Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Pytanie:

Osoba prowadząca działalność w formie podatku liniowego, zajmująca się m.in. szkoleniami, nauką języka obcego, chce zakupić mieszkanie na kredyt pod najem - potraktować to jako inwestycję i czerpać z tego dodatkowe dochody. Czy w takiej sytuacji (zakup pod najem) osoba ta może rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o najem? Czy jeśli tak, to czy koszty remontu i dostosowywania mieszkania pod najem oraz odsetki od kredytu może zaliczyć do KUP? Czy jeśli nie, to czy musi rozliczać się z US oddzielnie z tytułu PIT-5L i najmu? Czy rozliczając się z US może w KUP uwzględnić jakieś koszty remontu, czy tylko opłaty za media? Czy w przepisach prawa jest gdzieś zapisane ułatwienie dla takich osob, które chcą najem traktować razem z działalnością gospodarczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Wynajmowanie lub wydzierżawianie przez podatnika na własny rachunek nieruchomości zarówno o charakterze niemieszkalnym, jak i mieszkalnym w celach zarobkowych jest traktowane co do zasady jako źródło przychodów wymienione w art. 10, ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako pobieranie pożytków cywilnych z rzeczy. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem lub dzierżawa jest przedmiotem tej działalności, to wówczas wynajmowanie lub wydzierżawienie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza (tak: pismo Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni, nr DG-DB/4111/415/340/48b/06). Przychody z najmu i dzierżawy będą kwalifikowane jako przychody z działalności, gdy dokonamy rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu i jednocześnie będą spełnione kryteria jej zorganizowania, tzn. zgłoszenie działalności do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego, ZUS itp. Przychodem z działalności gospodarczej są także przychody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, np. dzierżawa części lub całości przedsiębiorstwa, wynajem lokali i budynków należących do firmy lub innych składników majątku firmy będących np. środkiem trwałym w firmie. Jeżeli zaś nie zostaną spełnione powyższe kryteria, najem będzie stanowił odrębne źródło przychodów, które należy kwalifikować jako tzw. „najem prywatny”.

Porady prawne

Po rozszerzeniu działalności gospodarczej o najem nadal można opłacać podatek dochodowy według stawki 19 proc., tzw. podatek liniowy na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z tytułu wynajmu lokalu czy budynku gospodarczego podatek dochodowy z tego tytułu będzie odprowadzany według zasad ogólnych. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 (najem podnajem, dzierżawa), są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Skoro podatnik dokonał wyboru formy opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19 proc., na podstawie przepisu art. 14 ust. 2 pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika obligatoryjne zaliczenie przychodów osiągniętych z najmu do przychodów z działalności gospodarczej. W przypadku zaś kiedy przedmiot najmu nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, wówczas dochody opodatkowane mogą być według zasad ogólnych. Tym samym na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno najem, jak i działalność gospodarcza stanowią odrębne źródła przychodów wymienione w punktach 3 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jeżeli przychód z najmu jest przychodem z działalności gospodarczej, to przychód ten może być opodatkowany według zasad określonych w art. 30c wspomnianej wcześniej ustawy, jeżeli podatnicy dokonali wyboru opodatkowania podatkiem liniowym. Natomiast jeżeli przychód ten stanowi przychód z najmu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie z działalności gospodarczej, wówczas wykluczone jest opodatkowanie według stawki 19-procentowej tj. liniowy podatek. Tak wyjaśnił Urząd Skarbowy w Chojnicach w piśmie z 15 września 2005 r., nr DFP/415-29/05.

Jeśli więc, jeśli najem będzie rozloiczany w ramach działalności, to wydatki na remont i dostosowywanie mieszkania pod najem oraz skapitalizowane odsetki od kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że spełniają one warunki z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niewymienionych w art. 23 ust. 1.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Stan faktyczny   Zarejestrowana działalność w 2000 roku (PKD  7020Z i  7020). Wynajmowałem do listopada 2003 r. 2 lokale użytkowe. Jestem płatnikiem VAT. Aktualnie wynajmuję 1 użytkowy (95 m2). Drugi z uwagi na brak chętnych przeznaczyłem na lokal mieszkalny dla dziecka. W ubiegłym (...)

Społeczne agencje najmu

Społeczne agencje najmu

Od 23 lipca 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom będą mogły powstawać społeczne sgencje najmu – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody (...)

Projekt ustawy wprowadzającej model SAN przyjęty przez rząd

Projekt ustawy wprowadzającej model SAN przyjęty przez rząd

Rząd zwiększa dostępność mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach Rada Ministrów przyjęła propozycję nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do systemu (...)

Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? (porada nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? (porada nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalnością gospodarczą według prawa polskiego, jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, jeżeli jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Oznacza to, że działalność (...)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. (stan prawny do 01.01.2001)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. (stan prawny do 01.01.2001)

Działalnością gospodarczą według prawa polskiego, jest działalność wykonywana w celach zarobkowych i na własny rachunek osoby, która ją prowadzi. Oznacza to, że działalność gospodarcza zawsze skierowana jest na osiągnięcie zysku, a ten, kto ją wykonuje musi działać jako samodzielna (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele (...)

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą Społeczne Agencje Najmu

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą Społeczne Agencje Najmu

Większa dostępność mieszkań Sejm uchwalił nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. wprowadzenie do systemu prawa modelu społecznych agencji najmu (SAN). Dzięki pośrednictwu spółek gminnych (...)

SAN - większa dostępność mieszkań

SAN - większa dostępność mieszkań

W Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej model SAN W Sejmie odbyło się dzisiaj pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do systemu prawa (...)

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

  Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia (...)

Podatnicy

Podatnicy

Szczególny charakter podatku VAT przejawia się między innymi w tym, iż opodatkowaniu podlegają wskazane przepisami czynności pod warunkiem, że są wykonywane przez podatników. W konsekwencji - z dwojga takich samych czynności wykonywanych przez podatnika i niepodatnika opodatkowaniu (...)

Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010

Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010

Jaka działalność podlega opodatkowaniu VAT? Nie zawsze od sprzedaży nieruchomości trzeba płacić VAT. Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Wynajmujesz pokoje letnikom, musisz płacić wyższy podatek

Wynajmujesz pokoje letnikom, musisz płacić wyższy podatek

Wynajmowanie pokoi turystom wiąże się z obowiązkiem w zakresie podatku od nieruchomości. Budynki, budowle i grunty związane z działalnością gospodarczą są bowiem opodatkowane tym podatkiem. Na pewne preferencje mogą liczyć jedynie prowadzący działalność na niewielką skalę.Rzeczpospolita, (...)

Komorowski podpisał pierwsze ustawy

Komorowski podpisał pierwsze ustawy

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprawuje obowiązki głowy państwa, podpisał pięć ustaw, m.in. o Trybunale Stanu oraz dokument wprowadzający tzw. złote weto ministra skarbu. Nowelizacja ustawy o Trybunale Stanu przewiduje wprowadzenie (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Polski Ład dla rodzin

Polski Ład dla rodzin

Wielka reforma społeczno-gospodarcza, w której centrum stawiamy rodzinę – tak o zaprezentowanym w sobotę Polskim Ładzie mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Znalazły się w nim prorodzinne rozwiązania z wielu obszarów, to m.in. polityka mieszkaniowa, (...)

Nowe prawo telekomunikacyjne

Nowe prawo telekomunikacyjne

  Działalność telekomunikacyjna działalnością regulowaną Ustawa przyjmuje, iż działalność telekomunikacyjna, jako działalność gospodarcza jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że do jej podjęcia konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (...)

Uregulowanie zaległości alimentacyjnych wobec dzieci poprzez przeniesienie własności mieszkania - opinia prawna

Uregulowanie zaległości alimentacyjnych wobec dzieci poprzez przeniesienie własności mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku 1995 jest rozwiedziony, posiadam 2 dzieci z tego związku. W między czasie ożeniłem się ponownie i mam jedna córkę. Od roku 1995 posiadam wyłącznie austriackie obywatelstwo. W trakcie rozwodu zostały uregulowane sprawy płacenia przeze mnie alimentów (500 zł miesięcznie). (...)

Nabycie lokalu w drodze spadkobrania a obowiązek zwrotu bonifikaty

Nabycie lokalu w drodze spadkobrania a obowiązek zwrotu bonifikaty

Stan FaktycznyPod koniec 2005 roku zmarła moja matka. Spadek po matce obejmował mieszkanie własnościowe, poza nim matka nie miała znaczącego majątku. Rok po śmierci mamy jako jedyny spadkobierca po mamie i właściciel mieszkania sprzedałem je (styczeń 2007 roku) a uzyskane w niniejszy sposób (...)

Ustawa chroniąca odbiorców prądu gotowa

Ustawa chroniąca odbiorców prądu gotowa

Prezydent Andrzej Duda 14 października 2022 r. podpisał ustawę o ochronie odbiorców energii elektrycznej, a 17 października została ona opublikowana. Nowe przepisy przełożą się na brak wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin. Nie zapłacą one wyższych rachunków (...)

Jak nie płacić podatku od wynajmu. Oto rozwiązania

Jak nie płacić podatku od wynajmu. Oto rozwiązania

Na gruncie ustawy o VAT, inaczej niż dla celów podatku dochodowego, wynajem stanowi działalność gospodarczą. W efekcie właściciel jest podatnikiem VAT. Może jednak skorzystać ze zwolnienia i VAT-u nie rozliczać. Dla celów podatku od towarów i usług odpłatne udostępnianie prywatnych nieruchomości (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wynajem mieszkań

Wynajem mieszkań

Małżeństwo posiada 2 mieszkania kupione wspólnie i 1 mieszkanie kupione przez żonę. Wszystkie 3 chce wynająć i z tego tytułu uzyskiwać przychody. Czy mogą wszystkie 3 mieszkania wynajmować (...)

Wynajem lokalu a zwolnienie podmiotowe z VAT

Wynajem lokalu a zwolnienie podmiotowe z VAT

Mam prywatny lokal użytkowy. Byłem VAT-owcem. Ponad półtora roku temu wyrejestrowałem działalność gospodarczą. Czy jeśli teraz chciałbym wynająć lokal firmie, muszę płacić od tego wynajmu (...)

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług. Jako przedmiot działalności nie mam wymienionego wynajmowania nieruchomości. Płacę podatek liniowy 19%. Jestem podatnikiem (...)

Działalność gospodarcza - najem.

Działalność gospodarcza - najem.

Wynajmuje kilka mieszkań na zasadach ogólnych.Czy w dowolnej chwili mogę najem lokali przekształcić w działalność gospodarczą ? Jest wiele definicji działalności gospodarczej w różnych (...)

Wynajmowanie prywatnych pokoi a ZUS

Wynajmowanie prywatnych pokoi a ZUS

Moi rodzice, obydwoje na emeryturze, posiadają dom w miejscowości uzdrowiskowej i wynajmują prywatne kwatery (cztery pokoje). Czy muszą w związku z tym zarejestrować działalność gospodarczą i (...)

Wynajem lokalu użytkowego a VAT

Wynajem lokalu użytkowego a VAT

PYTANIE PODATKOWE Czy wynajmując w kamienicy, która jest nieruchomością mieszkalną, część pomieszczeń na lokal sklepowy - pomieszczenia te należą do części wspólnej współwłaścicieli (...)

Sezonowy wynajem pokoi

Sezonowy wynajem pokoi

Moi rodzice, obydwoje na emeryturze, posiadają dom w miejscowości uzdrowiskowej i wynajmują prywatne kwatery (cztery pokoje). Czy muszą w związku z tym zarejestrować działalność gospodarczą i (...)

Czy Wspólnota Mieszkaniowa może prowadzićdziałalność gospodarczą

Czy Wspólnota Mieszkaniowa może prowadzićdziałalność gospodarczą

Istnieje Wspólnota Mieszkaniowa, zdecydowanie większa część właścicieli lokali kupiła swoje lokale z myślą o zainwestowaniu środków i uruchomieniu działalności wynajmowanie okazjonalne apartamentów (...)

Koszty działalności w domu

Koszty działalności w domu

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Siedziba mojej firmy-gabinetu mieści się w budynku starostwa powiatowego od którego pomieszczenie (...)

Wynajem pokoi studentom a podatek VAT

Wynajem pokoi studentom a podatek VAT

Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą i podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, nie ma w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej zgłoszonych usług wynajmu nieruchomości, (...)

Wynajem mieszkania a działalność gospodarcza

Wynajem mieszkania a działalność gospodarcza

Prowadzę działalność gospodarczą, płacę PIT według metody liniowej; moja małżonka nie uzyskuje dochodów; wspólnie z małżonką posiadamy mieszkanie, które chcielibyśmy wynajmować; mieszkanie (...)

Etat i strata z działalności gospodarczej

Etat i strata z działalności gospodarczej

Jestem zatrudniony na etat i rozliczam się wspólnie z żoną. Żona nie osiąga żadnego przychodu (jest na urlopie wychowawczym). Osiągamy przychód z wynajmu mieszkania - rozliczamy go stawką progresywną (...)

Zmiana przeznaczenia lokalu a podatki

Zmiana przeznaczenia lokalu a podatki

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, który chciałbym wynająć. Najemca chciałby prowadzić działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu. W jaki sposób mogą zmienić się obowiązki podatkowe (...)

Podatek VAT od sprzedaży mieszkania

Podatek VAT od sprzedaży mieszkania

Dana osoba jest właścicielem kilku nieruchomości (działek, mieszkań), które były nabywane forma oszczędności w ramach majątku prywatnego. Chciałaby część z nich spieniężyć. Czy jeśli (...)

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu

Wynajmuję mieszkanie osobie, która teraz chciałaby mojej zgody na prowadzenie działalności w lokalu mieszkalnym. Na pytanie dlaczego, uzyskałem następującą odpowiedź od wynajmującego: \"Dla (...)

FORUM PRAWNE

Co oznacza jeśli Najemca nie chcę wystawić fakturę imienną za wynajmowanie lokalu i jednocześnie

Co oznacza jeśli Najemca nie chcę wystawić fakturę imienną za wynajmowanie lokalu i jednocześnie Co oznacza jeśli Najemca nie chcę wystawić fakturę imienną za wynajmowanie lokalu i jednocześnie (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

OBOWIĄZKI I PRAWA LOKATORÓW?

OBOWIĄZKI I PRAWA LOKATORÓW? Witam.Niedawno zmieniłam mieszkanie, mieszkam teraz na pierwszym piętrze w starym budownictwie. Mam 3 dzieci. Chciałabym się dowiedzieć więcej na temat praw i obowiązków (...)

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć umowa najmu lokalu użytkowego została zawarta na czas określony, od daty do daty. Niestety nie zawiera zapisu o możliwości wypowiedzenia, czy i na (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

umowa najmu

umowa najmu Jestem głownym najemcą mieszkania tbs. Chcę kupić mieszkanie własnościowe dla siebie. W mieszkaniu jest zameldowany mój pełnoletni syn. Czy mogę wyprowadzając się zostawić go w (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Porady prawne