Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

W niedawnym piśmie PP3-812-94/2006/BL/203 Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usługpodatkiem od towarów i usług. W niniwjszym opracowaniu przdstawiono tezy tego pisma.

Co podlega opodatkowaniu VAT-em?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Co należy rozumieć pod pojęciem "świadczenia usług"?

Porady prawne

Przez świadczenie usług, o których mowa w tym przepisie, rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym czynności wymienione w pkt 1-3 tego przepisu).

Przez pojęcie świadczenia (zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ww. ustawy) należy przy tym rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa wyżej, zakłada więc istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem) - zatem w pojęciu "świadczenia na rzecz" mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.

Kiedy usługi naukowo-badawcze podlegają opodatkowaniu VAT-em? 

Rozstrzygnięcie, czy czynności związane z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych itp. stanowią świadczenie usług w rozumieniu ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może być dokonane na podstawie analizy umów dotyczących konkretnego stanu faktycznego.

Jeśli z zawartych umów na wykonanie usług naukowo-badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, to nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

W sytuacji natomiast, gdy usługa naukowo-badawcza jest realizowana na zlecenie na rzecz zamawiającego, który będzie odbiorcą usługi, dysponentem lub zarządzającym prawami do wykorzystywania efektów prac naukowo-badawczych, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Co wchodzi do podstawy opodatkowania?

W przypadkach, gdy podmiot świadczący usługę naukowo-badawczą uzyska środki, które stanowią część lub całość np. dopłaty do ceny (kwoty należnej) za usługę, kwoty tej dopłaty (uwzględniając brzmienie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) wchodzą u podatnika świadczącego usługę do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem według stawki właściwej dla świadczenia, którego dotyczą, lub też zwolnieniu od tego podatku.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne