14.6.2021

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości.

– "Konsekwentnie przenosimy polskie sądownictwo z ery papierowej do cyfrowej" – mówił o nowych rozwiązaniach wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Usprawnienie pracy sądownictwa, lepszy dostęp obywatela do wymiaru sprawiedliwości, szybsze dostosowanie sądów do potrzeb XXI wieku poprzez ich cyfryzację - to przewidywane efekty ustawy.

Nowelizacja wprowadza możliwość przeprowadzania sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne, tak zwane e-licytacje – na wzór rozwiązań, które umożliwiają sprzedaż ruchomości w takim trybie. Rozwiązanie to ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i pozwolić obniżyć koszty, a także spowodować przyspieszenie egzekucji z nieruchomości.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw?

Nowelizacja wprowadza zmiany w czterech obowiązujących ustawach.

Przyjęte zmiany dotyczą przede wszystkim zmian ustawy z dnia 28 maja 2021 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej również k.p.c.) oraz ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i dotyczą sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz przetwarzania dokumentacji przez komorników sądowych w systemie teleinformatycznym. Ponadto ustawa wprowadza szczególne regulacje dotyczące rozpatrywania spraw cywilnych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy oraz rozpatrywania spraw sądowoadministracyjnych w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19.

Ustawa przewiduje zmiany w następujących ustawach:

1.    ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.)

Przyjęte zmiany k.p.c. wprowadzają regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Rozwiązanie powyższe ma stanowić element cyfryzacji usług publicznych.

W celu wdrożenia powyższych rozwiązań ustawa przewiduje dodanie w części trzeciej w tytule II w dziale VI po rozdziale 6 k.p.c. rozdziału 6a zatytułowanego „Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej”. Przepisy o sprzedaży nieruchomości umiejscowione w poprzedzających rozdziałach k.p.c. mają być stosowane odpowiednio, tj. z odrębnościami wynikającymi z dodawanego rozdziału.

Przyjęte rozwiązania zakładają, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywałaby się na wniosek wierzyciela i byłaby przeprowadzana za pośrednictwem  systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej ma być zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji. Ponadto wraz z obwieszczeniem zamieszcza się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni, a przetarg wygrywa licytant którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Postanowienie co do przybicia jest wydawane przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania od komornika sądowego protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

Z uwagi na konieczność wdrożenia stosownego systemu, jak też opracowania aktów wykonawczych, przyjęto, że nowe przepisy w omawianej części powinny wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Ponadto przepis przejściowy uchwalonej ustawy określa, iż w okresie roku od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy dokonanie wyboru sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie komornika sądowego, jest to możliwe.

2.    ustawa z dnia 22 marca 2018 r.  o komornikach sądowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 850)

Przyjęte zmiany dotyczą regulacji intertemporalnej, która określa warunki przejścia z przetwarzania, przechowywania i udostępniania dokumentacji prowadzonej przez komorników sądowych w postaci dotychczasowej na postać elektroniczną – w systemie teleinformatycznym. Przyjęte zmiany umożliwiają dalsze – po dniu 31 grudnia 2020 r. – przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie wytworzonej dokumentacji w postaci dotychczasowej, o ile została ona w tej postaci wytworzona. Niezależnie od powyższego uchwalona ustawa przewiduje, iż jeżeli po dniu 31 grudnia 2020 r. prowadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym, tworzonym i administrowanym przez Ministra Sprawiedliwości, akt spraw komorniczych oraz urządzeń ewidencyjnych napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, komornik wytwarza, przetwarza, przechowuje i udostępnia tę dokumentację z pominięciem systemu teleinformatycznego. 

3.    ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 z późn. zm.).

Przyjęte zmiany dotyczą wprowadzenia regulacji określającej, iż dokumentów akcji, z których Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa, stosownie do art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułów uczestnictwa w spółkach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.), nie składa się w spółce. Skutek złożenia dokumentów akcji w spółce wywołuje złożenie w spółce zaświadczenia o posiadaniu i treści dokumentów akcji wydanego przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.    ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.).

Przyjęte zmiany w zakresie powyższej ustawy przewidują m.in. ponowne wprowadzenie niektórych szczególnych rozwiązań, które znajdowały się uprzednio w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m. in. w zakresie ustalenia katalogu spraw pilnych, możliwości przekazania spraw pilnych z sądu, który z powodu epidemii nie może wykonywać swoich czynności, do innego sądu równorzędnego oraz w zakresie możliwości delegowania sędziego, za jego zgodą, do rozpoznawania spraw pilnych w innym sądzie. Przepisy te utraciły moc wskutek upływu czasu wskazanego w ustawie, natomiast obecnie uchwalona ustawa dokonuje przywrócenia ponownego obowiązywania powyższych rozwiązań.

Ustawa dokonuje w przyjętej regulacji art. 15 zzs10 przywrócenia uprzednio obowiązujących przepisów wprowadzających możliwość wyznaczenia przez prezesa sądu apelacyjnego innego sądu równorzędnego, położonego na obszarze odpowiednio tej samej apelacji lub okręgu, jako właściwego do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności. Ustawa wprowadza analogiczne uprawnienie dla Prezesa NSA do wyznaczenia innego wojewódzkiego sądu administracyjnego jako właściwego do rozpoznawania spraw pilnych w razie całkowitego zaprzestania czynności przez wojewódzki sąd administracyjny z powodu COVID-19.

W związku z powyższymi regulacjami ustawa dokonuje również w art. 15 zzs10   przewrócenia uprzednio obowiązujących przepisów określających katalog spraw pilnych.

Ustawa dokonuje ponadto w projektowanej regulacji art. 15 zzs11 przywrócenia uprzednio obowiązujących przepisów wprowadzających możliwość delegowania sędziego sądów powszechnych, sądów wojskowych i sądów administracyjnych, za jego zgodą, do innego sądu, na czas określony, do rozpoznawania wskazanych w projekcie spraw pilnych.

Powyższe regulacje art. 15 zzs10  i art. 15 zzs11  obowiązywały w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przy czym w związku z przepisem przejściowym tej ustawy utraciły moc z końcem września 2020 r.

Ponadto uchwalona ustawa wprowadza regulację określającą, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich prezes właściwego sądu lub trybunału nie jest związany wnioskiem ani terminem zwołania zgromadzenia ogólnego przewidzianym w przepisach odrębnych.

Nowelizacja przewiduje również szczególne zasady przesłuchiwania stron, uczestników postępowania, świadków i podejrzanych przeprowadzanych przez konsula, to jest możliwości dokonywania tych czynności przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie go na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli sąd z urzędu lub na wniosek konsula uzna to za niezbędne w związku z sytuacją kryzysową wywołaną COVID-19 w miejscu przesłuchania.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie szczególnych regulacji dotyczących wyznaczania sędziów wizytatorów do przeprowadzania ocen kwalifikacji asesorów sądowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

Nowelizacja przewiduje wreszcie wprowadzenie zmian w zakresie regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz w zakresie regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań sądowoadministracyjnych.

W powyższym zakresie ustawa przewiduje:

 • zgodnie z przyjętym nowym brzmieniem art. 15 zzs1, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego:
 1. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym, że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu;
 2. od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;
 3. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne;
 4. w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

 

Ponadto na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego, sąd zapewni jej możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu.

Równocześnie regulacja powyższa przewiduje, iż sąd poucza osobę wezwaną oraz stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o możliwości zgłoszenia powyższego wniosku przy doręczeniu pierwszego zawiadomienia o terminie posiedzenia zdalnego.

 • Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 zzs4, odnośnie postępowań sądowoadministracyjnych ustawa dokonuje modyfikacji dotychczasowych regulacji obowiązujących w tym zakresie, przewidując, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich Naczelny Sąd Administracyjny nie jest związany wnioskiem strony o przeprowadzenie rozprawy.

Nowe regulacje utrzymują przy tym zasadę, iż na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sądy administracyjne orzekają w składzie trzech sędziów.

 • Zgodnie z nową regulacją art. 15 zzs7, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich Sąd Najwyższy nie jest związany wnioskiem skarżącego o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie, również w przypadku występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, bez względu na datę wniesienia skargi kasacyjnej.
 • Zgodnie z nowymi regulacjami art. 15 zzs9, dotyczącymi szczególnych zasad doręczania pism procesowych, ustawa stanowi, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego pierwsze pismo procesowe wnoszone przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej musi zawierać adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktów z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.

W braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.

Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym.

Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma.

Zgodnie z przepisem przejściowym obowiązek dotyczący podawania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu przeznaczonych do kontaktów z sądem, stosuje się do pism procesowych wnoszonych w sprawie po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.

W zakresie regulacji przejściowych ustawa przewiduje ponadto, iż przepisy ustawy zmienianej w art. 4 (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w zakresie COVID-19) stosuje się również do postępowań rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy. Ponadto sprawy, które przed wejściem w życie art. 4 uchwalonej ustawy sąd rozpoznawał w składzie innym niż jednego sędziego, w dalszym ciągu będą prowadzone przez tego sędziego, któremu sprawa została przydzielona jako referentowi, do zakończenia sprawy w danej instancji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

 • art. 1 pkt 3 oraz art. 5, dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
 • art. 2, dotyczącego zmiany zasad prowadzenia dokumentacji przez komorników sądowych, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 • art. 3, dotyczącego zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

E-licytacje komornicze

Wśród nowych rozwiązań są e–licytacje komornicze nieruchomości, które pozwolą na likwidację zmów między licytantami, zapewnią transparentność i bezpieczeństwo postępowania. Zyskają na tym wierzyciele i dłużnicy, ponieważ dzięki uproszczonej i zdalnej formie licytowania zwiększy się zainteresowanie licytacjami. Nowe przepisy są wzorowane na sprawdzonej już e-licytacji ruchomości.

Rozprawy zdalne

Ustawa przewiduje przyjęcie jako zasady prowadzenia rozpraw za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, toteż strony postępowania, a także świadkowie i biegli, nie będą musieli osobiście stawiać się w sądzie. Zmniejszy się przez to ryzyko epidemiczne, a  utrzymana zostanie jawność rozprawy dla stron.

Nowa ustawa przewiduje, że osobom nieposiadającym odpowiednich urządzeń technicznych zostanie zagwarantowany dostęp do nich w sądzie. Odstąpienie od posiedzenia zdalnego, tj. przeprowadzenie posiedzenia w tradycyjnej formie, będzie możliwe tylko, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym będzie konieczne i nie spowoduje to nadmiernego zagrożenia epidemicznego. Wyjątkowo, gdy rodzaj sprawy na to pozwoli, sąd będzie mógł rozstrzygać sprawy na posiedzeniach niejawnych.

Transmisje w sprawach reprywatyzacji

Rozprawy sądów administracyjnych rozstrzygających w sprawach „dzikiej reprywatyzacji” nieruchomości warszawskich mają być transmitowane publicznie, co przyczyni się do większej kontroli społecznej nad tym wrażliwym obszarem działalności sądów. Skończy się wydawanie wyroków o decyzjach Komisji Weryfikacyjnej za zamkniętymi drzwiami i bez uzasadnienia.

Na pozytywne strony tych zmian zwracał uwagę minister Sebastian Kaleta.

- Niedopuszczalne jest, by w tak ważnych sprawach, gdy poszkodowani lokatorzy latami czekają na sprawiedliwość, nie mogli się, jak dotąd, dowiedzieć, dlaczego sąd wydał konkretne rozstrzygnięcie i jak je uzasadnia – podkreślał.

Jeden sędzia rozpozna sprawę

Ustawa zakłada przyjęcie w czasie obowiązywania stanu epidemii spowodowanego Covid-19 lub stanu zagrożenia epidemicznego, a także rok po ustaniu ostatniego z nich jako zasady rozpoznawania spraw przez jednego sędziego (także w drugiej instancji), co wyeliminuje odwoływanie rozpraw w razie choroby członka składu orzekającego. Takie rozwiązanie umożliwi też bardziej efektywne wykorzystanie kadry orzeczniczej. Rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów będzie jednak możliwe na zarządzenie prezesa sądu, jeżeli uzna on to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

Szybkie doręczenia

W ustawie są rozwiązania pozwalające na doręczenie profesjonalnym pełnomocnikom (adwokatom, radcom prawnym, Prokuratorii Generalnej) pism sądowych za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego (Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych). Pozwoli to ograniczyć ilość korespondencji papierowej i skróci czasu obiegu korespondencji między sądem a pełnomocnikami.

Już dziś pisma te zamieszcza się na portalu, zatem nowe przepisy pozwolą na efektywne wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań informatycznych. Uwolnią sądy od drukowania i wysyłania takiej korespondencji tradycyjną pocztą. Pismo będzie dostępne w systemie natychmiast po jego umieszczeniu, a skutek doręczenia nastąpi z dniem zapoznania się z nim przez pełnomocnika - nie później jednak niż 14 dni od umieszczenia na portalu. Obecnie okres między wysłaniem pisma a dołączeniem do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru może zająć ponad miesiąc.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co z reformą sądownictwa?

Co z reformą sądownictwa?

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zapowiedział przygotowanie w ciągu dwóch miesięcy własnych projektów dotycząceych tych instytucji. Prezydent podpisał natomiast (...)

Co nowego w sądownictwie?

Co nowego w sądownictwie?

Prezydent podpisał 3 ustawy dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym  Ustawa ma na celu przede wszystkim wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, zapewniających (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. (...)

Zmiany w Sądzie Najwyższym?

Zmiany w Sądzie Najwyższym?

Trwają sejmowe prace nad prezydenckim projektem zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie zmian w organizacji Sądu Najwyższego poprzez (...)

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają (...)

Reforma cofnięta. Utworzą na nowo 41 sądów rejonowych

Reforma cofnięta. Utworzą na nowo 41 sądów rejonowych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Celem przyjętych zmian jest złagodzenie skutków tzw. reformy struktury sądownictwa polegającej na likwidacji 79 sądów rejonowych. Wejście w życie ustawy spowoduje, że zostanie utworzonych (...)

Wkrótce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

Wkrótce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

Dnia 20 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ustanawia ona 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.  Narodowy (...)

Przeciwdziałanie podwyżkom cen prądu

Przeciwdziałanie podwyżkom cen prądu

Nowelizacja przepisów obniża akcyzę na energię elektryczną i zmienia stawki opłaty przejściowej, co ma zapobiec podwyżkom cen prądu w 2019 r. Zakłada także ustalenie od początku 2019 r. cen energii na poziomie taryf i umów obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Różnicę (...)

Tarcza antyrakietowa. Prezydent podpisał ustawę

Tarcza antyrakietowa. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Bronisław Komorowski na posterunku radiolokacyjnym dalekiego zasięgu w Szypliszkach podpisał nowelizację ustawy o modernizacji technicznej i finansowaniu Sił Zbrojnych gwarantującą finansowanie programu obrony przeciwrakietowej. Prezydent wskazywał, że chciał, aby podpisanie nowelizacji (...)

Co nowego dla patriotów?

Co nowego dla patriotów?

Święta, święta i po świętach - sprawdźmy, co po nich pozostanie. Prezydent podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego Prezydent Andrzej Duda w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie.   – "Zważywszy, (...)

Początek reformy polskiej dyplomacji ekonomicznej...

Początek reformy polskiej dyplomacji ekonomicznej...

24 lipca prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. To usankcjonowanie dotychczasowych prac Agencji i Polskiego Funduszu Rozwoju nad zmianą systemu wspierania ekspansji polskiego biznesu. Ustawa (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie częściowego współponoszenia kosztów pobytu (...)

Cyfrowe akty stanu cywilnego. Prezydent podpisał ustawę

Cyfrowe akty stanu cywilnego. Prezydent podpisał ustawę

Nowa ustawa przewiduje prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, udostępnianie ich odpisów w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego oraz możliwość wzięcia ślubu poza urzędem. Od 1 stycznia 2015 roku akty: urodzeń, małżeństw i zgonów mają być rejestrowane (...)

Mały ruch graniczny z Rosją już działa

Mały ruch graniczny z Rosją już działa

Od 27 lipca można przekraczać granicę polsko-rosyjską na podstawie zezwoleń i nie są już potrzebne wizy. Zmiany te są związane z uruchomieniem tzw. małego ruchu granicznego z Rosją i będą obowiązywały na przejściach granicznych na terenie województw: pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, (...)

Dowodzenie polską armią. Będzie jedno dowództwo

Dowodzenie polską armią. Będzie jedno dowództwo

Prezydent podpisał wczoraj nowelizacje ustawy, która reformuje system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Nowelizacja zmierza do uproszczenia struktury kierowania i dowodzenia polskim wojskiem oraz wyraźnego rozdzielenia spraw polityczno-strategicznych i administracyjnych (wchodzących w (...)

Kodeks spółek handlowych - rewolucyjne ułatwienia wchodzą w życie

Kodeks spółek handlowych - rewolucyjne ułatwienia wchodzą w życie

Jaka nowelizacja dotyczy Kodeksu spółek handlowych?Od 8 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych. Jakie zmiany przewiduje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych?Nie 50 tys., lecz tylko 5 tys. zł wynosi minimalny kapitał (...)

Znak Polski Walczącej będzie chroniony prawem

Znak Polski Walczącej będzie chroniony prawem

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał podczas uroczystości 70. rocznicy Powstania Warszawskiego ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej. Znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe (...)

Rewolucja cyfrowa w sądach

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie (...)

Fundusze europejskie na informatyzację

Fundusze europejskie na informatyzację

Narzędzia informatyczne i różne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) towarzyszą nam każdego dnia. Informatyzacja dotyczy coraz liczniejszych dziedzin – biznesu, nauki, edukacji, kultury, zdrowia czy administracji. Pomimo znacznego zaawansowania tych procesów, nadal potrzebujemy (...)

Informatyzacja ruszyła, czyli ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne

Informatyzacja ruszyła, czyli ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne

Czy informatyzacja powinna obchodzić każdego Kowalskiego w naszym kraju? Tak. Przede wszystkim dlatego, iż z dniem 21 lipca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o informatyzacji właśnie. Informatyzacja to wprowadzanie szeroko pojętych technik informatycznych do różnych dziedzin życia. Najczęściej (...)

Rewolucja cyfrowa w sądach

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie (...)

Fundusze europejskie na informatyzację

Fundusze europejskie na informatyzację

Narzędzia informatyczne i różne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) towarzyszą nam każdego dnia. Informatyzacja dotyczy coraz liczniejszych dziedzin – biznesu, nauki, edukacji, kultury, zdrowia czy administracji. Pomimo znacznego zaawansowania tych procesów, nadal potrzebujemy (...)

Informatyzacja ruszyła, czyli ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne

Informatyzacja ruszyła, czyli ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne

Czy informatyzacja powinna obchodzić każdego Kowalskiego w naszym kraju? Tak. Przede wszystkim dlatego, iż z dniem 21 lipca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o informatyzacji właśnie. Informatyzacja to wprowadzanie szeroko pojętych technik informatycznych do różnych dziedzin życia. Najczęściej (...)

Sądy bardziej elektroniczne. Nowe procedury egzekucyjne

Sądy bardziej elektroniczne. Nowe procedury egzekucyjne

E-protokoły i możliwość wszczęcia postępowania przeciwko wierzycielowi drogą elektroniczną to największe zmiany, jakie zajdą w systemie działania wymiaru sprawiedliwości. Nowe procedury mają przede wszystkim odciążyć sądy i znacznie przyspieszyć rozpatrywanie kolejnych spraw. W związku (...)

Kodeks cywilny do zmiany. Rząd przyjął projekt resortu sprawiedliwości

Kodeks cywilny do zmiany. Rząd przyjął projekt resortu sprawiedliwości

Dalsza informatyzacja procesu cywilnego, przyspieszenie postępowań sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych - Rada Ministrów przyjęła projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - (...)

Dofinansowania na realizację przedsięwzięć informatyzacyjnych przyznane!

Dofinansowania na realizację przedsięwzięć informatyzacyjnych przyznane!

Departament Informatyzacji MSWiA informuje, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - na mocy art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Decyzją numer 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r., przyznał dofinansowanie na (...)

Opinia do projektu strategii e-zdrowie Polska na lata 2009 - 2015

Opinia do projektu strategii e-zdrowie Polska na lata 2009 - 2015

Odpowiednio przeprowadzona informatyzacja służby zdrowia jest niezbędna, a prace nad jej opracowaniem i wdrożeniem powinny zostać zintensyfikowane. Inwestycja w tę zmianę musi jednak przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a nie być wydatkiem, który przewyższa (...)

Obowiązek elektronicznego przesyłania zgłoszenia TIR do systemu NCTS organów celnych

Obowiązek elektronicznego przesyłania zgłoszenia TIR do systemu NCTS organów celnych

Obowiązkowy TIR - NCTS  Od dnia 1 stycznia 2009 r. na całym obszarze Wspólnoty Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 z dnia 2.07.1993 r. ustanawiające przepisy (...)

Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

Na podstawie doświadczeń z pierwszych 6 miesięcy stosowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek, jak osoba indywidualna może korzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie. Masz prawo wiedzieć, co będzie się działo z Twoimi danymi Powinieneś (...)

Czym jest e-recepta?

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu pacjent może sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz dawkowanie logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta. ##baner## Największe (...)

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z funduszy europejskich. Prowadzący firmę często zastanawiają się, w jakim kierunku ją rozwinąć. Jeżeli chce się poprawić swoją konkurencyjność i podnieść zyski, mogą w tym pomóc (...)

Fundusze unijne dla firm

Fundusze unijne dla firm

Skąd i dla kogo? Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do sektora mikro, małych (...)

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

            Dokonując analizy  zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy ‑ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm dnia 10 lipca 2015 r. nie sposób nie zauważyć, (...)

Skuteczne i sprawne dochodzenie należności na drodze prawnej

Skuteczne i sprawne dochodzenie należności na drodze prawnej

Lata 90. czyli czas anachronizmu Transformacji politycznej po 1989 r. w Polsce towarzyszyły głębokie przemiany gospodarcze. Jednak w nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, brak było instytucji i mechanizmów prawnych, które zapewniałyby pełną ochronę wszystkich podmiotów (...)

Łatwiejsze uzyskiwanie informacji z ksiąg wieczystych

Łatwiejsze uzyskiwanie informacji z ksiąg wieczystych

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W systemie zapisanych jest już 17,5 miliona ksiąg. Autorzy ustawy chcą ułatwić korzystanie z nich przez internet. Projekt przewiduje łatwiejsze składanie elektronicznych wniosków o wydanie odpisu lub wyciągu (...)

Modernizacja i usprawnienie administracji publicznej dzięki technologii cyfrowej

Modernizacja i usprawnienie administracji publicznej dzięki technologii cyfrowej

PZIP - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” Rada Ministrów 24 września 2019 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę ws. przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji (...)

Sądowa rozprawa przez internet

Sądowa rozprawa przez internet

Już wkrótce zaoszczędzimy czas i pieniądze. Na proces nie będziemy wzywani do innych miast. Rząd planuje kolejny etap informatyzacji postępowań cywilnych. – Wcześniej wprowadzono elektroniczne postępowanie upominawcze oraz tzw. elektroniczny protokół – przypomina resort (...)

Projekt Strategii e-zdrowie Polska 2009-2015

Projekt Strategii e-zdrowie Polska 2009-2015

Projekt Strategii e-zdrowie Polska na lata 2009-2015 został przesłany przez Ministerstwo Zdrowia partnerom społecznym w celu pozyskania opinii. Strategia ta jest ogólnym zarysem proponowanych posunięć z zakresu rozwoju informatyzacji w ochronie zdrowia. Strategia, swoim zakresem obejmuje m.in: (...)

Spotkanie dotyczące stanu realizacji projektu ePUAP

Spotkanie dotyczące stanu realizacji projektu ePUAP

W dniu 22 października br. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone realizacji projektu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w którym wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkania prowadzonego przez Witolda (...)

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

Nowe, sprawne sądy? Szybsze postępowanie przed sądem i rozprawy on-line, w których można brać udział również przez smartfon, radykalne ograniczenia biurokracji i stanowisk funkcyjnych, równomierne rozłożenie pracy między sędziów – tak mają wyglądać polskie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Art. 63 § 3a pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego mówi: "zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru."Czy w wypadku zwykłego podania, na które nie jest wymagany (...)

Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Art. 63 § 3a pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego mówi: "zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru."Czy w wypadku zwykłego podania, na które nie jest wymagany (...)

Struktura sądu administracyjnego

Struktura sądu administracyjnego

Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego? Strukturę i kompetencje sądownictwa administracyjnego kształtuje ustawa z 25 lipca 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych. Zgodnie (...)

Miejsce stałego pobytu osoby fizycznej

Miejsce stałego pobytu osoby fizycznej

W jaki sposób polskie sądownictwo określa miejsce stałego pobytu osoby fizycznej? W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. (II FSK 896/2008) stwierdzono: „Zamieszkanie jest prawną kwalifikacją określonego stosunku danej osoby do miejsca, na którą składają (...)

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Kiedy projekt może zostać uznany za plagiat? Nie można używać wzoru przemysłowego w ogóle, jeśli narusza on prawa osób trzecich, w tym inne prawa ochronne na znak towarowy wcześniej udzielone oraz prawa autorskie. Naruszeniem prawa autorskiego (konkretnie autorskiego prawa osobistego) (...)

Rezygnacja ze szkoły za zagodą rodziców

Rezygnacja ze szkoły za zagodą rodziców

Matka siedemnastoletniej uczennicy naszej szkoły narodowości ukraińskiej (ojciec Polak), która posiada status rezydenta długoterminowego zwróciła się z prośba o wydanie dokumentów szkolnych córki z powodu zmiany szkoły. Rodzice uczennicy nie są małżeństwem i nie zamieszkują razem. Oboje (...)

Struktura sądu administracyjnego

Struktura sądu administracyjnego

Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego? Strukturę i kompetencje sądownictwa administracyjnego kształtuje ustawa z 25 lipca 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych. Zgodnie (...)

Miejsce stałego pobytu osoby fizycznej

Miejsce stałego pobytu osoby fizycznej

W jaki sposób polskie sądownictwo określa miejsce stałego pobytu osoby fizycznej? W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. (II FSK 896/2008) stwierdzono: „Zamieszkanie jest prawną kwalifikacją określonego stosunku danej osoby do miejsca, na którą składają (...)

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Kiedy projekt może zostać uznany za plagiat? Nie można używać wzoru przemysłowego w ogóle, jeśli narusza on prawa osób trzecich, w tym inne prawa ochronne na znak towarowy wcześniej udzielone oraz prawa autorskie. Naruszeniem prawa autorskiego (konkretnie autorskiego prawa osobistego) (...)

Rezygnacja ze szkoły za zagodą rodziców

Rezygnacja ze szkoły za zagodą rodziców

Matka siedemnastoletniej uczennicy naszej szkoły narodowości ukraińskiej (ojciec Polak), która posiada status rezydenta długoterminowego zwróciła się z prośba o wydanie dokumentów szkolnych córki z powodu zmiany szkoły. Rodzice uczennicy nie są małżeństwem i nie zamieszkują razem. Oboje (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. 286 par. 1 KK, odsiadka 9 miesięcy, także zawieszony na 3 lata. Sędzia zalecił wykonanie pierwszego (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy może odbyć się sprawa rozwodowa podana w Polsce, w jednym z krajów Unii Europejskiej, jeżeli małżonka (...)

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Co oznacza stwierdzenie \"sąd pierwszej instancji\" a co \"sąd drugiej instancji\"? Czy ma to jakiś związek z sądem rejonowym i okręgowym? Są to pojęcia wprowadzone przez ustawodawcę. Oczywiście w odniesieniu do tych pojęć prawnych istnieją odpowiedniki zarówno innych pojęć prawnych (...)

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną kwestią wszyscy uczestnicy byli zgodni. Sądowi na zakończenie postępowania poza wyliczeniem wielkości (...)

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli? Zgodnie z Art. 333 KPC sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. 286 par. 1 KK, odsiadka 9 miesięcy, także zawieszony na 3 lata. Sędzia zalecił wykonanie pierwszego (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy może odbyć się sprawa rozwodowa podana w Polsce, w jednym z krajów Unii Europejskiej, jeżeli małżonka (...)

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Co oznacza stwierdzenie \"sąd pierwszej instancji\" a co \"sąd drugiej instancji\"? Czy ma to jakiś związek z sądem rejonowym i okręgowym? Są to pojęcia wprowadzone przez ustawodawcę. Oczywiście w odniesieniu do tych pojęć prawnych istnieją odpowiedniki zarówno innych pojęć prawnych (...)

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną kwestią wszyscy uczestnicy byli zgodni. Sądowi na zakończenie postępowania poza wyliczeniem wielkości (...)

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli? Zgodnie z Art. 333 KPC sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat (...)

Uchylenie prawomocnego wyroku

Uchylenie prawomocnego wyroku

Sąd Rejonowy wydał w stosunku do pozwanego wyrok korzystny poprzez oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w apelacji całkowicie wyrok zmienił orzekając wobec pozwanego na rzecz powoda kwotę 20000,- zł, plus koszty procesu w wysokości 8000,- zł. Podczas analizy akt stwierdziłem, iż (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Czy orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianom? Proszę podać przykłady. Orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianie. Pierwszym i najbardziej oczywistym przykładem jest możliwość uchylenia lub zmiany orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej wydanego (...)

Jak przygotować się do rozwodu?

Jak przygotować się do rozwodu?

Chciałabym się rozwieść z moim mężem. Moim zdaniem doszło do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego między nami. Mój mąż w ogóle nie wykazuje inicjatywy żeby ratować nasze małżeństwo. Z tego co wiem od znajomych mi osób spotyka się z inną kobietą. Niniejsza opinia prawna (...)

Skład sądu

Skład sądu

W niektórych sprawach sądowych skład orzekający Sądu składa się z sędziego i towarzyszących mu ławników. W jakich sytuacjach prawo nakazuje obecność ławników na rozprawie karnej lub cywilnej ? Czy niezależnie od przepisów strona może wnosić o udział ławników ? Ilu musi być ławników (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy regionalne za przejazd bez biletu. Kolejne wezwania nie odbierałem, bowiem zmieniłem miejsce (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym dostała wyższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego w związku z macierzyństwem. Sad również (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Sporządzoną dla Pana opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem? (...)

Właściwość sądu upadłościowego

Właściwość sądu upadłościowego

Będąc pozwanym o zapłatę (zresztą bezpodstawnie) otrzymałem niedawno informację z sądu w moim mieście o stwierdzeniu niewłaściwości tegoż sądu i przekazaniu akt do innego sądu. Czy pozwany w każdej sprawie o zapłatę (również w trybie niejawnym) dostaje taką informację? Czy w przypadku, (...)

Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

W 2005 r. mąż założył sprawę w Sądzie Rejonowym w sprawie spadkowej po śmierci (zabójstwo żony i dwóch córeczek). Sąd Rejonowy zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozpatrzenia sprawy o zabójstwo w Sądzie Okręgowym, w celu ustalenia kolejności zgonu, która ma znaczący wpływ na rozpatrzenia (...)