Projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Projekt przyjęty przez rząd

18 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Przewiduje on powołanie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. PIM powstanie w drodze przekształcenia istniejącego obecnie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Instytut stanie się placówką badawczą, która będzie prowadziła badania naukowe, także te w zakresie rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki.

- "Jesteśmy coraz bliżej powołania wyjątkowej jednostki medycznej utworzonej na bazie wyróżniającego się w skali całego kraju Szpitala Klinicznego MSWiA" – podkreślił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

- "Wierzę, że potencjał, którym dysponuje szpital w Warszawie, pozwoli na przekształcenie tej placówki w nowoczesny instytut naukowo-badawczy, z zachowaniem wszystkich funkcji, które w tej chwili spełnia to miejsce" – powiedział minister.

Projekt ustawy trafił teraz pod obrady Sejmu. 

Porady prawne

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA 

Powstanie Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będzie on prowadził badania medyczne i prace rozwojowe, przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Nowa jednostka zostanie utworzona przez przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Oprócz standardowego świadczenia opieki zdrowotnej i prowadzenia badań naukowych, Instytut skupi m.in. się na potrzebach zdrowotnych funkcjonariuszy służb, m.in. policjantów.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest jednym z największych ośrodków medycznych w kraju. Dostarcza pacjentom z całej Polski kompleksowych usług zdrowotnych dotyczących lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnego, diagnostyki i rehabilitacji. W CSK MSWiA każdego roku udzielanych jest kilkaset tysięcy porad specjalistycznych, kilkadziesiąt tysięcy hospitalizacji i blisko 8 tysięcy zabiegów operacyjnych. Ponadto, CSK MSWiA posiada potencjał techniczny, organizacyjny i kadrowy do podjęcia działalności, jako instytut badawczy.

Nowa instytucja nadzorowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma powstać w oparciu o istniejący Centralny Szpital Kliniczny. Otworzy to możliwość do pozyskiwania przez instytut środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, o które Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, będący wyłącznie podmiotem leczniczym, nie mógł samodzielnie wnioskować.

- "Dzięki inwestycjom w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną oraz rozbudowę bazy leczniczej instytutu możliwe będzie wdrażanie innowacyjnych procedur i zabiegów medycznych, a także dalsze udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na najwyższym światowym poziomie" – zaznaczył wiceminister Błażej Poboży, nadzorujący w MSWiA prace nad projektem ustawy. 

Instytut ma w sposób szczególny służyć funkcjonariuszom służb mundurowych podległych MSWiA. Zajmie się także opracowaniem standardów postępowania medycznego na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

Placówka będzie mogła kształcić doktorantów i nadawać stopnie doktorskie w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu. Ponadto Instytut będzie prowadził studia podyplomowe. Wzmocni to potencjał kadrowy polskiej nauki. Ustawa przewiduje też powstanie oddzielnego pawilonu szpitalnego, który pozwoli doskonalić standardy działania w przypadku pojawienia się zagrożeń jak np. epidemia, czy katastrofa naturalna.

Wszyscy pracownicy Centralnego Szpitala Klinicznego staną się pracownikami Państwowego Instytutu Medycznego, a zmiana pracodawcy nastąpi z mocy prawa przy zachowaniu przez pracowników wszystkich przysługujących im uprawnień. 

CSK MSWiA w Warszawie 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest jednym z największych ośrodków medycznych w kraju. Każdego dnia dostarcza kompleksowych usług zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnego, diagnostyki i rehabilitacji pacjentom z całej Polski. 

Każdego roku w szpitalu udzielanych jest kilkaset tysięcy porad specjalistycznych, kilkadziesiąt tysięcy hospitalizacji i blisko 8 tysięcy zabiegów operacyjnych. Ponadto CSK MSWiA posiada potencjał techniczny, organizacyjny i kadrowy, który będzie mógł być wykorzystany w działalności nowego instytutu badawczego. 

Najważniejsze założenia projektu

  • Państwowy Instytut Medyczny MSWiA powstanie przez przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.
  • Instytut będzie jednostką o szerokim spektrum działania i wysokim potencjale naukowym i organizacyjnym. Rozwinięcie zdolności naukowych i leczniczych zwiększy zakres opieki zdrowotnej oraz dostęp do niej dla pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Instytut będzie prowadził prace badawcze i naukowe w kierunku rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki i poprawy sytuacji zdrowotnej obywateli. Będzie prowadził także badania predyspozycji do służby dla funkcjonariuszy służb mundurowych, które podlegają MSWiA.
  • Powołanie nowej jednostki pozwoli także na stałe opracowywanie i doskonalenie standardów zabezpieczenia medycznego na wypadek zagrożeń masowych. Chodzi np. o zagrożenia epidemiologiczne czy związane ze skutkami katastrof naturalnych i wewnętrznych sytuacji kryzysowych.
  • Utworzenie Instytutu otworzy ponadto dostęp do udziału w projektach badań naukowych, które finansowane są ze środków zewnętrznych, np. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  • Przez organizowanie kształcenia na poziomie studiów podyplomowych i szkół doktorskich, utworzenie Instytutu wzmocni także potencjał kadrowy polskiej nauki, w obszarze związanym ze specjalistyczną dziedziną medycyny i nauk o zdrowiu.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika