e-prawnik.pl Porady prawne

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy

Pytanie:

Sąsiednia gmina podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych swojej gminy poprzez włączenie w jej granice część naszej gminy, oraz o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Przeprowadzenie konsultacji ma się rozpocząć od 12.11.2012 w oparciu o uchwałę z 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała ta jako prawo miejscowe została opublikowana w Dzienniku Urzędowym danego województwa. W uchwale tej zostały zawarte następujące zapisy: ?W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje, które w dniu konsultacji posiadają czynne prawo wyborcze.? Zapis ten jest niezgodny z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r. Zgodnie z art. 31 ust 3 Konstytucji... skoro wszyscy są równi wobec prawa, niedopuszczalnym jest ograniczanie liczby osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach do tych, którzy mają czynne prawo wyborcze oraz do tych, którzy stale zamieszkują w danej gminie. Przeprowadzenie konsultacji w oparciu o uchwałę podjętą z naruszeniem prawa powinno być nieważne. Czy nasza gmina, która jest bezpośrednio zainteresowana wynikiem konsultacji, ma legitymację prawną do tego aby doprowadzić do stwierdzenia, że uchwała z 2005 r w/s zasad i tryby przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sąsiedniej gminie, jest niezgodna z przepisami prawa a co za tym idzie nie powinna być podstawą do przeprowadzenia konsultacji. Jeżeli tak to jakie kroki powinna podjąć gmina aby doszło do stwierdzenia, że w/w uchwała jest niezgodna z przepisami prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy

9.11.2012

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice. Według art. 4a ust. 1 u.s.g.  wydanie takiego rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie jednak z ust. 2 komentowanego artykułu,  konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin lub granic miasta polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej gminy objętych zmianą - przez odpowiednie rady gmin. Postanowienie, które budzi Państwa zastrzeżenia, zostało więc wprost dopuszczone przez ustawę.

Jeśli zaś chodzi o kwestię konstytucyjnej równości wobec prawa, wskazać trzeba, że oceny, czy została ona naruszona, dokonuje się przez pryzmat okoliczności dotyczących całokształtu sytuacji prawnej poszczególnych podmiotów. Innymi słowy, różnicowanie konsekwencji prawnych względem poszczególnych jednostek jest dopuszczalne, gdy pozostaje w związku z relewantnymi ustawowymi przesłankami. W tym stanie faktycznym konsultacje mają zostać przeprowadzone jedynie z tymi mieszkańcami gminy, którzy zamieszkują obszar mający zostać włączony do gminy sąsiedniej, co znajduje uzasadnienie w brzmieniu wskazanego art. 4a ust. 2 u.s.g., a zatem nie narusza przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ