Czy istnieje możliwość przejęcia długu osoby fizycznej ????

Odpowiedzi w temacie (2)

AGB74

4.2.2010

Czy istnieje możliwość przejęcia długów Żony na siebie z zobowiązaniem ich spłaty w całości ? Czy taki mechanizm jest możliwy w przypadku osób fizycznych ? Przy przejęciu długów mogę przedstawić harmonogram spłat. Prowadziliśmy działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowaną na Żonę. Jak rejestrowaliśmy działalność na Żonę to ja nie mogłem zarejestrować jej na siebie - tak było od 9 lat. W zasadzie Żona była tzw. figurantką ? nie zajmowała się czynnie prowadzeniem działalności ? na co dzień pracuje. Mamy zawartą intercyzę majątkową ? notarialnie. W roku 2009 r mogłem już zrejestrować działalność na siebie i tak też zrobiłem. Problem tylko z tym, że rok. 2008 oraz 2009 nie był najlepszy pod względem ściągalności należności od naszych klientów. Przełożyło się to negatywnie na płatności dla naszych dostawców. Na dzień dzisiejszy mamy trochę nierozliczonych zobowiązań. W większości udało się nam zawrzeć porozumienie i spłacamy ratami ale niektórzy z wierzycieli pozwało nas do Sądu i sprawy prowadzi komornik . Tak czy inaczej mamy zamiar spłacić wszystkie długi tak szybko jak to będzie możliwe ale to może jeszcze potrwać.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

mrozowskim

2010-02-09 23:07:01

Oczywiście, że może Pan przejąć długi żony, tylko musi Pan to uzgodnić z wierzycielami. Najlepiej załatwić to w formie pisemnej, gdzie Pan zobowiąże się do spłaty długu (może już nawet z ustalonym harmonogramem spłat) w zamian za to wierzyciel zrezygnuje z roszczeń wobec Pana żony. To oczywiście jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody wierzyciela. Nie ma Pan prawnych instrumentów, żeby kogoś do takiej "ugody" zmusić, ale raczej wierzyciele będą zainteresowani odzyskaniem swoich pieniędzy. Kto spłaci zadłużenie nie powinno mieć dla nich znaczenia.

AGB74

2010-02-09 23:20:47

Jestem wdzięczny za odpowiedź. Doszukałem już się szystkiego co potrzeba o tym wiedzieć. Art. 519. § 1. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). § 2. Przejęcie długu może nastąpić: 1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron; 2) przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Art. 520. Każda ze stron, które zawarły umowę o przejęcie długu, może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do skuteczności przejęcia, odpowiedni termin do wyrażenia zgody; bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu jest jednoznaczny z odmówieniem zgody. Art. 521. § 1. Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody dłużnika, a dłużnik zgody odmówił, umowę uważa się za nie zawartą. § 2. Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówił, strona, która według umowy miała przejąć dług, jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia. Art. 522. Umowa o przejęcie długu powinna być pod nieważnością zawarta na piśmie. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przejęcie długu. Art. 523. Jeżeli w umowie o przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zwolnić zbywcę od związanych z własnością długów, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony zawarły umowę o przejęcie tych długów przez nabywcę. Art. 524. § 1. Przejmującemu dług przysługują przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które miał dotychczasowy dłużnik, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. § 2. Przejmujący dług nie może powoływać się względem wierzyciela na zarzuty wynikające z istniejącego między przejmującym dług a dotychczasowym dłużnikiem stosunku prawnego, będącego podstawą prawną przejęcia długu; nie dotyczy to jednak zarzutów, o których wierzyciel wiedział. Art. 525. Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą przejęcia długu, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: