Zakres zwolnienia usług medycznych z podatku VAT

14.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

 Zwolnienia od podatku od towarów i usług  (dalej VAT)  określone zostały w art. 43 ustawy VAT. Zgodnie z art. 48. 1 pkt. 18 a zwolnieniu podlegają:

usługi w zakresie opieki medycznej wykonywane w ramach działalności leczniczej, służące:

  • profilaktyce,
  • zachowaniu,
  • ratowaniu,
  • przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz
  • dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze

Ponadto, ustawodawca w art. 48. 17a rozciągnął to zwolnienie także na dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanymi przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Regulacje te rodzić magą wątpliwości, czy w zakresie powyższego zwolnienia mieszczą się usługi pralnicze czy tez salowe, w sytuacji, gdy są one wykonywane na terenie szpitala przez podmiot zewnętrzny, który nie wykonuje żadnych innych czynności dla szpitala.

By rozstrzygnąć ten problem należy sięgnąć to źródeł ustanowienie powyższych zwolnień.  Ustawa od towarów i usług jest, jak wiadomo , krajową implementacją dyrektywy 2006/12/WE . Wprowadzenie zmian w przedmiocie zwolnień od VAT usług opieki medycznej było konsekwencją właśnie konieczności dostosowania przepisów krajowych do regulacji unijnych.  Art. 132 ust. 1 lit.b) dyrektywy stanowi, iż państwa członkowskie zobowiązane są do zwolnienia z podatku VAT  m.in.  transakcji z zakresu  opieki szpitalnej i medycznej oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego  lub, na warunkach socjalnych porównywalnych dostosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne  oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Z  cytowanego przepisu wynika, że przedmiotowemu zwolnieniu mogą podlegać wyłącznie te usługi, które są świadczone przez podmioty prawa publicznego oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze. Zasada ta obejmuje zarówno usługi główne, jak i poboczne ściśle z nią powiązane.  W konsekwencji należy uznać, iż usługa pralnicza, niezależnie czy jest wykonywana na terenie szpitala, czy też poza nim, przez podmiot zewnętrzny (np. pralnie) nie mieści się w zakresie omawianego zwolnienia i jak taka, podlega opodatkowaniu wg.  zwykłej stawki 23%.

Pewne zwolnienia przewidziane zostały także w art. 43.1 pkt. 18a VAT, który stanowi, iż zwolnieniu podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza. W tym wypadku celem wprowadzenia tego przepisu było objęcie zwolnieniem z VAT nabywanych przez zakłady opieki zdrowotnej usług z zakresu opieki medycznej od podmiotów nieposiadających statusu ZOZ-u czyli np. usług przy łóżku chorego takich jak usługi salowe. Tego typu usług będą więc zwolnione od podatku VAT.

Podstawa prawna:

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535)

Tomasz Schwertner

www-e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne