Podział nieruchomości w braku planu miejscowego

Pytanie:

Czy na dzień dzisiejszy gmina może dokonać podziału nieruchomości stanowiących jej własność bez względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez zachowania terminów, o których mowa w art. 94 Ustawy o gospodarce nieruchomościami? Dodam jednocześnie, że gmina ogłosiła o przystąpieniu do sporządzeniu planu miejscowego na całym obszarze w dniu 12 czerwca 2003 r. i jest on nadal przygotowywany.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisywanym przypadku istotne będzie wskazanie, czy obszar gminy objęty jest obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wypadku odpowiedzi pozytywnej, w myśl art. 94 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych na mocy odrębnych przepisów obowiązkiem sporządzenia tego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu. Dzieje się tak pomimo faktu, iz właściciel nieruchomości nie posiada jakichkolwiek instrumentów prawnych i wpływu na uchwalenie planu miejscowego. Z powyższego wynika zatem, że w razie zgłoszenia wniosku o podział nieruchomości odpowiedni organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może jedynie zawiesić postępowanie. Przysługuje na nie zażalenie, jednak biorąc pod uwagę jednoznaczne brzmienie powołanego przepisu nikłe są szanse na jego uwzględnienie.

W sytuacji, gdy nie ma obowiązku uchwalenia planu miejscowego, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z przepisami odrębnymi (np. ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, o ochronie przyrody, prawem wodnym, o lasach itp.), jeżeli przed dniem złożenia wniosku o podział była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązująca w dniu złożenia wniosku i jeżeli podział jest zgodny z warunkami określonymi w powołanej decyzji. W takiej sytuacji organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) winien ograniczyć się do zatwierdzenia projektu podziału, o ile zgodny jest on z regulacjami, o których mowa powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY