Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z § 11 ust. 1, 2 rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury, pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórc i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Porady prawne

Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury

Aby ubiegać się o pomoc socjalną, należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury” (do pobrania) oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we wniosku. Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok. Pomoc socjalna ma charakter jednorazowej wypłaty środków.

Zgodnie z § 11 ust. 7, 8 i 9 ww. rozporządzenia:

„7. Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej powinien zawierać:

1) dane osoby, której wniosek dotyczy

a) datę urodzenia,

b) imię i nazwisko,

c) adres korespondencyjny,

d) identyfikator podatkowy (NIP), o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku braku identyfikatora podatkowego – numer paszportu;

2) nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;

3) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;

4) informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej;

5) oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

8. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm).

9. Środki Funduszu udzielone na pomoc socjalną przekazuje się na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną, lub w inny uzgodniony z tą osobą sposób.”

Okoliczności uprawniające do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego

Ad. ust. 8: Okoliczności uprawniające do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego to: indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, długotrwała choroba. Przez „indywidualne zdarzenie losowe” należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane działaniem sił przyrody. Natomiast przez „długotrwałą chorobę” należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia (w sposób stały lub przez długi okres), w tym chorobę określaną z medycznego punktu widzenia jako przewlekłą.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego mogą być: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, wymagającej długotrwałego leczenia, kopia zaświadczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, podpisana odręcznie przez wnioskodawcę wraz z formułą „za zgodność z oryginałem” lub inne dokumenty potwierdzające zaistnienie indywidualnego zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej.

Nie należy przysyłać dokumentacji medycznej innej niż wskazane zaświadczenia (tj. aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, wymagającej długotrwałego leczenia, kopia zaświadczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej). Dokumentacja, inna niż wskazana,  ulegnie bowiem wybrakowaniu (zniszczeniu).

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

- z dopiskiem: "Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury 2020"

Materiały:

 

Podstawa prawna:

  •  ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165, ze zm.);
  • rozporządzenie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. poz. 1808).
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika