27.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Parlament wzywa polskie władze do równego traktowania parlamentarzystów krajowych i europejskich

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa polskie władze do zaprzestania dyskryminacyjnego traktowania posłów do Parlamentu Europejskiego w sytuacji uchylenia immunitetu i skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Sprzeczne są też krajowe przepisy i zapisy regulaminu PE dotyczące dopuszczalności wniosków o uchylenie immunitetu kierowanych przez osoby prywatne.

PE wzywa do poszanowania zasady równego traktowania osób w podobnej sytuacji

Parlament zwraca uwagę na różnice w traktowaniu posłów na Sejm RP i senatorów RP i posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce. W przypadku uchylenia immunitetu i orzeczenia przez sąd winy posła i skazania go za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego poseł do Parlamentu Europejskiego traci mandat. Nie dzieje się tak w przypadku krajowych posłów na Sejm i senatorów. 

Porady prawne

Parlament chce, aby Komisja Europejska przyjrzała się rozbieżnościom w sytuacji prawnej posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce oraz posłów na Sejm RP i senatorów RP i żeby pilnie skontaktowała się z właściwymi władzami w Polsce w celu ustalenia, w jaki sposób znieść „oczywistą dyskryminację między posłami do tych dwóch parlamentów".

Parlament zwraca się bezpośrednio do polskich władz, żeby poddały przeglądowi obecną sytuację, w której „warunki wybieralności i utraty mandatu posłów do obu zgromadzeń parlamentarnych są wyraźnie nierówne", oraz żeby podjęły działania na rzecz „zakończenia tego dyskryminacyjnego traktowania".

Parlament wzywa państwa członkowskie do poszanowania praw wynikających z obywatelstwa Unii, w tym prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zbliżających się wyborów do PE w czerwcu 2009 roku, w tym do poszanowania zasady równego traktowania osób w podobnej sytuacji.

 

Kto może wnioskować o uchylenie immunitetu?

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego napotyka również problem z uznaniem dopuszczalności wniosków o uchylenie immunitetu skierowanych przez osoby prywatne bezpośrednio do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z polskim prawem osoba prywatna ma prawo skierowania do polskiego Parlamentu (Sejmu lub Senatu) bezpośredniego wniosku o uchylenie immunitetu posła lub senatora w przypadku przestępstw, które mogą być ścigane z oskarżenia prywatnego. Te same przepisy stosuje się również do posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce, jednak stoją one w sprzeczności z zapisami regulaminu Parlamentu Europejskiego, który mówi, że wniosek do PE kieruje „właściwy organ" państwa członkowskiego.

Parlament Europejski przestrzega zarówno prawa krajowego danego państwa członkowskiego, jak i swoich prerogatyw i ma świadomość, że uznanie za niedopuszczalne wniosków o uchylenie immunitetu składanych przez osoby prywatne byłoby rozwiązaniem niezadowalającym. Mogłoby bowiem kolidować z prawami tych osób przysługującymi im w postępowaniu sądowym i uniemożliwiać oskarżycielom w sprawach o niektóre przestępstwa złożenie wniosku o uchylenie immunitetu.

W związku z powyższym, Parlament zwraca się do państw członkowskich, a w szczególności do Rzeczpospolitej Polskiej o ustanowienie środków proceduralnych mających na celu zagwarantowanie, że wnioski o uchylenie immunitetu posłów do Parlamentu Europejskiego będą zawsze przekazywane przez „właściwy organ", tak aby zapewnić przestrzeganie przepisów krajowego prawa materialnego i procesowego, w tym praw procesowych przysługujących osobom prywatnym, a także prerogatyw Parlamentu.

W celu uniknięcia wątpliwości Parlament wzywa państwa członkowskie do wskazania Parlamentowi organów, które są właściwe do składania wniosków o uchylenie immunitetu posła.

Parlament zwraca uwagę, że to do państw członkowskich powinno należeć ustanowienie przepisów określających wykonywanie tego rodzaju praw wobec posłów do Parlamentu Europejskiego w świetle zasad i procedur określających działanie tej instytucji.

Parlament przypomina również, że pismami z 29 września 2004 r. i 9 marca 2005 r. zwrócił się do 25 państw członkowskich o wskazanie organów właściwych do składania wniosków o uchylenie immunitetu posła. Na pisma te odpowiedziało 17 państw UE. Polska nie przekazała jeszcze informacji o tym, jakie organy są właściwe do składania wniosków o uchylenie immunitetu posła do PE.

 

Diana WALLIS (ALDE, GB)

Immunitet parlamentarny w Polsce

Procedura: Inicjatywa własna

Głosowanie: 24.04.2009 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Każdego roku, kiedy wiosna przechodzi w lato, posłowie z Komisji Budżetowej zakasują rękawy i zabierają się do pracy nad przygotowaniem unijnego budżetu na kolejny rok. Zarówno Parlament jak i ministrowie finansów UE zajmują się ustalaniem, w jaki sposób wydać pieniądze (...)

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła szereg nowych działań, aby chronić praworządność w Polsce Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Po przyjęciu przez Radę UE nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników z 1996 r. - pracuje nad nim teraz Parlament Europejski. Celem jest ustanowienie takiej samej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu. Przewidziano, że pracownicy delegowani będą co (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. (...)

Zakaz dyskryminacji w rekrutacji do pracy

Zakaz dyskryminacji w rekrutacji do pracy

Sabine von Colson i Elizabeth Kamann, wykwalifikowane pracownice socjalne, starały się o pracę w męskim więzieniu administrowanym przez kraj federalny Północna Nadrenia-Westfalia. Nie dostały jednak posady ze względu na swą płeć oraz ryzyko związane z zatrudnianiem kobiet w męskim więzieniu. (...)

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty. Nie jest on jednak samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Rezolucja w sprawie sytuacji w Republice Mołdowy

Rezolucja w sprawie sytuacji w Republice Mołdowy

Parlament przyjął rezolucję w sprawie sytuacji w Republice Mołdowy, w której potępił łamanie praw człowieka i kampanie zastraszania prowadzoną przez mołdawski rząd. Posłowie domagają się dochodzenia w sprawie śmiertelnych ofiar wydarzeń, które miały miejsce po wyborach, a także w (...)

Kiedy pracownicy podlegają ochronie z tytułu zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?

Kiedy pracownicy podlegają ochronie z tytułu zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?

W wyroku z 11 lipca 2006 r. Trybunał  Sprawiedliwości po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie pojęcia „niepełnosprawności” w rozumieniu dyrektywy dotyczącej równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Ponadto uściślił warunki ochrony osób niepełnosprawnych (...)

Kto decyduje o prawach wyborczych do Parlamentu Europejskiego?

Kto decyduje o prawach wyborczych do Parlamentu Europejskiego?

Sąd niderlandzki zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy państwo członkowskie może nie przyznać prawa głosowania w wyborach europejskich niektórym swoim obywatelom zamieszkującym na terytoriach zamorskich stowarzyszonych ze Wspólnotą Europejską (KTZ), w tym przypadku na Arubie. Chciał (...)

Projekt dyrektywy Blue Card

Projekt dyrektywy Blue Card

23 października 2007 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników wysoko wykwalifikowanych będących obywatelami państw trzecich (zwanej dalej „projektem Błękitnej Karty UE"). W chwili obecnej projekt ten jest (...)

PKPP Lewiatan o zatrudnianiu fachowców spoza Unii

PKPP Lewiatan o zatrudnianiu fachowców spoza Unii

Przestawiamy opinię PKPP Lewiatan do projektu dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników wysoko wykwalifikowanych będących obywatelami państw trzecich:"23 października 2007 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

Od 25 maja br. w całej UE należy stosować nowe przepisy o ochronie danych - czyli tzw. RODO. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby.  - (...)

Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie

Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie

"Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie" - to tytuł ciekawego wystąpienia dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich z 2 czerwca br. alarmującego o rozmaitych zagrożeniach dla dzieci w naszym kraju występujących w ostatnim czasie. Każdy rodzić i opiekun powinien sobie (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

Upomnienie KE Komisja Europejska prosi polskie władze o dialog w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jaki przywraca nowa ustawa emerytalna. List w tej sprawie przesłali do Warszawy komisarze Vĕra Jourová i Marianne Thyssen. Wcześniej Komisja zwróciła (...)

Ochrona przed dyskryminacją

Ochrona przed dyskryminacją

Parlament poparł projekt dyrektywy, której celem jest zapobieganie i zapewnienie ochrony przed dyskryminacją - ze względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Dyrektywa odnosi się nie tylko do przejawów dyskryminacji w zakresie dostępu do zatrudnienia, (...)

Ostatnia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Ostatnia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

  4-7 maja w Strasburgu odbyła się ostatnia przed wyborami sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Najważniejszymi tematami sesji były propozycje przedłużenia urlopów macierzyńskich, kwestia dofinansowania sześciu projektów energetycznych dla Polski, pakiet rozwiązań dla (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

W jakich warunkach istniej możliwość zatrzymania osób dysponujących immunitetem? Autorowi pytania chodzi zapewne o tzw. immunitet formalny (procesowy), który nie wyłącza odpowiedzialności karnej, (...)

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Statut powiatu stanowi, że: Dokumentami wynikającymi z wykonywania zadań publicznych powiatu są: 1) protokoły z sesji rady wraz z załącznikami, 2) uchwały rady, 3) protokoły z posiedzeń komisji (...)

Definicja funkcjonariusza publicznego

Definicja funkcjonariusza publicznego

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym? Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie (...)

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Kto jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego? Funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł do Parlamentu (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Przestępstwo nadużycia władzy

Przestępstwo nadużycia władzy

Czy prokurator jest funkcjonariuszem publicznym? Jeżeli jest, gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (231 kk) przez prokuratora rejonowego? Kodeks karny w art. 115 § 13 stanowi, (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

Skarga na bezczynność organu administracji

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Jak przestawia się tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji? Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2006 r., będące jednocześnie na rencie, były zwolnione z obowiązku wpłacania składek na ZUS. Czy w 2007 r. takie zwolnienie dalej będzie obowiązywało, (...)

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu? Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Dowiedziałem się w jednej z kancelarii komorniczych, że w przypadku zajęcia wierzytelności dłużnika w urzędzie skarbowym (np. nadpłaty) organ skarbowy \"blokuje\" ją jeżeli na dany dzień ona (...)

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

W jakich warunkach istniej możliwość zatrzymania osób dysponujących immunitetem? Autorowi pytania chodzi zapewne o tzw. immunitet formalny (procesowy), który nie wyłącza odpowiedzialności karnej, (...)

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Statut powiatu stanowi, że: Dokumentami wynikającymi z wykonywania zadań publicznych powiatu są: 1) protokoły z sesji rady wraz z załącznikami, 2) uchwały rady, 3) protokoły z posiedzeń komisji (...)

Definicja funkcjonariusza publicznego

Definicja funkcjonariusza publicznego

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym? Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie (...)

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Kto jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego? Funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł do Parlamentu (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Przestępstwo nadużycia władzy

Przestępstwo nadużycia władzy

Czy prokurator jest funkcjonariuszem publicznym? Jeżeli jest, gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (231 kk) przez prokuratora rejonowego? Kodeks karny w art. 115 § 13 stanowi, (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

Skarga na bezczynność organu administracji

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Jak przestawia się tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji? Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2006 r., będące jednocześnie na rencie, były zwolnione z obowiązku wpłacania składek na ZUS. Czy w 2007 r. takie zwolnienie dalej będzie obowiązywało, (...)

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu? Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Dowiedziałem się w jednej z kancelarii komorniczych, że w przypadku zajęcia wierzytelności dłużnika w urzędzie skarbowym (np. nadpłaty) organ skarbowy \"blokuje\" ją jeżeli na dany dzień ona (...)

Ustawa antynikotynowa

Ustawa antynikotynowa

Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie będę mógł sprzedawać wyrobów (...)

FORUM PRAWNE

Prawo rodzicielskie

Prawo rodzicielskie Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal mi racje i zabral mu wladze (...)

Parlament Europejski - wielka afera korupcyjna !!!

Parlament Europejski - wielka afera korupcyjna !!! 20 marca 2011 roku, \"Sunday Times\" opublikował artykuł podsumowujący swoją prowokację dziennikarską. Zebrane przez dziennikarzy materiały obciążają (...)

Zmiane UE - wymagania unijne dla quadów i motocykli!!

Zmiane UE - wymagania unijne dla quadów i motocykli!! Parlament Europejski poparł nowe standardy bezpieczeństwa dla motocykli, skuterów, quadów i innych pojazdów dwu i trzykołowych. Bowiem od 2016 (...)

ACTA - Austria zawiesza ratyfikacje.

ACTA - Austria zawiesza ratyfikacje. Jestem niesamowicie szczęśliwy kiedy słysze takie informacje!! Austria idzie w ślad Polski i zawiesza jak narazie ratyfikacje w sprawie ACTA!! Czechy i Łotwa podobnie (...)

Parlament Europejski - wielka afera korupcyjna !!!

Parlament Europejski - wielka afera korupcyjna !!! 20 marca 2011 roku, \"Sunday Times\" opublikował artykuł podsumowujący swoją prowokację dziennikarską. Zebrane przez dziennikarzy materiały obciążają (...)

Zmiane UE - wymagania unijne dla quadów i motocykli!!

Zmiane UE - wymagania unijne dla quadów i motocykli!! Parlament Europejski poparł nowe standardy bezpieczeństwa dla motocykli, skuterów, quadów i innych pojazdów dwu i trzykołowych. Bowiem od 2016 (...)

ACTA - Austria zawiesza ratyfikacje.

ACTA - Austria zawiesza ratyfikacje. Jestem niesamowicie szczęśliwy kiedy słysze takie informacje!! Austria idzie w ślad Polski i zawiesza jak narazie ratyfikacje w sprawie ACTA!! Czechy i Łotwa podobnie (...)

Uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza!

Uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza! Sejm zadecydował o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi , za która było aż 234 posłów była farsą waszym zdaniem tak jak próbuje to pokazać (...)

wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza odwołany!! ;/

wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza odwołany!! ;/ Prokurator generalny Andrzej Seremet stwierdził że wniosek ma uchybienia formalne oraz merytoryczne i w tym kształcie nie powinien zostać (...)

wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza będzie odesłany do poprawki?

wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza będzie odesłany do poprawki? Prokuratura generalna ma wątpliwości co do wniosku, jakie go cholery?? przecież sama go składa?! to jest absurd i robienie (...)

Uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza!

Uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza! Sejm zadecydował o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi , za która było aż 234 posłów była farsą waszym zdaniem tak jak próbuje to pokazać (...)

wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza odwołany!! ;/

wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza odwołany!! ;/ Prokurator generalny Andrzej Seremet stwierdził że wniosek ma uchybienia formalne oraz merytoryczne i w tym kształcie nie powinien zostać (...)

wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza będzie odesłany do poprawki?

wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza będzie odesłany do poprawki? Prokuratura generalna ma wątpliwości co do wniosku, jakie go cholery?? przecież sama go składa?! to jest absurd i robienie (...)

Macierewiczowi grozi 8 lat więzienia

Macierewiczowi grozi 8 lat więzienia Prokurator generalny bada wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS. Kara o ile Macierewicz zostanie skazany może wynosić nawet 8 lat więzienia!! Śledztwo rozpoczęło (...)

Pozew przeciwko Kaliszowi

Pozew przeciwko Kaliszowi Zbigniew Ziobro wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu i chce pozwać Kalisza za naruszenie dóbr osobistych i pomówienie. Czy to kolejny wymysł byłego ministra sprawiedliwości? (...)

Porady prawne