Postępowanie administracyjne

Sądy administracyjne

Gmina

Postępowanie podatkowe

Ogólne zasady

Samorząd terytorialny

Decyzja administracyjna

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowo-administracyjne

Szkoda

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Strona 3 z 6

Projektowana ustawa nie obejmuje natomiast pracowników zatrudnionych w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, kancelarii Prezydenta RP, Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Krajowym Biurze Wyborczym, Biurze Rzecznika Interesu Publicznego i Instytucie Pamięci Narodowej. Z katalogu urzędników mogących ponosić odpowiedzialność wyłączono osoby będące członkami jednoosobowych i kolegialnych organów organizacji zawodowych, samorządowych i społecznych rozstrzygających w drodze decyzji administracyjnej indywidualne sprawy administracyjne, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego, lub podejmujących uchwały będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej.

W jaki sposób urzędnik może się narazić na odpowiedzialność odszkodowawczą?

Jako "szkodliwe" działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego projekt wymienia:

  • wydanie rozstrzygnięcia administracyjnego z rażącym naruszeniem prawa;

  • powstrzymanie się z rażącym naruszeniem prawa od wydania rozstrzygnięcia administracyjnego;

  • wydanie polecenia wskazującego rozstrzygnięcie lub ocenę stanu faktycznego lub interpretację przepisów prawa, o ile to polecenie zostało uwzględnione w treści rozstrzygnięcia wydanego z rażącym naruszeniem prawa;

  • nakłonienie innego funkcjonariusza publicznego do wydania określonego rozstrzygnięcia administracyjnego, które w sposób rażący narusza prawo lub do powstrzymania się z rażącym naruszeniem prawa od wydania takiego rozstrzygnięcia, chociażby nakłaniający działał w tym zakresie bez należytego uprawnienia albo z przekroczeniem granic uprawnienia;

  • głosowanie przez funkcjonariusza publicznego będącego członkiem kolegialnego organu administracji za uchwałą tegoż organu administracji stanowiącą podstawę do wydania decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa;

  • wydanie rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 106 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, z rażącym naruszeniem prawa; przepis ten stanowi, iż jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ;

  • niewydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 106 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, z rażącym naruszeniem prawa;

  • akceptacji treści rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie administracyjnej i wydanego z rażącym naruszeniem prawa;

  • przygotowaniu treści rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie administracyjnej wydanego z rażącym naruszeniem prawa.

Jak ma przebiegać wewnątrzadministracyjne postępowanie wyjaśniające przyczyny wydania decyzji z naruszeniem prawa?

W przypadku uchylenia, stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji wydanej przez organ administracji, organ wyższego stopnia nad organem, który wydał taką decyzję, lub też jeśli nie ma takiego organu, organ który wydał taką decyzję, wszczynać ma wewnątrzadministracyjne postępowanie wyjaśniające przyczyny wydania decyzji z naruszeniem prawa. Na organ administracji zobowiązany do wszczęcia wewnątrzadministracyjnego postępowania wyjaśniającego nałożony zostanie obowiązek wszczynania postępowania w terminie 7 dni od daty doręczenia mu decyzji albo wyroku sądu administracyjnego zawierających ww. rozstrzygnięcie.

Wszczynając takie postępowanie organ wyznaczy pracownika organu administracji prowadzącego postępowanie wyjaśniające oraz termin, w którym ma być ono zakończone, nie dłuższy jednak niż 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać wyznaczony dłuższy termin, nie przekraczający jednak 45 dni.

Według projektu do prowadzenia wewnątrzadministracyjnego postępowania wyjaśniającego nie może być wyznaczony pracownik organu administracji podlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu administracyjnym, w którym wydano z naruszeniem prawa decyzję administracyjną, ani też osoba, co do której jest prawdopodobne, że mogła być zaangażowana w proces wydania zakwestionowanej decyzji.

Celem wewnątrzadministracyjnego postępowania wyjaśniającego będzie ustalenie przyczyn wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa. Ustalenie takie ma być dokonywane w formie pisemnego sprawozdania przekazywanego organowi administracji zobowiązenemu do przeprowadzenia postępowania, z aktami postępowania wyjaśniającego, o ile takie powstały w jego toku. Data przekazania pisemnego sprawozdania wyznaczy dzień zakończenia postępowania wyjaśniającego.

W razie ustalenia w toku wewnątrzadministracyjnego postępowania wyjaśniającego, że istnieją przesłanki do wszczęcia innego postępowania przewidzianego prawem w związku z wydaniem decyzji administracyjnej z naruszeniem przepisów prawa, osoba prowadząca postępowanie zawiadomi organ lub osobę uprawnioną do wszczęcia takiego postępowania.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 3 z 6)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Katarzyna Kurp, G

12.8.2011 15:19:34

Re: Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

czy pracownik socjalny ma prawo do rewizji pomieszczeń i schowków osoby pobierającej zasiłek z OPS podczas tzw. "wizyty", kwestionować zalecenia lekarskie odnośnie przyjmowanych leków?

maja

12.6.2011 12:1:8

Re: Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

chciałabym wiedzieć czy ta ustawa już obowiązuje, jeżeli tak to proszę o szczegóły.pozdrawiam

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY