Nowelizacja ustawy Prawo bankowe w Sejmie

Nowe rozwiązania są korzystne dla sektora finansowego. Zwiększają jego odporność przed utratą płynności. 15 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Teraz rządową propozycją zajmuje się Sejm.

Porady prawne

Regulacje unijne

Polskie przepisy zostały zmienione w związku z wejściem w życie unijnego pakietu CRD V/CRR II (dyrektywa CRD V i rozporządzenie CRR II), dotyczącego wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych.

Pakiet ten powstał w wyniku reformy przeprowadzonej przez Unię Europejską. Polegała ona na zmianie przepisów regulacyjnych dotyczących usług finansowych. Zmiany te były odpowiedzią na kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007–2008. 

Celem dyrektywy CRD V oraz rozporządzenia CRR II jest uzupełnienie programu reform sektora finansowego w każdym państwie unijnym o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności Finansowej.

Nowe zasady działalności banków

Prawo bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej. Wskazane zostały zasady ich organizacji, działalności oraz nadzoru nad nimi.

- "Przepisy mają za zadanie jeszcze bardziej wzmocnić bazę kapitałową banków oraz zapewnić lepsze zabezpieczenie ich przed utratą płynności, co sprawi że w przypadku podmiotów zagrożonych upadłością, spadnie ryzyko angażowania funduszy publicznych w ich ratowanie. Wzmocniona zostanie wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym" – wyjaśnił wiceminister finansów Piotr Nowak.

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne

Banki będą objęte nowymi normami regulacyjnymi, które przyczynią się do zwiększenia ich odporności na kryzysy finansowe.

Organ nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego) będzie mógł nałożyć na podmiot nadzorowany (np. bank) dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Jednak dodatkowe obowiązki będą mogły być nałożone tylko w przypadku, gdy będą proporcjonalne i niezbędne do sprawowanego nadzoru.

Mniejsze banki (o prostszym modelu biznesowym) będą miały mniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji, niż te duże. Chodzi o to, aby obciążenie obowiązkiem sprawozdawczości było proporcjonalne do skali działalności oraz generowanego ryzyka w systemie.

Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, będzie zobowiązany także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy.

Oddziały banków zagranicznych zobowiązano do przedkładania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wraz z wykazem informacji, jakie powinno ono zawierać.

Wejście w życie

Większość regulacji zacznie obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne