Akta księgi wieczystej

Pytanie:

"Czy przepisy prawa precyzują co to są "akta księgi wieczystej"? "

Odpowiedź prawnika: Akta księgi wieczystej

Regulacje prawne nie posługują się takim pojęciem jak "akta księi wieczystej". Jednak ustawa o księach wieczystych i hipotece normuje "budowę" takiej księi. Tak więc księga wieczysta zawiera cztery działy, z których: 1) pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością, 2) drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, 3) trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek, 4) czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Natomiast księga wieczysta dla ograniczonego prawa rzeczowego zawiera cztery działy, z których: 1) pierwszy obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz oznaczenie nieruchomości, z którą jest związany, 2) drugi obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 3) trzeci jest przeznaczony na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek, 4) czwarty jest przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek. Nie można też mówić o "aktach ksiąg wieczystych" w rozumieniu teczki akt, gdyż księgi wieczyste mogą być prowadzone już także w formie elektronicznej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika