Projekt ustawy o rekompensacie dla gmin za zmianę opodatkowania elektrowni wiatrowych

W 2022 r. rząd chce zrekompensować gminom dochody, które utraciły w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rada Ministrów przyjęła „projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych”, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Nowe rozwiązanie będzie realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, rekompensaty będą mogły uzyskać gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r.  Rekompensata będzie dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe.

Rząd przeznaczy na rekompensaty 524,43 mln zł.

Aby otrzymać rekompensatę, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy.

Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy.

Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu.

Kiedy będą rekompensaty?

Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne