Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

30.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematem obrad były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa m.in. edukacji, kultury fizycznej i sportu, spraw wewnętrznych i administracji, rozwoju regionalnego, polityki społecznej, środowiska. 

W spotkaniu udział wzięli m.in.: wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, sekretarz KWRiST Adam Misiuwianiec. Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Piotr Uszok - prezydent miasta Katowice, sekretarz Zarządu Unii Metropolii Polskich, współprzewodniczący KWRiST oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, sekretarz KWRiST Andrzej Porawski. 

Spotkanie Komisji poprowadził prezydent Katowic Piotr Uszok przedstawiając uzgadniane projekty legislacyjne. Komisja obradowała nad projektami 6 ustaw, 14 rozporządzeń rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST. 

Decyzją Komisji zdjęto z porządku obrad: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o ratownictwie i bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, przygotowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Komisja uzgodniła m.in. projekt ustawy o sporcie przygotowany w Ministerstwie Sportu i Turystyki; projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się Rad Rodziców; projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013; projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowany w Ministerstwie Środowiska; projekt wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego; projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu. 

Strona samorządowa negatywnie zaopiniowała projekt stanowiska rządu wobec projektu ustawy przygotowanego przez sejmową Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo" o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Proponowana zmiana dotyczy art. 691 ust. 1 Kodeksu cywilnego, który wymienia grupę osób, mających tytuł do wstępowania w najem lokalu w sytuacji śmierci głównego najemcy.

Najważniejszą częścią spotkania Komisji Wspólnej była dyskusja dotycząca projektu ustawy - Prawo antykorupcyjne przygotowanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tadeusz Wrona, współprzewodniczący Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli przedstawił najważniejsze zastrzeżenia strony samorządowej wobec proponowanych rozwiązań w tym m.in. zakresu kręgu podmiotowego ustawy, pełnienia funkcji w stowarzyszeniach i fundacjach, trzyletniej karencji pracy w samorządach, przepisów karnych, nierównego traktowania podmiotów. Na wątpliwości strony samorządowej odpowiadała sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych Julia Pitera. Zdaniem minister projekt ustawy wypełnia obietnice rządu dotyczące przeciwdziałania korupcji. Ustawa nie ma charakteru kontrolnego, natomiast jej celem jest dyscyplinowanie urzędników administracji publicznej. Dyskusję podsumował wicepremier Grzegorz Schetyna. - Chcemy napisać dobre prawo, szukamy rozwiązań, które zapobiegną negatywnym zjawiskom w życiu publicznym. - powiedział Grzegorz Schetyna. 

W dalszej części spotkania Komisja Wspólna zajęła się bieżącymi problemami samorządów m.in. propozycją włączenia do budżetów powiatów i miast na prawach powiatu środków pochodzących z Funduszu Pracy, kwestią ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, finansowaniem dróg krajowych w miastach na prawach powiatów, wysokością opłat za wydawanie dokumentów rejestrujących pojazdy. 

Kolejne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 27 maja 2009 r. 

Źródło: www.premier.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zapytanie odnośnie pracy policjantów

2.7.2018 przez: Kaczper1337

Usunięcie tablicy komunistycznej

6.10.2017 przez: Antramx