e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

Pytanie:

W jaki sposób może zostać rozwiązany stosunek pracy z nauczycielem akademickim?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

Należy odwołać się do brzmienia art. 123 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Art.123.1.Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany:

1)w drodze porozumienia stron;

2)przez wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron;

3)bez wypowiedzenia.

2.Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.W uczelni wojskowej nauczyciela akademickiego będącego żołnierzem zawodowym zwalnia się ze stanowiska na zasadach i w trybie określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 4.W uczelni służb państwowych rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim będącym funkcjonariuszem właściwej służby państwowej następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotyczących tych służb, z zachowaniem przepisów ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?