Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury?

Ustawę o zamówieniach publicznych i określone nią tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych, finansowanych przez zamawiającego. Poprzez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy i praw na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu oraz umów o podobnym charakterze. Pojęcie to odnosi się zarówno do jednorazowej dostawy, jak i do kilkakrotnego dostarczenia dóbr. Przedmiotem dostaw mogą być zarówno rzeczy ruchome oraz nieruchomości, a także prawa o charakterze niemajątkowym, czyli np. prawa autorskie, wynalazcze. Robotami budowlanymi są budowa (rozumiana, jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa takiego obiektu), a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Usługami są wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy.

Porady prawne

Jakie są zasady postępowania w sprawie zamówienia publicznego?

Zasada powszechności.

Jest to jedna z elementarnych zasad systemu zamówień publicznych. Stanowi ona, iż obowiązek stosowania przepisów niniejszej ustawy, obejmuje każde wydatkowanie środków przez podmioty zobowiązane do jej stosowania. Podmioty te są obowiązane stosować ustawę w każdym przypadku zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych, jeżeli są one przez te podmioty finansowane. W obecnym stanie prawnym, dla powstania obowiązku stosowania ustawy, nie ma znaczenia, czy w finansowaniu zamówienia występują jakikolwiek środki publiczne. Jednak wielkość środków (niekoniecznie publicznych), przeznaczonych na określone zamówienie, może mieć znaczenie dla rygorów formalnych, które należy przestrzegać przy udzielaniu zamówienia. Podstawowym progiem jest próg 6.000 €, od którego powstaje obowiazek stosowania przepisów ustawy. Kolejnym podstawowym progiem, jest kwota 30.000€. Przy wartości zamówienia nieprzekraczającej tej kwoty, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, protestów i odwołań.

Ponieważ koniecznym warunkiem powstania obowiązku jest finansowanie przedsięwzięcia przez zamawiającego, tak więc zamówieniem publicznym nie będzie to, co można otrzymać za darmo. Za opłacanie należy uznać także, handel wymienny, polegający na tym, że zamawiający nabywa pewne rzeczy, prawa lub usługi w zamian za świadczenie innych usług lub dostaw.
Ustawa nie obejmuje jednak swoim zasięgiem przypadków, gdy podmiot zobowiązany do jej stosowania, sprzedaje pewne dobra lub usługi. Może, więc on bez stosowania określonych, sformalizowanych procedur, wynajmować własne lokale lub sprzedawać ruchomości.

Zasada równości.

Jest to zasada, która obowiązuje nie tylko na gruncie tej ustawy, ale w całym polskim porządku prawnym. Nakłada ona na zamawiającego obowiązek traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta nakłada na zamawiającego, obowiązek szczególnej staranności w trakcie postępowania. Każdy podmiot ubiegający się u udzielenie zmówienia, powinien mieć zapewniony jednakowy dostęp do informacji. Stawiane przez zamawiającego wymagania muszą być takie same dla wszystkich uczestników, niezależnie od formy organizacyjnej czy struktury własnościowej. Zasada ta ma również zastosowanie w stosunku do podmiotów zagranicznych. W szczególności, zamawiający nie może domagać się od tych podmiotów, aby dla wykazania posiadanego doświadczenia, przedstawili dokumenty potwierdzające, że wykonali podobne przedsięwzięcia, ale jedynie na terenie Polski.

Zasada równości dotyczy również kryteriów oceny ofert. Oferty wszystkich podmiotów muszą być oceniane według tych samych kryteriów. Nie jest dopuszczalne, aby członkowie komisji przetargowej, czy inne osoby dokonujące oceny ofert, oceniali je na podstawie własnej wiedzy, a nie na podstawie przedłożonych dokumentów. Jedynym odstępstwem od zasady równości, jest stosowanie ustawowych preferencji krajowych przy ocenie ofert.
Naruszenie niniejszej zasady stanowi jeden z najczęstszych zarzutów podnoszonych przeciwko zamawiającym.

Zasada jawności.

Wprowadza jawność wszystkich dokumentów sporządzonych w trakcie postępowania. Jawnością objęte są: protokół postępowania, oferty, a także wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika