Brak decyzji o stopniu uszczerbku na zdrowiu

Pytanie:

"W 2001 roku córka miała wypadek komunikacyjny w drodze z pracy do domu. ZUS w pierwszej decyzji odmówił wypłaty odszkodowania jednorazowego przyjmując wyłączną winę córki. Po odwołaniu się od decyzji ZUS-u, Sąd Rejonowy wydał orzeczenie uchylające decyzję ZUS-u, który nie zaskarżył wyroku. Tak więc, po rocznym boju, wypłacono córce odszkodowanie jednorazowe. Nie przedstawiono nam jakiejkolwiek dokumentacji i sposobu kalkulacji kwoty odszkodowania. Nie poinformowano nas o stopniu uszczerbku na zdrowiu przyjętego przez lekarza orzecznika. W tym czasie orzeczono rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na okres dwóch lat. W tej kwestii toczy się postępowanie przed Sądem Okręgowym. Czy w chwili obecnej istnieje możliwość odwołania się od decyzji przyznającej odszkodowanie jednorazowe (od wysokości odszkodowania)? Nadmieniam, że do tej pory nie otrzymaliśmy takiej decyzji ani żadnego pisma z ZUS-u w tej sprawie. "

Odpowiedź prawnika: Brak decyzji o stopniu uszczerbku na zdrowiu

Zasadą jest, że odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.

Jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu.

Powinna być zatem doręczona decyzja o wysokości świadczenia jednorazowego. Od daty jej doręczenia, jeśli strona nie zgadza się np. z wysokością świadczenia lub sposobem wyliczenia, może wnieść w ciągu miesiąca odwołanie od decyzji ZUS. Jeśli decyzji takiej jednak nie było, to odwołanie można wnieść w każdym czasie.

Jeśli decyzja była, ale jej nie doręczono, to należy żądać jej dostarczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika