Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Pytanie:

W 1990 r. rodzice przepisali mnie i mojej siostrze (po 1/2) gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami. W 1995 r. siostra zmarła pozostawiając: męża ( mieszkając w Warszawie nie pracował w gospodarstwie i nie miał przygotowania rolniczego do prowadzenia gospodarstwa), 22 letnią córkę ( nie wiem czy w chwili śmierci siostry uczyła się, czy już pracowała, była już zamężna) oraz małoletniego wnuka ( syna drugiej nieżyjącej już w chwili śmierci siostry jej córki). W tym roku mija 14 lat od śmierci siostry, a sprawa zniesienia współwłasności gospodarstwa pozostaje nadal nierozstrzygnięta. Nie wiem czy była przeprowadzona sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po siostrze, nie wiem kto ewentualnie dziedziczy jej majątek pozostawiony w Warszawie (gdzie mieszkała w chwili śmierci), a kto gospodarstwo rolne. Nadmieniam, iż nie znam adresów zamieszkania w/w osób, oprócz adresu męża siostry, gdyż od 1995r nie utrzymujemy ze sobą kontaktów. W chwili obecnej ja mam 60 lat, jestem chora, a cały ciężar utrzymania gospodarstwa spoczywa na mnie. Przez te wszystkie lata to ja uprawiałam całe gospodarstwo (mieszkam w odległości 5 km od gospodarstwa, wszyscy zwracali się do mnie jak do właściciela całego gospodarstwa), płaciłam wszystkie podatki, ponosiłam obowiązkowe koszty ubezpieczenia gospodarstwa, dokonywałam na własny koszt wszelkich koniecznych remontów i napraw budynków. Chciałabym znieść współwłasność gospodarstwa np. poprzez sprzedaż gospodarstwa i podzielenie się uzyskaną kwotą ze spadkobiercami siostry, lecz nie wiem od czego mam zacząć. Nie mogę wnieść sprawy do sądu o zniesienie współwłasności bo nie wiem którzy spadkobiercy będą teraz współwłaścicielami zamiast siostry. Nie mam możliwości, aby dowiedzieć się od rodziny siostry, czy była przeprowadzona sprawa o stwierdzenie nabycia spadku i ewentualnie kiedy, aby sprawdzić to we właściwym sądzie. Czy ja, ze względu na to, iż w chwili śmierci siostry pracowałam w gospodarstwie (nie było to jednak moje jedyne źródło utrzymania, miałam też inne zatrudnienie) mogę ubiegać się i w jaki sposób rozpocząć sprawę o część spadku po siostrze (nie dysponuję żadnymi dokumentami typu jej akt zgonu, małżeństwa itp.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Sąd spadku wszczyna postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku tylko na wniosek (art. 1025 § 1 k.c.). Nie ma od tej zasady żadnych odstępstw, nie może to nastąpić z urzędu. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba mająca interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy. We wniosku należy wskazać osobę spadkodawcy, podając jego imię i nazwisko, datę zgonu i miejsce ostatniego zamieszkania. Nie jest natomiast konieczne, aby wnioskodawca określał udziały spadkowe oraz tytuł powołania, gdyż w tym zakresie sąd ma obowiązek orzec zgodnie z faktami i rzeczywistym stanem prawnym, niezależnie od treści zgłoszonych wniosków. Wnioskodawca powinien również wykazać swój interes prawny w żądaniu stwierdzenia nabycia spadku, chyba że ten interes jest oczywisty. 

Porady prawne

Sądem wyłącznie właściwym dla rozpoznania wniosku będzie, sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, (jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, to sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część). Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ograniczone żadnym terminem, nie ulega przedawnieniu ani w żadnych okolicznościach nie wygasa. 

Spadek został otwarty w 1995 r. więc w tej sytuacji znajdą zastosowanie szczególne przepisy dotyczące zasad dziedziczenia gospodarstw rolnych, które nie mają zastosowania dopiero do spadków otwartych po 14.02.2001 roku. Zatem majątek po zmarłej z wyłączeniem gospodarstwa rolnego przypada wg ustawy mężowi oraz córkom w częściach równych. Za zmarłą córkę wchodzi do dziedziczenia jej syn (wnuk spadkodawcy).

Odrębnie sąd rozważy kwestię dziedziczenia gospodarstw rolnego, o ile przekracza ono powierzchnię 1 ha (wtedy mają zastosowanie przepisy szczególne).


Wg tych zasad gospodarstwo dziedziczą spadkobiercy ustawowi, o ile tylko spełniają choćby jeden z warunków:
1) stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo 
2) mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo 
3) są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo 
4) są trwale niezdolni do pracy.

Jeżeli dzieci nie spełniają warunków to dziedziczyć może wnuk, jeśli spełnia je. Z podanego stanu faktycznego wynika, że na pewno spadkobiercą byłby małoletni wnuk, mąż natomiast, jeśli był np. trwale niezdolny do pracy i córka, jeśli uczyła się lub posiadała przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej (wykształcenie rolnicze). Wszystkie warunki oceniamy na moment otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Gdy warunków nikt nie spełniłby, następuje powrót do zasad ogólnych, dziedziczenie ustawowe (tu: małżonek, córka, wnuk po 1/3).

Po stwierdzeniu nabycia spadku gospodarstwo będzie współwłasnością w częściach ułamkowych spadkobierców siostry i Pani w połowie. Wtedy będzie możliwe złożenie wniosku o podział sądowy, o ile nie nastąpi on w drodze umowy. Podział może polegać na fizycznym podzieleniu, przyznaniu jednemu współwłaścicielowi i zobowiązanie go do spłat pozostałych (co w przypadku, gdy jeden je prowadzi jest pożądane ze względów gospodarczych) lub sprzedaż gospodarstwa i podział kwoty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  Stan faktyczny Na początku lat 90-tych moi rodzice darowali mi nieruchomości stanowiącą gospodarstwo rolne. W kacie notarialnym darowizny nie ma żadnych zapisów co do zachowku ani innych rozliczeń spadkowych dla dwóch moich młodszych braci. Moja matka zmarła w 1999 r., a (...)

Przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego niekonstytucyjne

Przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Trybunał orzekał w sprawie zgodności art. LV i art. LVIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Obecnie porządek dziedziczenia w odniesieniu do gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od dziedziczenia na zasadach ogólnych, gospodarstwo poczytuje się bowiem za integralną część spadku. Dawniej jednak gospodarstwo rolne wyłączane było z ogólnej masy spadkowej, w wyniku (...)

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Matka zmarła w roku 1978, dwa lata później ojciec. Ja (urodzony 1929 r.) aż do 1970 r. mieszkałem z rodzicami, wspólnie z nimi i żoną (żona od 1966 r.) pracując na roli i tworząc z nimi jedno gospodarstwo domowe. Moi (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji – sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej całości może bowiem przynieść niejednokrotnie większe wpływy niż (...)

Odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa

Odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa

Zakład ubezpieczeń nie może odmówić wypłaty odszkodowania z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa W dniu 20 czerwca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 114/16, podjął uchwałę następującej treści: Przepis art. (...)

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

W nomenklaturze unijnej gospodarstwo niskotowarowe to takie, którego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) wynosi od 2 ESU do 4 ESU. W Unii Europejskiej wielkość ekonomiczną każdego gospodarstwa określa się przy pomocy jednostek zwanych ESU. Kwota (...)

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  Jak uczy historia, Państwo zawsze starało się utrudniać obywatelom życie poprzez wprowadzanie wszelkiego rodzaju ograniczeń, koncesji, wprowadzając wymóg uzyskania zezwoleń i uzależniając dokonanie przez nas określonej czynności od szeregu elementów. Czasem było to podyktowane (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu (...)

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Z mocą obowiązującą od 11 listopada br. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Przyznawanie takich rent (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz (...)

Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do (...)

Dla kogo zasiłek rodzinny?

Dla kogo zasiłek rodzinny?

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi obecnie miesięcznie: 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do (...)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Stan faktyczny Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Brat pozostawał na gospodarstwie, które zostało mu notarialnie przepisane przez nie żyjącą już moją babcię, a jego matkę. Gospodarstwo miało ok. 4 ha, ale brat matki sprzedał już 1 ha ziemi na działki budowlane. Okazało (...)

Zachowek z gospodarstwa rolnego

Zachowek z gospodarstwa rolnego

Spadkodawca był właścicielem gospodarstwa rolnego. Miał dwoje dzieci, syna i córkę. W 1990 roku przekazał gospodarstwo w darowiźnie synowi. Ta darowizna wyczerpała cały spadek. Spadkodawca zmarł w 2004 roku. Po jego śmierci córka wystąpiła przeciwko bratu o zachowek. (...)

Warto mieć aktualną polisę OC!

Warto mieć aktualną polisę OC!

Rzecznik Finansowy przypomniał, że w związku ze wzrostem płacy minimalnej, od stycznia 2022 roku wzrosły kary za brak obowiązkowych ubezpieczeń. Większa opłata karna Z początkiem 2022 roku, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrosła również wysokość opłaty karnej za (...)

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Na jakich zasadach przysługują płatności bezpośrednie? Zgodnie z ustawą o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, przysługują płatności (...)

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia (...)

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

19 października 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która ma zastąpić ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników regulującą obecnie system ubezpieczenia społecznego dla rolników. Co pozostanie (...)

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Ustawa ta określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dziedziczenie i podział gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie i podział gospodarstwa rolnego

Zmarli - wujek i ciocia (siostra mojej mamy) nie mieli dzieci. Wujek nie miał rodzeństwa ani rodziców, natomiast ciocia miała jedynie 6 rodzeństwa. Czworo z nich umarło przed ciocią. Czy ten fakt (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Po zmarłym są spadkobiercami: żona, córka i syn. Masą spadkową jest gospodarstwo rolne 1,9h wraz z domem oraz 1/2 posiadłości z domem jako spadek ojca po rodzicach. Powyższa posiadłość, posiada (...)

Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

W 1993 r. zmarł spadkodawca, który pozostawił testament. Do dziedziczenia gospodarstwa powołał 3 dzieci, postępowanie spadkowe odbyło się 2001 r. Spadkobiercy nie pracowali w gospodarstwie i nie (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

W 1977 r. zmarła moja matka, która nie zostawiła testamentu na gospodarstwo rolne wraz zabudowaniem. W 2007 r. będzie 30 lat od zasiedzenia przeze mnie. Czy w roku 2007 będę mógł złożyć do sądu (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Ojciec gospodarz (posiadający gospodarstwo i własny dom) otrzymał w spadku po rodzicach połowę domu wraz z działką, która nie była już gospodarstwem w związku z przekazaniem ziemii na skarb (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Rodzice mojego teścia mieli gospodarstwo rolne. Na tzw. "gospodarce" pozostał jeden z 3 braci mojego teścia. Miał on z pierwszą żoną córkę. Po śmierci żony ponownie się ożenił. Z tą drugą (...)

Dziedziczenie a zasiedzenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie a zasiedzenie gospodarstwa rolnego

Moja babcia, która zmarła 32 lata temu, jest właścicielką gospodarstwa rolnego. Przez ten okres posiadaczem samoistnym była moja mama, która niedawno zmarła. Ani mama ,ani żadne z rodzeństwa (...)

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Mąż pracuje zawodowo. W 1995 r. zmarł mu ojciec. W 1996 r. zostało wydane przez sąd postanowienie stwierdzenia spadku, na mocy którego został współwłaścicielem wraz ze swoją matką i siostrą (...)

Podział gospodarstwa rolnego

Podział gospodarstwa rolnego

Jak najszybciej i najtaniej przeprowadzić postępowanie spadkowe w następującej sytuacji: spadek-gospodarstwo rolne pow. 1 ha, (tylko grunt), spadkobiercy - rodzice spadkodawcy (2), rodzeństwo 4 braci (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po roku 2001

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po roku 2001

Przedmiotem spadku jest gospodarstwo rolne (45ha) wraz z dwoma budynkami mieszkalnymi. Otwarcie spadku 09.12.2002 r. procedura -d ziedziczenie ustawowe. Sąd spadku zobowiązał wszystkich uczestników (...)

Stwierdzenie nabycia spadku-gospodarstwo rolne

Stwierdzenie nabycia spadku-gospodarstwo rolne

Czy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, należy złożyć dwa oddzielne wnioski: 1. O stwierdzenie nabycia spadku w przypadku gospodarstwa rolnego, 2. O stwierdzenie nabycia spadku, zzy też (...)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Rodzice już dawno zmarli. Najmłodszy brat uprawia moją część ziemi. Czy można wnieść wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (z ustawy) po zmarłych rodzicach, wymieniając tylko samego siebie? (...)

Dział gospodarstwa rolnego

Dział gospodarstwa rolnego

Po śmierci matki mojego męża jego rodzina przeprowadzila w sądzie dział spadku, na którym sędzina wykluczyła męża z dziedziczenia, ponieważ nie mieszka i nie pracuje w gospodarstwie rolnym teściów. (...)

Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi? Od dnia wejścia w życie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Jakiej muszę dokonać procedury by przepisać gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniem o obszarze 6,43 ha na siebie. W księdze wieczystej wpisany jest jako właściciel nieżyjący Teodor M., czyli mój (...)

FORUM PRAWNE

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego-spór

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego-spór Dziedziczenie gospodarstwa rolnego-spór Witam,posiadam sądowe postanowienie uprawomocnione o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze (mojej babci): Franciszek (...)

dziedziczenie gospodarstwa rolnego - pomóżcie

dziedziczenie gospodarstwa rolnego - pomóżcie Witam, mam taką sytuację: Moja teściowa wraz z dwójką rodzeństwa i matką odziedziczyła gospodarstwo rolne po dziadku. Odziedziczyła tylko w nazwie, (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego, a nieruchomości rolnej

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego, a nieruchomości rolnej Czy jest różnica w prawie do dziedziczenia w spadku gospodarstwa rolnego, a nieruchomości rolnej w świetle obowiązujących przepisów ( (...)

dziedziczenie gospodarstwa rolnego a ewentualna zaliczenie na poczet schedy spadkowej

dziedziczenie gospodarstwa rolnego a ewentualna zaliczenie na poczet schedy spadkowej Witam, proszę o komentarz do opisywanego stanu faktycznego. W 1983 zmarła spadkodawczyni pozostawiając także (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Poradźcie...

Poradźcie... Proszę o radę... Żyłam w chorym związku - nie będę się na ten temat rozpisywała, bo to już na szczęście przeszłość. We wrześniu 98 r. odeszłam od męża zabierając dziecko. (...)

dziedziczenie po ojcu nieruchomości, której współwłaścicielem jest macocha

dziedziczenie po ojcu nieruchomości, której współwłaścicielem jest macocha Witam, mój dziadek i jego druga żona byli współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. Nie mieli wspólnie dzieci, ale (...)

ODMOWA Z PZU

ODMOWA Z PZU Witam, Nie zgadzam się z decyzją ubezpieczyciela, który wydał decyzję odmowną wypłacie odszkodowania za wypadek. Był on wyrządzony przez psa(uderzenie samochodem-uszkodzony cały (...)

Dom w gospodarstwie rolnym

Dom w gospodarstwie rolnym Czy można wydzielić dom jako odrębną nieruchomość nie wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego (Puszkin) Według mnie tak! Nalezy wydzielić geodezyjnie grunt pod budynkiem (...)

Co zrobić? Jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego.

Co zrobić? Jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego. Jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego. Obecnym władajającym tego gospodarstwa jest spadkobierca współwłaściciela (jego (...)

Krus chce mi cofnac ubezpieczenie od 2006 roku!

Krus chce mi cofnac ubezpieczenie od 2006 roku! Obecnie KRUS prowadzi przeciwko mnie postepowanie wyjasniajace moja sytuacje i najprawdopodobniej zostane wylaczona z ubezpieczenia od 2006 roku. Sprawa (...)

Porady prawne