Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

Pytanie:

Pół roku temu przekroczyłem prędkość i fotoradar zrobił mi zdjęcie. Teraz policja chce mnie ukarać mandatem za tamto wykroczenie. Po jakim okresie od wykroczenia policja może ukarać mandatem i czy może nałożyć punkty karne, bo wykroczenie było w zeszłym roku, a punkty niwelują się do końca 2008?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.2.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

Mandat karny Policjant może nałożyć jedynie, gdy:

  1. schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

  2. stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu

- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.

Porady prawne

Z powyższego wynika, że Policjant nie może nałożyć mandatu po upływie 30 dni od ujawnienia czynu. Jak wskazuje J. Lewiński: „Powszechnie przyjmuje się, że datą ujawnienia czynu zarejestrowanego przez fotoradar jest data „odczytania" zarejestrowanego obrazu. Będzie to więc data zbieżna z datą popełnienia wykroczenia albo późniejsza. Chodzi jednak o to, aby nie była ona zbyt odległa od daty zarejestrowania czynu" (tak: Lewiński Janusz, Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie V). Po tym czasie wniosek o ukaranie sprawcy może być skierowany do sądu.

Po upływie roku ustaje karalność wykroczenia (a więc po tym okresie również i sąd nie może nałożyć kary), chyba że w tym czasie wszczęto postępowanie - wtedy karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia (a nie wpisu), chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców „świeżo upieczonych kierowców"- 20 punktów.  Jak wskazał WSA w jednym z orzeczeń: "Stosownie do art. 130 ust.

1 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje do tej ewidencji. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu wpisane punkty usuwa się z ewidencji po upływie 1 roku od dnia naruszenia , chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie np. prawomocnego mandatu (przyjętego) przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty. Oznacza to, że po upływie roku od naruszenia przez kierowcę przepisów, w ewidencji nie może figurować ilość punktów za wykroczenie. Zasada ta jednak nie ma zastosowania do sytuacji gdy przed upływem roku kierowca ponownie naruszy zasady ruchu drogowego. W takiej sytuacji punkty wymienione za pierwsze z wyżej wymienionych wykroczeń nie podlegają usunięciu z ewidencji". Co do zasady do ewidencji wpisuje się punkty karne gdy zostanie nałożony mandat lub zostanie wydany prawomocny wyrok sądu. Jeżeli jednak Policja kieruje wniosek o ukaranie do sądu, może dokonać wpisu tymczasowego do ewidencji przed wydaniem prawomocnego wyroku. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym orzeczeniem.  Po uprawomocnieniu się wyroku, wpis tymczasowy zamienia się we wpis ostateczny. Warunkiem jednak figurowania wpisu jest to, by nie upłynął rok od popełnienia wykroczenia  Po upływie roku od dnia wykroczenia, punkty powinny zostać z ewidencji usunięte (chyba, że zachodzą przypadki uniemożliwiające wykreślenie, wskazane powyżej). 

Z powyższego wynika, ze jeżeli od dnia popełnienia przez Pana wykroczenia upłynęło pół roku, Policja nie może ukarać Pana mandatem. Może jednak skierować wniosek o ukaranie do sądu. Kierując wniosek do sądu, może Panu wpisać tymczasowo punkty karne. Zakładając, że za popełnione wykroczenia w tym okresie nie otrzymał Pan punktów karnych przekraczających liczbę 24 (lub 20) to jeżeli przed upływem roku od dnia wykroczenia zostanie wydany wyrok i uprawomocni on się, punkty zamienią się w punkty ostateczne. Będą one jednak widnieć w ewidencji do momentu upływu roku od dnia wykroczenia, chyba, że nie będą one mogły być wykreślone z powodu popełnienia przez Pana wykroczeń przekraczających wskazaną  wyżej  ilość punktów karnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Zobacz jak walczyć o swoje prawa na nowych zasadach. Od jutra będzie łatwiej poskarżyć się na zbyt długie załatwianie spraw. Teraz droga do ukarania urzędów, które nie chcą zająć się naszą sprawą lub przeciągają jej załatwienie, jest skomplikowana i długotrwała. Jeżeli (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

Wzmocnić przejrzystość państwa Minister Mariusz Kamiński i minister Maciej Wąsik zaprezentowali w projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. (...)

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

W Polsce na sto wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego - wynika z raportu Najwyższej izby (...)

Straż Graniczna też da mandat za szybką jazdę

Straż Graniczna też da mandat za szybką jazdę

Ukarze również za picie piwa w parku, niszczenie znaków drogowych czy jazdę autem bez dowodu rejestracyjnego. Po co dawać nowe uprawnienia mandatowe Straży Granicznej? Ponieważ służby te działają już nie tylko na terenach przygranicznych, lecz coraz bardziej angażują się w (...)

Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy? Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy, (...)

14 Raport Komisji Europejskiej

14 Raport Komisji Europejskiej

Więcej komórek i niższe ceny. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej sektor telekomunikacji w UE nie odczuwa skutków kryzysu. Komentarz Prezesa UKE do opublikowanych informacji w kontekście Polski.    Komunikat Komisji Europejskiej:Bruksela, dnia 25 marca 2009 r.Więcej komórek i niższe (...)

Nowe zasady przyznawania punktów karnych od 2013 roku

Nowe zasady przyznawania punktów karnych od 2013 roku

Jeśli dostaniesz punkty przed zmianami ... Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym (kodeks drogowy), jakie wchodzą w życie w 2013 roku obejmą także zasady przyznawania punktów karnych. Aktualnie po roku od ukarania mandatem punkty są usuwane, chyba że kierowca zbierze ich więcej niż 24. (...)

Recykling pojazdów. Koniec z opłatą za sprowadzony samochód?

Recykling pojazdów. Koniec z opłatą za sprowadzony samochód?

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedłożony przez ministra środowiska. Zakłada on m.in. zniesienie opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, za każdy używany pojazd sprowadzany do Polski. Zgodnie z projektem ustawy, (...)

Ociąganie się z wykonaniem obowiązków państwa członkowskiego UE może drogo kosztować...

Ociąganie się z wykonaniem obowiązków państwa członkowskiego UE może drogo kosztować...

W 2004 r., wskutek skargi Komisji, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł (sprawa C-419/03), iż nie dokonując transpozycji do prawa wewnętrznego, najpóźniej do dnia 17 października 2002 r., dyrektywy w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych (...)

Europosłowi nie można kneblować ust

Europosłowi nie można kneblować ust

Sąd Unii Europejskiej 31 maja 2018 r. ogłosił wyrok w sprawach połączonych T-770/16 i T-352/17 - Janusz Korwin-Mikke przeciwko Parlamentowi. Sąd stwierdził w nim nieważność decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego nakładających sankcje na europosła Korwina-Mikkego z powodu jego wypowiedzi (...)

Koniec bezkarności na drogach osiedlowych

Koniec bezkarności na drogach osiedlowych

Od jutra na osiedlach można wyznaczać strefy ruchu. Złamanie tam przepisów zawsze skończy się mandatem – zarówno dla kierowców, jak i rowerzystów. Teraz można ukarać kierowcę auta na drodze wewnętrznej tylko wtedy, gdy nie będzie przestrzegał znaków (...)

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Funkcjonariusz ukarze za agitację wyborczą, łamanie zakazów w parkach kulturowych, a nawet za kopanie dziur w ziemi. Resort spraw wewnętrznych i administracji rozszerza katalog wykroczeń, za które strażnicy mogą nakładać mandaty. Odpowiednie rozporządzenie jest już przygotowane. (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego (...)

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

Jakie ograniczenia kontroli działalności gospodarczej obowiązują? Znaczące zmiany w zakresie kontroli weszły w życie już 1 stycznia 2017 r. na skutek ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (tzw. ustawy deregulacyjnej) z pakietu „100 (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyegzekwowania tych (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi (...)

Straż miejska wlepi mandat palaczom

Straż miejska wlepi mandat palaczom

Nie tylko policjanci i inspektorzy sanepidu, lecz również gminni strażnicy będą mogli ukarać mandatem osobę, która złamie zakaz palenia w miejscach publicznych. Rozporządzenie dające strażnikom takie prawo zostało właśnie podpisane przez szefa MSWiA. Resort chce, aby nowe przepisy (...)

Nakaz rozbiórki a kara grzywny

Nakaz rozbiórki a kara grzywny

    Niezastosowanie się do nakazu rozbiórki niesie za sobą konsekwencje zarówno w dziedzinie prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Dalsze niepodporządkowanie się nakazom doprowadzić zaś może nawet do postępowania sądowego. Czego może dotyczyć nakaz rozbiórki? Sprawy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przyznanie punktów karnych po ukaraniu mandatem

Przyznanie punktów karnych po ukaraniu mandatem

W warsztacie samochodowym jaki prowadzę posiadam samochód dla klienta serwisu. Samochód ten został sfotografowany przez foto-radar Straży Miejskiej z powodu przekroczenia prędkości. Otrzymałem pocztą wezwanie do uiszczenia mandatu i informację o przyznaniu mi punktów karnych, chyba że wskażę (...)

Fotoradar a Straż Miejska

Fotoradar a Straż Miejska

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił się popełnienia wykroczenia określonego w Art. 92 Kodeksu Wykroczeń w zw. z Rozporządzenia Ministrów (...)

Przekroczenie prędkości stwierdzone fotoradarem

Przekroczenie prędkości stwierdzone fotoradarem

Przekroczyłem prędkość o 5 km/h, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50km/h. Jeśli fotoradar zrobiłby mi zdjęcie w tym momencie to do ilu dni mam prawo czekać na wyjaśnienie wykroczenia, a jeśli zdjęcie przyjdzie po 30 dniach, jakie mam prawo potem? W taryfikatorze wykroczeń takie wykroczenie (...)

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Od jakiego momentu należy liczyć termin 30 dni, jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego na osobę przekraczającą prędkość, zarejestrowaną przez fotoradar? Termin 30 dni na ukaranie mandatem należy liczyć od ujawnienia czynu, a nie od popełnienia wykroczenia. Powszechnie (...)

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia 2005 roku (Dz.U. 2005 r. Nr 157, poz.1321). Czy są uprawnieni do składania wniosku do sądu o ukaranie (...)

Procedura ukarania mandatem karnym

Procedura ukarania mandatem karnym

Czy strażnik miejski może po 21.00 zapukać do drzwi obywatela w celu nałożenia mandatu? Czy obywatel ma obowiązek okazania dokumentu tożsamości w drzwiach swojego mieszkania? Czy mandat w wysokości 200 zł. jest współmierny do winy, jaką było nieumyślne pozostawienie psa bez nadzoru (pies (...)

Mandat za kolizję drogową

Mandat za kolizję drogową

Miałem wypadek drogowy bez żadnych ofiar. Po prostu wpadłem w poślizg i wpadłem do rowu. Nie wzywałem policji. Na pogotowiu o wypadku została powiadomiona policja. Sprawa została skierowana do Sądu Grodzkiego z wnioskiem o ukaranie. Policjant twierdził że mandat zostanie wystawiony zaocznie (...)

Nałożenie mandatu karnego bez kontaktu ze sprawcą wykroczenia

Nałożenie mandatu karnego bez kontaktu ze sprawcą wykroczenia

Witam. Dostałem mandat za przekroczenie prędkości pomimo, że żaden policjant mnie nie zatrzymał. Czy taki mandat jest skuteczny? Otrzymał Pan do zapłaty mandat. Jest to tzw. mandat zaoczny, tj. mandat stosowany w sytuacji, gdy nakładający grzywnę nie ma kontaktu ze sprawcą wykroczenia. (...)

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Czy grzywna nałożona przez strażnika miejskiego, od której strona się odwołuje i przegrywa w sądzie jest nadal grzywną nałożoną przez strażnika miejskiego - czy już w tym przypadku - przez sąd? Od mandatu karnego nałożonego przez strażnika miejskiego nie służy odwołanie, ale (zgodnie (...)

Mandat karny a przepisy porządkowe

Mandat karny a przepisy porządkowe

5 czerwca 2006 r weszło w życie rozporządzenia MSWiA (Dz.U. 2006 r. Nr 94, poz. 653) w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej, nakazujące powiadamianie właściwej Placówki Straży Granicznej o zamiarze np. wędkowania na wodach granicznych (...)

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Dostałem od Straży Miejskiej zdjęcie z fotoradaru wraz z mandatem na kilka dni przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o niezgodności stosowania fotoradarów przez Straż Miejską. Po orzeczeniu Trybunału mandat nie został zapłacony - w myśl orzeczenia Trybunału. Kilka dni temu (...)

Odwołanie od prawomocnego mandatu

Odwołanie od prawomocnego mandatu

Uczennica liceum (już pełnoletnia) wchodzi szybkim krokiem na przejście dla pieszych na dwupasmowej jezdniowej (po dwa pasy dla każdego kierunku) na migającym zielonym świetle; w połowie jezdni światło zmienia się na czerwone; schodzi z jezdni zatrzymuje się na chodniku na wysepce (pasie rozdzielającym (...)

Ukaranie mandatem karnym a dalsze postępowanie karne

Ukaranie mandatem karnym a dalsze postępowanie karne

Witam. Spowodowałem mały wypadek drogowy, w którym jedna osoba doznała tylko lekkich obtarć. Zostałem ukarany mandatem. Czy w związku z tym mogą zostać przedstawione mi zarzuty popełnienia przestępstwa, jeśli osoba poszkodowana twierdzi, że badanie rentgenowskie wykazało poważniejsze obrażenia? (...)

Zdjęcie z fotoradaru-jak uniknąć kary?

Zdjęcie z fotoradaru-jak uniknąć kary?

Przedwczoraj otrzymałem zdjęcie z fotoradaru. Rzecz jasna chodzi o przekroczenie prędkości. Grozi mi mandat, oraz punkty karne. Mandat jeszcze mogę przyjąć, ale punktów karnych chciałbym uniknąć. Czy jest jakaś szansa na to żeby wywinąć się z kary? Czy mogę się powołać na to, że (...)

Zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Czy dopuszczalne jest stosowanie przez Policję do kierującego pojazdem, wobec którego już się uprawomocnił orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów, jednoczesne ukaranie mandatem karnym z art. 94 §1 k.w. i zarazem wszczęcie postępowania przygotowawczego z art. 244 k.k.? Art. 244 kodeksu (...)