15.9.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Według stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 maja 2016 r. w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłatykredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tym że wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Porady prawne

Wyjaśnienie przepisów - jakie koszty kredytu są obniżone przy spłacie?

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim:„Art. 48. „Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”.

Z kolei, zgodnie z art. 49 ustawy:

„Art. 49 ust. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Z uwagi na to, że ww. przepisy stanowią implementację prawa unijnego, koniecznym jest również przytoczenie treści art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. 133 z 22.5.2008, s. 66-92 z późn. zm.; dalej: dyrektywa), z którego wynika, że „Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy”.

Analiza wniosków kierowanych do Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK wskazuje, że w praktyce stosowania wskazanych przepisów, pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, czy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, obniżka kosztów obejmuje również różnego rodzaju koszty początkowe (opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne, opłaty wstępne itp.), które formalnie rzecz biorąc – czyli oceniając je przez pryzmat terminologii używanej w umowach – nie stanowią odsetek ani wynagrodzenia kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu.

Podmioty rynku finansowego, które stosują przepisy ustawy, często stoją na stanowisku, iż wszelkie koszty pobrane za jednorazowe czynności lub usługi nie będą ulegały obniżeniu w razie spłaty kredytu przed terminem.

W ocenie Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK kwestia jest bardziej złożona i nie w każdym wypadku, brak zwrotu kosztów za jednorazowe czynności lub usługi związane z udzieleniem kredytu będzie uzasadniony.

Zgodnie literalnym brzmieniem art. 49 ust. 1 ustawy, przepis ten obejmuje swoim zakresem całkowity koszt kredytu. Definicja całkowitego kosztu kredytu zawarta została z kolei w art. 5 pkt 6 tej ustawy i zgodnie z tym przepisem obejmuje:„wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz

b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu

- z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta”.

Tym samym, art. 49 ust. 1 ustawy nie wyłącza przedmiotowo możliwości obniżenia żadnego z rodzajów kosztów określonych w art. 5 pkt 6 ustawy. Jedyny wyjątek polega na tym, że obniżenie kosztów ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że ograniczone jest do okresu od dnia faktycznej spłaty do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

W ocenie Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, tylko w takim sensie należy rozumieć ograniczenie zawarte w art. 49 ust. 1 ustawy. Interpretację taką potwierdza ostatnia część zdania w art. 49 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą obniżeniu podlegają nawet te koszty, które konsument poniósł przed spłatą kredytu. Oznacza to, że intencją ustawodawcy było, aby nie różnicować możliwości obniżenia kosztu kredytu w zależności od tego jaki charakter ma ten koszt i w jakim czasie został poniesiony. Intencją ustawodawcy i celem art. 16 ust. 1 dyrektywy, było ustanowienie proporcjonalnej redukcji całkowitego kosztu kredytu – niezależnie od tego, kiedy ten koszt został poniesiony przez kredytobiorcę.

Przyjętą przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK interpretację potwierdza również doktryna prawa. Warto chociażby wskazać na komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim autorstwa Zbigniew Ofiarskiego (zob. Zbigniew Ofiarski, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, stan prawny: marzec 2014 r., numer: 164557, komentarz do art. 49). Autor ten stwierdza, że „W art. 49 niniejszej ustawy proporcjonalna redukcja dotyczy „całkowitego kosztu kredytu", a więc wszelkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: odsetek, opłat, prowizji, podatków i marż, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz kosztów usług dodatkowych, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu. Pojęcie „całkowity koszt kredytu" nie obejmuje natomiast kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Co więcej, autor ten słusznie stwierdza, że „Katalog kosztów składających się na całkowity koszt kredytu, sformułowany w art. 5 pkt 6 tej ustawy, ma charakter otwarty, o czym decyduje użyty w treści tego przepisu zwrot „w szczególności". Może to w praktyce być źródłem różnych wątpliwości, czy inne koszty, których nie wymieniono w tym przepisie, mogą być również zakwalifikowane do „całkowitego kosztu kredytu", a w konsekwencji, czy również podlegałyby proporcjonalnej redukcji w warunkach określonych w art. 49 komentowanej ustawy”.

Przyjmując wykładnię zarówno dyrektywy, jak również ustawy, należałoby ponadto przyjąć, że również wszelkie inne koszty, niewymienione wprost w art. 5 pkt 6 ustawy, podlegają proporcjonalnemu obniżeniu zgodnie z art. 49 ustawy.

W komentarzu tym, wskazany autor wskazuje również, że „Przepisy art. 49 wraz z art. 48 komentowanej ustawy stanowią efekt procesu implementacji postanowienia art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE, zgodnie z którym konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach konsument jest uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy. (…)

Następuje zatem obniżenie kosztów kredytu proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, licząc od momentu spłaty kredytu przed terminem. Ustanowienie zasady proporcjonalnej redukcji kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu lub jego części powinno uniemożliwić kredytodawcom obchodzenie przepisów ustawy poprzez rozkładanie konsumentom rat w taki sposób, że w pierwszym okresie kredytowania spłacie podlegać będą jedynie odsetki lub odsetki i tylko nieznaczna część kapitału”.

Jednocześnie autor zastrzega, że „Wątpliwości dotyczą nawet tych kategorii kosztów, które zostały wprost wymienione w ustawowym katalogu „całkowitych kosztów kredytu". Stwierdzono, że prowizje nie podlegają rekalkulacji w przypadku wcześniejszej (częściowej) spłaty kredytu, z wyjątkiem prowizji pobieranych tytułem wynagrodzenia za korzystanie ze środków pieniężnych kredytodawcy w czasie lub za inne czynności, które miały być realizowane przez kredytodawcę w okresie, o który skrócono okres kredytowania”.

W tym kontekście należy jednak podkreślić, że po pierwsze wskazana interpretacja jest nieuprawniona biorąc pod uwagę, że art. 49 ust. 1 ustawy jasno wskazuje, że rekalkulacja (redukcja) kosztów odnosi się nawet do tych kosztów, które już zostały poniesione przez konsumenta. Po drugie, brak jest przedmiotowego wyłączenia spod kosztów podlegających redukcji określonych prowizji czy opłat jako jednej z kategorii kosztów.

Powyższe stanowisko znajduje wreszcie odzwierciedlenie w brzmieniu przywoływanego już art. 16 ust. 1 dyrektywy. W zdaniu drugim tego ustępu dyrektywa stwierdza w sposób jasny i niebudzący żadnych wątpliwości, że konsument jest „uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy”.

Zatem dyrektywa jasno wskazuje, że obniżce podlegają nie tylko odsetki, ale również wszelkie pozostałe koszty, mieszczące się w definicji całkowitego kosztu kredytu.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zarówno wykładnia literalna, jak i wykładnia celowościowa prowadzą do wniosku, że art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów kredytu, niezależnie od ich charakteru, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Nie sposób się zatem zgodzić z interpretacją, jakoby, koszty kredytu można było podzielić na dwa rodzaje kosztów, tj.:

  1. koszty, których wysokość została rozłożona w czasie (zależy od czasu obowiązywania umowy np. odsetki lub koszty ubezpieczeniowe);
  2. koszty których wysokość jest stała, nierozłożona w czasie – niezależnie od długości obowiązywania umowy

- jak twierdzi wielu kredytodawców.

Taka interpretacja nie jest przekonująca z dwóch powodów. Po pierwsze, należy mieć na uwadze, że taki podział kosztów nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w ustawie. Art. 49 ustawy mówi bowiem o całkowitym koszcie kredytu, a więc o wszelkich kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. Po drugie, taka interpretacja przepisu umożliwiałaby jego łatwe obchodzenie. Zamiast pobierania odsetek, kredytodawcy mogliby konstruować umowy kredytowe w taki sposób, że tylko w niewielkim stopniu, lub w ogóle nie pobieraliby odsetek, czy też prowizji z tytułu udzielonego kredytu, a więc wynagrodzenia z tytułu kapitału przekazanego kredytobiorcy, natomiast wynagrodzenie to ukryte by było pod tzw. opłatami przygotowawczymi, administracyjnymi itp. W ten sposób dochodziłoby do obejścia i naruszenia ratio legis art. 49 w związku z art. 5 pkt 6 ustawy.

Podstawa prawna stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przezpodmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348, z późn.zm.; dalej: ustawa o Rzeczniku Finansowym), do zadań Rzecznika Finansowego należypodejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, którychinteresy reprezentuje. Stosownie zaś do art. 31 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184) do zadań Prezesa UrzęduOchrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) należy występowanie doprzedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Działając na tejpodstawie, niniejszym przekazujmy do wiadomości publicznej pogląd RzecznikaFinansowego oraz Prezesa UOKiK w sprawie interpretacji art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497; dalej: ustawa).

Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK nie posiadają kompetencji do wiążącej wykładni przepisów prawa powszechnie obowiązującego, stądprezentowane stanowisko należy odczytywać jako istotną wskazówkę interpretacyjną dlauczestników rynku finansowego.

Na podst. www.uokik.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Na jakie wsparcie mogą liczyć kredytobiorcy?

Na jakie wsparcie mogą liczyć kredytobiorcy?

Nowe przepisy przewidują pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich. Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu. oprocentowania kredytów, oprocentowanie, kredyt, kredytobiorca, bank, odsetki, wakacje kredytowe, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Wystartował program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Wystartował program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

„Mieszkanie bez wkładu własnego” weszło w życie. Od 26 maja br. Polacy mogą korzystać z kolejnego programu, który pozwoli jeszcze większej liczbie obywateli sięgnąć po marzenia o własnym M. Przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii program ma umożliwić zakup (...)

Ustawowe wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe

Poradnik UOKiK Konsumencie, masz kredyt i straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu? Możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i bezpłatnie zawiesić spłatę k Ustawowe wakacje kredytowe, kredyt, bank, kredytobiorca, odsetki

Zasady umarzania kredytów studenckich

Zasady umarzania kredytów studenckich

umorzenie, kredyt studencki, kredytobiorca, student, instytucja kredytująca

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Czy śmierć kredytobiorcy powoduje natychmiastową wymagalność zaciągniętego kredytu? Wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel (w niniejszym artykule – bank) uzyskuje możliwość skutecznego żądania zaspokojenia swojej wierzytelności, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem (...)

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

Dlaczego niektórzy podatnicy mogą nadal kosrzystać z ulgi odsetkowej? Uchylony z końcem 2006 r. przepis art. 26 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił, że od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust ulga odsetkowa, (...)

Umowa kredytu

Umowa kredytu

Kredyt a pożyczka Zgodnie z ustawową definicją kredytu, poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach (...)

Na jakie wsparcie mogą liczyć kredytobiorcy?

Na jakie wsparcie mogą liczyć kredytobiorcy?

Nowe przepisy przewidują pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich. Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu. oprocentowania kredytów, oprocentowanie, kredyt, kredytobiorca, bank, odsetki, wakacje kredytowe, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Wystartował program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Wystartował program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

„Mieszkanie bez wkładu własnego” weszło w życie. Od 26 maja br. Polacy mogą korzystać z kolejnego programu, który pozwoli jeszcze większej liczbie obywateli sięgnąć po marzenia o własnym M. Przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii program ma umożliwić zakup (...)

Ustawowe wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe

Poradnik UOKiK Konsumencie, masz kredyt i straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu? Możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i bezpłatnie zawiesić spłatę k Ustawowe wakacje kredytowe, kredyt, bank, kredytobiorca, odsetki

Zasady umarzania kredytów studenckich

Zasady umarzania kredytów studenckich

umorzenie, kredyt studencki, kredytobiorca, student, instytucja kredytująca

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Czy śmierć kredytobiorcy powoduje natychmiastową wymagalność zaciągniętego kredytu? Wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel (w niniejszym artykule – bank) uzyskuje możliwość skutecznego żądania zaspokojenia swojej wierzytelności, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem (...)

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

Dlaczego niektórzy podatnicy mogą nadal kosrzystać z ulgi odsetkowej? Uchylony z końcem 2006 r. przepis art. 26 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił, że od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust ulga odsetkowa, (...)

Umowa kredytu

Umowa kredytu

Kredyt a pożyczka Zgodnie z ustawową definicją kredytu, poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach (...)

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Korzystałeś z chwilówki i spłaciłeś ją przed czasem? Zaciągnąłeś kredyt konsumencki na zakup sprzętu AGD i uregulowałeś go przed zakończeniem umowy? Zweryfikuj, czy otrzymałeś proporcjonalny liniowo zwrot pobranych opłat i prowizji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wy (...)

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Korzystałeś z chwilówki i spłaciłeś ją przed czasem? Zaciągnąłeś kredyt konsumencki na zakup sprzętu AGD i uregulowałeś go przed zakończeniem umowy? Zweryfikuj, czy otrzymałeś proporcjonalny liniowo zwrot pobranych opłat i prowizji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wy (...)

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kto zawiera umowę o kredyt konsumencki i czego ona dotyczy?   Ustawa ta reguluje zasady udzielania kredytu konsumentom, czyli osobom fizycznym, które zawierają umowy z przedsiębiorcami w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Drugą stroną umowy są przedsiębiorcy, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, (...)

Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Przedsiębiorca, prowadzi biuro pośrednictwa kredytowego. Ma podpisaną umowę z bankiem, że w zamian za sporządzenie umowy kredytowej bank płaci pośrednikowi określone wynagrodzenie. Jednak pośrednik, (...)

Wypowiedzenie rocznego kredytu odnawialnego

Wypowiedzenie rocznego kredytu odnawialnego

Jeżeli na dzień 31 sierpnia firmie kończy się roczna umowa kredytowa (kredyt w rachunku bieżącym odnawialny corocznie), a bank zwleka z wydaniem decyzji nt. odnowienia bądź nie kredytu - ani nie (...)

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Przedsiębiorca pożyczkowy udziela darmowej pożyczki konsumentowi; konsument zobowiązany jest do spłaty takiej samej kwoty jaką pożyczył i nie ponosi jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych (...)

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę pożyczki zabezpieczoną zastawem rejestrowym na rzeczy ruchomej. Konsument odstępuje od umowy w ustawowym terminie 14 dni. Czy wobec tego wygasa zastaw rejestrowy (...)

Egzekucja a najem lokalu

Egzekucja a najem lokalu

Nieruchomość zabudowana jest obciążona hipotecznie przez bank jako zabezpieczenie kredytu. Nieruchomość została nabyta w drodze spadku (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza). Podjęto (...)

FORUM PRAWNE

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego Dzień dobry. Piszę ten temat w kwestii kredytu HIPOTECZNEGO. Jakiś czas temu zmieniły się na korzyść konsumentów warunki kredytu KONSUMENCKIEGO. (...)

Przeznaczenie kredytu studenckiego do spłaty w trakcie studiów przez PKO BP wbrew umowie

Przeznaczenie kredytu studenckiego do spłaty w trakcie studiów przez PKO BP wbrew umowie Dzień dobry, Jestem studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i mam niekończący (...)

Wierzytelności a decyzje GIODO

Wierzytelności a decyzje GIODO Wielkie uznanie dla Macieja Logan za bezinteresowną pomoc dla innych, zwłaszcza w kwestii Kruka! Gorąco Pozdrawiam :) Panie Macieju znalazłem coś niepokojącego odnośnie (...)

Jeżeli moja matka podżyrowała kredyt obcej osobie i kredytobiorca zmarl i moja matka jako jej żyrant

Jeżeli moja matka podżyrowała kredyt obcej osobie i kredytobiorca zmarl i moja matka jako jej żyrant Jeżeli moja matka podżyrowała kredyt obcej osobie i kredytobiorca zmarl i moja matka jako jej (...)

kto spłaca kredyt gdy umiera kredytobiorca?

kto spłaca kredyt gdy umiera kredytobiorca? kto spłaca kredyt gdy umiera kredytobiorca?

Przeznaczenie kredytu studenckiego do spłaty w trakcie studiów przez PKO BP wbrew umowie

Przeznaczenie kredytu studenckiego do spłaty w trakcie studiów przez PKO BP wbrew umowie Dzień dobry, Jestem studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i mam niekończący (...)

Wierzytelności a decyzje GIODO

Wierzytelności a decyzje GIODO Wielkie uznanie dla Macieja Logan za bezinteresowną pomoc dla innych, zwłaszcza w kwestii Kruka! Gorąco Pozdrawiam :) Panie Macieju znalazłem coś niepokojącego odnośnie (...)

Jeżeli moja matka podżyrowała kredyt obcej osobie i kredytobiorca zmarl i moja matka jako jej żyrant

Jeżeli moja matka podżyrowała kredyt obcej osobie i kredytobiorca zmarl i moja matka jako jej żyrant Jeżeli moja matka podżyrowała kredyt obcej osobie i kredytobiorca zmarl i moja matka jako jej (...)

kto spłaca kredyt gdy umiera kredytobiorca?

kto spłaca kredyt gdy umiera kredytobiorca? kto spłaca kredyt gdy umiera kredytobiorca?

podzerowałam kredyt kredytobiorca przestał spłacac bank załozył sprawe wydajac wyrok ze mamy solidarnie

podzerowałam kredyt kredytobiorca przestał spłacac bank załozył sprawe wydajac wyrok ze mamy solidarnie podzerowałam kredyt kredytobiorca przestał spłacac bank załozył sprawe wydajac wyrok ze (...)

nakaz zaplaty-splata kredytow zaciagnietych w malzenstwie

nakaz zaplaty-splata kredytow zaciagnietych w malzenstwie Witam. Opisze w skrocie moj problem: Otoz w trakcie malzenstwa ja i moja zona zaciagnelismy dwa kredyty gotowkowe na sume 22300zl, oraz jeden kredyt (...)

Porady prawne