Awans zawodowy n-la mianowanego

Pytanie:

Jak przebiega nadanie statusu nauczyciela mianowanego.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Awans zawodowy n-la mianowanego

Zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela, dalej k.n., warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie określonych wymagań kwalifikacyjnych oraz odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela. W przypadku nauczyciela mianowanego konieczne jest również uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Zgodnie z art. 9c ust. 3 k.n. w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, po którego zakończeniu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji tego planu.

Zgodnie z art. 9c ust. 6 k.n. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia powyższego sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania w przedmiocie awansu zawodowego.

Z przedstawionego opisu wynika, że dyrektor naruszył 21 dniowy termin na wydanie oceny Pani sprawozdania. Jednakże z dalszego opisu wynika, że ocena została w końcu wydana we wrześniu, z którą z kolei Pani „nie zgadzała się i odmówiła podpisania”. Trudno zakwalifikować te i dalsze działania ze strony dyrektora jak i Pani. W sytuacji gdy nie była Pani zadowolona z oceny należało się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 9c ust. 9 k.n.). Wobec powyższego należałoby wyjaśnić na jakim obecnie etapie znajduje się postępowanie w sprawie Pani awansu. W naszej ocenie winna Pani przedstawić sprawę organowi wyższego stopnia nad dyrektorem szkoły, którym, zgodnie z art. 9b ust. 7 k.n. jest organ prowadzący szkołę.

Jeżeli chodzi o dalsze postępowanie, to należy zwrócić uwagę na treść art. 9b ust. 2 k.n., na mocy którego komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub organu, który wydaje decyzję w sprawie nadania nowego stopnia zawodowego. Organem tym w przypadku nauczyciela mianowanego jest organ nadzoru pedagogicznego. Wobec powyższego mogłaby Pani złożyć stosowny wniosek bezpośrednio do tego organu z zastrzeżeniem, że ocena sprawozdania jest u dyrektora. Jednakże należy zwrócić uwagę na treść par. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, na mocy którego do wniosku należy dołączyć m. in. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania. Wobec powyższego losy przedmiotowego wniosku są niepewne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: