lecz wewnętrzną uchwałą organu samorządu zawodowego farmaceutów.

Jednakże zgodnie z Porozumieniem z dnia 17 stycznia 2007 r.

pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej (weszło w życie dnia 24 stycznia 2007 r.) postanowienie - uchwała organu samorządu aptekarskiego powinna być wydana w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku od organu Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. W przypadku niewydania opinii w tym terminie, organ samorządu aptekarskiego zobowiązany jest zawiadomić organ inspekcji o przyczynach uzasadniających niedotrzymania terminu, wyznaczając nowy termin rozpoznania sprawy.

Jakie jest znaczenie opinii okręgowej izby aptekarskiej dla wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej?

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki podejmuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny, który bada, czy wnioskodawca spełnia przewidziane prawem przesłanki uzasadniające wydanie zezwolenia. Opinia okręgowej izby aptekarskiej w przedmiocie udzielenia zezwolenia ma w praktyce charakter doradczy i w nie jest wiążąca dla wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Negatywna opinia okręgowej izby aptekarskiej nie przesądza o treści decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Czy od opinii wydanej przez okręgową izbę aptekarską przysługuje wnioskodawcy odwołanie?

Opinia okręgowej izby aptekarskiej w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest niezaskarżalna. Przepisy ustawy o izbach aptekarskich w sposób enumeratywny wymieniają uchwały samorządu aptekarskiego, od których przysługuje odwołanie. Skoro powyższa opinia nie jest także decyzją administracyjną to nie podlega zaskarżeniu w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy opinia okręgowej izby aptekarskiej jest niezbędna przy zmianie, uchyleniu lub wygaśnięciu zezwolenia?

Podobnie jak decyzja o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie apteki poprzedzona jest opinią okręgowej izby aptekarskiej, tak też decyzja wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o cofnięciu zezwolenia wymaga uprzedniego zapoznania się z opinią okręgowej izby aptekarskiej. Powyższa opinia ma także formę uchwały.

Natomiast okręgowa izba aptekarska nie przedstawia swej opinii, jeśli wojewódzki inspektor farmaceutyczny zamierza wydać decyzję w przedmiocie zmiany lub wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Pamiętaj, że:

  • Przed udzieleniem zezwolenia na prowadzenie apteki wojewódzki inspektor farmaceutyczny powinien się zapoznać z opinią okręgowej izby aptekarskiej,

  • Opinia ma charakter wyłącznie doradczy i w nie wiąże wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,

  • Zmiana i stwierdzenie wygaśnięcie zezwolenia nie wymaga opinii okręgowej izby aptekarskiej.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne