4.11.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Konferencja prasowa

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące techniki, języka łacińskiego oraz nowego przedmiotu biznes i zarządzanie to główne tematy konferencji prasowej Sekretarza Stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyny Orłowskiej. Wśród projektów skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych znalazła się także propozycja uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych.

Porady prawne

– "Dziś do konsultacji publicznych przekazujemy rozporządzenia dotyczące podstaw programowych kilku przedmiotów: nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, w pewnym sensie nowego przedmiotu język łaciński oraz techniki i w niewielkim stopniu języka polskiego" – mówił wiceminister Dariusz Piontkowski podczas konferencji. 

– "Kilka miesięcy trwało, zanim przygotowaliśmy wstępne propozycje, a teraz chcemy rozpocząć, zgodnie z całą procedurą ustawodawczą, cykl konsultacji publicznych, tak aby ewentualnie dokonać jeszcze zmian, jeśli będą takie potrzeby" – dodał.

Sekretarz Stanu w MEiN przybliżał zakres proponowanych zmian. Mówił m.in. o nowym przedmiocie biznes i zarządzanie. Podkreślił, że uczniowie szczególnie zainteresowani tą tematyką będą mogli realizować ten przedmiot w szkole ponadpodstawowej jako przedmiot rozszerzony ze zwiększoną liczbą godzin. 

Do założeń biznesu i zarządzania odnosiła się także Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska, która podkreśliła, że nowy przedmiot będzie rozwijał praktyczne umiejętności dotyczące np. prowadzenia gospodarstwa domowego. 

– "Są dwa filary tego przedmiotu. Jednym jest to, że faktycznie to są podstawowe umiejętności, a drugim jest filar dotyczący praktycznego pozyskiwania wiedzy czy to przez projekt grupowy czy także przez business case study, czyli takie kazusy, które będą dostarczane przez przedsiębiorców" – wskazywała Justyna Orłowska. 

Sekretarz Stanu w MEiN odniósł się także do propozycji nauczania języka łacińskiego jako drugiego języka obcego: – Chcielibyśmy, aby taka propozycja pojawiła się w szkołach, które są tym zainteresowane i mają możliwe kadrowe, by była skierowana do uczniów zainteresowanych kulturą antyczną, językiem łacińskim, takim klasycznym modelem wychowania – podkreślił. 

Projekty skierowane do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

Już dzisiaj 25 października kierujemy do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekty zmian w trzech rozporządzeniach:

Konsultacje publiczne potrwają do 25 listopada 2022 r. Opinie i uwagi można przesyłać na adres: sekretariat.dkopp@mein.gov.pl. Planowane zmiany zostaną wdrożone od roku szkolnego 2023/2024.

Propozycje ujęte w tych projektach obejmują:

 • zmianę podstawy programowej przedmiotu technika (klasy IV-VI szkoły podstawowej);
 • określenie podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński (język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy począwszy od klasy VII  szkoły podstawowej);
 • uzupełnienie podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych;
 • zastąpienie podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenie podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony.

Zmiana podstawy programowej przedmiotu technika

Kształcenie techniczne, obok kształcenia humanistycznego i przyrodniczego, jest niezbędnym elementem współczesnego wykształcenia ogólnego oraz warunkiem wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Zgodnie z tymi założeniami przedmiot technika stanowi niezbędny element łączący kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe w przyszłości.

Potrzeba wsparcia kształcenia technicznego znalazła odzwierciedlenie w działaniach Ministra Edukacji i Nauki związanych z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie wspiera edukację opartą na kompetencjach przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Celem tego projektu jest zapewnienie szkołom dostępu do nowoczesnych technologii, wyrównanie szans uczniów w całej Polsce oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy szkołami. W ramach programu 99 proc. szkół podstawowych zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny, narzędzia i pomoce dydaktyczne, które umożliwiają im prowadzenie kształcenia technicznego na miarę XXI wieku.

Mając na uwadze znaczenie kształcenia technicznego we współczesnym świecie, możliwości jakie daje program „Laboratoria Przyszłości”, a także propozycje zgłaszane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dotyczące potrzeby rozszerzenia zagadnień związanych z wychowaniem komunikacyjnym, w podstawie programowej przedmiotu technika proponuje się:

 • odpowiednie zmiany w obszarze treści technicznych,
 • rozszerzenie treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym, również w związku z pojawiającymi się nowymi środkami transportu osobistego wykorzystywanymi przez uczniów.

Podstawa programowa dla przedmiotu język łaciński

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 i kontynuowanym w roku szkolnym  2022/2023 jest działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Mając na względzie korzyści, jakie daje nauka języka łacińskiego, w projektach kierowanych do konsultacji została zaproponowana podstawa programowa języka łacińskiego, który będzie mógł był nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum jako drugi język obcy. Obecnie szkoły mogą jedynie zaoferować uczniom naukę łaciny jako trzeciego języka w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych.

W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli wybrać, jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę, język łaciński jako drugi język obcy.

Aktualna podstawa programowa dla liceum ogólnokształcącego i technikum obejmuje podstawę programową dla przedmiotu język łaciński i kultura antyczna, który może być nauczany jako przedmiot do wyboru w zakresie podstawowym w klasie I oraz w zakresie rozszerzonym w całym cyku kształcenia. Po zmianach w szkołach ponadpodstawowych możliwe będą następujące warianty uczenia się języka łacińskiego:

 • (aktualny) uczeń może wybrać, jeżeli szkoła ma taką ofertę, przedmiot język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym;
 • (aktualny) uczeń może wybrać, jeżeli szkoła ma taką ofertę, przedmiot język łaciński i kultura antyczna w zakresie rozszerzonym;
 • (nowy) uczeń będzie mógł wybrać, jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę, jako drugi język obcy – język łaciński w zakresie podstawowym.  

W konsekwencji określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński zakres podstawowy planowane są również zmiany w egzaminie maturalnym. Będą one polegały na  możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej. Zmiany w tym zakresie są przewidziane od roku szkolnego 2026/2027.

Na poziomie rozszerzonym (tak jak dotychczas) uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna.

Uzupełnienie w podstawie programowej przedmiotu język polski

Proponowana zmiana w podstawie programowej przedmiotu język polski polega na uzupełnieniu wykazów lektur o gry o walorach edukacyjnych:

 • „This War of Mine” (11BitStudios),
 • „Gra Szyfrów” (Instytut Pamięci Narodowej).

Gry wideo stanowią jeden z kluczowych elementów współczesnej kultury. Cyfrowe opowieści angażują dziesiątki milionów odbiorców, dając podstawy do przeżywania pasjonujących opowieści; rozwijają umiejętności psychomotoryczne, są przestrzenią budowania międzyludzkich relacji i źródłem artystycznej ekspresji. Przykładem takich gier są: „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów”, które z uwagi na konteksty pedagogiczne i społeczne proponuje się dodać do podstawy programowej języka polskiego.

Gry są dostępne bezpłatnie m.in. na prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Zastąpienie podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie (zakres podstawowy) oraz określenie podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie (zakres rozszerzony)

Projekt obejmuje zastąpienie w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem o nazwie biznes i zarządzanie – zakres podstawowy i zakres rozszerzony (w przypadku liceum ogólnokształcąco i technikum).  

W stosunku do podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości – w celu nadania bardziej praktycznego wymiaru temu nowemu przedmiotowi – podstawa programowa przedmiotu biznes i zarządzenie zakres podstawowy proponuje redukcję i zmianę części zagadnień. Ograniczenie dotyczy przede wszystkich zagadnień makroekonomicznych, natomiast problematyka finansów osobistych oraz rozwój kompetencji miękkich zastąpiły część zagadnień teoretycznych.

W ramach zakresu podstawowego będą osiągane efekty kształcenia związane głównie z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych (w tym zarządzania swoimi finansami) oraz podstawowymi umiejętnościami analizy elementów otoczenia biznesowego pod kątem identyfikacji możliwych szans do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, a także przygotowaniem do wejścia na rynek pracy.

Z kolei określenie podstawy programowy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzenie w zakresie rozszerzonym będzie skutkowało możliwością nauczania tego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych jako jednego z przedmiotów rozszerzonych do wyboru przez uczniów począwszy od roku szkolnego 2023/2024. W konsekwencji pojawi się również możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (począwszy od roku szkolnego 2026/2027). Efekty kształcenia w zakresie rozszerzonym koncentrują się na opracowaniu planu przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego wraz z pogłębieniem kompetencji liderskich (w tym kierowania zespołem projektowym) i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, a także rozszerzonej analizy otoczenia gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Szczególny nacisk w proponowanej podstawie programowej został położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich.

W opisie warunków i sposobu realizacji przedmiotu biznes i zarządzenie położono nacisk na korzystanie w procesie kształcenia z nowoczesnych metod kształcenia, w tym uczenia się przez działanie oraz środków dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie i narzędzia cyfrowe.

W proponowanej podstawie programowej akcentuje się również wykorzystanie w procesie edukacyjnym nowoczesnych metod kształcenia, w tym uczenia się przez działanie i środków dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie i narzędzia cyfrowe.

Z uwagi na fakt, że proponowane treści nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie obejmują zagadnienia ujęte dotychczas w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (kształcenie kompetencji przedsiębiorczych, zarządzanie projektami, funkcjonowanie gospodarki rynkowej, finansów osobistych i rynku finansowego, rynku pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie nim i planowanie swojego biznesu) nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, będą mogli uczyć nowego przedmiotu biznes i zarządzanie.

Proponuje się także przesunięcie wymiaru godzin przewidzianych obecnie na realizację przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (który zostanie zastąpiony przedmiotem biznes i zarządzenie) pomiędzy klasami w liceum ogólnokształcącym oraz technikum – z klas II i III do klas I i II. W projekcie zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół przewidziano też elastyczność dla dyrektorów szkół, jeżeli chodzi o planowanie tych zajęć – będzie można je także realizować tylko w klasie I albo tylko w klasie II wskazanych szkół, przy czym dyrektor szkoły podejmując tę decyzję, jest obowiązany zachować wymiar godzin określony na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim (w liceum ogólnokształcącym) lub pięcioletnim (w technikum) okresie nauczania, tj. 2 godziny tygodniowo. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia łącznego wymiaru godzin w ww. typach szkół.

Dla zakresu rozszerzonego tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum proponuje się 8 godzin tygodniowo w okresie nauczania. W przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej i znaczonej przedmiot biznes i zarządzanie został dodany do katalogu przedmiotów, które mogą być realizowane w zakresie rozszerzonym w wymiarze odpowiednio 6 godzin tygodniowo i 108 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z pojawiającymi się w niektórych mediach informacjami dotyczącymi zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego, poinformowało, że projekt podstawy programowej przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego, na etapie tworzenia, ze (...)

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Po jej zakończeniu uczeń będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Minister Anna Zalewska pwtarza zapewnienie, że wdrażana reforma (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do (...)

Będą zmiany w egzaminach

Będą zmiany w egzaminach

Ponadprzedmiotowy charakter sprawdzianu zastąpi sprawdzanie wiadomości i umiejętności z przedmiotów kluczowych dla dalszej nauki - języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin sprawdzający umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat zastąpi prezentację (...)

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych? Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a (...)

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych

Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień Nowy przedmiot historia i teraźniejszość, zmiany w podstawie programowej przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) – to zawierają przekazane w piątek, 17 grudnia do konsultacji publicznych (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju (...)

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień Nowe treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Do konsultacji publicznych (...)

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia br. w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej (...)

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

- Rozpoczęty rok szkolny będzie okresem spokojnej pracy i przygotowań do stopniowego wprowadzania od roku 2009/10 ważnych i bardzo potrzebnych zmian - krok po kroku, rok po roku. - powiedziała Minister Hall przedstawiając informację rządu na temat oświaty w czasie 22. posiedzenia Sejmu 17 września (...)

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

W Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych nie tylko dla dużych, ale również dla (...)

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe (...)

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 W poniedziałek, 2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około (...)

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie – rozporządzenie podpisane Minister Edukacji Narodowej podpisała 2 czerwca br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego (...)

Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole

Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole

W jakich szkołach mogą być realizowane zajęcia wspomagające uczniów? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, trafią one pod obrady Sejmu. Obydwa projekty przygotowało Ministerstwo Nauki (...)

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).  Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Tworzenie klas integracyjnych

Tworzenie klas integracyjnych

Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej. Podstawa prawna do utworzenia klasy integracyjnej powinna się znaleźć w statucie szkoły. (...)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka powiedziała mi ze nie może (...)

Opodatkowanie kosztów kształcenia pracownika

Opodatkowanie kosztów kształcenia pracownika

Zawarliśmy z pracownikiem umowę o dokształcanie w formach szkolnych (studia zaoczne). Zwracamy mu 100 % kosztów czesnego na podstawie załączanych dowodów zapłat za czesne. Czy kwoty otrzymywane (...)

Zmiana klasyfikacji gruntów z budowlanych na rolne

Zmiana klasyfikacji gruntów z budowlanych na rolne

W Projekcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znalazł się zapis, który chcę usunąć, że zgodnie z ewidencją gruntów działka inwestora jest sklasyfikowana jako budowlana. Aktualnie Biuro Geodezji (...)

Taras - część wspólna czy przynależność mieszkania

Taras - część wspólna czy przynależność mieszkania

Właściciele mieszkania na ostatnim piętrze budynku zaadaptowali na cele mieszkalne taras sąsiadujący z ich mieszkaniem. Taras ten stanowi dach mieszkania położonego piętro niżej, a jego powierzchnia (...)

Zwolnienie nauczyciela

Zwolnienie nauczyciela

Nauczyciel mianowany (20 lat stażu pracy) wystąpił z prośbą do dyrektora szkoły w czasie trwania roku szkolnego o \"udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem obowiązków w wydziale (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

Przeniesienie do rezerwy a zmiana ustawy

Przeniesienie do rezerwy a zmiana ustawy

Zostałem automatycznie przeniesiony do rezerwy zgodnie z obowiązująca ustawą o obronności. Czy mam czekać do 31 grudnia na informacje od WKU o przeniesieniu czy też mogę już teraz zgłosić się (...)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka powiedziała mi ze nie może (...)

Szkoły publiczne a niepubliczne

Szkoły publiczne a niepubliczne

Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną? Rzeczywiście w praktyce spotyka się tego typu przekształcenia. (...)

Koszty z tytułu studiów magisterskich pracownika bez skierowania

Koszty z tytułu studiów magisterskich pracownika bez skierowania

Czy firma może zaliczyć sobie w "koszty uzyskania przychodu" fakturę za czesne ze studiów magisterskich (zaoczne) swojego pracownika w sytuacji, gdy nie ma dodatkowej umowy i skierowania z tego tytułu? (...)

Szkoły publiczne a niepubliczne

Szkoły publiczne a niepubliczne

Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną? Rzeczywiście w praktyce spotyka się tego typu przekształcenia. (...)

Koszty z tytułu studiów magisterskich pracownika bez skierowania

Koszty z tytułu studiów magisterskich pracownika bez skierowania

Czy firma może zaliczyć sobie w "koszty uzyskania przychodu" fakturę za czesne ze studiów magisterskich (zaoczne) swojego pracownika w sytuacji, gdy nie ma dodatkowej umowy i skierowania z tego tytułu? (...)

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać przygotowaniu pedagogiczne(jaki (...)

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę (...)

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać przygotowaniu pedagogiczne(jaki (...)

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę (...)

Odwołanie od prawomocnego mandatu

Odwołanie od prawomocnego mandatu

Uczennica liceum (już pełnoletnia) wchodzi szybkim krokiem na przejście dla pieszych na dwupasmowej jezdniowej (po dwa pasy dla każdego kierunku) na migającym zielonym świetle; w połowie jezdni (...)

Żądanie rozwodu przez pozwanego i alimenty

Żądanie rozwodu przez pozwanego i alimenty

Moja żona złożyła pozew o separację z mojej winy (nie będę się rozpisywał na temat winy, bo to sąd będzie sam oceniał). W pozwie podniosła całkowity rozpad małżeństwa, zażądała alimentów (...)

Czas pracy nauczyciela - odpracowanie niedoboru

Czas pracy nauczyciela - odpracowanie niedoboru

Jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym oprócz pełnego etatu (18godz. tyg.) mam kilka nadgodzin. Jednak wynagrodzenie otrzymuję tylko za część tych nadgodzin, gdyż Dyrekcja Szkoły tymi (...)

Sposób liczenia urlopu wypoczynkowego

Sposób liczenia urlopu wypoczynkowego

Pracownik rozpoczął swoją pracę zawodową w firmie X 1 stycznia 2002 r. i pracował tam w wymiarze 4/22 etatu (nie rozumiem tego zapisu, ale tak jest napisane w świadectwie pracy). Pracował tam do (...)

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Jestem lekarzem pediatrą. Rodzice pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii gdzie pracuję, domagają się wystawiania przez lekarzy zwolnień/zaświadczeń celem przedłożenia w szkole (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Płacę alimenty na dwoje dzieci: 24-letnia studentka i 18-letni uczeń liceum. Po 1500 PLN. Nie pracuję od grudnia - likwidacja stanowiska pracy; nie mogę znaleźć nowej pracy, \"za wysokie kwalifikacje\" (...)

Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka

Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka

Gdzie znajdę wzór pozwu o alimenty, który musi sporządzić pełnoletni syn (18 lat, uczy się w liceum)? Alimenty zostały zasądzone przy rozwodzie, ale ojciec dziecka uchyla się od ich płacenia (...)

Autorski program nauczania jako utwór

Autorski program nauczania jako utwór

Jesteśmy szkołą prywatną o uprawnieniach szkoły publicznej. Na stronie internetowej publikujemy opis przygotowanych przez nas kursów (szczegółowa metoda kształcenia nie jest ogólnie dostępna; (...)

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. (...)

Siostra jako rodzina zastępcza

Siostra jako rodzina zastępcza

Ja i mój 14-letni brat mieszkamy wraz z babcią. Nasi rodzice się rozwiedli, a mama założyła nową rodzinę i od prawie dwóch lat nie mieszka z nami. Tato także się wyprowadził. Alimenty od taty (...)

Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego

Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego

Chcąc dać zarobić koledze z liceum - radcy prawnemu, ustanowiłem go moim pełnomocnikiem w sprawie o zapłatę, w której jestem powodem. Nie spisaliśmy umowy, tylko udzieliłem mu samego pełnomocnictwa. (...)

Domaganie się warunkowego umorzenia postępowania

Domaganie się warunkowego umorzenia postępowania

Syn znajomej (19 lat, niekarany, uczy sie w liceum) wracając z kolegami z imprezy w stanie nietrzeźwym wdali się w przepychankę i szarpaninę z inną, także nietrzeźwą osobą. Sytuacje zarejestrowała (...)

Zezwolenia na szkolenia

Zezwolenia na szkolenia

Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace budowlane, remontowe. Za wykonanie (...)

FORUM PRAWNE

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole Witam. Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy ma podejżenie (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne Witam Wiele błędów w życiu popełniałem, ale ten jest na pewno najbardziej poważny. Dwa lata temu kupiłem świadectwo technikum oraz świadectwo dojrzałości."Sprzedawca" (...)

Ile przysługuje mi urlopu

Ile przysługuje mi urlopu Witam, pracuje od 01.10.2006 w pewnej firmie i chce wziac w kwietniu, ile do tego czasu bedzie mi przyslugiwac urlopu? Ukonczylem srednia szkole z matura.Jestem na studium policealnym.Czy (...)

Szkoła zaoczna, a alimenty

Szkoła zaoczna, a alimenty Chciałbym poruszyć na Forum problem, który nie jest uregulowany tak do końca prawem, a nawet w wypowiedziach SN czy innych wykładni jest raczej pomijany. Nie proszę (...)

Czy świadectwo pracy może byc wysłane pocztą?

Czy świadectwo pracy może byc wysłane pocztą? Czy świadectwo pracy może byc wysłane pocztą? Okres wypowiedzenia skończył się z dniem 31 października 2010,a świadectwo pracy otrzymałam pocztą (...)

kupię świadectwo

kupię świadectwo witam kupię świadectwo szkolne najlepiej technikum ekonomiczne.Proszę o kontakt ania_klimecka84@wp.pl Mariusz.pliszka41@gmail.com świadectwo doszło kurierem pieczątki i odpisy (...)

Rok przerwy w nauce a alimenty

Rok przerwy w nauce a alimenty Witam. Jestem pod opieką matki, ojciec płaci alimenty. Jeśli ukończę 3 klasę LO i zrobię roczną przerwę w edukacji przed pójściem na studia, to czy zostaną odebrane (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne Witam Wiele błędów w życiu popełniałem, ale ten jest na pewno najbardziej poważny. Dwa lata temu kupiłem świadectwo technikum oraz świadectwo dojrzałości."Sprzedawca" (...)

Ile przysługuje mi urlopu

Ile przysługuje mi urlopu Witam, pracuje od 01.10.2006 w pewnej firmie i chce wziac w kwietniu, ile do tego czasu bedzie mi przyslugiwac urlopu? Ukonczylem srednia szkole z matura.Jestem na studium policealnym.Czy (...)

Szkoła zaoczna, a alimenty

Szkoła zaoczna, a alimenty Chciałbym poruszyć na Forum problem, który nie jest uregulowany tak do końca prawem, a nawet w wypowiedziach SN czy innych wykładni jest raczej pomijany. Nie proszę (...)

Czy świadectwo pracy może byc wysłane pocztą?

Czy świadectwo pracy może byc wysłane pocztą? Czy świadectwo pracy może byc wysłane pocztą? Okres wypowiedzenia skończył się z dniem 31 października 2010,a świadectwo pracy otrzymałam pocztą (...)

kupię świadectwo

kupię świadectwo witam kupię świadectwo szkolne najlepiej technikum ekonomiczne.Proszę o kontakt ania_klimecka84@wp.pl Mariusz.pliszka41@gmail.com świadectwo doszło kurierem pieczątki i odpisy (...)

Rok przerwy w nauce a alimenty

Rok przerwy w nauce a alimenty Witam. Jestem pod opieką matki, ojciec płaci alimenty. Jeśli ukończę 3 klasę LO i zrobię roczną przerwę w edukacji przed pójściem na studia, to czy zostaną odebrane (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Alimenty a liceum zaoczne.

Alimenty a liceum zaoczne. Dzień dobry. Mam 19 lat i od września zamierzam zacząć naukę na trzecim roku w liceum zaocznym (przenoszę się z liceum ogólnokształcącego), a przez cały ten okres (...)

Czy to że syn mając 20 lat chodzi jeszcze do liceum-czyli powtarzał klasę nie wyczerpuje przesłanki

Czy to że syn mając 20 lat chodzi jeszcze do liceum-czyli powtarzał klasę nie wyczerpuje przesłanki Czy to że syn mając 20 lat chodzi jeszcze do liceum-czyli powtarzał klasę nie wyczerpuje przesłanki (...)

Prawo jazdy 2022 /świadectwa matury

Prawo jazdy 2022 /świadectwa matury Oferujemy -świadectwa Maturalne 1990/2021 Możliwość zamówienia na 2022 -Świadectwo ukończenia szkoły : Liceum , Technikum . Zawodówka ,Liceum dla dorosłych (...)

Porady prawne