Egzamin kontrolny dla osób, którym wcześniej zatrzymano prawo jazdy

Pytanie:

Jak wygląda egzamin kontrolny dla osób, którym wcześniej zatrzymano prawo jazdy, przeprowadzany w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ruchu drogowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzamin kontrolny dla osób, którym wcześniej zatrzymano prawo jazdy

Egzamin państwowy składający się z egzaminu teoretycznego i praktycznego - przeprowadzany jest w stosunku do osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy. Egzamin teoretyczny obejmuje :

1) przepisy ruchu drogowego,

2) techniki kierowania i czynności kontrolno - obsługowych pojazdu,

3) zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

Egzamin teoretyczny przeprowadza się w sali egzaminacyjnej w formie testu:

1) komputerowego - przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu,

2) pisemnego, w przypadku:

a) ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie,

b) awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1,

c) posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1,

3) ustnego - jeżeli:

a) osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym, lub

b) posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1 i 2.

Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności:

1) przygotowania pojazdu do jazdy, umiejętności sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz umiejętności bezpiecznego panowania nad pojazdem, które wykonywane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

- w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1,

2) umiejętności wykonywania manewrów, które realizowane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania - w zakresie prawa jazdy pozostałych kategorii oraz pozwolenia,

3) umiejętności jazdy w ruchu drogowym, które realizowane jest na drogach publicznych - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia.

Naszym zdaniem przed przystąpieniem do powyższego egzaminu nie jest wymagane odbycie kursów przygotowawczych. Wskazuje na to systemowe ujęcie regulacji odnośnie egzaminu kontrolnego (par. 26 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: