Sądy nie mają wpływu na wybór sędziego TK ani powoływanie Prezesa oraz Wiceprezesa TK

Kodeks postępowania cywilnego - ocena prawidłowości procesu wyboru sędziego, wiceprezesa i prezesa Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 11 września 2017 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 10/17 ) dotyczący art. 1, art. 68 § 1 w związku z art. 67 oraz art. 325 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.)

Trybunał orzekł, że przepisy te w zakresie, w jakim umożliwiają sądom powszechnym i Sądowi Najwyższemu ocenę prawidłowości procedury wyboru sędziego TK lub powoływania Prezesa oraz Wiceprezesa TK, są niezgodne z Konstytucją, ponieważ ingerują w realizację konstytucyjnych uprawnień Sejmu (wybór sędziów TK), Prezydenta RP (powoływanie Prezesa i Wiceprezesa TK) oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK (przedstawianie kandydatów na Prezesa i Wiceprezesa TK).

Dlaczego TK tak uznał?

Trybunał jako podstawową płaszczyznę oceny przyjął konstytucyjną zasadę podziału i równowagi władzy.

Trybunał przypomniał, że wybór konkretnej osoby przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego pozwala uzyskać mandat, który osoba wybrana na sędziego TK obejmuje po złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP. Stosunek prawny pomiędzy sędzią Trybunału a państwem związany z objęciem mandatu ma charakter ustrojowy: jego nawiązanie i wygaszenie należy wyłącznie do kompetencji organów państwa wskazanych w przepisach prawa. Jest też aktem dokonywanym poza sferą administrowania, czy zatrudnienia. Nie tworzy też stosunku cywilnoprawnego i nie można go w żaden sposób odnieść do postępowania cywilnego.

Trybunał stwierdził, że w przypadku spraw o charakterze ustrojowym uregulowanych w Konstytucji, kognicja sądów dopuszczalna jest jedynie w wypadkach wyraźnie w Konstytucji wskazanych. To ustrojodawca przesądza o tym, czy akt organu należącego do danego segmentu władzy publicznej może być weryfikowany przez organ innego segmentu władzy. Przyjęcie przeciwnego założenia prowadziłoby do naruszenia zasady podziału i równowagi władzy. Z tego względu procedura wyboru sędziego TK oraz akt wyboru, którym jest uchwała Sejmu, nie mogą być weryfikowane w żadnym zakresie w procedurze cywilnej w postępowaniu przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym. Ukształtowanie normy wynikającej z art. 1 k.p.c. tak, że możliwa jest kognicja sądu w przedmiotowej sprawie narusza konstytucyjny przepis o składzie Trybunału w związku z zasadą podziału władzy.

Porady prawne

Jeśli do uznania kognicji sądów w sprawach ustrojowych wynikających z Konstytucji potrzebny jest wyraźny przepis Konstytucji, to należy stwierdzić, że tym przepisem nie jest art. 45 ust. 1 Konstytucji (prawo do sądu), ani związany z nim art. 77 ust. 2 Konstytucji (droga sądowa dla naruszonych konstytucyjnych praw i wartości), ani art. 177 Konstytucji (domniemanie sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne).

Konstytucja nie zawiera przepisów, które uprawniałyby sądy do oceny prawidłowości wyboru sędziów TK. Prawo do sądu jest środkiem ochrony konstytucyjnych wolności i praw. Służy ono zatem podmiotom, które na gruncie Konstytucji mogą korzystać z ochrony określonej w rozdziale II Konstytucji. Przedmiotem tej ochrony są wolności i prawa konstytucyjne, czyli kwestie ściśle związane ze statusem jednostki w państwie. Prawo do sądu przysługuje, gdy istnieje „sprawa”, a więc gdy ochrona określonych interesów jednostki jest w ogóle możliwa w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi lub wojskowymi. Poza pojęciem „sprawy” w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji znajdują się kwestie ustrojowe. Nie można się więc powoływać na prawo do sądu, by uzasadnić kognicję sądów powszechnych w sprawach ustrojowych. Dlatego nie znajdzie tu również zastosowania art. 177 Konstytucji. W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia konstytucyjnie zastrzeżonej dla Sejmu RP kompetencji kreacji składu konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, niezależności Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym zasady podziału władzy.

Trybunał przypomniał, że wynikające z art. 194 ust. 2 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji uprawnienie Prezydenta do powoływania Prezesa i Wiceprezesa TK jest prerogatywą Prezydenta, która nie podlega kontroli innych organów. Jest to świadome działanie ustrojodawcy, by zapewnić Prezydentowi wykonywanie jego zadań, wskazanych przede wszystkim w art. 126 Konstytucji.

Trybunał stwierdził, że żaden etap procedury powołania Prezesa Trybunału albo Wiceprezesa TK przez Prezydenta RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie może być przedmiotem kontroli w postępowaniu cywilnym, tj. ani procedura wyłonienia i przedstawiania kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, ani sam akt powołania przez Prezydenta.

Procedura ta ma charakter ustrojowy. Skoro żaden przepis Konstytucji nie przekazuje takich kompetencji sądom, tworzenie w drodze ustawy prawa do jej weryfikacji, narusza konstytucyjną zasadę podziału władzy. Także w tym wypadku nie można się odwoływać do przepisów o prawie do sądu i domniemaniu drogi sądowej przed sądem powszechnym.

Uznanie, że procedura powoływania Prezesa i Wiceprezesa TK mieści się w zakresie art. 1 k.p.c., a tym samym włączenie tych kwestii do kognicji sądów powszechnych i Sądu Najwyższego powodowałoby także naruszenie konstytucyjnych przepisów dotyczących prerogatywy Prezydenta RP do powoływania Prezesa i Wiceprezesa TK i ingerowałoby w zasadę podziału władzy. Naruszałoby też konstytucyjną kompetencję Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK do przedstawiania kandydatów na Prezesa i Wiceprezesa TK.

Oceniając art. 68 § 1 w związku z art. 67 k.p.c. w zakresie, w jakim pozwala na ocenę prawidłowości procedury powołania Prezesa oraz Wiceprezesa TK, Trybunał zgodził się z tezą, iż sąd z urzędu musi czuwać nad należytą reprezentacją strony postępowania cywilnego. Realizacja tego obowiązku nie może jednak polegać na dokonywaniu samodzielnych ustaleń co do ważności aktu powołania.

Procedura przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa TK przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK oraz powołanie ich przez Prezydenta RP jest odzwierciedlona w Monitorze Polskim. Art. 68 § 1 w związku z art. 67 k.p.c. w zakresie, w jakim dopuszcza sądowa ocenę prawidłowości procedury przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa TK i powołania ich poprzez badanie wystawionego przez nich pełnomocnictwa procesowego postępowaniu cywilnym, narusza prerogatywę Prezydenta co do powołania Prezesa i Wiceprezesa TK oraz podważa wydane na podstawie Konstytucji i ogłoszone w Monitorze Polskim postanowienie Prezydenta - akt o charakterze ustrojowym. W ten sposób dochodzi też do naruszenia zasady podziału władzy i konstytucyjnych uprawnień Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK z art. 194 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał uznał, iż skoro niekonstytucyjne jest włączenie do zakresu spraw cywilnych zagadnienia oceny prawidłowości procedury wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz powołania Prezesa i Wiceprezesa TK, to art. 325 k.p.c. w związku z art. 1 k.p.c. dopuszczający wydanie orzeczenia, w którym wskazane będzie rozstrzygnięcie tych kwestii, również narusza odpowiednio art. 194 ust. 1 w związku z art. 10 Konstytucji oraz art. 194 ust. 2 w związku z art. 10 Konstytucji oraz z art. 144 ust. 3 pkt 21 w związku z art. 10 Konstytucji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenia kontroli w przypadku (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika.  Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań (...)

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości  polskich sądów...

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego dotyczące obowiązku państwa członkowskiego UE polegającego na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa. ##baner## Orzeczenie TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń (...)

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

Stan faktyczny W roku 2000 nasza firma, jako spółka cywilna, nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do dwóch lokali użytkowych. W chwili obecnej Spółdzielnia domaga się uzupełnienia wpłaty przynajmniej od jednego ze wspólników – dziewięciu udziałów członkowskich (900 zł.), strasząc przy tym, że brak wpłaty tejże kwoty pociągnie za sobą decyzję wykluczenia z członkostwa (...)

Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

Na podstawie doświadczeń z pierwszych 6 miesięcy stosowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek, jak osoba indywidualna może korzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie. Masz prawo wiedzieć, co będzie się działo z Twoimi danymi Powinieneś wiedzieć, kto, na jakiej podstawie i po co przetwarza Twoje dane osobowe. Firma (...)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto może zgłosić kandydatów do pełnienie funkcji arbitra? Na listę arbitrów mogą być wpisane wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszone przez uprawnione do tego podmioty. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, kandydatów na arbitrów mogą zgłosić: Prezes Urzędu, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego i regionalne (...)

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

19 października 2018 r. ukazało się postanowienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-619/18 - Komisja przeciwko Polsce. Wynika z niego, że Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Jak ono stanowi, postanowienie wiceprezesa (...)

NIK będzie miała nowego wiceprezesa

NIK będzie miała nowego wiceprezesa

Rozpoczęła się procedura powołania nowego wiceprezesa NIK przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała pozytywnie na to stanowisko Mieczysława Łuczaka. Mieczysław Łuczak zasiada w Sejmie jako poseł od 2005 roku przez trzy kolejne kadencje. Działa ponad podziałami, merytorycznie zaangażowany w prace sejmowych komisji. Jest (...)

Czy zwiększy się wpływ prezydenta na wybór prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego?

Czy zwiększy się wpływ prezydenta na wybór prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego?

Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby prezydent Lech Kaczyński miał większy wpływ na wybór prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jesienią opuszczą te stanowiska piastujący je obecnie Marek Safjan i Andrzej Mączyński. (...)Problem w tym, że procedura wyboru rozpoczęła się już 26 czerwca. Wybrani zostali Jerzy Stępień i Marek Mazurkiewicz - kandydaci na prezesa, oraz Janusz (...)

Kto zostanie prezesem Trybunału Konstytucyjnego?

Kto zostanie prezesem Trybunału Konstytucyjnego?

Zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęło w poniedziałek, 26 czerwca, procedurę wyłaniania kandydatów na nowego prezesa i wiceprezesa polskiego sądu konstytucyjnego. Na każde z tych stanowisk sędziowie TK zaproponują po dwu kandydatów ze swojego grona. Wyboru dokona prezydent RP. Rzeczpospolita 27.06.2006 r. prezes, kandydat, wiceprezes, trybunał konstytucyjny, (...)

Leon Kieres nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Leon Kieres nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Za przyjęciem kandydata wytypowanego przez kluby parlamentarne PO, PSL i SLD zagłosowało 340 posłów, 43 było przeciwnych. Wstrzymało się 44. Kieres zastąpi na stanowisku Adama Jamroza. Kandydatura Kieresa została podana do rozpatrzenia przez Sejm po pozytywnej opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 11 lipca. (...)

Jak wpływa wybór sędziego TK na inne funkcje

Jak wpływa wybór sędziego TK na inne funkcje

Wybór na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie pociąga za sobą automatycznie wygaśnięcia funkcji i obowiązków, których nie można łączyć z tym stanowiskiem. Dotyczy to również obowiązków syndyka masy upadłości. Nie powoduje też zwolnienia z tej funkcji samo wykreślenie syndyka z listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego. Tak uznał Sąd Najwyższy (...)

Skutki upadłości dla umów leasingowych - opinia prawna (Opinię sporządzono w oparciu o poprzednio obowiązujące prawo upadłościowe)

Skutki upadłości dla umów leasingowych - opinia prawna (Opinię sporządzono w oparciu o poprzednio obowiązujące prawo upadłościowe)

Stan faktyczny Jaka jest sytuacja prawna osoby, która zawarła umowę leasingową z firmą, która ogłosiła upadłość? Słyszałem, że powstaje wówczas tzw. masa upadłościowa. Czy przedmiot umowy leasingu wchodzi do tej masy. A co się dzieje z samą umową ? Opinia prawna Rozporządzenie Prezydenta RP Prawo upadłościowe reguluje skutki podstawy, przebieg oraz skutki prawne ogłoszenia (...)

Mało przejrzysty wybór sędziów TK

Mało przejrzysty wybór sędziów TK

Fundacja Helsińska, Fundacja Batorego i sekcja polska Międzynarodowej Komisji Prawników chcą monitorować wybory sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W specjalnym komunikacie koalicja trzech organizacji zaapelowała wczoraj do posłów, by zgłaszali kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem. Organizacje chcą, by przed wyborami sędziów informacje (...)

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

17 pażdziernika br. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona przede wszystkim szczegółowe unormowanie rozwiązywania sporów przed sądem polubownym - dostosowujące nasze przepisy do praktyki sądownictwa polubownego w kraju i za granicą. Nowelizacja zmierza do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności sądownictwa (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

Dlaczego strony są skłonne oddawać sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego? Strony oddają sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego z tego względu, że sąd polubowny działa szybciej niż sąd państwowy. Rozstrzygnięcia przed sądem polubownym oszczędzają stronom zarówno czasu jak i wydatków. Postępowanie to jest bowiem mniej kosztowne od postępowania przed sądami (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi oczywiście do powtórzenia całego postępowania sądu I instancji, ale ponowienia i (...)

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości. – "Konsekwentnie przenosimy polskie sądownictwo z ery papierowej do cyfrowej" – mówił o nowych rozwiązaniach wiceminister sprawiedliwości Sebastian (...)

Zażalenie do Sądu Najwyższego

Zażalenie do Sądu Najwyższego

Od kiedy obowiąują zmiany w K.p.c.?Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego weszłą w życie 22 maja 2009 r.Na co można się żalić do Sądu Najwyższego?Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. (sygn. akt SK 3/05). Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności (...)

Od orzeczenia o kosztach postępowania przysługuje odwołanie

Od orzeczenia o kosztach postępowania przysługuje odwołanie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Stanisława H. dotyczącą ograniczenia prawa zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych w wyroku przez Sąd Apelacyjny. Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie zgodności przepisu 39318 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim ogranicza on prawo zaskarżenia (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Reforma Kodeksu postępowania cywilnego (...)

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Nowelizacja przepisów ma przede wszystkim na celu wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sądów wyspecjalizowanych w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej. Ustawa zmianiająca przewiduje stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Aborcja a przepisy polskiej Konstytucji

Aborcja a przepisy polskiej Konstytucji

W jaki sposób przepisy Konstytucji odnoszą się do kwestii aborcji w prawie polskim? Zakaz aborcji nie jest sformułowany wprost w Konstytucji, wynika jednak z jej art. 38 stanowiącego, że Rzeczpospolita (...)

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

Zawarłam umowę na wynajęcie domu na cele działalności gospodarczej firmie 1-osobowej T.K. Umowa została zawarta 08.01.2010 r. na czas nieokreślony począwszy od dnia 08.02.2010r z trzymiesięcznym (...)

Wykup mieszkania za 3% wartości po wyroku TK

Wykup mieszkania za 3% wartości po wyroku TK

W dniu 15 maja 2001 r złożyłem w spółdzielni wniosek o przekształcenie mieszkania spółdzielczego lokatorskiego w odrębną własność. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa pozwalająca na (...)

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to kto może wystapić do (...)

Wyrok TK a wykup mieszkań komunalnych

Wyrok TK a wykup mieszkań komunalnych

Do wyroku TK w/s wykupu po szczególnie niskich cenach mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, również gminy sprzedawały mieszkania komunalne ich najemcom po bardzo niskich cenach ze znacznymi, (...)

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

W jaki sposób można zatrudnić Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. gdzie trzech wspólników tworzy jednocześnie Zarząd Spółki. Reprezentacja Spółki jednoosobowa - każdy członek Zarządu, bez (...)

Wybór członków Rady Nadzorczej

Wybór członków Rady Nadzorczej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas głosowania 13.07 grupami wybrało 6 członków Rady Nadzorczej. Trzech akcjonariuszy utworzyło oddzielne grupy i wybrało 14.07 po 2 członków Rady Nadzorczej. (...)

Zlecenie delegacji członkowi 1-osobowego zarządu

Zlecenie delegacji członkowi 1-osobowego zarządu

Rozumiem, że w przypadku zarządu wieloosobowego nie ma probelmu, aby jeden członek zarządu zatwierdzał drugiemu delegacje lub urlopy. A co się dzieje w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezesa? (...)

Skład zarządu spółki komunalnej

Skład zarządu spółki komunalnej

Spółka komunalna. Obecnie jednoosobowy zarząd spółki zoo. Umowa spółki przewiduje skład zarządu od 1 do 3 osób. Prezes złożył wniosek do Rady Nadzorczej o zwiększenie składu zarządu do (...)

Jednoosobowy zarząd w spółce z o.o.

Jednoosobowy zarząd w spółce z o.o.

Nowopowstała spółka ma zapisane w akcie notarialnym, że zarząd składa się z jednej osoby - członka zarządu. Czy zarząd może nie mieć prezesa i składać się jedynie z członka zarządu? Przepisy (...)

Koszty podróży członka zarządu

Koszty podróży członka zarządu

W spółce z o.o. wiceprezes będący jednocześnie udziałowcem spółki, niezatrudnionym w spółce, korzysta z noclegów w hotelach podczas swych podróży służbowych po Polsce. Wiceprezes jest Holendrem. (...)

Zmiany w zarządzie spółki z o.o.

Zmiany w zarządzie spółki z o.o.

Dotychczasowy wiceprezes małej spółki z o.o. złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa i członka zarządu. Osoba ta nie była zatrudniona w spółce. Spółka nie ma problemów finansowych. Zgromadzenie (...)

Struktura sądu administracyjnego

Struktura sądu administracyjnego

Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego? Strukturę i kompetencje sądownictwa administracyjnego (...)

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla (...)

Wniosek o wyłączenie stronniczego sędziego

Wniosek o wyłączenie stronniczego sędziego

Na rozprawie karnej o rzekome pobicie (bez świadków, bez obdukcji) chciałem mieć możność nagrywania sprawy, ale odmówiono mi, złożyłem wniosek do protokołu o wyłączenie sędziego z racji (...)

Wybór i wyłączenie komornika

Wybór i wyłączenie komornika

Nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności wydany jest przez sąd rejonowy w W. Dłużnik mieszka wraz z żoną w O. Na podstawie nakazu zapłaty wystąpiłam do komornika w O. o wszczęcie egzekucji. (...)

Publikowanie terminu przetargu przez syndyka

Publikowanie terminu przetargu przez syndyka

Bardzo zależy mi na przystąpieniu do przetargu, ale podejrzewam, że tej informacji nie otrzymam od Syndyka i że termin tego przetargu będzie ogłoszony w odległym terminie. Proszę o podpowiedź, (...)

Kupno nieruchomości od syndyka na raty

Kupno nieruchomości od syndyka na raty

Zamierzam nabyć od syndyka nieruchomość. Czy w myśl prawa upadłościowego i naprawczego syndyk ma prawo rozłożyć mi płatność na raty? Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy (...)

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Co oznacza stwierdzenie \"sąd pierwszej instancji\" a co \"sąd drugiej instancji\"? Czy ma to jakiś związek z sądem rejonowym i okręgowym? Są to pojęcia wprowadzone przez ustawodawcę. Oczywiście (...)

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną (...)

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli? Zgodnie z Art. 333 KPC sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Zmiana przedmiotu powództwa w II instancji

Zmiana przedmiotu powództwa w II instancji

Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik złożył pozew do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne żądając przywrócenia do pracy. Okres wypowiedzenia (...)

Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Wynajmowałem lokal handlowy, niestety nie zapłaciłem czynszu za miesiące styczeń - czerwiec 2001 rok. Właścicielka pozwalała na opóźnienia i mówiła, że "spokojnie" jeszcze poczeka. Nagle pewnego (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał (...)

FORUM PRAWNE

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Ubój rytualny - wyrok TK

Ubój rytualny - wyrok TK Witam! Ostatnio Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis rozporządzenia Ministra Rolnictwa, który pozwalał na ubój rytualny jest niezgodny z konstytucją. Dlatego też (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Wyrok TK a mandat od Straży Miejskiej

Wyrok TK a mandat od Straży Miejskiej Witam, Otrzymałem od Straży Miejskiej w lutym 2007wezwanie w celu złożenia wyjaśnień - chodzi o przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar w czerwcu (...)

Wrogie i podstępne przejęcie firmy przez wspólnika

Wrogie i podstępne przejęcie firmy przez wspólnika Kilka miesięcy temu założyłem spółkę ze swoim przyjacielem, żeby uruchomić restaurację. Przyjaciel zdecydował, że zamiast niego do spółki (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej Dzień dobry Jestem nowy na tym forum, ale zarejestrowałem się dokładnie po to by przedstawić pewien ciekawy, moim zdaniem, temat. Rzecz jest może (...)

Sposób reprezentowania

Sposób reprezentowania Bardzo bardzo proszę o pomoc w następującej kwestii: Czy z poniższego zapisu dotyczącego sposobu reprezentowania podmiotu wynika, że uprawnionym do reprezentowania jest Prezes (...)

Ograniczenia w zawieraniu małżeństwa dyplomatów, wojskowych, policjantów...

Ograniczenia w zawieraniu małżeństwa dyplomatów, wojskowych, policjantów... Czy prawo polskie przewiduje jakieś ograniczenia w zawieraniu małżeństwa przez osoby pełniące niektóre funkcje lub (...)

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

adwokat prawa i obowiązki

adwokat prawa i obowiązki Adwokat otrzymał wezwania na rozprawy na ten sam dzień i tą samą godzinę w dwóch różnych sądach. Prosze mi pomóc co w takiej sytuacji powinien zrobic adwokat i na (...)

Odpowiedź na pozew rozwodowy bez orzekania o winie.

Odpowiedź na pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Witam. Jako ofiara toksycznego związku małżeńskiego - toksyczny trójkąt - chciałbym się poradzić Was, jak prawidłowo napisać odwołanie (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Porady prawne