e-prawnik.pl Porady prawne

Jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy

Pytanie:

W jakich przypadkach przysługuje jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy

18.4.2012

Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Te dwa ostatnie pojęcia definiuje art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

2. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. 3. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Natomiast oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji (art. 11 ust. 4 u.u.s.w.) Co za tym idzie otrzymanie odszkodowania uzależnione jest od przeprowadzenia leczenia, a następnie rehabilitacji.

Szczegółowe zasady ubiegania się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Trzeba tutaj wskazać, że zgodnie z nim o odszkodowanie trzeba wystąpić ze stosownym wnioskiem do ZUS. Na skutek tego wniosku zainteresowany winien zostać poddany badaniu lekarskiemu. Zgodnie z § 6 rozporządzenia lekarz orzecznik ustala stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczącej tego wypadku przy pracy albo tej choroby zawodowej. Na tej podstawie wydaje stosowne orzeczenie. Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jak wskazał Sąd Najwyższy „Roszczenie o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, staje się wymagalne z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia lekarskiego ustalającego stopień uszczerbku na zdrowiu.”1 W konsekwencji wypłata odszkodowania może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się tego orzeczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy

Maria

3.8.2012 17:46:19

Re: Jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy

mój mąż w związku z wypadkiem przy pracy stracił dwa palce u prawej ręki i nie został zakwalifikowany do stałego uszczerbku na zdrowiu .Został przymusowo wysłany do sanatorium pod groźbą utraty zasiłu, po powrocie z sanatorium jego stan w/g lekarza uległ poprawie ( palce nie odrosły)otrzymał rentę lecz nie z powodu stałego uszczerbku na zdrowiu.Po 2-ch latach zabrali mu rentę, przeszedł na świadczenie przedemerytalne a następnie na emeryturę.Jednorazowe odszkodowanie otrzymał groszowe.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ