20.2.2021

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym – Rada Ministrów przyjęła pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

– "Strategia będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

To niezwykle ważne, by bardzo zróżnicowane środowisko osób z niepełnosprawnościami otrzymywało wsparcie na różnorodnym polu – społecznym, zdrowotnym czy zawodowym.

– "Przywiązujemy do tego dużą wagę. Utworzyliśmy Fundusz Solidarnościowy, wprowadziliśmy w życie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, regularnie podnosimy wysokość pozostałych świadczeń, a także uruchomiliśmy program „Za życiem”, w który w niedalekiej przyszłości będzie rozszerzany" – wyliczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami to rozwiązania systemowe, ale też kierowanie większego strumienia pieniędzy na wsparcie tej grupy – wzrost renty socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnego czy świadczeń pielęgnacyjnych.

Na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczane jest zdecydowanie więcej pieniędzy niż jeszcze w 2015 roku. W 2020 roku było to ok. 29,1  mld złotych, o ponad 13,5 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 roku, kiedy wsparcie wyniosło ok. 15,5 mld złotych.

Porady prawne

Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Prace nad Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami zostały zapoczątkowane pod koniec 2016 r. W 2020 r. Strategia została znacząco rozszerzona i skonkretyzowana. Przeanalizowano ponad 1600 stron uwag w ramach konsultacji społecznych, a robocza wersja Strategii uzyskała wstępną akceptację ze strony Komisji Europejskiej.

– Przyjęta dzisiaj przez Radę Ministrów pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy dokument, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam przede wszystkim na włączeniu osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, na stworzeniu przestrzeni prawdziwie dostępnej dla każdego – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Priorytetowe obszary Strategii

Rząd chce zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja działań zawartych w Strategii umożliwi osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Na wsparcie osób niepełnosprawnych rząd przeznacza coraz więcej środków. W 2020 r. było to ok. 27 mld zł, o ponad 12 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 r., kiedy wsparcie wyniosło ok. 15 mld zł.

Prace nad propozycją konkretnych działań zostały poprzedzone diagnozą stanu faktycznego, którą oparto zarówno na ogólnodostępnych danych statystycznych dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jak i różnego rodzaju raportach i opracowaniach dotyczących tej tematyki.

Na ich podstawie sformułowano szereg działań strategicznych, które następnie pogrupowano i podzielono na obszary priorytetowe Strategii:

I. Niezależne życie

II. Dostępność

III. Edukacja

IV. Praca

V. Warunki życia i ochrona socjalna

VI. Zdrowie

VII. Budowanie świadomości

VIII. Koordynacja

– "Realizacja działań zawartych w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami umożliwi osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami" – wskazała minister Marlena Maląg.

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r., liczba osób z niepełnosprawnościami wynosiła ok. 4,7 mln, co stanowiło 12,2 proc. ludności kraju. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało w 2011 r. przeszło 3,1 mln osób. Natomiast według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, na koniec 2019 r. liczba osób z niepełnosprawnością (prawomocne orzeczenie lub wyroki sądu) wynosiła ponad 4 mln osób, a liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – blisko 300 tys.

Dotychczasowe działania rządu dla osób z niepełnosprawnościami

 • Świadczenie pielęgnacyjne zostało podniesione z 1200 zł w 2015 r. do 1971 zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 771 zł.
 • Renta socjalna została podniesiona z 740 zł w 2015 r. do 1200 zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 460 zł. Od 1 marca 2021 r. renta socjalna wyniesie 1250 zł (wzrost w latach 2015-2021 o 510 zł).
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy został podniesiony z 520 zł w 2015 r. do 620 zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 100 zł.
 • Zasiłek dla opiekuna został podniesiony z 520 zł w 2015 r. do 620 zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 100 zł.
 • Zasiłek pielęgnacyjny został podniesiony z 144 zł w 2015 r. do 215 zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 62 zł.
 • Od 1 października 2019 r. weszło w życie świadczenie uzupełniające „500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 • Uruchomiony został program „Dostępność Plus” – polegający na podniesieniu jakości życia i zapewnieniu niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami.
  • Służy temu poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym oraz cyfrowym.
  • W programie zawarto 44 działania pogrupowane w kilka najważniejszych obszarów:, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, architektura, usługi, konkurencyjność i koordynacja.
 • Umożliwione zostało nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego przez byłych opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
  • Chodzi o osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby z niepełnosprawnością, nad którą sprawowali opiekę.
 • Uruchomione zostało wsparcie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci w ramach programu „Za życiem”. Program ten obejmuje m.in.: 
  • zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie,
  • pomoc dotycząca wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, a także specjalistyczne poradnictwo i pomoc asystentów rodziny.
 • Umożliwione zostało dofinansowanie do wynagrodzeń na osoby, które były zatrudnione jako pełnosprawne, a w trakcie zatrudnienia uzyskały status osoby z niepełnosprawnością.
 • Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadzone zostały szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
  • Zniesione zostały okresy użytkowania wyrobów medycznych.
  • Wprowadzono możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywania się w aptece bez kolejki, korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.
  • Zniesiono limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące rehabilitacji leczniczej.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

Strategia zakłada realizację 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dokument przewiduje m.in.:
 • reformę systemu orzekania o niepełnosprawności;
 • wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji;
 • przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami;
 • wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz tzw. opieki wytchnieniowej;
 • rozwój mieszkalnictwa wspomaganego;
 • rozwój edukacji włączającej;
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy;
 • opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych;
 • wdrożenie zatrudniania wspomaganego;
 • ograniczanie barier w podejmowaniu aktywności zawodowej;
 • modyfikację systemu wsparcia finansowego adekwatnego do potrzeb i poziomu niepełnosprawności;
 • modyfikację systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
 • wdrożenie uniwersalnego projektowania i jednolitych standardów dostępności obiektów przestrzeni publicznej.

Wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji Strategii będą mogły być wykorzystywane także środki z Unii Europejskiej.

Za koordynację prac związanych z realizacją Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Głównym wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego Strategii – jakim jest włączenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych – jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.

W 2018 r. współczynnik wynosił 28,3 proc., a w 2019 r. – 28,8 proc. W 2025 r. przewidziano jego wzrost do poziomu 35 proc., a w 2030 r. – do 45 proc.

Strategia uwzględnia postulaty środowiska osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dokument został zaopiniowany przez Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radę Języka Migowego, a także liczne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021 – 2030 wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Czym w ogóle jest Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, po co powstała?

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Czy Strategia jest dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami? Jakich obszarów dotyczy?

Tak, to bardzo ważne, by bardzo zróżnicowane środowisko osób z niepełnosprawnościami otrzymywało wsparcie na różnorodnym polu – społecznym, zdrowotnym czy zawodowym.

Ile trwały prace nad Strategią? Czy dokument był konsultowany?

Prace nad Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami zostały zapoczątkowane pod koniec 2016 r. W 2020 r. Strategia została znacząco rozszerzona i skonkretyzowana. Przeanalizowano ponad 1600 stron uwag w ramach konsultacji społecznych, a robocza wersja Strategii uzyskała wstępną akceptację ze strony Komisji Europejskiej.

Prace nad propozycją konkretnych działań zostały poprzedzone diagnozą stanu faktycznego, którą oparto zarówno na ogólnodostępnych danych statystycznych dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jak i różnego rodzaju raportach i opracowaniach dotyczących tej tematyki.

Jaki jest główny cel Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami?

To włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym to w 2018 r. 28,3 proc. Planowana do osiągnięcia w 2025 r. wartość pośrednia to 35 proc., a wartość docelowa to 45 proc. w 2030 r.

Jakie są pozostałe najważniejsze założenia dokumentu?

Dokument składa się z szeregu działań strategicznych, które pogrupowano i podzielono na obszary priorytetowe Strategii:

I. Niezależne życie

II. Dostępność

III. Edukacja

IV. Praca

V. Warunki życia i ochrona socjalna

VI. Zdrowie

VII. Budowanie świadomości

VIII. Koordynacja

Czego dotyczą poszczególne priorytety?

I. Niezależne życie

 • Wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz opieki wytchnieniowej
 • Ujednolicenie i systemowy rozwój mieszkalnictwa wspomaganego
 • Wdrożenie kręgów wsparcia
 • Rozpoczęcie procesu deinstytucjonalizacji – stopniowego przechodzenia z opieki instytucjonalnej do wsparcia w społeczności lokalnej osoby
 • Zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji

II. Dostępność

 • Wdrożenie uniwersalnego projektowania i jednolitych standardów dostępności obiektów przestrzeni publicznej
 • Zwiększenie dostępności transportu publicznego, w tym skrócenie minimalnego czasu zgłoszenia potrzeby asysty w transporcie kolejowym
 • Rozwój transportu „door to door”
 • Wprowadzenie regulacji w zakresie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji (AAC)
 • Zwiększenie dostępności audiowizualnych usług medialnych dla osób z niepełnosprawnościami

III. Edukacja

 • Wdrożenie oceny funkcjonalnej i wczesnej pomocy
 • Rozwój edukacji włączającej
 • Cyfryzacja szkół
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
 • Doradztwo zawodowe dla młodzieży
 • Edukacja ustawiczna

IV. Praca

 • Opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie wspomagane
 • Ograniczanie barier w podejmowaniu aktywności zawodowej (likwidacja pułapki rentowej)
 • Reforma Warsztatów Terapii Zajęciowej

V. Warunki życia i ochrona socjalna

 • Reforma systemu wsparcia finansowego, ukierunkowana na upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość podejmowania pracy zarobkowej
 • Rozwój rynku mieszkań na wynajem z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

VI. Zdrowie

 • Poprawa dostępu do usług rehabilitacyjnych i wyrobów medycznych najwyższej jakości
 • Wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji
 • Profilaktyka oraz reforma w obszarze ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Reforma systemu ochrony zdrowia psychicznego osób dorosłych ukierunkowana na przejście z psychiatrycznej opieki instytucjonalnej do wsparcia w społeczności lokalnej
 • Wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie dostępności usług ginekologiczno-położniczych dla kobiet z niepełnosprawnościami
 • Szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także przedstawicieli innych zawodów medycznych w zakresie opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami

VII. Budowanie świadomości

 • Niepelnosprawni.gov.pl – stworzenie portalu informacyjno-usługowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Działania na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami do głównego nurtu przekazu medialnego
 • Wprowadzenie i upowszechnienie standardów obsługi osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Szkolenia kadr

VIII. Koordynacja

 • Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności
 • Uchwalenie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych u dzieci oraz wczesna pomoc dziecku i rodzinie
 • Koordynacja wsparcia osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach zagrożenia
 • Wdrożenie kompleksowego systemu zbierania danych w obszarze niepełnosprawności
 • Rozszerzenie współpracy międzynarodowej
 • Wzmocnienie skuteczności Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Zmiana funkcjonowania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rad Wojewódzkich oraz Powiatowych do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Czy w innych krajach Unii Europejskiej funkcjonują podobne rozwiązania?

W prawie wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich OECD funkcjonują długoletnie strategie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ponadto na poziomie Unii Europejskiej funkcjonuje Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

Ile to będzie kosztowało?

Przyjęcie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami nie spowoduje dodatkowych kosztów dla sektora finansów publicznych. Finansowanie działań zaplanowanych w Strategii będzie realizowane przez odpowiednią alokację dostępnych już środków finansowych będących w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem celów ustanowionych w dokumencie oraz przeorganizowanie dostępnych zasobów ludzkich i zadań poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych. Ostateczna wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową.

Stworzenie ram nowej, spójnej polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności, zawierającej efektywne instrumenty wsparcia na rzecz włączenia zawodowego i społecznego osób z niepełnosprawnościami, wymaga poniesienia wymiernych nakładów finansowych.

Należy podkreślić, że akty prawne wdrażające w życie strategie mogą mieć wpływ na budżet państwa i samorządów. Na tym etapie nie możliwe jest oszacowanie tych kosztów. Środki przeznaczone na realizację działań zawartych w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami umożliwią osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami - podał resort polityki społecznej.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów polityki rodzinnej obecnego rządu.  Pomoc na co dzień i kolejne lata Szeroko rozumiana polityka rodzinna oznacza wspieranie także grup wymagających szczególnej ochrony, czyli m.in. osób niepełnosprawnych. Bieżący (...)

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami...

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami...

Rusza nowy projekt 10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Otworzy to drzwi do pełnego wdrożenia (...)

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” Uchwała rządu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu Dostępność plus, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.  - "Oznacza to, że program Dostępność Plus stał się oficjalnie programem rządowym. (...)

Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Trwają konsultacje programu Dostępność Plus Ponad 23 miliardy złotych ma trafić w latach 2018-2025 na inwestycje związane z dostępnością. Tak, by przestrzeń publiczna była przyjazna osobom o szczególnych potrzebach (np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, kobietom w ciąży). (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. (...)

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 M.in. ZUS zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Żyj aktywnie!". Wydarzenie organizuje w wielu miastach w całej Polsce. Będą to - w zależności od miejsca wydarzenia - spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura (...)

Cyfrowa przyszłość Europy

Cyfrowa przyszłość Europy

Priorytety na najbliższe 5 lat Komisja Europejska opublikowała komunikat prezentujący priorytety cyfrowe UE na następne 5 lat. Wraz z nim przedstawiono też Białą Księgą nt. sztucznej inteligencji oraz strategię danych. Komisja Europejska (KE) opracowała główne założenia polityki (...)

Na czym polega „Dostępność+”?

Na czym polega „Dostępność+”?

Pakt na rzecz dostępności podpisany Zainaugurowano jeden z 5 najważniejszych programów zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego – Dostępność+ 2018-2025. W konferencji, która odbywa się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik udział wzięła minister Elżbieta Rafalska (...)

Projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa

Projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa

Co zrobić, aby Polska była cyberbezpieczna? Określa to przygotowana pod kierownictwem Ministerstwa Cyfryzacji strategia, która trafiła do konsultacji. Cele Strategii Cyberbezpieczeństwa Strategia Cyberbezpieczeństwa to plan działania na kolejne pięć lat. Wskazuje kroki, które (...)

Wsparcie rozwoju średnich miast

Wsparcie rozwoju średnich miast

Jaki pakiet wsparcia miast przygotowano? Ponad 2,5 mld zł to szacowana wartość wsparcia, jakie w najbliższych latach otrzymają średnie miasta. Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast średnich. (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację (...)

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

80 mln zł na „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” w 2020 r. Asysta przy wizycie w urzędzie, u lekarza, ale także w teatrze, kinie czy wyjściu do znajomych – pomoc w wykonywaniu codziennych czynności osobom, które nie radzą sobie z nimi same, jest niezwykle (...)

Dostępność Plus dla przedsiębiorców

Dostępność Plus dla przedsiębiorców

Ruszyły kolejne konkursy na rzecz dostępności. Czas na przedsiębiorców  Tym razem 200 mln złotych w ramach Programu Dostępność Plus trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. - "Dostępność kojarzy się przede wszystkim (...)

Wymagane standardy dostępności

Wymagane standardy dostępności

Wejście w życie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 11 kwietnia 2018 w (...)

Polski Ład dla rodzin

Polski Ład dla rodzin

Wielka reforma społeczno-gospodarcza, w której centrum stawiamy rodzinę – tak o zaprezentowanym w sobotę Polskim Ładzie mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Znalazły się w nim prorodzinne rozwiązania z wielu obszarów, to m.in. polityka mieszkaniowa, (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Wspólna polityka wizowa 2.0 Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Już od przyszłego roku 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. (...)

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Omówienie wymogów dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych Dostępność cyfrowa jest pojęciem dość nowym i sporym wyzwaniem dla podmiotów publicznych. Poznaj główne terminy i wymagania jej dotyczące, żeby lepiej zrozumieć temat i związane z nim możliwości. ##baner## Co (...)

Strategia „5G dla Polski” - co Ty na to?

Strategia „5G dla Polski” - co Ty na to?

Strategia „5G dla Polski” Dla coraz większej liczby konsumentów i firm w Polsce łączność mobilna jest codzienną koniecznością. Nasze pragnienie dostępu do szybkiego mobilnego internetu spowodowało dynamiczny rozwój gospodarki opartej o dane. 5G to nowa (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Rolnik agroturysta

Rolnik agroturysta

Znajomy posiada grunt rolny (pow 1,5 ha). Pracuje w budżetówce (ZUS). W innej gminie, ale odległej - nie sąsiedniej, posiada 0,5 ha działki rolno/leśnej. Tam posiada budynek, w miejscowości na prawach miejskich, ale poniżej 5.000 mieszkańców. Żona jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Budynek (...)

Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

Czy mogę przekazać darowiznę pieniężną jako firma na rzecz ochotniczej straży pożarnej. Jak później mogę ją wliczyć w koszty firmy i jaki procent kwoty przekazanej? Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...)

Opodatkowanie delegacji

Opodatkowanie delegacji

Firma polska chce zatrudnić Duńczyka do pracy na terenie Polski i Danii. Miejscem pracy, wskazanym w umowie, będzie teren Polski. Pracownik będzie czasem kierowany w podróże służbowe do Danii, jednak głównym miejscem pracy będzie Polska. Czy delegacje płacone za czas tych podróży służbowych (...)

Darowizna na uczelnię wyższą a PIT

Darowizna na uczelnię wyższą a PIT

Czy podlega odliczeniu od opodatkowania dokonanie darowizny na rzecz niepublicznej uczelni wyższej? Co do zasady podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód po odliczeniu kwot wskazanych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym darowizn przekazanych na cele: a) określone (...)

Zatrudnienie Duńczyka w Polsce i Danii

Zatrudnienie Duńczyka w Polsce i Danii

Firma polska chce zatrudnić Duńczyka do pracy na terenie Polski i Danii. Gdzie będzie opodatkowana jego praca? Proszę wskazać, jakie ustawy, regulacje o tym mówią. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej "ustawą"), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce (...)

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, co mogę odliczyć od podatku? Czy obejmują mnie jakieś ulgi? Podmioty mające siedzibę lub (...)

Fikcyjna umowa sprzedaży

Fikcyjna umowa sprzedaży

Na prośbę kolegi, z którym znamy się od lat, zgodziłem się na przepisanie na mnie nieruchomości położonej niedaleko X. Koledze groził komornik zajęciem majątku z powodu poręczenia, którego komuś udzielił i które miało być egzekwowane. Nota bene na tym terenie operowała przed laty (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w Polsce; na granicy zapłaciliśmy cło, podatek VAT i otrzymaliśmy SAD. Na podstawie SAD-u rozliczyliśmy (...)

Odezwa sądu cywilnego

Odezwa sądu cywilnego

Na podstawie art. 34 kpc, jako cesjonariusz z tytułu umowy cesji powierniczej, uzyskałem nakaz zapłaty w sądzie właściwym miejscowo dla mojego miejsca zamieszkania, choć zarówno dłużnik - pozwany, jak też cedent (powierzający) mieszkają w innym województwie. Dłużnik wniósł sprzeciw (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie na nią 50% pensja podstawowa, 50% diety i inne wydatki. Czy podlegam opodatkowaniu od zarobku w przypadku, (...)

Agencja pracy tymczasowej a praca

Agencja pracy tymczasowej a praca

Czy polska Agencja pracy czasowej może zatrudnić obywatela polskiego i skierować go do pracy czasowej u pracodawcy użytkownika w Holandii? Czy w tym przypadku obowiązują ograniczenia w zatrudnianiu obywateli polskich? Jakie są podstawy prawne pozytywnej lub negatywnej opinii? Podstawą odpowiedzi (...)

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Ja i Żona zawarliśmy Umowę Dożywocia z obcym starszym, samotnym panem (podopiecznym) rok temu. Nie utrzymywał kontaktów ze swoją rodziną (byli pokłóceni) ani z rodziną byłej żony. Nie miał ubezpieczenia i doznał wylewu. Za opiekę pan zapisał nam dom. Nie miał dzieci. Ze swoją żoną (...)

Poświadczenie dziedziczenia testamentowego

Poświadczenie dziedziczenia testamentowego

Moja babcia, (91lat), wdowa od wielu lat, zmarła w lutym br. Został po niej notarialny testament w którym zapisała wszystko na swoją córkę, wdowę od 2006 roku. Widnieje tam jednak zapis, który nakłada na tę córkę obowiązek przeniesienia prawa własności na 3 osoby: mnie (dorosły syn tej (...)

Egzekucja z ruchomości a dłużnik w więzieniu

Egzekucja z ruchomości a dłużnik w więzieniu

Ustaliłem, że mój dłużnik jest właścicielem pojazdu i chciałbym skierować do komornika wniosek egzekucyjny o wszczęcie egzekucji do tego samochodu. Jednakże dłużnik siedzi teraz w więzieniu. Czy to, że siedzi on w więzieniu uniemożliwia wszczęcie egzekucji do tego samochodu. Jeżeli (...)

Ograniczenie wspólności majątkowej

Ograniczenie wspólności majątkowej

Chcemy wraz z żoną (mając już rozdzielność majątkową) dokonać notarialnie częściowego podziału majątku małżeńskiego polegającego na: 1. przekazaniu na moją własność nieruchomości, tj. działki 400 m2, na której usytuowany jest dom, należące do naszego majątku wspólnego. 2. (...)