Zmiany w działach administracji rządowej

24.2.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowa ustawa przyznaje Prezesowi Rady Ministrów koordynację polityki mieszkaniowej państwa i kontrolę nad jej realizacją. Ponadto ustawa określa, że sprawy dotyczące udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego zostaną objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Czemu mają służyć zmiany?

Ustawa w sprawie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej realizuje dwa cele – uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz zapewnienie koordynacji działań związanych z polityką mieszkaniową państwa (w szczególności z programem "Mieszkanie+").

Porady prawne

Ustawodawca uznał bowiem, iż istotną potrzebą społeczną jest dbałość o ład i estetykę przestrzeni publicznej, a w dotychczasowym stanie prawnym ta kwestia nie była wymieniona w ustawie o działach administracji rządowej, co powodowało niejasność co do właściwości ministrów w tym obszarze. Z uwagi na potrzebę intensyfikacji działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni publicznej konieczna jest koordynacja z pozostałymi dziedzinami polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić 1 z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu. 

Co przewidziano?

W nowelizacji przewidziano nadzór premiera nad polityką mieszkaniową państwa, a sprawy związane z estetyką przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego będą należały do kompetencji ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Ustawa stanowi, że sprawy dotyczące udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego zostaną objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozwoli to na intensyfikację działań w obszarze dbałości o estetykę przestrzeni publicznej, jako elementu polityki kulturalnej państwa, oraz będzie stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu. W dotychczasowym stanie prawnym estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, co powodowało niejasność odnośnie właściwości ministrów w tym obszarze.

Ponadto ustawa przyznaje Prezesowi Rady Ministrów sprawy koordynacji polityki mieszkaniowej państwa oraz kontroli jej realizacji, upoważniając go jednocześnie do modyfikowania budżetu w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Prezes Rady Ministrów będzie mógł dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

Ustawa weszła w życie 23 lutego 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne