Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Pytanie:

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe było wykonanie sprzedaży wewnątrzwspólnotowej WDT w dn. 19.04.2006 ze stawką 0 proc. VAT i nie podanie na fakturze WDT numeru VAT UE?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Wszelkie regulacje związane z transakcją wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów regulowane są na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.) Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy: przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (wewnątrzwspólnotowe przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel), rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zastrzeżeniem do tej regulacji (art. 13 ust. 6) jest, by dokonującym dostawy był podatnik wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97.

Wspomniany art. 97 ust. 1 stanowi, że podatnicy, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R wraz z załącznikiem VAT-R/UE o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. W ustępie 10 zaś wskazanego artykułu mowa jest, że podmioty, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie o zarejestrowaniu, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Z powyższych regulacji nie wynika wprost data, którą można uznać za dzień zarejestrowania podatnika. Niemniej bardzo szerokie jest orzecznictwo w tej sprawie i organy podatkowe zgodnie przyjmują, że za datę rejestracji dla celów podatku VAT, w tym również VAT UE przyjmuje się datę złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, bądź aktualizacyjnego.

Takie stanowisko wynika np. z informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydanej przez Izbę Skarbową w Gdańsku dnia 26 lipca 2004 r. o sygnaturze PI/005-902/04/CIP/01. We wskazanej sprawie podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy wystawienie faktury ze wskazaniem jego numeru NIP unijnego przed otrzymaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu jego jako podatnika VAT UE nie narusza prawa? We wskazanej informacji, izba orzekła: „(…) podatnicy o których w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R i załączniku do niego VAT-R/UE o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Z zapisu art. 97 ust. 4 ustawy wynika, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia. Na mocy art. 97 ust 9 ustawy Naczelnik potwierdza zarejestrowanie tego podmiotu jako podatnika VAT UE. Z powyższego wynika, że rejestracja następuje z chwilą złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Data podana w potwierdzeniu zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT UE (druk VAT-5 UE) powinna co do zasady pokrywać się z dniem , w którym podatnik faktycznie zostaje udostępniony dla systemu VIES , tj. z dniem rozpoczęcia aktywności w bazie podatników VAT UE, wykorzystywanej do potwierdzania numerów VAT dla zagranicznych biur CLO.

Nie można jednak kwestionować rozliczenia transakcji jako transakcji wewnątrzwspólnotowych, jeżeli podatnik przed jej dokonaniem złożył formularz VAT-R/UE, w którym zaznaczył , że będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowych transakcji i przed dniem złożenia deklaracji podatkowych został zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Powyższe jest uzasadnione w/w przepisem art. 97 ust 1 ustawy, który zobowiązuje podatnika do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych przed dniem wykonania takiej czynności. Z powyższego wynika, że rejestracja następuje z chwilą złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Data podana w potwierdzeniu zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT UE (druk VAT-5 UE) powinna co do zasady pokrywać się z dniem, w którym podatnik faktycznie zostaje udostępniony dla systemu VIES, tj. z dniem rozpoczęcia aktywności w bazie podatników VAT UE, wykorzystywanej do potwierdzania numerów VAT dla zagranicznych biur CLO”. Wobec powyższego zdaniem izby nie doszło do naruszenia prawa. Takie też stanowisko zostało potwierdzone wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów. Na wyjaśnienia te powoływał się też Urząd Skarbowy w Grudziądzu w informacji z dnia 29 grudnia 2004 r. o sygnaturze USI/443-179/04. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił: „Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów - Departament podatków Pośrednich nie należy kwestionować rozliczenia transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy, jeżeli podatnik przed jej dokonaniem złożył formularz VAT-R/UE, w którym zaznaczył, że będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej dostawy i przez złożeniem deklaracji został zarejestrowany jako podatnik VAT UE. (…) Należy stwierdzić, iż obowiązku wynikającego z art. 97 ust. 1 dopełnił podatnik w momencie złożenia zgłoszenia VAT-R z załącznikiem VAR R/UE.”

Mając powyższe na uwadze oraz kierując się racjonalnością należy stwierdzić, że brak potwierdzenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-5 UE o potwierdzeniu zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT UE, nie powinno ograniczać prawa do zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie. Podatnik swój obowiązek zgłoszeniowy zrealizował w terminie i zgodnie z przepisami ustawy: przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy. Potwierdzenie tego faktu należy do naczelnika urzędu skarbowego, często otrzymanie potwierdzenia przeciąga się w czasie, tak jak to miało miejsce w przypadku spółki. Niezasadne było by ograniczenie do skorzystania z prawa do zastosowania preferencyjnej stawki 0%, do momentu otrzymania potwierdzenia.

Moim zdaniem, w przedstawionej sprawie podatnik powinien, wystawiając fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowa dostawę, podać swój NIP bez przedrostka PL. Artykuł 97 ust. 1 wyraźnie bowiem stanowi, że podmioty, zarejestrowane (czyli te które złożyły stosowne zgłoszenie) jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie o zarejestrowaniu, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. Innymi słowy, można przyjąć, że podatnicy, którzy nie otrzymali potwierdzenia, powinni posługiwać się swoim NIP-em, a dodatkowo powinny umieć udokumentować, że niezbędne dokumenty w zakresie rejestracji podatnika jako VAT UE zostały już złożone. Ażeby bezwzględnie zostały spełnione wymogi wynikające z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. by na fakturze stwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę był podatny NIP UE dostawcy towarów, wydaje się, że wystawca faktury może w tym zakresie wystawić fakturę korygującą, w której wprowadzi nadany mu numer NIP UE. Generalnie korygowanie danych związanych z NIP-em powinno odbywać się za pomocą noty korygującej wystawianej przez odbiorcę towaru, niemniej brak jest jakichkolwiek ograniczeń by dane, które można korygować notą można też było skorygować za pomocą faktury korygującej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie numer ten określa się mianem „numeru unijnego”.  W poniższych punktach zostaną (...)

Jak rozliczyć VAT?

Jak rozliczyć VAT?

Przeczytaj, w jakim terminie złożyć deklarację VAT i jakie są stawki VAT. Sprawdź, jakie masz obwiązki w zakresie VAT, jeżeli dokonujesz transakcji wewnątrzwspólnotowych (z krajami Unii Europejskiej) i jak rozliczyć sprzedaż mieszaną. Rozliczenie miesięczne i kwartalne Podatnicy VAT, w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego, składają następujące pliki JPK: JPK_V7 (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. W tym artykule przedstawiono, co z nich wynika. Ogólne (...)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Czym są transakcje wewnątrzwspólnotowe? Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać do eksportu i importu towarów pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich UE. Warto przy tym zaznaczyć, że terminy "eksport" i "import" na gruncie (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Regulacje związane z dostawami i nabyciami towarów wzbudzają (...)

Ulga na złe długi tylko dla niektórych

Ulga na złe długi tylko dla niektórych

Podatnicy, którzy sądzili, że szybko i łatwo odzyskają VAT od transakcji, za które nie otrzymali zapłaty, powinni pozbyć się złudzeń. Niewielu uda się skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Do takiej konkluzji doszli uczestnicy ostatniego już spotkania z serii "Rozmowy o podatkach", zorganizowanego wczoraj przez "Rzeczpospolitą" i firmę Deloitte w Warszawie. W sumie było ich siedem, (...)

Karta podatkowa w 2018 roku

Karta podatkowa w 2018 roku

Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru (PIT-16), na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania (...)

0 proc. VAT dla darowizn sprzętu komputerowego dla szkół ponownie możliwe

0 proc. VAT dla darowizn sprzętu komputerowego dla szkół ponownie możliwe

Przywrócono możliwość objęcia sprzętu  „zerową” stawką VAT dotyczy laptopów i tabletów dla szkół. Preferencją zostały objęte kolejne rodzaje sprzętu, m.in. komputery stacjonarne, drukarki i urządzenia dla osób niewidomych. Preferencyjna stawka VAT obowiązuje od 1 września do wygaśnięcia pandemii COVID-19. Minister (...)

0% VAT dla darowizn komputerów przenośnych dla szkół

0% VAT dla darowizn komputerów przenośnych dla szkół

Laptopy i tablety dla szkół zostają objęte zerową stawką VAT. Minister finansów podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Preferencyjna stawka VAT obowiązuje do 30 czerwca 2020 r. ##baner## Skąd potrzeba przeferencji? - „Naszą intencją jest wsparcie szkół, uczelni i innych placówek oświatowych, które w czasie epidemii prowadzą (...)

Podatek VAT i podatek dochodowy a usługi edukacyjne - opinia prawna

Podatek VAT i podatek dochodowy a usługi edukacyjne - opinia prawna

Stan faktyczny   Zawarliśmy z niemiecką firmą umowę, na podstawie której miał być przeprowadzony egzamin dla naszych pracowników. Egzamin odbył sie w Polsce, na terenie naszego zakładu. Firma niemiecka wystawiła rachunek, na którym podatek wynosi 0%. Czy my, jako nabywca usługi (podaliśmy NIP UE) jesteśmy zobligowani do odprowadzenia podatku VAT  (art.27,28) oraz (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów i usług dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Co do zasady nie (...)

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

W jaki sposób można się zaszczepić przeciwko COVID-19? W jaki sposób można zapisać się na szczepienie? ##baner## Jak zapisujesz / rejestrujesz się na szczepienie? W tym celu możesz: zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989; skontaktować się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień; zapisać się , wysyłając (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu (brak odpowiedzialności majątkiem osobistym). Jak ją zarejestrować? Cechy (...)

Jak zarejestrować firmę przez bank?

Jak zarejestrować firmę przez bank?

Ponad tysiąc firm założonych przez bankowość elektroniczną Przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z bankami nowa usługa cieszy się dużym zainteresowaniem. Już ponad tysiąc przedsiębiorców skorzystało z możliwości rejestracji firmy za pomocą bankowości elektronicznej. Jest to pierwsze tego rodzaju rozwiązanie na polskim (...)

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Pieniądze w ramach bonu będą z jednej strony wakacyjnym wsparciem dla rodzin, a z drugiej – dla polskiej branży turystycznej. To 500 zł na każde dziecko przyznawane – tak jak w programie „Rodzina 500+” – niezależnie od dochodów. ##baner## Nowe przepisy Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przewiduje świadczenie w formie bonu turystycznego w wysokości (...)

Rejestracja w systemie e-TOLL

Rejestracja w systemie e-TOLL

Ministerstwo Finansów uruchomiło rejestrację w systemie e-TOLL oraz Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Rejestracja jest krótkim i intuicyjnym procesem, który można przeprowadzić całkowicie online. Kolejnym etapem wdrożenia nowego systemu, będzie uruchomienie w czerwcu br. poboru opłat w systemie e-TOLL.  ##baner## Internetowe Konto Klienta Udostępniono (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce. Tak, w związku (...)

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech z zerową stawką. Wiem, że sprzedając (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Podatnik VAT czynny otrzymał w danym miesiącu, w I kwartale roku podatkowego, zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, i w tym samym miesiącu wystawił z tego tytułu fakturę VAT. (...)

Stawka 0% a dostawa na rzecz osoby fizycznej z UE

Stawka 0% a dostawa na rzecz osoby fizycznej z UE

Czy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (do Szwecji) można wystawiać faktury VAT dla osób fizycznych ze stawką VAT 0%? Tylko jeśli osoba ta jest zarejestrowanym w Szwecji podatnikiem (...)

Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą przeznaczonych w miejscowym (...)

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Prawidłowe udokumentowanie transakcji WDT

Prawidłowe udokumentowanie transakcji WDT

Firma nasza sprzedaje do kontrahenta na Litwie towary handlowe z stawką podatku VAT 0%. Po dostarczeniu danego towaru za pośrednictwem spedycji kontahent litewski odsyła nam podbitą fakturę VAT, że (...)

Numer NIP-UE a faktura VAT

Numer NIP-UE a faktura VAT

Czy aby móc wystawić kontrahentowi unijnemu posiadającemu NIP-UE fakturę ze stawką "np", wystawiający fakturę musi być również w posiadaniu NIP-UE? Numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym (...)

Nadanie numeru VAT UE stowarzyszeniu

Nadanie numeru VAT UE stowarzyszeniu

Czy Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT musi zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym o nadanie numeru VAT UE. Chciałbym nadmienić, że Stowarzyszenie (...)

Rejestracja samochodu w Polsce

Rejestracja samochodu w Polsce

Miejscem mojego stałego zameldowania jest Warszawa. Od 1999 zamieszkuje jednak w Niemczech, gdzie zarejestrowane są moje samochody. Jeden z nich garażowany jest w Warszawie i korzystam z niego podczas (...)

Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy na poszczególnych biegach wynoszą (...)

Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?

Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?

Samochód przyjechał z Niemiec na tzw żółtych tablicach posiadających ubezpieczenie na tydzień od daty ich wydania. Zostanie zarejestrowany w Polsce dopiero za 2-3 tygodnie, właściciel auta doubezpieczył (...)

Baza forum dyskusyjnego a GIODO

Baza forum dyskusyjnego a GIODO

Jedna z osób, pisząca na administrowanym przeze mnie Forum sugeruje mi rejestrację bazy obsługującej Forum u GIODO. Nadmieniam, że rejestracja jest dobrowolna, korespondencja e-mail obsługiwana (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Jak z tym VAT -em, będzie drożej?

Jak z tym VAT -em, będzie drożej? Wchodzą w życie nowe stawki vat, co zdrożeje bardzo, a co tylko trochę? Bo wiadomo , że wszytko pójdzie w górę. Jak to będzie wyglądać? Na co 5 i 8 a na co (...)

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 !

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 ! Oto najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia: * stawka na chleb (z terminem ważności ponad 14 dni) 23 proc. -> 8 proc. od 1 kwietnia * stawka na ciastka (zależnie (...)

Brak sp. z o.o. w KRSie

Brak sp. z o.o. w KRSie Witam, Mam dość nietypowy problem... Mianowicie posiadam dane firmy, która nie widnieje w rejestrze KRS. W związku z tym odmówiłam im współpracy, zszokowana firma natychmiastowo (...)

VAT-UE a obowiązek składania JPK_VAT i kwestia przychodów

VAT-UE a obowiązek składania JPK_VAT i kwestia przychodów Witam, Osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - praktyka lekarska specjalistyczna. Główną działalnością jest praca (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa ???!!!!

Wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa ???!!!! Spółka dokonała importu towarów z Chin. Kontener wpłynął do Hamburha, tam został opłacony fracht i polska firma transportowa przywiozła go do (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

stawka vat transport

stawka vat transport Witam, chciałbym spytac czy koszt transportu dla transportu z zagranicy wystawiam z podatkiem 0 ? Najpierw otrzymuje fakture Vat od Firmy swiadczacej usługi transportowe ( jest to (...)

stawka vat

stawka vat Powiedzcie, czy zastosowanie 0%stawki vat na usługi dotyczące eksportu jest prawem ,czy obowiązkiem podatnika? Jeśli zastosuje 22%, to czy odbiorca faktury będzie mógł odliczyć ten vat?

Jaka wybrać działalność gospodarczą ?

Jaka wybrać działalność gospodarczą ? Witam Chce otworzyć firmę zajmującą się importem warzyw i owoców a także roślin oleistych i leczniczych z krajów wschodnich do Polski w celu odsprzedaży (...)

Lokata za granicą

Lokata za granicą Mam dwa obywatelstwa: białoruskie i polskie. Mieszkam na stałe w Polsce. Chciałbym założyć lokatę w jednym z białoruskich banków. Na Białorusi nie ma podatku na odsetki od (...)

NIP UE,a dotychczasowy NIP

NIP UE,a dotychczasowy NIP Witam, Czy pootrzymaniu NIPu UE dotychczasowy bedzie nieważny? Jak NIP UE jest skonstruowany (ile zawiera cyfr)? z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam (Monika) 152 PLN - zaplac (...)

czy mogę wystawić fakturę do czech za usługę bez nip ue?

czy mogę wystawić fakturę do czech za usługę bez nip ue? czy mogę wystawić fakturę do czech za usługę bez nip ue?

Podatek VAT UE

Podatek VAT UE Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w Polsce.posiada NIP VAT UE, ma możliwość wykonywania usług na rzecz osoby fizycznej na terenie Szwecji.Jakie dokumenty musi złożyć? (...)

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE Dzień dobry, chciałbym zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną która opierała by się na zakupie towarów z UE (nabycie (...)

Rejestracja.?

Rejestracja.? Co zrobić i jaki koszt byłby gdybym chciał się poruszać traktorem samoróbką który jedzie max 25 km/h po drogach bez łamania prawa..??

Rejestracja

Rejestracja Mam problem dotyczący rejestracji samochodu. Zakupiłem pojazd, a dowodem transakcji jest faktura VAT. (Robakkk) Mam problem dotyczący rejestracji samochodu. Zakupiłem pojazd, a dowodem (...)

Rejestracja firmy

Rejestracja firmy Czy istnieje obowiązek rejestracji firmy w KRS jeżeli zarejestrowana ją w gminie (chodzi o działalność prowadzoną przez osobę fizyczną) (joannamysona) Póki co jeszcze nie. gosiaw (...)

Porady prawne