Postępowanie administracyjne

Sądy administracyjne

Gmina

Postępowanie podatkowe

Ogólne zasady

Samorząd terytorialny

Decyzja administracyjna

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowo-administracyjne

Szkoda

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Strona 6 z 6

W razie zaś wyrządzenia szkody przez kilku funkcjonariuszy publicznych, każdy z nich ma ponosić odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się i stopnia winy. Jeśli nie będzie możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych funkcjonariuszy publicznych do powstania szkody, będą oni odpowiadali w częściach równych. W razie wyrządzenia szkody przez kilku funkcjonariuszy publicznych każdy z nich ma ponosić odpowiedzialność do kwoty 12 krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Jeżeli funkcjonariusz publiczny dopuścił się zachowań uzasadniających jego odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie z winy umyślnej, to będzie on odpowiadał za szkodę w pełnej wysokości. W razie umyślnego wyrządzenia szkody przez kilku funkcjonariuszy publicznych odpowiadają oni solidarnie.

Odpowiedzialność karna za naruszenie ustawy

Wykonywanie przepisów projektowanej ustawy gwarantowane jest przez przepisy karne. A mianowicie, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi z omaianej ustawy nie będzie wszczynał w terminie postępowania wyjaśniającego albo będzie prowadził je niezgodnie z przepisami ustawy, ma podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tą samą karą zagrożone ma być niepodawanie, wbrew obowiązkowi wynikającemu z projektowanych przepisów, informacji do publicznej wiadomości.

Inne postanowienia

Projekt przewiduje ponadto zmiany w innych istawach: w Kodeksie postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej i Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. M.in. organy administracji publicznej będą zobowiązane, w przypadku istnienia kilku możliwych wykładni tego samego przepisu, do stosowania takiej, która najpełniej będzie realizowała konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie. Ponadto, w toku postępowania organy administracji publicznej mają stać na straży praworządności, mając na względzie interes obywatela i słuszny interes społeczny.

Podstawa prawna:

  • Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa (sejmowy druk nr 504);

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.);

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zm.);

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r., Nr 153, poz. 1270, ze zm.);

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.);  

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353, ze zm.);

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Katarzyna Kurp, G

12.8.2011 15:19:34

Re: Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

czy pracownik socjalny ma prawo do rewizji pomieszczeń i schowków osoby pobierającej zasiłek z OPS podczas tzw. "wizyty", kwestionować zalecenia lekarskie odnośnie przyjmowanych leków?

maja

12.6.2011 12:1:8

Re: Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

chciałabym wiedzieć czy ta ustawa już obowiązuje, jeżeli tak to proszę o szczegóły.pozdrawiam

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY