Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców toczone przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji. Decyzje te są wzruszalne, co oznacza, że postępowanie w w/w sprawach jest dwuinstancyjne. Druga instancją nie jest jednak organ administracyjny nadrzędny nad Prezesem UOKiK, lecz sąd powszechny.

Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK

Zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań od decyzji wydanych w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK określone zostały zarówno w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów jak i w kodeksie postępowania cywilnego. Wspólną jednak zasadą jest, że odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy wnieść do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, którym jest Sąd Okręgowy w Warszawie. Odwołanie wnosi się jednak za pośrednictwem Prezesa UOKiK, czyli organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Jest to ogólna zasada przyjęta w postępowaniu administracyjnym (jak też i cywilnym).

Treść odwołania

Pomimo, iż zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (który znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku braku przepisów szczególnych w ustawie antymonopolowej), odwołanie nie musi mieć określonej formy, to przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują na minimalną treść odwołania. Zgodnie z art. 479 [71], odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom dla pisma procesowego, tj. zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia (czyli po prostu treść odwołania) oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Odwołanie powinno wskazywać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartość przedmiotu sporu, a także przytaczać zarzuty stawiane wydanej decyzji, ich zwięzłe uzasadnienie, wskazanie dowodów oraz żądanie odwołującego się – czy żąda uchylenia, zmiany decyzji w całości lub w części.

Autopoprawka

Odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów należy wnieść za pośrednictwem Prezesa UOKiK. Ustawa pozostawia organowi, który wydał decyzje prawo jej odpowiedniej zmiany lub jej uchylenia, jeżeli organ ten sam stwierdzi zasadność odwołania. Na wydanie w tej sprawie nowej decyzji Prezes UOKiK ma 7 dni. Po upływie tego terminu musi on przesłać odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Przepisy stwarzają więc organowi możliwość poprawienia wydanej przez siebie decyzji, jeżeli organ ten stwierdzi, że wniesione odwołanie jest słuszne. Od nowej decyzji stronie służy odwołanie na ogólnych zasadach.

Wstrzymanie wykonania decyzji

Co do zasady wniesienie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów nie powoduje automatycznego wstrzymania wykonania wydanej decyzji. Na wniosek strony, sąd ten może jednak wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Zależy to jednak tylko i wyłącznie od stanowiska sądu.

Rozstrzygnięcie

Po rozpatrzeniu odwołania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów orzeka w przedstawionej sprawie. Może on albo oddalić odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do uwzględnienia odwołania albo też uchylić decyzję wydaną przez Prezesa UOKiK, albo zmienić ją w całości lub części i orzec co do istoty sprawy.

Zażalenie na postanowienia

Zasady przedstawione powyżej dotyczące zaskarżania decyzji Prezesa UOKiK mają odpowiednie zastosowanie do wnoszenia zażaleń na wydane przez niego postanowienia. Zachodzą tu jednak pewne wyjątki:

 • na wydane postanowienie przysługuje zażalenie tylko wówczas, gdy ustawa tak stanowi (np. przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów)
 • zażalenie wnosi się w terminie tygodniowym od dnia doręczenia go stronie.

Zaskarżanie orzeczeń sądowych

Od wydanych w postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów orzeczeń stronom postępowania przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pamiętaj, że:

 • na każdą decyzję Prezesa UOKiK przysługuje odwołanie, na postanowienie przysługuje odwołanie tylko wówczas, gdy ustawa tak stanowi,
 • odwołanie lub zażalenie należy wnieść do sądu ochrony konkurencji i konsumenta, jednakże za pośrednictwem Prezesa UOKiK,
 • odwołanie wnosi się w terminie dwutygodniowym, a zażalenie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia decyzji lub postanowienia,
 • oprócz odwołania stronie nie przysługują żadne nadzwyczajne środki wzruszenia wydanej decyzji (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności),
 • od odwołania od decyzji Prezesa UOKiK pobiera się wpis stały w wysokości 1000 złotych, a od zażalenia – 500 złotych.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne