1.10.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

Kodeks spółek handlowych przewiduje szereg sytuacji, w których umowa spółki zostaje rozwiązana. Rozwiązanie spółki powodują:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki;
  • jednomyślna uchwała wspólników;
  • ogłoszenie upadłości spółki;
  • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
  • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
  • prawomocne orzeczenie sądu.

Przyczyny przewidziane w umowie spółki

 

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej pozwala wspólnikom spółki jawnej tak ukształtować swe stosunki, że określą oni w umowie spółki określone zdarzenia, które spowodują rozwiązanie łączącej ich umowy. Określenie sytuacji powodujących rozwiązanie umowy spółki jawnej, kodeks spółek handlowych pozostawia woli wspólników. Mogą oni więc zadecydować, że umowa spółki zostanie rozwiązania, jeżeli np.:

  • spółka osiągnie cel wyznaczony umową - działalność spółki jawnej ukierunkowana jest z reguły na osiągnięcie określonego celu, zazwyczaj celu gospodarczego. Jeżeli więc cel ten zostanie osiągnięty (np. uzyskanie zysku w określonej wysokości) odpada cel prowadzenia dalej działalności w tej formie i zgodnie z postanowieniami spółki umowa zostaje rozwiązana.
  • spółka nie uzyska określonego celu w danym czasie - wspólnicy mogą postanowić, że jeżeli w określonym czasie spółka nie przyniesie określonych zysków, może zostać rozwiązana. Przyczyna rozwiązania może być np. nie uzyskanie koncesji na prowadzenie określonej działalności, nie uzyskanie kredytu bankowego i.t.p.

Podane przyczyny rozwiązania umowy spółki przewidziane w umowie są przykładowe. Wyobraźnia wspólników tworzących spółkę jest zazwyczaj nieograniczona i w umowie mogą znaleźć się także inne przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość dalszego trwania spółki, pomimo zajścia przyczyn określonych w umowie spółki, które powodują rozwiązanie tej umowy. Chociażby okoliczności takie się pojawiły, umowa spółki nie zostanie rozwiązana i zostanie przedłużona na czas nieoznaczony, jeżeli dalej będzie prowadzić swą działalność za zgodą wszystkich wspólników. Zgodę muszą wyrazić wszyscy wspólnicy, nawet ci, którzy zostali odsunięci od prowadzenia spraw spółki. Decyzja o przedłużeniu istnienia spółki pomimo zajścia okoliczności, które zgodnie z umowa spółki powodować miały jej rozwiązanie jest bowiem czynnością przekraczającą zwykły zarząd, na którą zgodę muszą wyrazić wszyscy wspólnicy.

Jeżeli jednak choćby jeden ze wspólników wyraził swój sprzeciw wobec kontynuowania spółki, umowa zostaje rozwiązana. Sprzeciw ten może być wyrażony w dowolny sposób. Musi jednak on być wyraźny, gdyż przepis art. 59 k.s.h. przewiduje tzw. milczącą zgodę wspólników na kontynuację spółki. Brak jakiejkolwiek reakcji na dalszą działalność spółki pomimo zajścia okoliczności, które uzasadniają jej rozwiązanie traktowany jest za zgodę na dalsze trwanie spółki.

Jednomyślna uchwała wspólników

Jest oczywiste, że podmioty tworzące spółkę w każdym momencie mogą zadecydować o rozwiązaniu wiążącej ich umowy. Rozwiązanie umowy spółki wymaga jednomyślności wspólników.

Ogłoszenie upadłości spółki

 

Upadłość spółki powoduje konieczność spieniężenia jej majątku w celu dokonania spłaty jej wierzycieli. Czynności tych dokonuje syndyk masy upadłości. Zasadą jest, że spółka wówczas nie może nadal działać i przechodzi w stan likwidacji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej

  Zadania postępowania likwidacyjnego Postępowanie likwidacyjne ma celu doprowadzenie sytuacji majątkowej spółki do takiej sytuacji, by możliwe stało się spłacenie długów, pokrycie kosztów postępowania likwidacyjnego i podział ewentualnej nadwyżki pomiędzy wspólników. (...)

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

W przypadku ziszczenia się przesłanek rozwiązania spółki, następuje jej likwidacja, chyba że wspólnicy spółki ustalili pomiędzy sobą inny sposób zakończenia działalności. Należy w tym miejscu przypomnieć, że rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny (...)

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej Kodeks spółek handlowych określa sytuacje powodujące rozwiązanie spółki partnerskiej. Dzieje się tak w przypadku: zaistnienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, powzięcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich (...)

Obowiązki podatkowe wspólnika występującego ze spółki jawnej - opinia prawna

Obowiązki podatkowe wspólnika występującego ze spółki jawnej - opinia prawna

Stan faktyczny  Wystąpiłem ze spółki jawnej. W wyniku wyceny przedsiębiorstwa została ustalona kwota należna mi z tego tytułu. Spółka wypracowała w ciągu 10 lat fundusz własny w kwocie 1.000.000 zł. Jest to fundusz, który wspólnicy pozostawili w spółce po opodatkowaniu zysku spółki. (...)

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna jest jedną z najprostszych postaci spółek, które można utworzyć na terenie Polski. To spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową, np. spółką partnerską czy spółką (...)

Zmiany w ksh - spółki osobowe

Zmiany w ksh - spółki osobowe

 Zmiana zasad rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 25 [1] ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Poprzednia regulacja (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Co szykuje rząd?

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Co szykuje rząd?

Rada Ministrów przyjęła projekt założeń zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze założenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dotyczą m.in. zakładania i rozwiązywania spółek: jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  Skutek taki nie musi jednak nastąpić, gdy wspólnicy w odpowiednim terminie postanowią o kontynuacji działalności. Wyłączenie wspólnika ze spółki na mocy orzeczenia sądowego nie jest natomiast przyczyną rozwiązania spółki. Wyłączenie wspólnika następuje (...)

Już jest spółka europejska!

Już jest spółka europejska!

Dzisiaj, czyli 19 maja 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Ustawa ta właściwie już dawno powinna była zostać uchwalona, gdyż 8 października 2004 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 (...)

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

Stan faktycznyW umowie spółki z o.o. istniał zapis: "Rozwiązanie i likwidację spółki powodują przyczyny określone w Kodeksie handlowym, a ponadto spółka ulega rozwiązaniu i likwidacji, jeżeli przez kolejne trzy lata gospodarcze zamknie swoją działalność stratą." (...)

Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

  Przyczyny rozwiązania spółki Kodeks spółek handlowych wymienia następujące przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: wystąpienie przyczyn przewidzianych w umowie spółki. Zdarzeniem takim może być przykładowo: poniesienie przez spółkę (...)

Co się dzieje, gdy jeden ze wspólników spółki jawnej umrze?

Co się dzieje, gdy jeden ze wspólników spółki jawnej umrze?

Po śmierci wspólnika dwuosobowej spółki jawnej ulega ona rozwiązaniu z mocy prawa. Praktycy stosujący kodeks spółek handlowych nie zdają sobie z tego na ogół sprawy. Spółka jawna to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wiele funkcjonuje w składzie (...)

Spółka cywilna. Można zastąpć nieżyjącego wspólnika

Spółka cywilna. Można zastąpć nieżyjącego wspólnika

W przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdy umiera jeden ze wspólników spółka ulega rozwiązaniu, a żyjący wspólnik sporządza spis z natury i składa zgłoszenia o zakończeniu jej istnienia. Można jednak tego uniknąć. Istotą funkcjonowania każdej spółki cywilnej jest osobista współpraca (...)

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika

Kodeks spółek handlowych w swych regulacjach kompleksowo określa zagadnienia związane z istnieniem spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Określa nie tylko czynności związane z powstaniem spółek handlowych, ale również ich ustanie. Jedną z najpowszechniej (...)

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

Wspólnicy pewnej spółki cywilnej posiadali zezwolenie na prowadzenie aptek i punktu aptecznego. Spółka cywilna została przekształcona w spółkę komandytową (na podstawie art. 551 § 2 k.s.h.). Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Wojewódzki Sąd (...)

Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT wspólników rozwiązanej spółki cywilnej

Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT wspólników rozwiązanej spółki cywilnej

24 lutego 2009 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i korekty deklaracji wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem podatku od (...)

Otrzymany majątek spółki jawnej w związku z jej rozwiązaniem nie podlega PIT

Otrzymany majątek spółki jawnej w związku z jej rozwiązaniem nie podlega PIT

Otrzymanie przez wspólnika środków pieniężnych czy składników majątkowych w związku z likwidacją spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, jest dla niego neutralne podatkowo i na tym etapie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychody (...)

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

  Przyczyny rozwiązania spółki Kodeks spółek handlowych wymienia następujące przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej: ziszczenie się zdarzeń określonych w statucie - zdarzeniem tym może być strata przekraczająca określoną część kapitału zakładowego, upływ (...)

Który wspólnik dostanie cały majątek po rozwiązaniu umowy?

Który wspólnik dostanie cały majątek po rozwiązaniu umowy?

Jeśli powód rozwiązania dwuosobowej spółki jawnej leży po stronie jednego ze wspólników, sąd może przyznać drugiemu majątek tej spółki, z obowiązkiem rozliczenia się z ustępującym wspólnikiem Tak stanowi art. 66 kodeksu spółek handlowych. Sąd Najwyższy w wyroku z 26 września 2007 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozwiązanie sp.j. bez przeprowadzania likwidacji

Rozwiązanie sp.j. bez przeprowadzania likwidacji

Czy istnieje możliwość rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i sporządzania bilansu na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji? Jeśli tak, to w jaki sposób tego uniknąć? (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Wystąpienie wspólnika ze spółki

W umowie spółki jawnej zapisano prawo każdego wspólnika do wystąpienia ze spółki. Jednocześnie zapisano że wystąpienie wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki, ale równocześnie zapis (...)

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

Wraz z mężem zamierzamy się ubiegać o świadczenia przedemerytalne jeszcze przed 1.08.04 r.(sprawdziliśmy, że oboje spełniamy wymagane kryteria). W tym celu planujemy zakończyć działalność (...)

Śmierć wspólnika w spółce jawnej

Śmierć wspólnika w spółce jawnej

Mam pytanie dotyczące umowy spółki jawnej, gdzie wspólnikami są małżonkowie (tzn. spółka ma dwóch wspólników). Czy w przypadku śmierci jednego z nich spółka przestaje istnieć, jeśli w (...)

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą ze wspólniczką, która jest moją bratową posiadając 50% udziałów - najpierw w spółce cywilnej - obecnie w spółce jawnej po przekształceniu (...)

Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych

Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych

Czy w jakiejkolwiek ze spółek prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej) istnieje zasada, że spadkobierca udziałowca z mocy prawa (jeżeli oczywiście wyrazi taką wolę) wchodzi w prawa zmarłego (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej? Opinia prawna Opinia (...)

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

Do końca 2005 roku prowadziłam z mężem spółkę jawną. Z nowym rokiem rozwiązujemy spółkę i mąż poprowadzi dokładnie tę samą działalność jako osoba fizyczna. Mąż jako osoba fizyczna (...)

Prawa wierzyciela współnika spółki jawnej

Prawa wierzyciela współnika spółki jawnej

Z mojego wniosku komornik zajął wierzytelności dłużnika, które ten posiada jako wspólnik spółki jawnej. Jak rozumiem, w tym wypadku nie mogę domagać się sprzedaży udziałów w spółce jawnej, (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

Jestem udziałowcem i członkiem zarządu (wiceprezesem) w spółce z o.o., moje udziały wynoszą 50%. Drugi udziałowiec to spółka z o.o., której prezes też jest członkiem zarządu (prezesem); spółka (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, (...)

Zakończenie działalności spółki jawnej

Zakończenie działalności spółki jawnej

W jaki sposób zakończyć działalność dwuosobowej spółki jawnej bez konieczności przeprowadzania likwidacji? Czy jest taka możliwość?  W myśl przepisów kodeksu spółek handlowych rozwiązanie (...)

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Pięć lat temu razem z koleżanką założyliśmy spółkę z o.o. , która służyła do wydania gazety niemieckojęzycznej w Polsce. Siedziba firmy jest w Warszawie pod moim prywatnym adresem. W 2006r. (...)

Opodatkowanie VAT towaru po spółce jawnej

Opodatkowanie VAT towaru po spółce jawnej

Do końca 2005 roku prowadziłam z mężem spółkę jawną. Z nowym rokiem rozwiązujemy spółkę i mąż poprowadzi dokładnie tę samą działalność jako osoba fizyczna, będąca podatnikiem VAT. (...)

Egzekucja z praw wspólnika w spółce jawnej

Egzekucja z praw wspólnika w spółce jawnej

Posiadam nakaz przeciwko wspólnikowi spółki jawnej. Dłużnik sam rzekomo nie ma nic. Jedyne co posiada to jego obecność w spółce. Spółka ma majątek (załóżmy, że jest to jedna, duża maszyna), (...)

Brak przychodu a możliwość istnienia spółki z o.o.

Brak przychodu a możliwość istnienia spółki z o.o.

Spółka z o.o. została założona w październiku 2004 roku. Pierwszy rok obrotowy wg umowy spółki kończył się w grudniu 2005 roku. Natomiast do tej pory (grudzień 2006) spółka nie wykonała (...)

FORUM PRAWNE

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Jak skrócić okres wypowiedzenia?

Jak skrócić okres wypowiedzenia? Witam! Planuję się zwolnić z pracy przysługuje mi 3-miesieczny okres wypowiedzenia, czy da się cos zrobić aby ten okres był krótszy.Jakie pismo należe napisać (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Najlepsze rozwiązanie

Najlepsze rozwiązanie Witam. Sprawa dotyczy spadku po zmarłym ojcu. Tato zostawił testament, wymienił w nim sporo osób. Do wykonania jego woli wyznaczył siostrzenicę.Siostrzenica złożyła wniosek (...)

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy Witam wszystkich, mam problem ponad rok temu złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę. Dostałem świadectwo pracy, ale certyfikatów z odbytych kursów, na które nas kierował pracodawca (...)

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy Witam wszystkich Prowadzę firmę i chciałbym rozwiązać umowę z firmą która mnie reklamuje. Od dwóch miesięcy przestałem płacić im faktury. Firma wzywa mnie do zapłaty (...)

spółka-rozwiązanie

spółka-rozwiązanie Jestem członkiem spółki cywilnej dwuosobowej- sklep. Postanowiłem rozwiązać spólkę z końcem roku i prowadzić interes sam Pismo z moją decyzją przedstawiłem mojemu wspólnikowi (...)

rozwiązanie umowy

rozwiązanie umowy Witam Mam pytanie jaka konsekwencje mnie czekają w przypadku zerwania przedwcześnie umowy z dostawcą internetu?Z góry dziękuję za pomoc

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Jak skrócić okres wypowiedzenia?

Jak skrócić okres wypowiedzenia? Witam! Planuję się zwolnić z pracy przysługuje mi 3-miesieczny okres wypowiedzenia, czy da się cos zrobić aby ten okres był krótszy.Jakie pismo należe napisać (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Najlepsze rozwiązanie

Najlepsze rozwiązanie Witam. Sprawa dotyczy spadku po zmarłym ojcu. Tato zostawił testament, wymienił w nim sporo osób. Do wykonania jego woli wyznaczył siostrzenicę.Siostrzenica złożyła wniosek (...)

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy Witam wszystkich, mam problem ponad rok temu złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę. Dostałem świadectwo pracy, ale certyfikatów z odbytych kursów, na które nas kierował pracodawca (...)

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy Witam wszystkich Prowadzę firmę i chciałbym rozwiązać umowę z firmą która mnie reklamuje. Od dwóch miesięcy przestałem płacić im faktury. Firma wzywa mnie do zapłaty (...)

spółka-rozwiązanie

spółka-rozwiązanie Jestem członkiem spółki cywilnej dwuosobowej- sklep. Postanowiłem rozwiązać spólkę z końcem roku i prowadzić interes sam Pismo z moją decyzją przedstawiłem mojemu wspólnikowi (...)

rozwiązanie umowy

rozwiązanie umowy Witam Mam pytanie jaka konsekwencje mnie czekają w przypadku zerwania przedwcześnie umowy z dostawcą internetu?Z góry dziękuję za pomoc

rozwiązanie umowy

rozwiązanie umowy Witam Mam pytanie co mi grozi jakie konsekwencje z rozwiązania przedwcześnie umowy TP?Z góry dziękuję za odpowiedzi

Porady prawne