Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Pytanie:

Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem stron z dniem 16 lutego br. Zamierza podjąć współpracę na podstawie działalności gospodarczej z wcześniejszym pracodawcą, u którego był zatrudniony do 31.01.2012r. Czy jako osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą współpracującej z powyższym pracodawcą przysługują preferencyjne stawki ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Regulacje preferencyjnej stawki składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zawiera art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wskazany przepis stanowi:

„Art. 18a. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które: 

Porady prawne

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność; 

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej”

Dla odpowiedzi na zadane pytanie, kluczowe znaczenie ma przepis ust. 2 pkt 2 powołanego artykułu. Ustawodawca konstruując poszczególne przesłanki warunkujące możność skorzystania z takiej ulgi nie posługuje się pojęciem „poprzedni pracodawca” lecz wskazuje, iż z tego uprawnienia nie może skorzystać osoba, która wykonywać będzie działalność gospodarczą (w tym świadczyć usługi) na rzecz pracodawcy u którego ta osoba była zatrudniona w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Dlatego też w naszej ocenie w sytuacji określonej w pytaniu nie będzie możliwe skorzystanie z preferencyjnej stawki składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne