Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa

Pytanie:

"Zamawiający w świetle PZP żąda od wykonawcy wykazania się zgodnie z SIWZ wykonaniem dwóch usług na 1mln zł. brutto. Wykonawca w chwili obecnej wykonuje dwie usługi na ponad 1 mln zł brutto u innego zamawiającego. Czy Zamawiający uzna świadczenie jakie Wykonawca wykonuje w chwili obecnej dla innego zamawiającego jeżeli ten potwierdzi, że do chwili obecnej jest ono wykonywane należycie?"

Odpowiedź prawnika: Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa

Stosownie do postanowień art. 7 p.z.p. zamawiający ma obowiązek przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców. Wymagania odnośnie dokumentów muszą być zatem określone jednakowo dla wszystkich wykonawców. Oznacza to, że jeżeli na podstawie art. 26 p.z.p. zamawiający wymaga złożenia określonych dokumentów, to musi tego zażądać od wszystkich wykonawców ubiegających się o dane zamówienie publiczne. Analogicznie od wszystkich wykonawców wymagany musi być identyczny zestaw dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków (por. Wojciech Kowalik – LexPolonica. Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis - LexPolonica ).

Następnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 25 p.z.p. zamawiający może żądać od wykonawców tylko takich oświadczeń i dokumentów, które zostały wcześniej wskazane w ogłoszeniu, specyfikacji lub zaproszeniu do składania ofert. Przepis powyższy skutkować będzie tym, iż zamawiający nie może zmieniać wymagań odnośnie dokumentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Zamawiający żądał dokumentów potwierdzających wykonane zamówienia, a więc już ukończone. Co prawda, to Zamawiający zobowiązany będzie dokonać oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, jednak w naszej ocenie wymagane będzie przedstawienie dokumentacji potwierdzającej już ukończone zamówienia – zgodnie z wymogami ujawnionymi w SIWZ.

Takie stanowisko zdaje się również potwierdzać par. 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w którym to stwierdzono, iż w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może żądać wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Z powyższego przepisu wynika, iż jedynie w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, Zamawiający będzie mógł żądać przedłożenia stosownych dokumentów odnośnie zamówień będących w trakcie realizacji. Ponadto wybór, jakie dokumenty należy przedłożyć pozostawiony został do wyboru Zamawiającego, który w SIWZ ustalił, iż w nieniejszej sytuacji wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających wartość zamówień już wykonanych, a nie będących w trakcie wykonywania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika