2.10.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawa prawna

Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwana dalej ustawą. Ponadto, jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, z tym że Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu wyroki i postanowienia w terminie 30 dni (art. 193 ustawy). Przykładowo:

  • wprost stosuje się m.in. przepisy art. 62, 123-125 ustawy,

  • z modyfikacjami stosuje się m.in. przepisy art. 45-49, 134 § 2, 157 § 1 ustawy,

  • nie stosuje się m.in. przepisów regulujących postępowanie mediacyjne (zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2006).

Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotną rolę odgrywają również przepisy Działu V ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które regulują zasady obliczania, poboru i zwrotu, wysokość także wysokość kosztów sądowych.

Charakter skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna, obok zażalenia, jest środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Nie jest ona natomiast pismem, które może dotyczyć innych spraw i to zakończonych już przed laty prawomocnym orzeczeniem sądu. Poza tym skarga kasacyjna jest w zasadzie środkiem zaskarżenia konkretnego rozstrzygnięcia sądu, a nie jego uzasadnienia, co wynika z brzmienia art. 184 p.p.s.a. (postanowienie NSA z 28.03.2006, II OZ 319/06).

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Przykładem wskazanych postanowień, od których przysługuje skarga kasacyjna są:

  • postanowienie odrzucające skargę o wznowienie postępowania (postanowienie NSA z 08.12.2004, OZ 713/04),

  • postanowienie o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu od skargi w wyznaczonym terminie (postanowienie NSA z 29.07.2004, OZ 120/04),

  • postanowienie o umorzeniu postępowania,  art. 161 ustawy.

Skarga kasacyjna nie jest wszakże środkiem odwoławczym przysługującym bezwzględnie w każdej sytuacji. Nie jest ona dopuszczalna, gdy stanowi tak, gdy przepis szczególny stanowi inaczej. Przykładowo zażalenie, a nie skarga kasacyjna do NSA przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 194 § 1 ustawy, czy też od postanowienia wydanego w przedmiocie grzywny (art. 55 § 1 ustawy).

Od wyroku wydanego na skutek skargi kasacyjnej nie przysługuje obecnie dalszy środek odwoławczy.

Ponadto NSA, na wniosek strony, rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy (art. 191 ustawy). Przykładowo: postanowienie uwzględniające wniosek o wyłączenie sędziego (art. 22 § 2 w zw. z  art. 194 § 1 pkt 6 a contrario), postanowienie sądu rozpoznającego sprawę w trybie uproszczonym o przekazaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie (art. 122), postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania, art. 128 w zw. z art. 194 § 1 pkt 3 a contrario (zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo …).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Dlatego też ustawodawca wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym środek odwoławczy przysługujący stronom od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia (...)

Adwokat musi wnieść opłatę bez wezwania - nawet we własnej sprawie

Adwokat musi wnieść opłatę bez wezwania - nawet we własnej sprawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę spółki S. Spółka Partnerska na indywidualną interpretację Ministra Finansów w zakresie podatku od towarów i usług. Sąd I instancji wskazał, iż ze skargi wynika, iż wniósł ją K. S., będący (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów (...)

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

  W jakim składzie sądy administracyjne rozpoznają sprawy? Podstawową zasadą jest, że sądy administracyjne rozpoznają toczące się przed nimi sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych. Przykładowo trzech sędziów rozpoznaje sprawy wszczęte na skutek wniesienia skargi (...)

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2007 r. umorzył postępowanie sądowe wszczęte skargą W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. W uzasadnieniu wskazał, (...)

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

  Uzasadnienie wyroku WSA Uzasadnienie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Jednak w sprawach, w których skargę oddalono, (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

  Jak wnieść apelację? Sąd w postępowaniu o podział majątku nie wydaje wyroku, lecz postanowienie, jednak jest to postanowienie merytoryczne, rozstrzygające sprawę co do istoty i różni się od "zwykłych" postanowień, wydawanych w kwestiach formalnych. Postanowienie takie można (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

  Zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego (...)

Skarga kasacyjna w sprawie o wyrażenie zgody na wydanie paszportu

Skarga kasacyjna w sprawie o wyrażenie zgody na wydanie paszportu

W sprawie o wyrażenie przez sąd opiekuńczy zgody o wydanie paszportu dla dziecka pojawiła się wątpliwość, czy od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje stronom skarga kasacyjna. Wątpliwość tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który stwierdził, że: W sprawie o wyrażenie (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi (...)

Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania

Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania

Ministerstwo Sprawiedliości przygotowało projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postepowaniu sądowym.Celem ustawy jest realizacja konstytucyjnego zapisu art. 45, który stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia (...)

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  W postępowaniu sądowym pisma stron zawierają przede wszystkim określone wnioski oraz oświadczenia. Poniższe warunki odnoszą się do pism wszystkich uczestników postępowania, zarówno do organów administracyjnych jak i do jednostek uczestniczących w sprawie. Jakie elementy (...)

W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

  Jakie są rodzaje sądów administracyjnych? Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane są: wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny. Wojewódzkie sądy administracyjne mają swoje siedziby w miejscowościach, w których swoje (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Niniejszy artykuł dotyczący prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym  na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2008 roku, sygnatura akt: I OPS 1/08 (dalej jako Uchwała)[1] będzie się składać z następujących części: Część I dotyczący instytucji (...)

Żądanie zwrotu opłaty za kartę pojazdu jest sprawą administracyjną

Żądanie zwrotu opłaty za kartę pojazdu jest sprawą administracyjną

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego powziął pewne wątpliwości w sprawie ze skargi kasacyjnej Starosty W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie ze skargi obywatela na czynność Starosty W. z zakresu administracji publicznej w przedmiocie zwrotu opłaty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nierozpatrzenie zarzutów skargi przez WSA

Nierozpatrzenie zarzutów skargi przez WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak to wynika z ustnie ogłoszonego wyroku i uzasadnienia, nie rozpatrzył części zarzutów podnoszonych w skardze. W ocenie skarżącego nie rozpatrzone zarzuty są istotne i mogły mieć wpływ na wynik sprawy. W sprawie skarga została oddalona. Czy można żądać (...)

Skarga kasacyjna a postanowienie sądu II instancji

Skarga kasacyjna a postanowienie sądu II instancji

Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na postanowienie sądu I instancji oddalające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. Sąd rejonowy wydział cywilny orzeka eksmisję pana x z lokalu mieszkalnego. W przepisanym terminie apelacja nie została przez pana x wniesiona. Po upływie terminu (...)

Zażalenie wierzyciela na przysądzenie własności

Zażalenie wierzyciela na przysądzenie własności

Sąd II instancji odrzucił zażalenie wierzyciela na przysądzenie własności (dotyczy licytacji nieruchomości). W uzasadnieniu postanowienia sąd II instancji orzekł, że postępowanie przebiegło zgodnie z przepisami oraz że licytant wypełnił wszystkie warunki licytacyjne. Czy utrzymanie w mocy (...)

Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna

W związku z nieuregulowaniem zapłaty za usługi, wystąpiłam na drogę sądową przeciwko dłużnikowi w postępowaniu nakazowym. Sprawa została przekazana do postępowania zwykłego. Sąd wydał wyrok na moją korzyść. Dłużnik złożył apelację, która została przez sąd odrzucona. Obecnie (...)

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Skarżący złożył skargę kasacyjną sporządzoną przez adwokata od wyroku NSA (poprzednika Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) w trybie art. 101 ustawy wprowadzającej ustawy o sądownictwie administracyjnym. Skarga została wniesiona przez stronę postępowania (skarżącego), bez pośrednictwa (...)

Powołanie nowych dowodów w apelacji

Powołanie nowych dowodów w apelacji

Sąd orzekł rozwód na niekorzyść pozwanego. Pozwany wniósł apelację i w piśmie procesowym wnioskował o powołanie świadków, którzy posiadali istotne informacje na temat powódki i wcześniej nie zeznawali. Sąd apelacyjny ich nie wezwał. Pozwany czeka na uzasadnienie wyroku. Czy Sąd miał (...)

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Sąd apelacyjny przydzielił mi adwokata z urzędu celem wniesienia skargi kasacyjnej. Zwrócił się do okręgowej rady adwokackiej, a ta wyznaczyła konkretnego adwokata. Adwokat napisał opinię, że jego zdaniem wniesienie skargi kasacyjnej jest bezzasadne, a następnie przysłał tę opinię dziekanowi (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu egzekucyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu egzekucyjnym

Czy w toku postępowania egzekucyjnego przysługuje skarga kasacyjna? Jeśli tak, to od jakich orzeczeń? Zgodnie z ogólnym przepisem art. 766 kpc, sąd rozpoznaje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba że zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wysłuchania na posiedzeniu stron lub (...)

Cofnięcie apelacji

Cofnięcie apelacji

Wychodząc z pozwem o dyskryminację w miejscu pracy - czerwiec 2005 - byłem ustawowo zwolniony z kosztów. Sąd I instancji tj. Okręgowy Sąd Pracy w maju 2006 oddalił pozew. W części odszkodowawczej jest też kwota za przywłaszczone prawa autorskie (jako efekt dyskryminacji), za kilkadziesiąt (...)

Elementy skargi kasacyjnej wnoszonej w postępowaniu cywilnym

Elementy skargi kasacyjnej wnoszonej w postępowaniu cywilnym

Jakie elementy powinna zawierać poprawnie sporządzona skarga kasacyjna, wnoszona w postępowaniu cywilnym? Poprawnie sporządzona skarga kasacyjna zgodnie z art. 398 z ind. 4 par. 1 k.p.c. powinna zawierać: 1) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia łącznie ze wskazaniem czy jest ono zaskarżane (...)

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego, określając wielkość odszkodowania na 50 000 zł. Przy wniesieniu powyższej skargi trzeba wpłacić na rzecz sądu 100 zł. Czy dodatkowo będę musiał wnieść opłatę sądową od żądanego odszkodowania 50 000 zł? Z art. 17 (...)

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu

Po korzystnym dla mnie wyroku WSA organ samorządowy ponownie wydał decyzję odmowną w sprawie. Od decyzji tej odwołałam się do SKO, które uwzględniło skargę częściowo i wydało nową decyzję, sporo odmienną w skutkach (poważne uszczuplenie zasadnych roszczeń) od poprzedniego rozstrzygnięcia. (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym dostała wyższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego w związku z macierzyństwem. Sad również (...)

Odrzucenie skargi przez WSA

Odrzucenie skargi przez WSA

Złożyłem dwie skargi do WSA na działanie Starosty i Wojewody po wysłaniu wezwania do usunięcia niezgodności z prawem. Sąd odrzucił skargi, podkreślając w uzasadnieniu, że skargi nie może rozpatrzyć z powodu nie wyczerpania przeze mnie możliwości odwoławczych. Z jednego z pism można (...)

Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?

Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?

Bardzo prosiłbym o pomoc w jaki sposób mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego z 2010 roku? Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawyz dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014r. Nr 121 – j.t.) oraz ustawy z dnia17 listopada (...)

Unieważnienie wyroków

Unieważnienie wyroków

W sprawie o naruszenie posiadania Sąd Rejonowy wydał wyrok, a następnie Sąd Okregowy wyrok ten utrzymał w mocy. Oba te wyroki obarczone są jednak wadą, na tyle istotną (załóżmy, że tak jest), że powinny być unieważnione. Czy możliwe jest stwierdzenie nieważności wyroków I i II instancji (...)