Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów.

Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw?

Ustawa nowelizuje:

 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.; dalej: "ustawa o świadczeniach");
 • ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r. poz. 617, ze zm.);
 • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.).

6% PKB na zdrowie w 2024 r.

W porozumieniu minister zdrowia zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu przyśpieszenie nakładów na system ochrony zdrowia do 6% PKB. 

Nowelizacja ta zakłada ona przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak aby nie mniej niż 6% PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. (4,78% w 2018 r.). Wcześniej przewidywano, że nastąpi to w 2025 r. 

Porady prawne

Tak więc, zgodnie z zapisami ww. ustawy, środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły i osiągną poziom 6% PKB w 2024 r. 

Tym samym nowelizacja realizuje 1 z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego 2018 r. Szybszy wzrost nakładów na zdrowie powinien przyczynić się do lepszego dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zmiana ustawy o świadczeniach zmierza zatem do przyspieszenia tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia w taki sposób, aby środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto były przeznaczane na ochronę zdrowia już od 2024 r. Dotychczasowe brzmienie ustawy o świadczeniach zakładało osiągnięcie powyższej wysokości od roku 2025. Konsekwencją wprowadzonej zmiany jest wzrost odsetek środków finansowych w stosunku do produktu krajowego brutto, jakie corocznie będą przeznaczane na ochronę zdrowia, przez przyjęcie, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2023 nie może być niższa niż:

 • 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r. (obecnie jest to 4,67%);
 • 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r. (obecnie jest to 4,86%);
 • 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r. (obecnie jest to 5,03%);
 • 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r. (obecnie jest to 5,22%);
 • 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r. (obecnie jest to 5,41%);
 • 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. (obecnie jest to 5,60%).

Wynagrodzenie lekarzy rezydentów

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma na celu zmianę zasad finansowania dyżurów medycznych pełnionych w ramach realizacji programu specjalizacji przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury.

Lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako nie priorytetowa będą mogli otrzymać wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie, natomiast w dziedzinie określanej jako priorytetowa – o 700 zł miesięcznie. Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze, lekarz będzie musiał zobowiązać się do przepracowania – w podmiocie leczniczym finansowanym ze środków publicznych – łącznie 2 lat w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Środki niezbędne do podniesienia wynagrodzenia zasadniczego będą przekazywane zakładowi zatrudniającemu lekarza na podstawie umowy zawartej z ministrem zdrowia. 

Tak więc lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury będzie mógł zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu i otrzymać w zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe o kwotę 700 zł brutto miesięcznie w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej (deficytowej) dziedzinie medycyny, albo o kwotę 600 zł brutto miesięcznie w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w innej dziedzinie medycyny. Zwiększone wynagrodzenie zasadnicze przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz złożył deklarację, przy czym wyjątek stanowią ci lekarze, którzy złożą deklarację w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, bowiem wówczas otrzymają zwiększenie wynagrodzenia, począwszy od dnia 1 lipca 2018 r.

Przepis ten z jednej strony realizuje postulat poprawy sytuacji finansowej lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury, z drugiej – ma zmniejszyć emigrację lekarzy wykształconych w Polsce. Oznacza też lepsze zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli (zobowiązanie lekarza do przepracowania 2 lat w kraju) i powinien zachęcić lekarzy do rozpoczęcia specjalizacji.

W nowych regulacjach założono także uwzględnienie dyżurów medycznych pełnionych w ramach programu specjalizacji w kosztach umów rezydenckich, przy czym finansowanych z budżetu państwa będzie 40 godzin i 20 minut dyżuru w miesiącu (4 x 10 godz. 5 min.). Poprawi to kondycję finansową podmiotów zaangażowanych w kształcenie specjalizacyjne rezydentów, a minister zdrowia zyska dodatkowe narzędzie kontrolowania prawidłowości szkolenia specjalizacyjnego rezydentów. W rezultacie lekarze rezydenci będą mieli zapewnione finansowanie dyżurów na jednakowych podstawach i przy zastosowaniu jednorodnych stawek. Lekarzowi, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji, za pełnienie dyżuru będzie zatem przysługiwało wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.

Wynagrodzenie lekarzy specjalistów

Ustawa gwarantuje środki finansowe na lata 2018–2020 z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację. 

Znowelizowane przepisy określają sposób przekazywania podmiotom leczniczym (będącym świadczeniodawcami, którzy zawarli z NFZ umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych) środków finansowych na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz kosztów podwyższenia należnego z tego tytułu dodatku za wysługę lat. 

Wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie będzie mogło wynieść 6750 zł, ale pod warunkiem, że będzie on pracował tylko u jednego pracodawcy, czyli w jednym szpitalu. Lekarz specjalista dodatkowo zatrudniony będzie mógł być w poradniach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej. Wynagrodzenia lekarzy będą podwyższane od dnia wejścia nowelizacji w życie, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r.

Przepisy dotyczące wzrostu wynagrodzeń obejmą lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń i którzy zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.

Pierwsze zobowiązanie do nieudzielenia odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy lekarze mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Lekarzowi, który złożył zobowiązanie w tym terminie ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia tego zobowiązania, pracodawca będzie podwyższał wynagrodzenie od dnia 1 lipca 2018 r.

Rozwiązanie to powinno zwiększyć zainteresowanie wykonywaniem zawodu na podstawie stosunku pracy u jednego pracodawcy oraz ułatwić świadczeniodawcy zapewnianie całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, dla których jest on głównym pracodawcą, a pacjentom ma zapewnić ciągłość opieki medycznej. 

Zniesienie klauzuli opt-out w 2028 r. i poprawa warunków pracy lekarzy

Nowe przepisy zakładają uchylenie klauzuli „opt-out”, czyli przepisu, który umożliwia pracownikom, po wyrażeniu przez nich zgody, pracę powyżej 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu ministra zdrowia z rezydentami klauzula „opt-out” powinna przestać obowiązywać od 2028 r. Celem tej zmiany jest ograniczenie godzin pracy pracowników, co powinno przełożyć się na poprawę warunków zatrudnienia oraz jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, a w efekcie na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Ponadto nowelizacja przyznaje ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu lekarzowi i lekarzowi dentyście wykonującym zawód w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tak więc lekarze i lekarze dentyści pracujący w publicznym systemie ochrony zdrowia zostaną objęci ochroną prawną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Jej celem jest zapewnienie im możliwości niezakłóconego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na wypadek napaści fizycznej i werbalnej. Ochrona nie będzie dotyczyć prowadzonej przez lekarzy działalności administracyjnej i badawczej.

Finansowanie dla świadczeniobiorców

W ustawie o świadczeniach wprowadzono zmianę, która pozwoli utrzymać w 2019 r. finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieubezpieczonym w formie ryczałtu – w kwocie 320 232 tys. zł – przekazywanego NFZ jako dotacja z budżetu państwa.

Ustawa o świadczeniach po zmianie art. 47 i dodaniu w ust. 1b pkt 2 przyznaje prawo do wyrobów medycznych na zasadach, o których mowa w ust. 1a, również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Przepis ten wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.

Od kiedy nowe przepisy obowiązują?

Ustawa weszła w życie po upływie 24 sierpania 2018 r., z wyjątkiem:

 • art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 sierpnia, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r. (przepis dotyczy prawa do wyrobów medycznych przyznanego nowej grupie podmiotów);
 • art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b w zakresie art. 97 ust. 8a zdanie drugie i pkt 3 w zakresie art. 116 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (przepisy dotyczące dotacji dla NFZ na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych);
 • art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r. (uchylenie klauzuli „opt‑out”, która umożliwiała – za zgodą pracownika wykonującego zawód medyczny i posiadającego wyższe wykształcenie – pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień).

Wyjaśnienia MZ ws. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Resort zdrowia wyjaśnił wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532).

Pytania dotyczące zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”)

Czego dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy?

Odp.: Zobowiązanie polega na tym, by lekarz (lekarz dentysta) posiadający specjalizację, zwany dalej „lekarzem”, nie uczestniczył odpłatnie w udzielaniu u świadczeniodawcy, innego niż pracodawca, któremu złożył to zobowiązanie, świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w warunkach całodobowych lub całodziennych.
Powyższe oznacza, że lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy, wobec którego zobowiązał się zgodnie z ww. art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy, a który to świadczeniodawca ma umowę na świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego lub umowę na inne świadczenia udzielane w warunkach całodobowych lub całodziennych, może wykonywać świadczenia:

 1. w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej komercyjnie – bez ograniczeń;
 2. z następujących zakresów: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (dalej „AOS”), podstawowej opieki zdrowotnej (dalej „POZ”), rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych - u innego świadczeniodawcy, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej „NFZ”) - bez ograniczeń;
 3. z zakresu rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych, udzielanych w warunkach całodobowych lub całodziennych – w przypadku, gdy świadczeniodawca nie zawarł z NFZ umów choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
 4. nieodpłatnie – w ramach wolontariatu;
 5. w hospicjach, zakładach opiekuńczo leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej;
 6. u tego samego świadczeniodawcy  – bez ograniczeń;
 7. u świadczeniodawcy, który został wymieniony w opublikowanym przez dyrektora OW NFZ wykazie podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania 
- jeżeli lekarz będzie udzielał świadczeń w ramach profili lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wymienionych w ww. wykazie (art. 8 Ustawy).

Czy dyżurowanie w stacji dializ w podmiocie leczniczym innym niż pracodawca, wobec którego lekarz złożył zobowiązanie, stanowi złamanie tego zobowiązania? dotyczy to specjalistów nefrologii na co dzień pracujących na oddziałach nefrologii?

Odp.: Odpowiedź na to  pytanie zależy od tego jak dializy są kontraktowane przez NFZ.
Generalnie dializy jako świadczenia oddzielnie kontraktowane i finansowane przez NFZ są świadczeniami ambulatoryjnymi – są w koszyku AOS. Zatem w tym zakresie nie obowiązuje zakaz konkurencji określony Ustawą. Ale w leczeniu szpitalnym przy niektórych umowach z NFZ np.: w zakresie nefrologii jest wymóg posiadania lub dostępu do stacji dializ i wtedy dializy są w ramach umowy na leczenie szpitalne. W takim przypadku zakaz konkurencji obowiązuje. 

Czy chirurg/gastrolog, który w ramach pracy w oddziale wykonuje endoskopię, może ją wykonywać również poza szpitalem, czy jest to złamanie zakazu?

Odp.: Jeżeli lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ  na udzielanie świadczeń w warunkach całodobowych lub całodziennych, wykonuje u tego świadczeniodawcy także endoskopię w warunkach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS) albo u świadczeniodawcy udzielającego tych świadczeń komercyjnie, to zakazu konkurencji nie łamie. Lekarz może również udzielać takich świadczeń w podmiocie leczniczym innym niż pracodawca, u którego złożył zobowiązanie, jeżeli udziela ich w ramach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS), a podmiot ten nie zawarł umowy z NFZ na udzielanie świadczeń choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy opisywanie TK czy MRI w podmiocie leczniczym innym niż pracodawca, u którego lekarz złożył zobowiązanie łamie zakaz konkurencji, jeśli tym m.in. zajmują się radiolodzy w szpitalach?

Odp.: Jeżeli lekarz, zatrudniony u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ  na udzielanie świadczeń w warunkach całodobowych lub całodziennych, wykonuje u tego świadczeniodawcy także opisy TK czy MRI w warunkach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS) albo u innego świadczeniodawcy udzielającego tych świadczeń komercyjnie to zakazu konkurencji nie łamie. Lekarz może również udzielać takich świadczeń w podmiocie leczniczym innym niż pracodawca, u którego złożył zobowiązanie, jeżeli udziela ich w ramach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS), a podmiot ten nie zawarł umowy z NFZ na udzielanie świadczeń choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy świadczenia udzielane w szpitalnych oddziałach rehabilitacji są traktowane jako świadczenia szpitalne i objęte zakazem konkurencji, czy są traktowane jako rehabilitacja i są wyłączone z zakazu?

Odp.: zakaz konkurencji nie dotyczy zatrudnienia w podmiocie leczniczym, który  posiada umowę na udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanej w warunkach całodobowych lub całodziennych (stacjonarnych), który nie zawarł umowy z NFZ na udzielanie świadczeń choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeżeli zatem mamy do czynienia z oddziałem rehabilitacji w szpitalu, który ma również kontrakt na świadczenia szpitalne to zakaz konkurencji obowiązuje. 
Poza tym lekarz może udzielać (bez ograniczeń) świadczeń opieki zdrowotnej w hospicjach, zakładach opiekuńczo leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej. 

Czy udzielenie konsultacji lekarskiej w podmiocie leczniczym innym niż pracodawca, u którego lekarz złożył zobowiązanie, stanowi złamanie tego zobowiązania?

Odp.: Zakaz konkurencji nie dotyczy sytuacji, gdy lekarz udzielający konsultacji na rzecz danego świadczeniodawcy nie jest wykazany w harmonogramie – zasoby, stanowiącym załącznik do umowy z NFZ zawartej przez tego świadczeniodawcę na zakres świadczeń, w ramach którego odbywa się taka konsultacja. Zasada ta analogicznie odnosi się do kwestii poruszonych w pytaniach 3 i 4.

Czy lekarz pracujący w szpitalu na etacie i dyżurujący w tym samym szpitalu na podstawie umowy kontraktowej może otrzymać podwyżkę? 

Odp.: Co do zasady w tym samym podmiocie (u tego samego pracodawcy) nie można jednocześnie świadczyć pracy w ramach stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej, chyba że, jak wskazuje orzecznictwo sądów, wykonuje się różne zakresy zadań. W takim przypadku należy wskazać, że art. 4 ust. 3 pkt 1 Ustawy dotyczy wyłącznie stosunków pracy, a zatem lekarz specjalista w tej sytuacji otrzyma wzrost wynagrodzenia wynikający z art. 4 ust. 2 Ustawy, o ile podpisze stosowne  zobowiązanie.
Powyższe jest aktualne w przypadku, gdy jednoczesne zatrudnienie przez jednego pracodawcę tego samego lekarza w ramach stosunku pracy i na umowie kontraktowej jest zgodne z prawem.

Kwestie dotyczące zobowiązania, o którym mowa w art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tzw. bon dla rezydentów)

Wielu lekarzy zatrudnionych w szpitalach klinicznych pracuje na 1/4 etatu szpitalnego i 3/4 etatu akademickiego. Czy etat akademicki również będzie się liczyć do okresu odpracowywania bonu?

Odp.: Etat akademicki, czyli etat na uniwersytecie medycznym lub innej szkole wyższej nie będzie wliczany do okresu odpracowywania, o którym mowa w art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Zgodnie z tym przepisem w zamian za podwyższone wynagrodzenie w trakcie trwania rezydentury lekarz może zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warunku tego nie spełnia uniwersytet medyczny, ani inna wyższa uczelnia, która zatrudnia lekarza na etacie akademickim. 

Sposób obliczania skróconego okresu, który lekarz powinien odpracować (długość okresu specjalizacji).

Odp.: Na potrzeby obliczania okresu „odpracowywania”, w przypadku lekarza, który pobierał zwiększone wynagrodzenie przez okres krótszy niż okres specjalizacji, nie bierze się pod uwagę nieobecności wynikających z ZLA, urlopu macierzyńskiego, urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego.
Przykładowo: Lekarka, której okres szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 5 lat,  złożyła wniosek o zwiększone wynagrodzenie dopiero na 3 roku trwania specjalizacji, pracowała 1 rok, później skorzystała z 2 lat na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, później ukończyła specjalizację (dodatkowe 2 lata). Pani doktor pobierała zatem zwiększone wynagrodzenie łącznie przez 3 lata. Powinna odpracować: 2 lata x 3/5.

Ustalenie sposobu obliczania kary w przypadkach okresów niezdolności do pracy (choroby, urlop macierzyński itd.).

Odp.: Przez wyrażenie „pobieranie zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego” należy rozumieć pobieranie wynagrodzenia zasadniczego w podniesionej (wynikającej z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.) wysokości, nie zaś pobieranie zasiłku (niezależnie od jego podstawy). Taka interpretacja wynika m.in. z tego, że wypłacony zasiłek nie wchodzi do podstawy wymiaru innych zasiłków.

Przykładowo: w przypadku lekarza rezydenta, którego okres szkolenia specjalizacyjnego wynosi 5 lat, który podpisał zobowiązanie na początku specjalizacji na 5 lat, a który 2 razy (w różnych latach specjalizacji) był na ZLA w wymiarze 60 dni (czyli 2x 60 dni): 

 • specjalizacja ulega wydłużeniu o 120 dni, przy czym przez 66 dni płacone jest wynagrodzenie (ok. 2,2 miesiąca, przy przyjęciu średniej długości miesiąca 30,5 dnia),
 • przez 54 dni płacony jest zasiłek, 
 • okres pobierania zwiększonego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 16j ust. 2g, wynosi 62,2 miesięcy (5x12+2,2),
 • w przypadku niewywiązania się z zobowiązania przepracowania 2 lat z kolejnych 5 lat kalendarzowych kara liczona jest tak: (5x12+2,2)x600x75%= ….

Okres zasiłku nie jest zaliczany do podstawy naliczania kary.

Czy lekarzowi przysługiwać będzie skarga do WSA od decyzji wojewody w przedmiocie nałożenia kary?

Odp.: Tak, zgodnie z art. 16j ust. 2q ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, lekarzowi będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do wojewody. A następnie – zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, taka decyzja będzie mogła być zaskarżona do sądu administracyjnego (zgodnie z tym przepisem kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne).

Nieobecność lekarza w pracy (urlop macierzyński, urlop wychowawczy) w trakcie okresu „odpracowywania”.

Odp.: Aktualnie nie ma podstaw prawnych do wydłużenia pięcioletniego okresu, w którym lekarz ma zrealizować zobowiązanie (np. w przypadku urlopu macierzyńskiego i wychowawczego w tym okresie).

Kwestie dotyczące dyżurów medycznych w trakcie trwania rezydentury

Konieczność regulowania dyżurów medycznych rezydentów w umowach i płacenia przez pracodawców za dyżury poza godzinami płatnymi z MZ (np. tryb nocny).

Odp.: Jeżeli lekarz-rezydent pełni dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji to przysługuje mu w tym zakresie wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach rezydentury. Czas dyżuru wlicza się do czasu pracy i tym samym rezydentowi przysługuje mu za taki dyżur od pracodawcy wynagrodzenie stosownie do art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zw. z art. 1511 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Minister Zdrowia pokrywać będzie koszty dyżurów medycznych do wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. według stawki za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, dni wolne od pracy udzielone pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz w porze nocnej.  Z kolei pracodawca zobowiązany jest pokryć różnicę wynikającą ze stawek minimalnych przewidzianych w Kodeksie Pracy i poziomu finansowania Ministra Zdrowia.
Jednocześnie należy podkreślić, że Minister Zdrowia finansuje tylko i wyłącznie dyżury wynikające z programu szkolenia.
Ewentualne inne dyżury medyczne pełnione przez lekarza rezydenta finansuje samodzielnie w całości podmiot leczniczy.

Nieprzedłużanie odbywania specjalizacji.

Odp.: Stanowisko MZ jest jednoznaczne - odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym objętym programem szkolenia specjalizacyjnego powinien być zapewniony, w wymiarze 11 godzin na dobę, a okres odpoczynku nie powoduje przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego i jest zaliczany do czasu jego trwania.
Stosowne zapisy w powyższym zakresie znajdą się w programach szkolenia specjalizacyjnego, które zostaną zmodyfikowane w terminie do dnia 31 października 2018 r. oraz w umowach pomiędzy Ministrem Zdrowia a podmiotami prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne.

Uzupełnienie podstawowego wymiaru czasu pracy.

Odp.: W przypadku dyżurów medycznych objętych programem szkolenia specjalizacyjnego, umowy jakie zawiera Minister Zdrowia z podmiotami prowadzącymi szkolenia specjalizacyjne będą zawierały zobowiązanie tychże podmiotów do zapewnienia lekarzom prawa do odpoczynku po obowiązkowym dyżurze medycznym wynikającym z realizacji programu specjalizacji i niedokonywania potrącenia wynagrodzenia za ten czas.

Lekarze rezydenci

Wzrost nakładów na opiekę zdrowotną Lekarze specjaliści Ustawa o 6% PKB na zdrowie źródło grafik: www.gov.pl/zdrowie
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak urwać się z woja?

Jak urwać się z woja?

Kiedy żołnierze mogą być zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo? Co do zasady czas trwania zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy, a służbę tę odbywa się w jednym nieprzerwanym okresie.   Żołnierze mogą być jednak zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej. Zwolnienie (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – "Dzięki tym zmianom tarcza będzie chronić większą grupę przedsiębiorców, więcej miejsc pracy" – powiedziała (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w "Tarczy antykryzysowej", która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Teraz zajmuje się nimi Sejm. ##baner## Czego dotyczą nowe propozycje? Rząd przygotował kolejne rozwiązania zapobiegające (...)

Kaczyński musi sprostować swoje słowa

Kaczyński musi sprostować swoje słowa

Jarosław Kaczyński musi do soboty wykupić ogłoszenie w TVP 1 i TVN. W komunikacie szef PiS ma odwołać słowa, że Bronisław Komorowski chce, by służba zdrowia została sprywatyzowana – informuje Gazeta Wyborcza. Najpóźniej w sobotę, między godz. 19 a 21, na ekranie pojawi się plansza z treścią sprostowania. Jej treść odczyta lektor: "Ja, Jarosław Kaczyński, kandydat (...)

Medycyna w Polsce. Jak pomóc osobom starszym?

Medycyna w Polsce. Jak pomóc osobom starszym?

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, a także eksperci z dziedziny usług medycznych, ratownictwa, fizjoterapii, usług opieki dla osób starszych, geriatrii, gerontologii, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie procesu starzenia, debatowali o wyzwaniach (...)

Prywatna służba zdrowia

Prywatna służba zdrowia

Służba zdrowia ma się całkiem dobrze, ale prywatna. Inwestorzy interesują się nią coraz bardziej. Zagraniczni chcą kupować i budować szpitale w Polsce. Niegroźny im nawet NFZ. (...)— W piątek rozmawialiśmy z przedstawicielami dwóch wielkich sieci szpitali, którzy zgłosili chęć kupna jak największej liczby udziałów w naszych szpitalach — mówi Andrzej Sokołowski, prezes (...)

Prawa pacjenta łamane

Prawa pacjenta łamane "na skalę masową"

Według krajowego zarządu OZZL w Polsce dochodzi do masowego łamania podstawowego prawa chorego, czyli uzyskania właściwego leczenia we właściwym czasie.   Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy przekazał Rzecznikowi Praw Pacjenta doniesienie o łamaniu praw pacjenta. Za kolejki, ograniczony dostęp do leczenia oraz pozbawienie chorych podstawowego prawa do uzyskania właściwego (...)

Służba zdrowia do szczepienia

Służba zdrowia do szczepienia

Lekarze i pielęgniarki przejdą obowiązkowe szczepienia ochronne - informuje Rzeczpospolita. Będą to szczepionki przeciwko zwykłej grypie sezonowej, ponieważ nadal nie wydano decyzji dotyczących zakupu i stosowania preparatów przeciwko zarażeniu wirusem A/H1N1. Według rozporządzenia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy szczepieniom podlega personel szpitali i (...)

Szanse wprowadzenia do prawa pracy klauzuli opt-out

Szanse wprowadzenia do prawa pracy klauzuli opt-out

Ministrowie pracy krajów UE pracują nad zmianami dyrektywy o czasie pracy, które polegają na ustaleniu tygodniowej normy czasu pracy maksymalnie do 60 i 65 godzin. Wprowadzenie tej normy możliwe byłoby za uprzednio wyrażoną zgodą na piśmie pracownika (klauzula opt-out). Zgoda ta nie mogłaby być wyrażona w momencie zawierania umowy o pracę z pracownikiem oraz w ciągu 4 tygodni (...)

Nadal usztywniona organizacja czasu pracy

Nadal usztywniona organizacja czasu pracy

5 listopada 2008 r. odbyło się głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi w Parlamencie Europejskim dotyczącymi projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy. W głosowaniu przyjęto poprawki negujące wypracowany kompromis w sprawie przyjęcia rozwiązań polegających na stosowaniu klauzuli (...)

Konsultacje w sprawie unijnej normy czasu pracy

Konsultacje w sprawie unijnej normy czasu pracy

Zgodnie z doniesieniem „Pulsu Biznesu" Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie planowanego przeglądu zasad czasu pracy w Unii Europejskiej, związanego z proponowanym od 2004 r. ustawodawstwem mającym określić na poziomie unijnym maksymalny czas pracy pracownika oraz warunki jego wydłużenia, za zgodą pracownika (tzw. klauzula opt-out), z podaniem wartości maksymalnej. (...)

PE: Debata w sprawie organizacji czasu pracy

PE: Debata w sprawie organizacji czasu pracy

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata przed kluczowym głosowaniem nad dyrektywą w sprawie organizacji czasu pracy. Posłów dzieli kwestia klauzuli wyłączającej. Komisja Zatrudnienia PE chciałaby, a by w ciągu trzech lat klauzula wyłączająca została zlikwidowana. Zdaniem posłów fakt, że 48 godzinny tydzień pracy ma być rozliczany w okresie 12 miesięcznym zapewnia (...)

W jakiej kolejności będziemy korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej?

W jakiej kolejności będziemy korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej?

Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej? Mówiąc o świadczeniu opieki zdrowotnej mamy na myśli tzw. świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące.   Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (...)

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych zacznie obowiązywać 1 października 2004 r. O ustawie jest głośno w mediach już od dłuższego czasu - powodem jest oczywiście fakt, iż treść tego aktu będzie miała wpływ na bardzo istotną sferę naszego życia - zdrowie i jego ochronę.   Co nam będzie przysługiwać w ramach ubezpieczenia zdrowotnego? Ustawa (...)

Jaka będzie sieć szpitali?

Jaka będzie sieć szpitali?

Czemu mają służyć zmiany?  Celem ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, poprawa dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności poprzez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych (...)

W oczekiwaniu na leczenie za granicą…

W oczekiwaniu na leczenie za granicą…

Kiedy można leczyć się za granicą za środki NFZ? W zasadzie Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje kosztów leczenia ubezpieczonego lub badań diagnostycznych poza granicami kraju. Wyjątek stanowią jednak koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone ubezpieczonemu zgodnie z przepisami o koordynacji. Prezes Funduszu wydaje bowiem ubezpieczonemu, na wniosek: ubezpieczonego, jego przedstawiciela (...)

E-skierowanie i elektronizacja dokumentacji medycznej

E-skierowanie i elektronizacja dokumentacji medycznej

Od 2021 r. pacjenci będą otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej, co ma ograniczyć możliwość zapisywania się przez pacjentów na więcej niż 1 listę oczekujących. Zaś 1 stycznia 2019 r. zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Co przewiduje ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (czyli popularnie zwanych "L4") w formie dokumentu elektronicznego (nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). W okresie od 1 stycznia 2016 (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Wystawianie e-ZLA Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty zniknęły dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te można stosować do końca czerwca 2018 roku. Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS (...)

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które trafią dziś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w całej Polsce. ##baner## Sześć (...)

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Coraz częściej słyszymy, że lekarz odesłał pacjenta bez przeprowadzenia niezbędnych badań. Powody odejścia pacjenta „z kwitkiem” są różne, najczęściej podaje się jednak brak środków finansowych, ale czy na pewno jest to wystarczające usprawiedliwienie? Pacjent ma prawo do pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Czemu mają służyć nowe regulacje?Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne. Nowa ustawa ta określa: warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza (...)

Kto podlega (i co z tego ma) ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo?

Kto podlega (i co z tego ma) ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo?

Lista osób, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jest bardzo obszerna. Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku osób ubezpieczonych (osoby, za które odprowadzane są składki (...)

Lekarz sądowy - skuteczny oręż w walce z przewlekającymi sprawy sądowe

Lekarz sądowy - skuteczny oręż w walce z przewlekającymi sprawy sądowe

Uchwalona przez Sejm 9 maja 2007 r. ustawa określa warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, zasady wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady finansowania czynności lekarza sądowego. Nad ustawą pracuje teraz Senat. Ustawa wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania karnego instytucję lekarza sądowego. Będzie (...)

Ułatwienia dla lekarzy

Ułatwienia dla lekarzy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.   Cel projektu Rząd chce poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia. ##baner## Projekt wprowadza rozwiązania zachęcające (...)

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

Czemu służy zezwolenie dewizowe? Ustawa Prawo dewizowe wymaga uzyskania ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego dla odstąpienia od: I. następujących ograniczeń w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju: 1) w ustalaniu oraz przyjmowaniu przez rezydentów należności od nierezydentów w innych walutach niż waluty wymienialne (...)

Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

  Gdzie mogę bez kłopotu otworzyć rachunek bankowy? Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe zawiera szereg ograniczeń związanych z obrotem pieniądza w skali globalnej. Zabezpiecza tym samym wypływ pieniądza z polskiej gospodarki, co jest zjawiskiem szkodliwym i niekorzystnym dla jej rozwoju. W zakresie terytorialnym prawo dewizowe posługuje się ogólnym pojęciem „zagranica”, (...)

Liberalizacja obrotu dewizowego

Liberalizacja obrotu dewizowego

21 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw. Nowelizacja przede wszystkim dostosowuje polskie regulacje do uregulowań wspólnotowych oraz liberalizuje obrót dewizowy. Zmienione przepisy doprecyzowują także m.in. definicję krajów trzecich, rezydenta, działalności gospodarczej oraz regulacje dotyczące zasad prowadzenia (...)

Udzielenie pożyczki przez nierezydenta z kraju trzeciego - opinia prawna

Udzielenie pożyczki przez nierezydenta z kraju trzeciego - opinia prawna

Stan faktyczny Mam znajomego za granicą, który prowadzi działalność gospodarczą w różnych krajach w Unii Europejskiej oraz poza nią. Osoba ta chciałaby udzielić mi pożyczki na zakup nieruchomości w Polsce, konkretnie udzielić tej pożyczki firmie, którą prowadzę w celu zakupu budynku. Chciałbym się dowiedzieć o możliwościach udzielenia takiej pożyczki przez jego firmę mojej (...)

Reforma w szkoleniu lekarzy

Reforma w szkoleniu lekarzy

Jak wskazuje Rzeczpospolita - proces kształcenia podyplomowego lekarzy i dentystów trwa zbyt długo. Stażyści i rezydenci nie mają pełnej samodzielności zawodowej, powstaje luka pokoleniowa wśród lekarzy specjalistów, coraz ich więcej pobiera zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej ocenia resort zdrowia.   W (...)

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik za udzielone przez podmioty lecznicze świadczenia zdrowotne jest powołany do przeprowadzania kontroli organizacji udzielania świadczeń. W szczególności uprawniony jest do weryfikowania sposobu oraz jakości udzielanych świadczeń. Przepisy prawa przyznają NFZ szereg uprawnień kontrolnych, w tym w szczególności wstęp do pomieszczeń, (...)

Jak skorzystać z refundacji leków?

Jak skorzystać z refundacji leków?

Czego może dotyczyć refundacja? Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych narzędzi realizacji tego zadania, które kształtuje również politykę lekową państwa, (...)

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz poprawią dostępność dla pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie (...)

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Polacy, jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej, mogą uzyskać na terenie Unii Europejskiej oraz państw EFTA, co do zasady, bezpłatną pomoc lekarską. System ten obejmuje publiczną opiekę zdrowotną, wobec której każde państwo ma swoje odrębne przepisy. W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory ponosi część kosztów, a w jeszcze innych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Proszę o podanie listy chorób związanych z odszkodowaniem i rentą za powstałe choroby związane ze służbą wojskową. Na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich (...)

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Zawarliśmy umowę - zlecenia dla Kierownika NZOZ. Kierownik oprócz leczenia pacjentów, zajmuje się organizacją pracy zatrudnionych w NZOZ pracowników. Sam również ma ustalone dni i godziny pracy. (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Jestem lekarzem pediatrą. Rodzice pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii gdzie pracuję, domagają się wystawiania przez lekarzy zwolnień/zaświadczeń celem przedłożenia w szkole (...)

Wymóg szczególnej sprawności psychofizycznej

Wymóg szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. wymienia zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Jakie korzyści są związane z zaliczeniem wykonywanego (...)

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Mój znajomy ma obywatelstwo amerykańskie, jest Polakiem od 40 lat przebywającym w USA. Obecnie ma 70 lat i jest na emeryturze. Ma też obywatelstwo polskie. Obecnie rozpatruje swój powrót na stałe (...)

Zaoczne złożenie zeznań

Zaoczne złożenie zeznań

Z tytułu wykonywanej pracy (służba zdrowia) często jestem wzywany jako świadek przez komendę policji lub sąd celem złożenia zeznań. Koliduje to z moją pracą zawodową lub wymaga dojazdu nawet (...)

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Mąż nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, nie pracuje i nie jest osobą w żaden sposób ubezpieczoną. Czy taka osoba może być ubezpieczona zdrowotnie ze składki żony, (...)

Dyżury lekarza radiologa

Dyżury lekarza radiologa

Dobowa norma czasu pracy lekarza radiologa wynosi 5 godzin, a tygodniowa 25 godzin. Czy lekarz radiolog może pełnić dyżury medyczne i wyrazić zgodę na pracę powyżej 48 godzin na tydzień (klauzula (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Czy lekarz medycyny pracy może wystawić zwolnienie lekarskie dla pracownika podpisując je pieczatką indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - lekarz medycyny pracy. Pytanie to zostało zadane (...)

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pani X jest matką niepełnosprawnego dziecka. Od 1 stycznia 2005 roku posiada uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w związku z (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

Zapłata za pobyt w szpitalu

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

Skierowanie na badania psychiatryczne

Skierowanie na badania psychiatryczne

Zachowanie starszej osoby wskazuje, że jest dotknięta chorobą o podłożu psychicznym. Jest to osoba starsza, mieszkająca samotnie, lecz nie chce poddać się leczeniu. Nie reaguje na słowa jedynej (...)

Dodatek dla lekarza za pozostawanie w gotowości

Dodatek dla lekarza za pozostawanie w gotowości

Lekarz pełniący obowiązki ordynatora na oddziale szpitalnym otrzymał od pracodawcy na piśmie informację o przyznaniu tzw. dodatku za dyżur gotowości w określonym czasie (jest to gotowość stawienia (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Granice tajemnicy lekarskiej

Granice tajemnicy lekarskiej

Czy lekarz, któremu pacjent przyznaje się, że zażywa narkotyki powinien zachować tę wiadomość i objąć tajemnicą lekarską, czy w obawie, że taki człowiek może w pracy popełnić jakieś groźne (...)

Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem

Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem

Otrzymałem wezwanie do sądu na 5 I 2011 r. jako powód ze stawiennictwem obowiązkowym. Przed Świętami jednak zachorowałem i dostałem zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień. W pouczeniu przy (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości (...)

Wynagrodzenia lekarza stażysty

Wynagrodzenia lekarza stażysty

Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia lekarza odbywającego staż podyplomowy? (...)

Zaległe wynagrodzenie za nadgodziny

Zaległe wynagrodzenie za nadgodziny

W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2006 r. byłem zatrudniony w firmie usługowej (Sp. z o.o.) na stanowisku specjalisty. Mój tryb pracy był normalny zwany w regulaminie zakładu pracy administracyjnym, (...)

Stosunek pracy na podstawie powołania

Stosunek pracy na podstawie powołania

Dyrektor publicznego ZOZ został powołany na swoje stanowisko przez starostę na okres 6 lat. Za miesiąc miną dwa lata od momentu powołania. Przed powołaniem na stanowisko dyrektor był zatrudniony (...)

Kierownik zoz a ustawa kominowa

Kierownik zoz a ustawa kominowa

Czy w świetle przepisów tzw. \"ustawy kominowej\" (ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) wynagrodzenie (...)

Pożyczka dla spółki z o.o. z firmy zagranicznej

Pożyczka dla spółki z o.o. z firmy zagranicznej

Jakie są procedury w Polsce, które spółka z o.o. powinna wykonać po podpisaniu umowy pożyczki z firmą szwajcarską i po otrzymaniu przelewu pieniędzy na konto bankowe w Polsce? Czynności cywilnoprawne (...)

Sprawozdania do NBP

Sprawozdania do NBP

Prowadząc działalnośc gospodarczą - współpracuję z podmiotami zagranicznymi, dokonuję nabyć, jaki i dostaw towarów i usług. Czy muszę składac sprawozdania do NBP? Niektórzy przedsiębiorcy (...)

Umowa pożyczki gotówkowej udzielona za granicą RP

Umowa pożyczki gotówkowej udzielona za granicą RP

W maju 2004 r. pożyczyłem od obywatela Polski mieszkającego od kilku lat w Holandii, prowadzącego własną działalność gospodarczą, sumę w wysokości 30.000 euro. Na wspomnianą okoliczność (...)

Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, że moglibyśmy być zwolnieni (...)

Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli tego nie zrobił, to jakie (...)

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po (...)

FORUM PRAWNE

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

K O R U P C J A

K O R U P C J A Jets wiele problemów z tym związnaych. Chetnei z WAmi o tym podyskutuje. Akurat bronie niedługo doktorat z tego zagadneinia a wujeciu prawnbiczym. Na poczatke jedno zagadnienie do przemyslen;) (...)

Prywatyzacja szpitali Ewy Kopacz nie powiodła się!!

Prywatyzacja szpitali Ewy Kopacz nie powiodła się!! Ostatnio NIK przeprowadził kontrole części ze 106 sprywatyzonwaych i oddłużonych szpitali które w planie Ewy Kopacz miały zacząć odrabiać (...)

Alimenty dla byłego współmałżonka

Alimenty dla byłego współmałżonka Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty na swoją (...)

jubileusz pracy

jubileusz pracy Jak to jest z wypłacaniem jubileuszy pracy? Wiem że każdy zakład pracy ma określone w wewnętrznym regulaminie wynagradzania czy wypłaca jubileusze ale czy może sobie dowolnie wyznaczyć (...)

Żona podała mnie do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Żona podała mnie do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Witam Jak w temacie. Jestem 3 lata po ślubie, prowadzę własną małą firmę, ślub wzieliśmy dlatego że żona zaszła w ciąże (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Prawo w ochronie zdrowia

Prawo w ochronie zdrowia Hej, Jestem studentką kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Jako, że na Prawie znam się raczej średnio, a niedługo mam egzamin. Poniżej zamieszczam przykładowe (...)

NFZ - wyjazd emeryta/rencisty zagranice

NFZ - wyjazd emeryta/rencisty zagranice Witam wszystkich. Zwracam sie z goraca prosba, chcemy zabrac dziadka zagranice i skladamy wniosek o wydanie formularza E 121. Mam dwa pytania i ogromnie prosze (...)

Zapalenie papierosa na ulicy-kara??

Zapalenie papierosa na ulicy-kara?? Witam w poniedziałek wiem,że wchodzi ustawa o zakazie palieni w miejscach publicznych: parki, przystanki, szkoły , restauracje, a co z paleniem na ulicy, chodzi mi (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie Czy mozliwe jest odmowienie przyjecia zwolnienia lekarskiego pracownika przez pracodwce?Moja zona pracuje w sklepie spozywczym.Wiadomo,ze takie osoby musza sie bardzo pilnowac,bo sprzedaja (...)

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarski Witam, Mam na imię Karol i szukam pomocy, rady lub jakichkolwiek informacji, które pomogą mi uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie od lekarza, który w moim (...)

ZUS I CHOROBA- PRZECZYTAJCIE PILNE !!!!!

ZUS I CHOROBA- PRZECZYTAJCIE PILNE !!!!! W kwietniu uleglam wypadkowi przy pracy. Doznałam złamania kregu trzonu L 1 oraz kosci ogonowej. 18 czerwca dostalam wezwanie do orzecznika ZUS ktory, jak nie (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Porady prawne