TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

20.8.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego dotyczące obowiązku państwa członkowskiego UE polegającego na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa.

Porady prawne

Orzeczenie TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4 ust. 3 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30, ze zm.) w związku z art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, ze zm.) w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakłada ultra vires zobowiązania na Rzeczpospolitą Polską jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, wydając środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed polskimi sądami, jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w tym zakresie nie jest objęty zasadami pierwszeństwa oraz bezpośredniego stosowania określonymi w art. 91 ust. 1-3 Konstytucji.

Orzeczenie (sygn. akt P 7/20) zapadło większością głosów.

Problem konstytucyjny

Problem konstytucyjny przedstawiony Trybunałowi w pytaniu prawnym sprowadza się do kwestii, czy art. 4 ust. 3 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakłada na Rzeczpospolitą Polską jako państwo członkowskiego Unii Europejskiej wydając środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed polskimi sądami, jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust.1 oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym przedmiocie właściwość rzeczowa TK ani w dotychczasowym orzecznictwie TK, ani w doktrynie prawa nie jest kwestionowana. Jako podstawa tej właściwości powoływany jest art. 188 pkt 1 Konstytucji, przy czym wskazuje się, że unijne traktaty  mieszą się w pojęciu umów międzynarodowych Przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego jest art. 4 ust. 3 zdanie drugie TUE w związku z art. 279 TFUE.  

W art. 4 ust. 3 zdanie drugie TUE została wyrażona zasada lojalnej współpracy (nazywana również zasadą solidarności (ang. sincere cooperation), w myśl której państwa członkowskie podejmują wszelkie środki służące realizacji zobowiązań wynikających z traktatów lub aktów instytucji UE oraz ułatwiają wykonywanie jej zadań. Według tej zasady, jak również według utrwalonej w orzecznictwie TSUE zasady bezpośredniego skutku środki tymczasowe TSUE – jakkolwiek formułowane  wobec państwa członkowskiego, podlegają bezpośredniemu wykonaniu przez organy państwa członkowskiego, w szczególności przez sądy. Dyspozycja określonej przez pytający sąd normy wyznacza zatem generalny i abstrakcyjny wzorzec postępowania.

Zasada lojalności ustanowiona w art. 4 ust 3 zdanie drugie TUE wraz z art. 19 ust 1 TUE (wcześniej art. 10 TWE i wyprowadzana z niego reguła efektywności (tzw. principle of effectivness) stanowi jeden z fundamentów prawa Unii Europejskiej podlegając stałej wykładni TSUE, W charakterystycznych dla pytania prawnego wyrokach TSUE orzekał, iż sądy państw członkowskich powinny wstrzymywać się ze stosowaniem prawa krajowego, gdy jest to konieczne dla wywarcia bezpośredniego skutku przez normę unijnego prawa. W wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawach połączonych C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18 w tezach 156 - 160 TSUE odniósł zasady bezpośredniego skutku oraz prymatu prawa unijnego do orzeczeń dotyczących niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów. Jeszcze wyraźniej wypowiedział się w tej sprawie TSUE w wyroku z dnia 18 maja 2021 r. w sprawach połączonych C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 i C‑397/19. W wyroku tym TSUE stwierdził, że zasadzie pierwszeństwa nie mogą stać na przeszkodzie przepisy wewnętrzne dotyczące określenia właściwości sądów, w tym również przepisy rangi konstytucyjnej.

Wskazany przez pytający sąd jako związkowy art. 279 TFUE stanowi, że TSUE może zarządzić niezbędne środki tymczasowe (zabezpieczające, ang. interim measures). Są to rozstrzygnięcia incydentalne wydawane przed rozstrzygnięciem co do istoty sporu, ograniczone w czasie.Z zasady lojalności oraz efektywności, a także z reguły pacta sunt servanda wynika, że państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek wykonania środków tymczasowych orzeczonych przez TSUE. Zgodnie z  zasadą przyznania (art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze TUE) środek tymczasowy orzekany przez TSUE musi mieścić się w granicach kompetencji przekazanych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz być zgodny z zasadami subsydiarności i proporcjonalności (art. 5 ust.1 zdanie drugie TUE).

Sąd pytający poddał jednak oba powyższe przepisy traktatowe konstytucyjnej kontroli zakresowej, wskazując na to, że wynikające z art. 4 ust 3 zdanie drugie oraz art. 279 TFUE zobowiązanie Rzeczpospolitej, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie może obejmować ustroju sądów ani ich właściwości, ani też trybu postępowania przed sądami.

Rozstrzygnięcie tak określonego problemu wymagało w pierwszym rzędzie ustalenia, czy kwestionowany przez sąd  pytający zakres zobowiązania określonego w art. 4 ust. 3 zd. 2 TUE mieści się w kompetencjach przyznanych TSUE, w szczególności, czy nie wykracza poza granice kompetencji przekazanych Unii Europejskiej przez Rzeczpospolitą Polską oraz czy nie narusza zasad subsydiarności i proporcjonalności (art. 5 ust. 1 TUE). Powyższe ustalenia wymagały przeprowadzenia kontroli ultra vires (łac. dosłownie "ponad siły", w języku prawniczym "poza kompetencjami"). Kontrola taka w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału nie była bezpośrednio stosowana, ale TK nie wykluczał dopuszczalności takiej kontroli.

Ustalenia TK

Orzekając w dniu 11 maja 2005 r., K 18/04 w sprawie zgodności traktatu akcesyjnego z konstytucją Trybunał Konstytucyjny wyraził między innymi pogląd, że wykładnia prawa wspólnotowego, dokonywana przez ETS, winna mieścić się w zakresie funkcji i kompetencji przekazanych przez państwa członkowskie na rzecz Wspólnot. Powinna też korelować z zasadą subsydiarności, determinującą działania instytucji wspólnotowo-unijnych. Wykładnia ta winna być ponadto oparta na założeniu wzajemnej lojalności pomiędzy instytucjami wspólnotowo-unijnymi a państwami członkowskimi. W tym samym orzeczeniu TK zauważył, iż państwa członkowskie zachowują prawo do oceny, czy prawodawcze organy wspólnotowe (unijne), wydając określony akt (przepis prawa), działały w ramach kompetencji przekazanych i czy wykonywały swe uprawnienia zgodnie z zasadami subsydiarności i proporcjonalności. Przekroczenie tych ram powoduje, że wydane poza nimi akty (przepisy) nie są objęte zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego (K 18/04, pkt 329).  

W orzeczeniu P 37/05 TK zauważył , ze ETS stoi na straży prawa wspólnotowego i przy swych rozstrzygnięciach nie musi brać pod uwagę standardów wynikających z ładu prawnego poszczególnych państw, w tym też miejsca konstytucji w systemie źródeł prawa wewnętrznego państw członkowskich. Inaczej TK, który ma strzec Konstytucji, będącej, wedle jej art. 8 ust. 1, najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Na tym tle może dojść do kolizji pomiędzy rozstrzygnięciami ETS i TK. Mając na uwadze powyższe, TK stwierdził , że także ze względu na treść art. 8 ust. 1 Konstytucji Trybunał jest zobowiązany do takiego pojmowania swej pozycji, że w sprawach zasadniczych, o wymiarze konstytucyjno-ustrojowym zachowa pozycję „sądu ostatniego słowa”, zaś . ETS i TK nie mogą być ustawiane w stosunku do siebie jako sądy konkurujące .W wyroku dotyczącym nowelizacji lizbońskiej Traktatu K 32/09 TK stwierdził , że nie wyklucza w przyszłości kontroli unijnego prawa.

Stanowisko, iż sądy konstytucyjne państw członkowskich właściwe są do dokonywania kontroli ultra vires aktów UE w tym orzeczeń TSUE wyraziło się w orzecznictwie sądów konstytucyjnych m.in. Niemiec, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Włoch. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny rozwinął zasady stosowania kontroli ultra vires orzeczeń TSUE w szeregu orzeczeniach. W najnowszym, opartym również na doktrynie ultra vires wyroku z 5 maja 2020 r. w sprawie programu zakupu obligacji sektora publicznego zasady te FTK raz jeszcze  dokładnie podsumował i wyłożył.  Według FTK działaniem ultra vires jest naruszenie zasady kompetencji przekazanych w sposób kwalifikowany (istotny), co ma miejsce wówczas, gdy akt organu Unii wyraźnie (offensichtlich) wykracza poza kompetencje przekazane i gdy waga tego naruszenia jest systemowo znaczna (strukturell bedeutsam). Ma to miejsce wówczas, gdy działanie organów Unii poza obszarem kompetencji powierzonych prowadzi do istotnego strukturalnie wkroczenia w  kompetencje państwa członkowskiego. W cytowanym wyżej wyroku z 5 maja 2020 r., w drugiej tezie kierunkowej zawarte zostało wręcz stwierdzenie, że  powierzone TSUE zadanie orzecznicze kończy się tam, gdzie wykładnia traktatów jest niezrozumiała, zatem według obiektywnej oceny – arbitralna (objektiv willkuerlich).  

Z taką właśnie wypowiedzią orzeczniczą TSUE spotykamy się w środku tymczasowym z 8 kwietnia 2020 r. Pomimo zakorzenionego w tradycji polskiego konstytucjonalizmu standardu niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów, w szczególności regulacji art. 173 i następne Konstytucji, jak również ustaw wydanych na jej podstawie i wprowadzających gwarancję ustrojowe, procesowe i socjalne niezawisłości polskich sędziów, środek tymczasowy nie wyjaśnia dlaczego przewidziane polskim prawem gwarancje niezawisłości : ustrojowe , procesowe i socjalne  wymagają uzupełnienia na takim poziomie ogólności i relatywizmu.

W ślad za FTK Trybunał przyjmuje, że kontrola ultra vires powinna być prowadzona powściągliwie i w sposób przyjazny dla norm prawa unijnego. Jest bowiem oczywiste, że rolą i wyłącznym zadaniem TSUE jest zapewnienie jednolitej wykładni prawa europejskiego oraz zagwarantowanie stosowalności tego prawa. Jednakże całkowita rezygnacja przez państwa członkowskie z kontroli ultra vires prowadziłaby zdaniem FTK do pozostawienia organom Unii samodzielnej oceny w jakim zakresie dysponują kompetencjami powierzonymi przez państwa członkowskie oraz do takiego rozwijania unijnego prawa, które stawałoby się tworzeniem nowych norm.

Trybunał w obecnym składzie podziela pogląd, że powierzenie Unii Europejskiej kompetencji do stanowienia norm prawnych obowiązujących bezpośrednio w państwach członkowskich prowadzi do permanentnej sytuacji kolizyjnej. Jest oczywiste, że Unia Europejska dysponuje wyłącznie kompetencjami przyznanymi przez państwa członkowskie działającymi na podstawie swoich konstytucji (ustaw zasadniczych). Stąd też Unia Europejska działa ultra vires, jeżeli narusza granice tych kompetencji przekazanych w Traktatach. Naruszenie takie może mieć nie tylko formę europejskich uchwał, dyrektyw, decyzji, ale także orzeczeń TSUE.

W wyroku dotyczącym Traktatu z Lizbony (sygn. K 32/09) TK zwrócił uwagę, że organem, który decyduje ostatecznie o zgodności rozporządzeń unijnych z traktatami jest TSUE, a o zgodności z Konstytucją − Trybunał Konstytucyjny, a to z uwagi właśnie na treść art. 8 ust. 1 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany do takiego pojmowania swej pozycji, że w sprawach zasadniczych, o wymiarze ustrojowym zachowa pozycję „sądu ostatniego słowa” w odniesieniu do polskiej Konstytucji.  

Nie wdając się w ocenę treści postanowienia TSUE Trybunał zmuszony jest w pierwszym rzędzie stwierdzić, że środki tymczasowe orzeczone przez TSUE, wbrew art. 4 ust. 2 TUE i art. 4 ust. 3 zd. 1 TUE oraz art. 5 ust. 1 TUE wkraczają  w sposób wyraźny oraz istotny w obszar  regulacji konstytucyjnej. Nie ulega wątpliwości, że ustrój i funkcjonowanie polskich sądów oraz tryb postępowania przed polskimi sądami należy do rdzenia ustrojowego Rzeczpospolitej, który nie może być przekazany organizacji międzynarodowej w trybie 90 ust. 1 Konstytucji. Przede wszystkim sprawy te w ogóle nie należę do kompetencji, o których mowa w art. 90 ust 1 Konstytucji.W postanowieniu z 21 kwietnia 2020 r., sygn. Kpt 1/20 Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził, że „ani TUE ani TFUE nie przewidują dla UE żadnych kompetencji w zakresie organizacji, ustroju i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego. Ten obszar spraw pozostaje w wyłącznej, suwerennej kompetencji państwa członkowskiego”.

Uprawnienie do zawieszania polskich ustaw dotyczących sądownictwa wywiódł TSUE z art. 279 TFUE (w sensie formalnym) oraz art. 19 ust. 1 TUE stwierdzając, że w ramach postępowania prejudycjalnego TSUE nie jest właściwy do rozstrzygania w przedmiocie zgodności przepisów prawa krajowego lub praktyki krajowej z prawem Unii Europejskiej, jest wszakże właściwy do udzielania sądowi odsyłającemu wszelkich wskazówek w zakresie wykładani prawa UE umożliwiających temu sądowi wydanie odpowiedniego orzeczenia. Trybunał stwierdza jednak, że takie wskazówki wykładnicze TSUE dla polskich sędziów są uprawnione jedynie w granicach kompetencji przekazanych UE. Ani zawieszanie sądów ani zawieszanie sędziów nie ma bezpośredniego i adekwatnego  związku ze wskazówkami co do wykładni unijnego prawa i daleko wykracza nie tylko poza granice kompetencji przekazanych, ale również poza granice zasad proporcjonalności i subsydiarności.

Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów oraz ustrojowych, procesowych i socjalnych gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Trybunał Sprawiedliwości nie jest ani jednostką nadrzędną, ani  sądem wyższej instancji ponad sądami krajowymi  i nie jest uprawniony o podejmowania jakichkolwiek aktów władczych wobec sądów krajowych i sędziów państw członkowskich. Nie z mocy traktatów europejskich, lecz z mocy polskiej Konstytucji, w szczególności art. 9 oraz art. 91 Konstytucji sędziowie polscy stosują także normy prawa Unii Europejskiej, które polska Konstytucja zalicza do źródeł prawa krajowego. Jednak polscy sędziowie i polskie sądy działają na podstawie polskiej Konstytucji  oraz w imieniu Rzeczypospolitej, a nie w imieniu Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 174 Konstytucji sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, co ma istotne znaczenie, gdyż takie wskazanie odwołuje się również do tych przepisów Konstytucji, które definiują Rzeczpospolitą Polską jako dobro wspólne wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji) oraz  demokratyczne państwo prawa (art. 2 Konstytucji). Nota bene również Rzeczypospolita Polska zatrudnia sędziów i wypłaca im wynagrodzenie.

Jeżeli celem środka tymczasowego TSUE orzeczonego postanowieniem z 8 kwietnia 2020 C-791/19 R jest zapewnienie swobodnego kierowania przez polskie sądy zapytań w trybie prejudycjalnym, to dla zapewnienia tego celu zawieszanie ID SN nie jest ani konieczne ani współmierne. Widać to wyraźnie na tle sprawy, leżącej u podstaw postanowienia pytającego sądu, w której chodzi o pociągniecie sędziego do odpowiedzialności karnej za czyn penalizowany w polskim kodeksie karnym w części szczegółowej dotyczącej przestępstw w komunikacji. Nie ma wszak żadnych zrozumiałych powodów aby w takiej sprawie zawieszać ID SN , ani też zaprzestać kierowania podobnych spraw do tej izby.

Na tle sprawy, w której ID SN zadał pytanie naruszenie przez TSUE zasady subsydiarności polega zatem na niekoniecznej i nieproporcjonalnej  regulacji w obszarze ustroju polskiego sądownictwa (tiret pierwsze środka tymczasowego) zaś  in concreto sprowadza  się do odsunięcia od orzekania konkretnych sędziów, w konkretnych sprawach (tiret drugie) co nie tylko przeczy rudymentom subsydiarności, lecz samo w sobie godzi w zasadę sędziowskiej niezawisłości, którą to zasadę ma w założeniu chronić.

Niezgodność orzekania przez TSUE w takim zakresie z art. 2 Konstytucji polega na tym, że stosowanie w Rzeczypospolitej Polskiej  środków odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania organów władzy sądowniczej, jakie orzeczono środkiem tymczasowym TSUE z 8 kwietnia 2020 r. C-791/19 R wprowadza stan niepewności, co do kompetencji sądów oraz uprawnień i pozycji sędziów. Tymczasem z zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynika, że obywatele Rzeczpospolitej mają prawo wiedzieć bez wcześniejszych orzeczeń sadowych, ani lektury orzeczeń TSUE kto jest sędzią, a kto nim nie jest. Zasada określoności prawa wymaga w tej dziedzinie  precyzji , a nie ogólników.

Wobec wyraźnego  przekroczenia granic  zasady przekazania (art. 5 ust 1 zdanie pierwsze TUE oraz istotnego naruszenia zasad subsydiarności i proporcjonalności (art. 5 ust. 1 zdanie drugie TUE) w przedmiocie ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed polskimi sądami wywodzenie z art. 4 ust. 3 zdanie drugie TUE w zw. z art. 279 TFUE zobowiązania do wykonania środków tymczasowych takich, jak orzeczone postanowieniem z 8 kwietnia 2020 r. C-791/19 R jest niezgodne z art. 7 Konstytucji, który wymaga, aby organ publiczny działał na podstawie oraz w oparciu o przepisy prawa.

Niezgodność przedmiotu kontroli z art. 8 ust. 1 Konstytucji wynika z tego, że  tworzenie wobec Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań odnoszących się do ustroju i właściwości polskich sądów koliduje z normami konstytucyjnymi dotyczącymi ustroju sądów oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Kolizja ta polega na tym, że zobowiązania tworzone przez TSUE odnoszące się do ustroju, właściwości i trybu postępowania przed polskimi sądami wkraczają w obszar regulacji konstytucyjnej, sytuując się w ten sposób ponad Konstytucją.

Natomiast niezgodność z art. 90 ust 1 w związku z art. 4 ust 1 Konstytucji wynika z orzekania przez TSUE w obszarze ustroju i właściwości władz sądowniczych, a więc w dziedzinach, jakich Rzeczpospolita Polska UE nie przekazała i przekazać nie może. Żadnemu narodowi nie można narzucać reguł w jaki będzie organizował własne państwo. Zasada zwierzchności Narodu wyklucza bowiem jakąkolwiek możliwość poddania podstawowych norm składających się na tożsamość konstytucyjną decyzjom i rozstrzygnięciom takich władz, których obywatele polscy nie wybierają i których nie kontrolują.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji niniejsze orzeczenie, stwierdzające hierarchiczną niezgodność zakresową zakwestionowanej normy z Konstytucją, jest ostateczne i ma moc powszechnie obowiązującą. Orzeczenie o niekonstytucyjności aktu normatywnego Unii Europejskiej nie pozbawia tego aktu wprost mocy obowiązującej (bo takiej decyzji nie może podjąć żadne państwo członkowskie), a tylko wyklucza stosowalność tego aktu przed organami krajowymi.   

Trybunał w pełni docenia miejsce i rolę TSUE jako instytucji wyłącznie uprawnionej do orzekania w sprawie wykładni prawa Unii Europejskiej wszelako w ramach kompetencji przekazanych oraz zasad subsydiarności i proporcjonalności. Jeżeli jednak chodzi o Konstytucje Rzeczpospolitej Polskiej oraz kompetencje nieprzekazane UE przez Rzeczpospolitą na podstawie Konstytucji Trybunał oczekuje wzajemności (mutual respect), gdy idzie o rolę i miejsce Trybunału Konstytucyjnego jako wyłącznie uprawnionego sądu do orzekania w przedmiocie zgodności wszystkich norm prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej z Konstytucją RP.

Przyjazna dla prawa europejskiego wykładania Konstytucji stała się w Rzeczpospolitej Polskiej utrwaloną zasadą i praktyką, ma ona jednak swoje granice tam, gdzie naruszana jest polska tożsamość konstytucyjna. Przy najlepszej woli proeuropejskiej wykładni, Konstytucji nie da się wyinterpretować uprawnień TSUE do zawieszania polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów, w szczególności niezawisłości polskich sędziów. Jako wyjątek od zasady niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej przekazywanie kompetencji nie może być interpretowane rozszerzająco.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego dowodu tożsamości albo numeru PESEL od dokonania przez organ transkrypcji, która nie jest (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenia kontroli w przypadku (...)

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie, a nie jedynie w rozporządzeniu ministra, bo dotyczą zasad i trybu gromadzenia informacji o jednostkach - orzekł Trybunał Konstytucyjny z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych w ocenie TK  6 czerwca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 3/19) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać emeryturę, trzeba udokumentować wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi: 20 (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. Zmienią się także zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. ##baner## Co powinni wiedzieć podróżni? Od (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą funkcjonowania jednolitego rynku towarów jest swoboda przepływu towarów. Jest ona jedną (...)

Przeciw oszustwom w obrocie całkowicie skażonym alkoholem

Przeciw oszustwom w obrocie całkowicie skażonym alkoholem

Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jest wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym, czyli korzystania ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej i rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które zmieniło załącznik do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania procedur (...)

Europejski nakaz dochodzeniowy

Europejski nakaz dochodzeniowy

Wszedł w życie europejski nakaz dochodzeniowy. Dzięki niemu łatwiej będzie występować o dowody znajdujące się na terytorium innego państwa UE. Przykładowo - francuski prokurator prowadzący śledztwo w sprawie terrorystów ukrywających się w Belgii może zwrócić się do tamtejszej prokuratury, by w jego imieniu przesłuchała świadków lub przeszukała mieszkania. (...)

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Czym jest tymczasowe aresztowanie? Areszt tymczasowy to środek zapobiegawczy, który polega na odizolowaniu oskarżonego (podejrzanego) od świata zewnętrznego na czas oznaczony w postanowieniu sądu (do 3 miesięcy). Po tym okresie sąd może jednak przedłużyć tymczasowe aresztowanie ze względu na szczególne okoliczności sprawy.  Środki zapobiegawcze można stosować w celu (...)

Będzie areszt domowy oraz dozór elektroniczny dla pedofilów

Będzie areszt domowy oraz dozór elektroniczny dla pedofilów

Areszt domowy zamiast aresztu tymczasowego oraz dozór elektroniczny dla pedofilów – to podstawowe zmiany jakie przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Projekt został zaaprobowany przez Rząd. Areszt tymczasowy stanowi aktualnie obok m. in. poręczenia majątkowego, dozoru policji czy zakazu opuszczania (...)

Zamknięte granice przed koronawirusem

Zamknięte granice przed koronawirusem

Od niedzieli 15 marca zamknięto na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały (...)

Czy kredyt to środek na wszystkie bolączki?

Czy kredyt to środek na wszystkie bolączki?

Wchodzą po drewnianych dechach przez wybity w ścianie otwór. Kierownik budowy prowadzi ich na piąte piętro. Kurz. Wilgotny zapach betonu. Cisza, bo to sobota. Nikt nie pracuje. Anię od rana mdli. Jest w ciąży. Idą przez kuchnię przyszłych sąsiadów spod piętnastki, salonem tych spod dwudziestki. Ciemno. Nie ma okien. Przedpokój lokalu 12? A może to łazienka? Bartek schyla się, by nie (...)

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

17 pażdziernika br. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona przede wszystkim szczegółowe unormowanie rozwiązywania sporów przed sądem polubownym - dostosowujące nasze przepisy do praktyki sądownictwa polubownego w kraju i za granicą. Nowelizacja zmierza do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności sądownictwa (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

Dlaczego strony są skłonne oddawać sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego? Strony oddają sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego z tego względu, że sąd polubowny działa szybciej niż sąd państwowy. Rozstrzygnięcia przed sądem polubownym oszczędzają stronom zarówno czasu jak i wydatków. Postępowanie to jest bowiem mniej kosztowne od postępowania przed sądami (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi oczywiście do powtórzenia całego postępowania sądu I instancji, ale ponowienia i (...)

Jaka będzie nowa konstytucja?

Jaka będzie nowa konstytucja?

Obywatele mają zdecydować o kształcie przyszłej konstytucji Kancelaria prezydenta planuje co najmniej 16 otwartych spotkań dotyczących referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. "Chcemy, żeby około 10 pytań w referendum dotyczącym konstytucji to były pytania, które stanowić będą efekt pogłębionej rozmowy z Polakami" - podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta RP i pełnomocnik (...)

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Konstytucja dla Nauki Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Jest to reforma inna niż wszystkie, ponieważ prace nad projektem trwały ponad rok, a wypracowana propozycja jest wciąż otwarta na uwagi zainteresowanych. W (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, trafią one pod obrady Sejmu. Obydwa projekty przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Przewidziano reformę szkolnictwa wyższego i nauki. Chodzi (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Przepisy dotyczące składek na ZUS przewidują obecnie tzw. ulgę na start, preferencyjną podstawę i działalność nieewidencjonowaną. Zwalniają więc niektórych przedsiębiorców z opłacania przez 6 miesięcy składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie mogą oni przez 2 lata płacić składki w niższej wysokości. Jakie są warunki skorzystania z tych ulg i jakie konsekwencje? (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości (...)

Jak Traktat z Lizbony ma zreformować Unię?

Jak Traktat z Lizbony ma zreformować Unię?

Czego dotyczy Traktat z Lizbony? Traktat jest wynikiem trudnych kompromisów, umniejszających jego siłę w porównaniu z pierwotnym projektem unijnej konstytucji. Jego przyjęcie w grudniu ubiegłego roku uznaliśmy za akt o zasadniczym znaczeniu dla umocnienia integracji europejskiej po jej rozszerzeniu o Polskę i innych nowych członków Unii. Traktat z Lizbony ma wzmocnić (...)

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

Na jakiej podstawie prawo wspólnotowe obowiązuje w Polsce? Traktat akcesyjny został podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r. W dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. odbyło się w Polsce referendum, w którym większość głosujących opowiedziała się za ratyfikacją traktatu. Na tej podstawie Prezydent Rzeczypospolitej dokonał jego ratyfikacji. Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. (...)

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

  Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej.  Według Alexandra Vondry, spór między rosyjskim Gazpromem i (...)

Unia Europejska przeciwko karze śmierci

Unia Europejska przeciwko karze śmierci

Przedstawiciele instytucji UE i Rady Europy podpisali wspólną deklarację, która potwierdza ich dążenie do zniesienia kary śmierci na świecie. W Warszawie organizacje pozarządowe propagują list otwarty i przygotowują happening.Z okazji Światowego i Europejskiego Dnia przeciwko karze śmierci, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, jako przedstawiciele (...)

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

9 lipca w Centrum Zielna odbyła się konferencja zorganizowana przez UKIE oraz PKPP Lewiatan poświęcona prezentacji przygotowanego przez UKIE raportu „4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych". Jak podkreślił minister Mikołaj Dowgielewicz, „raport, który pokazuje obraz po 4 latach członkostwa Polski w UE jest bardzo (...)

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej na świecie

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej na świecie

Choć Unia Europejska niesie pomoc potrzebującym niemal w każdym zakątku świata, środki masowego przekazu nadal niewystarczająco informują społeczeństwo o tych inicjatywach.Był już wieczór, a walki wciąż szalały. Uzbrojony mężczyzna powiedział nam, że musimy opuścić dom. Shamianę, małą afgańską dziewczynkę, i jej rodzinę zmuszono do ucieczki z wioski Qarabagh oddalonej (...)

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Jednak do końca 2020 roku będą w Wielkiej Brytanii obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. W tym czasie nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania. Zachowany zostanie także swobodny przepływ osób (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący skutków stosowania postanowień niedozwolonych. Wyrok nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów, jednak ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których umowy zawierają klauzule niedozwolone. Zdaniem UOKiK, banki powinny wyeliminować z umów niedozwolone postanowienia umowne. Wyrok (...)

TSUE o polskiej KRS

TSUE o polskiej KRS

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu 2 marca 2021 r. wydał wyrok w polskiej sprawie C-824/18 - A.B. i in. (dot. powołania sędziów Sądu Najwyższego i odwołania). Wynika z niego, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu Prezydentowi (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Prezydent RP powołał 19 sędziów, do Izby Cywilnej – siedmiu i do Izby (...)

Prawo unijne źle przetłumaczone

Prawo unijne źle przetłumaczone

Polskie władze nie miały wizji i kompleksowego planu przetłumaczenia prawa unijnego na język polski. Tylko w nielicznych wypadkach postarano się o pełną fachowość przekładów. Błędy mogą się zemścić za kilka lat. Czy składnik lub substancja pomocnicza w produkcji leku jest tym samym co "rozczynnik"? Farmaceuci powiedzą: nie. Wprawdzie, wziąwszy zwykły słownik, można znaleźć (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem

Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem

W przypadku zawierania umowy z dostawcą zagranicznym jaki język kontraktu obowiązuje? Jak ustala się właściwość sądu, na ile polski partner handlowy ma prawo wyboru w zakresie stosowania prawa (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii (...)

Polski sąd a obce prawo

Polski sąd a obce prawo

Z jednej z Państwa odpowiedzi dowiedziałem się, że w niektórych sprawach konsument państwa wspólnotowego może wytoczyć przedsiębiorcy zagranicznemu powództwo przed sądem polskim. Podstawą (...)

Wznowienie postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania administracyjnego

W październiku i listopadzie 2001 r. PINB i WINB w Poznaniu wydały błędne decyzje nakazujące rozbiórkę magazynu sprzętu drobiarskiego i paszy. Zostały one wydane z naruszeniem obowiązującego (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Mam zobowiązanie podatkowe, którego nie zapłaciłem w terminie. Egzekucję prowadził organ administracyjny dokonał czynności egzekucyjnych, do których wystąpił zbieg z komornikiem sądowym. Sąd (...)

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada ubezpieczenie dobrowolne chorobowe. Czy z tego tytułu przysługuje jemu jakieś świadczenie po porodzie żony? Ubezpieczonemu – ojcu dziecka (...)

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Dostałem od Straży Miejskiej zdjęcie z fotoradaru wraz z mandatem na kilka dni przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o niezgodności stosowania fotoradarów przez Straż Miejską. (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca prawo jazdy wydane w Hong (...)

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). (...)

Wykonanie wyroku polskiego sądu w innym państwie Unii Europejskiej

Wykonanie wyroku polskiego sądu w innym państwie Unii Europejskiej

W jaki sposób doprowadzić do wykonania polskiego wyroku w innym państwie UE? Orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim nie może być w żadnym przypadku przedmiotem ponownego badania co do (...)

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Zakończyło się wyrokiem postępowanie przed sądem I instancji. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd przyjął, iż w tej sprawie wpłynie apelacja. Ponieważ wobec sprawcy stosowano przez cały czas areszt (...)

Podstawy uchylenia tymczasowego aresztowania

Podstawy uchylenia tymczasowego aresztowania

Na skutek oskarżenia o zabór mienia z użyciem niebezpiecznego narzędzia (nóż) zastosowano wobec oskarżonego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. W przypadku gdy poszkodowany odwołał zeznania, (...)

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie

Czy jest to możliwe, żeby osoba oskarżona o rozbój, wobec której zastosowano 3-miesięczny areszt tymczasowy została uniewinniona i zwolniona z aresztu po 3 miesiącach bez procesu (osoba pokrzywdzona (...)

Korzystanie ze wspólnego mieszkania po rozwodzie

Korzystanie ze wspólnego mieszkania po rozwodzie

Otrzymałam rozwód. W wyroku przyznano mężowi możliwość korzystania z mojego domu do czasu, aż znajdzie sobie mieszkanie. Chcę odwołać się tylko od tej właśnie części wyroku. Czy wyrok będzie (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy (...)

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Co oznacza stwierdzenie \"sąd pierwszej instancji\" a co \"sąd drugiej instancji\"? Czy ma to jakiś związek z sądem rejonowym i okręgowym? Są to pojęcia wprowadzone przez ustawodawcę. Oczywiście (...)

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną (...)

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli? Zgodnie z Art. 333 KPC sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, (...)

Stosowanie umów międzynarodowych

Stosowanie umów międzynarodowych

Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowani jest uzależnione od wydania (...)

Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego

Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego

W czerwcu 2005 roku otrzymałem postanowienie sądu rodzinnego odrzucające mój wniosek o odsuniecie sędziego w oparciu o art. 53.1 wydane jednoosobowo przez skarżonego sędziego, jednak postanowienie (...)

Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010 r. był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa lokalizacja składowiska odpadów (...)

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Pracodawca proponując mi umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umieścił w niej, oprócz powielenia art. 101(1) KP, zapis: \"Pracownik zobowiązuję się, iż w okresie zatrudnienia (...)

Odpowiedzialność za znieważenie funkcjonariusza

Odpowiedzialność za znieważenie funkcjonariusza

W jakiej sytuacji można narazić się na odpowiedzialność za znieważenie funkcjonariusza publicznego? Na odpowiedzialność można się narazić dokonując zniewagi podczas i w związku z pełnieniem (...)

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Na czym polega swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE? Swoboda świadczenia usług oraz swoboda działalności gospodarczej należy obok swobodnego przepływu towarów, (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

prawa ojca a obowiazki ojca po rozwodzie

prawa ojca a obowiazki ojca po rozwodzie bardzo duzo mowi sie o prawach ojca (glownie przez samych ojcow), natomiast nigdzie nie wspomina sie o obowiazkach ojcowskich po rozwodzie, dlaczego ojcowie sami (...)

Eutanazja

Eutanazja Eutanazja budzi wiele kontrowersji. Ma swoich zwolenników jak i przeciwników. W większości krajów europejskich jest ona nielegalna, wyjątek stanowi np. Holandia. Prawo zezwala tam na eutanazje (...)

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny.

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny. Resort zdrowia ostatnio chciał podnieść opłatę za izbę wytrzeźwień do 350zł! Rzecznik praw obywatelskich jednak zaskarża te decyzję, ponieważ ustawa (...)

Rodzinne ogródki działkowe a zmiana prawa

Rodzinne ogródki działkowe a zmiana prawa Witam forumowiczów, jak się zapewne orientujecie, zanosi się na zmianę prawa związanego z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi (ROD), dziś tj. 11.07.12r (...)

PROTEST PRZECIWKO WALORYZACJI KWOTOWEJ!!

PROTEST PRZECIWKO WALORYZACJI KWOTOWEJ!! WYSYŁAJCIE PROTESTY W SPRAWIE ZŁODZIEJSKIEJ WALORYZACJI KWOTOWEJ!!!!!!!!!!! Trybunał Konstytucyjny prasainfo@trybunal.gov.pl 1/PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Pan (...)

Podwyżka czynszu narusza konstytucje?!

Podwyżka czynszu narusza konstytucje?! Witam Wszystkich. Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą kasacyjną dotyczącą przepisów ustawy z 15 grudnia 2006 r. Ustawa zawierać może przepis który (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

VAT 2011 - jakie zmiany ???

VAT 2011 - jakie zmiany ??? Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy o VAT obejmują: 1) zmiany w zakresie stawek podatku VAT, 2) dostosowanie do PKWiU 2008 (zmiany m.in. w załącznikach do ustawy (...)

alimenty i ustalenie ojcostwa

alimenty i ustalenie ojcostwa Pewna dziewczyna w 8 miesiacu ciazy pozwala mnie do sadu o alimenty. Widzialem ja raz jedyny w zyciu i wtedy wspolzylismy na dyskotece, (oboje nietrzezwi). z tego co wiem (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Dyrektywa UE o charakterystyce energetycznej budynków

Dyrektywa UE o charakterystyce energetycznej budynków Do 2020 roku będzie konieczność ograniczenia emisji CO2 o 20%, zmniejszenie zużycia energii o 20% oraz wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

areszt tymczasowy

areszt tymczasowy Potrzebne materialy 0na prace mgr z tymczasowego aresztowania (EVONKA) ogłupiałaś?? jola czesc ja tez pisze prace magisterska , cxzy jesli znalazlas jakies materialy moglabys mi je (...)

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie Mój konkubin nie stawil sie na sprawe poniewaz wyjechal za granice do pracy, wezwanie mial w charakterze oskarzonego w sprawie karnej za poslugiwanie sie falszywa legitymacja studencka. (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

Porady prawne