Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

Pytanie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu dotyczyło kwestii czy apelacja sporządzona przez adwokata (radcę prawnego, rzecznika patentowego) podlega odrzuceniu bez wzywania do usunięcia braków (art. 370 1 k.p.c.) tylko w zakresie dyspozycji punktów 1 - 3 i 5 art. 368 § 1 k.p.c., czy również w zakresie dyspozycji art. 126 § 1 k.p.c.?

Sąd Najwyższy stwierdził, że apelacja sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, niespełniająca tylko wymagań szczególnych określonych w pkt 1 - 3 i pkt 5 art. 368 § 1 k.p.c. podlega odrzuceniu bez wzywania do usunięcia tych braków (art. 3701 k.p.c.).

Sąd Najwyższy uznał za istotne udzielenie odpowiedzi w kwestii prawidłowego rozumienia art. 3701 k.p.c., którego wykładnia w praktyce może budzić istotne wątpliwości prawne, które powinny być eliminowane z obrotu prawnego w drodze wykładni sądowej. Powołany przepis stanowi, że apelację sporządzoną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, niespełniającą wymagań określonych w art. 368 § 1 pkt 1-3 i pkt 5, sąd pierwszej instancji odrzuca bez wzywania do usunięcia tych braków, zawiadamiając o tym właściwy organ samorządu zawodowego, do którego należy pełnomocnik. Prawidłowa wykładnia i stosowanie tego przepisu wymagają wskazania, czy odrzucenie a limine apelacji następuje w każdym przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków czyniących zadość ogólnym wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego (art. 368 § 1 in inicio k.p.c. w związku z art. 126 k.c.), czy tylko w przypadku niespełnienia szczególnych wymagań apelacji określonych w art. 368 § 1 pkt 1-3 i pkt 5 k.p.c., tj. braków ujawnionych w następujących zakresach: 1) oznaczenia wyroku, od którego jest wniesiona apelacja, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, 2) zwięzłego przedstawienia zarzutów apelacji, 3) uzasadnienia tych zarzutów, 4) wniosku o zmianę lub uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

Dodanie art. 3701 k.p.c. można postrzegać jako obowiązek zagwarantowania przez fachowego pełnomocnika procesowego tylko szczególnych wymagań apelacji określonych w pkt 1-3 i pkt 5 art. 368 §1 k.p.c., które wymagają profesjonalnej prawniczej wiedzy i sprawności zawodowej, z rygorem powiadomienia właściwego organu samorządu zawodowego, do którego należy pełnomocnik sprzeniewierzający się obowiązkowi zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej.

Natomiast niezachowanie elementarnych ogólnych wymagań dotyczących apelacji jako pisma procesowego niekiedy może wystąpić jako zwykłe niedopatrzenie lub oczywiste niedokładności, które mogą być usunięte (poprawione lub uzupełnione) w krótkim kodeksowym (tygodniowym) terminie, co nie wpływa w istotnym stopniu na sprawność postępowania. Literalnie rzecz ujmując, art. 3701 k.p.c. zakresem tego odesłania może obejmować cały paragraf 1 art. 368 k.p.c., z wyłączeniem punktu 4, a nie tylko pkt 1-3 i pkt 5 tego paragrafu, co mogłoby prowadzić do wniosku, że odrzucenie apelacji następuje w każdym przypadku niezachowania zarówno wymagań ogólnych przewidzianych dla każdego pisma procesowego (art. 368 § 1 in initio k.p.c.), jak i wymagań szczególnych określonych w całym § 1 art. 368 k.p.c., z wyjątkiem jego pkt. 4. Dopuszczalne jest jednak odkodowanie odesłania zawartego w art. 3701 k.p.c. w ten sposób, że przepis ten wyraźnie odsyła do enumeratywnie wskazanych punktów 1-3 i pkt 5 art. 368 § 1 k.p.c., a nie do całego tego paragrafu, przeto skutek w postaci odrzucenia apelacji a limine zachodzi wyłącznie w przypadkach niedochowania wymagań szczególnych tego środka zaskarżenia. Z tych względów Sąd Najwyższy uznał, że art. 3701 k.p.c. odwołuje się wyłącznie do wymagań szczególnych apelacji wymienionych expressis verbis w pkt. 1-3 i pkt 5 § 1 art. 368 k.p.c., a nie do całego tego paragrafu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt II PZP 1/06

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY