e-prawnik.pl Porady prawne

Dodatkowe zamówienia publiczne

Pytanie:

Gmina z początkiem roku budżetowego ogłosiła przetarg na remont obiektu budowlanego zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej zatwierdzonej przez Radę Miejską. Remont ten jednak nie obejmował całości prac niezbędnych do wykonania ze względu na ograniczoną ilość środków - taka informacja jednak nie została w przetargu opisana. Aktualnie po podsumowaniu wydatków gminnych Rada przeznaczyła dodatkową ilość środków na zakończenie remontu, którego wartość również przekracza 60 tys. euro. Jaka powinna być wartość zamówienia do kolejnego przetargu - czy ma to być wartość łączna całości przedsięwzięcia czy tylko koszt pozostałych robót? Czy w takim przypadku - kiedy do zakończenia remontu są niezbędne do wykonania wyłącznie branżowe prace instalacyjne można je zlecić bez przetargu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dodatkowe zamówienia publiczne

7.11.2006

Zgodnie z art. 32 zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Tylko w niektórych przypadkach (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), gdy zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się ich wartość.

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 

W opisywanej sytuacji, mimo iż nie przewidziano udzielania zamówień publicznych uzupełniających, nie ma problemu, by przeprowadzić procedurę zamówienia. Zakładamy przy tym, iż oba zamówienia są udzielane w trybie przetargu nieograniczonego. Przy ustalaniu drugiego zamówienia nie zlicza się wartości obu zamówień.

Po pierwsze podział zamówienia można raczej uznać za uzasadniony względami gospodarczymi. Przede wszystkim jednak podział jest dopuszczalne z uwagi na fakt, że nie będzie on miał wpływu na tryb zamówienia. A zgodnie z przepisami ustawy podział jest niedopuszczalny wtedy, gdy ma na celu obejście przepisów. Rozumiemy, że wartość zarówno pierwszych, jak i drugich, obecnie planowanych przez gminę robót, przekracza 60 tys. euro.

Nie jest naszym zdaniem dopuszczalny w tej sytuacji tryb zamówienia z wolnej ręki. Przypadki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 muszą być przewidziane w specyfikacji. A przypadek określony w pkt. 5 (zamówienie z wolnej ręki jest dopuszczalne  przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego) nie zachodzi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ