e-prawnik.pl Porady prawne

POMOCY piszę test z prawa

Odpowiedzi w temacie ()

adiveb

19.4.2018

dzień dobry, jutro piszę test z prawa cywilnego, wykładowca kazał przygotować odpowiedzi do tych pytań, odpowiedzi mam niestety nie mogę ich tutaj jak "pogrubić" proszę dlatego po prostu usuwam a b lub c w celu zaznaczenia odp 1. ?Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego? (art. 158 k.c.) to . norma względnie wiążąca. b. norma bezwzględnie wiążąca. c. norma semiimperatywna. 2. Drzewo rosnące na polu należącym do osoby fizycznej to a. ruchomość. . nieruchomość. c. dobro osobiste. 3. Kluczyki są dla samochodu a. częścią składową. . przynależnością. c. pożytkiem. 4. Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą . urodzenia. b. ukończenia 13 roku życia. c. ukończenia 18 roku życia. 5. Konsumentem jest . osoba fizyczna. b. osoba prawna. c. osoba fizyczna lub osoba prawna. 1. Umowa pożyczki zawarta przez osobę, która ukończyła 16 rok życia, . jest ważna i wywołuje skutki prawne. b. wymaga potwierdzenia przedstawiciela ustawowego. c. jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych. 2. ?Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem? (art. 606 k.c.) to zastrzeżenie formy pod rygorem: a. nieważności. . dla wywołania określonych skutków prawnych. c. dla celów dowodowych. 3. Urzędowego poświadczenia podpisu dokonuje a. wójt (burmistrz, prezydent miasta). . notariusz. c. sędzia. 4. Odstąpienie od umowy zawartej w formie aktu notarialnego powinno być dokonane w formie: a. pisemnej. b. pisemnej z datą pewną. . aktu notarialnego. 5. Ogłoszenie w gazecie ogólnopolskiej należy interpretować tak jak rozumiałby je a. autor ogłoszenia. . przeciętny odbiorca. c. rzeczywisty odbiorca. 6. Ogłoszenie: ?Sprzedam samochód marki Ford? bez podania ceny to: a. oferta. . zaproszenie do składania oferty. c. przetarg. 7. a. organizator aukcji. b. uczestnik aukcji. . osoba, która wygrała aukcję. 8. Pełnomocnictwo ogólne to umocowanie do dokonywania a. czynności zwykłego zarządu. . czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. c. czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. 9. Umowa zawarta przez rzekomego pełnomocnika . jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych. b. wymaga potwierdzenia osoby, która miałaby być mocodawcą. c. jest ważna i wywołuje skutki prawne. 10. Brak zdolności do czynności prawnych powoduje a. bezwzględną nieważność. . względną nieważność. c. bezskuteczność zawieszoną. 11. Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest a. użytkowanie. b. dzierżawa. . spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 12. Nabycie własności w drodze zasiedzenia następuje po a. 20 lata posiadania samoistnego w złej wierze. b. 30 lata posiadania samoistnego w złej wierze. 30 lata posiadania samoistnego w dobrej wierze. 13. Immisja polega np. na a. utracie własności wskutek zalania nieruchomości. b. nabyciu własności rzeczy niczyjej. . generowaniu na nieruchomości hałasu ponad przeciętną miarę. 14. Zastaw ustanawia się na a. ruchomości. b. nieruchomości. . ruchomości lub nieruchomości. 15. Posiadaczem zależnym jest . najemca mieszkania. b. właściciel samochodu nabytego na podstawie kredytu. c. osoba użyczająca książkę komuś innemu. 16. Odpowiedzialność za własny czyn niedozwolony opiera się na zasadzie: . winy. b. ryzyka. c. słuszności. 17. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje rekompensatę a. strat. b. utraconych korzyści. . strat i utraconych korzyści. 18. Wykonanie dzieła stanowi dla wykonawcy a. dług. b. wierzytelność. . roszczenie. 19. Spełnienie nienależnego świadczenia pozwala żądać a. odszkodowania. b. zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia. zadośćuczynienia. 20. Niespełnienie świadczenia w przewidzianym terminie, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, to a. opóźnienie. . zwłoka. c. przedawnienie.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...) czytaj dalej»

  • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...) czytaj dalej»

  • Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...) czytaj dalej»

  • przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...) czytaj dalej»

  • Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...) czytaj dalej»