Organizacje pracodawców

Pośród podmiotów zbiorowego prawa pracy znajdują się związki zawodowe, organizacje pracodawców i ich zrzeszenia, załogi zakładów pracy oraz organizacje pracodawców i ich zrzeszenia.

Status prawny organizacji pracodawców, podobnie jak związkowych organizacji pracowników, określany jest zarówno normami międzynarodowymi jak i krajowymi.

Jak definiują pojęcie "organizacja pracodawców" akty o zasięgu międzynarodowym?

Art. 10 Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy uznaje za organizację pracodawców każdą organizację, która skupia pracodawców i stawia sobie za cel popieranie i obronę ich interesów.

Obecnie postuluje się, na tle właśnie tego międzynarodowego uregulowania, by uprawnienia organizacji pracodawców zrównać z uprawnieniami związków zawodowych.

Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji, z zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów.

Uregulowania krajowe

Zgodnie z definicją Kodeksu pracy, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, nawet jeżeli nie posiada osobowości prawnej oraz osoba fizyczna jeżeli spełniają one warunek zatrudniania pracowników.

Związki pracodawców mają prawo tworzenia federacji i konfederacji, jak też przystępowania do nich, a każdy związek, federacja i konfederacja ma prawo do przystępowania do międzynarodowych organizacji pracodawców.

Nadto organizacje pracodawców mają zagwarantowane ustawowo takie przymioty jak samorządność i niezależność w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Z czego składa się majątek organizacji pracodawców?

Majątek związków pracodawców, a także ich federacji i konfederacji powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • z darowizn, spadków i zapisów,
 • z własnej działalności,
 • z dochodów z majątków organizacji.

Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związki pracodawców oraz federacje i konfederacje służy realizacji ich zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków.

Jak powstaje związek pracodawców?

Związek taki może założyć co najmniej 10 pracodawców na mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców.

Kolejnym krokiem jaki zgromadzenie założycielskie powinno zrobić jest uchwalenie statutu i wybór komitetu założycielskiego w liczbie co najmniej 3 osób.

Co powinien zawierać statut organizacji pracodawców?

Podstawowymi elementami statutu związku pracodawców są:

 • nazwa związku, określenie siedziby związku oraz terytorialny zakres działania,
 • określenie organów związku, zakresu ich uprawnień, trybu ich wyboru i odwołania oraz okresu kadencji,
 • podstawowe cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa,
 • prawa i obowiązki członków,
 • sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku,
 • zasady dokonywania zmian statutu, rozwiązywania związku i przeznaczenie jego majątku w razie likwidacji,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.

Związek pracodawców podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Komitet założycielski ma obowiązek złożenia w terminie 30 dni od dnia założenia związku wniosku o rejestrację. Jeżeli tego nie zrobi, uchwała o utworzeniu związku traci moc.

Ma to duże znaczenie dla nowej organizacji pracodawców, ponieważ z dniem zarejestrowania związek pracodawców nabywa osobowość prawną.

W jakiej sytuacji natępuje wykreślenie związku pracodawców z Krajowego Rejestru Sądowego?

Sąd skreśla związek pracodawców z Krajowego Rejestru Sądowego, gdy:

 • wskazany w statucie organ podjął uchwałę o rozwiązaniu związku,
 • liczba członków związku utrzymuje się poniżej 10 pracodawców przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika