Egzekucja alimentów mimo umorzenia

Pytanie:

W czerwcu 2004 roku nastąpił mój rozwód, zasądzono ode mnie alimenty w kwocie 400zl, z powodu ciężkiej sytuacji i po porozumieniu z żona, że zostawię im mieszkanie nie płaciłem ich. Jednak w listopadzie 2005 r żona oddala mnie do komornika za zaległe alimenty na kwotę 3600 zł. Nie wiem skąd taka kwota, bo powinna być wyższa około 7000 zł. Komornik ściągnął mi cześć zaległości, a w tym czasie żona w wyniku porozumienia ze mną wystąpiła z pismem o umorzenie. Dnia 31.12.2005 roku komornik postanowił na podstawie przepisu art. 825 pkt.1 kpc wszczęte przeciwko mnie postępowanie umorzyć, co do alimentów bieżących i zaległych, uzasadnił to tym, że postępowanie egzekucyjne umorzono wobec zapłacenia całej należności. Od 1.01.2006 alimenty opłacam systematycznie na bieżąco, nie mam żadnych zaległości. W 05.2007 r. znowu dostałem pismo o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie tego samego tytułu wykonawczego, co poprzednie, zasądzono mi kwotę 7000 zł + odsetki do 05.2007 1500 zł, w piśmie nie było napisane, za jaki okres są te zaległości, komornik znowu wszedł mi na wypłatę nie dając możliwości wyjaśnienia sytuacji. Złożyłem do sadu skargę na czynności komornicze, że nie dano mi sposobności wyjaśnić sytuacji, że nie wiadomo, za jaki okres ta należność, ze już przecież raz ściągnęli mi za to samo część należności i w związku z tym przynajmniej ta obecna kwota powinna być pomniejszona o to, co już zapłaciłem. Sąd wydał postanowienie o oddaleniu skargi, w uzasadnieniu jest napisane, że nie przedstawiłem komornikowi dokumentu, który wskazywałby, iż zaległość, której egzekucja dotyczy, została zaspokojona, dokumenty przedstawiłem, a z wniosku nie wynikało, za jaki okres jest egzekucja. Chciałbym jeszcze nadmienić, że kiedy chciałem zobaczyć dokumenty u komornika okazało się, że w teczce z moją sprawą nie ma pisma wierzycielki o umorzeniu, powiedzieli mi że jest w archiwum, nie chcieli wydać notki potwierdzającej, że tego dokumentu nie było w aktach. Czy mogę się odwołać od postanowienia sądu i jeśli tak to gdzie, w postanowieniu nie ma takiego pouczenia, poza tym nie było żadnej rozprawy? Czy kwota 7000 tys. nie powinna być pomniejszona o to, co już zapłaciłem? Co znaczy postanowienie o umorzeniu wobec zapłacenia całej należności, czy to oznacza że zapłaciłem i nie mogą tego ściągać jeszcze raz? Czy w związku z umorzeniem, a w chwili obecnej ponownym postanowieniem ściągnięcia należności, odsetki mogą być naliczane, mimo że było umorzenie sprawy? Czy mogę zaskarżyć małżonkę o wyłudzenie pieniędzy, jeśli tak to gdzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja alimentów mimo umorzenia

Jak informowaliśmy poprzednio, w odpowiedzi Alimenty i manipulowanie córką, była żona ma prawo podjąć na nowo umorzoną egzekucję. Zgodnie z art. 825 pkt. 1 kodeksu postępowania cywilnego organ egzekucyjny umorzy (czyli ma obowiązek umorzyć) postępowanie w całości lub części na wniosek wierzyciela. Jest to czynność procesowa i nie wywołuje ona skutków materialnoprawnych. W praktyce oznacza to, że wierzyciel może złożyć taki wniosek bez względu na to, czy uzgodnił to z dłużnikiem czy nie. Nie ma znaczenia czy taki wniosek jest następstwem ugody zawartej między wierzycielem i dłużnikiem czy wynika tylko z dobrej woli wierzyciela. Nawiasem mówiąc wobec powyższego pewne wątpliwości budzi uzasadnienie w postanowieniu o umorzeniu, iż następuje ono z powodu zapłacenia całej należności. Tym bardziej, iż jak pan twierdzi, komornik wyegzekwował tylko jej część. 

Porady prawne

Wierzyciel może w każdym czasie, aż do przedawnienia roszczenia, podjąć na nowo egzekucję także co do  tych wcześniejszych roszczeń alimentacyjnych. Proszę też pamiętać, iż każda na nowo wszczęta egzekucja przerywa trzyletni termin przedawnienia roszczenia o alimenty i termin ten zaczyna biec dopiero od zakończenia egzekucji (np. jej umorzenia).  

Kierując skargę do komornika jak się domyślamy oparł się Pan przede wszystkim na fakcie wcześniejszego umorzenia egzekucji, który nie ma tu znaczenia. Dokument, o jakim mowa w uzasadnieniu postanowienia sądu, to prawdopodobnie dokument, o którym mowa  w art. 822 kpc. Zgodnie z tym przepisem komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu. 

Co do zażalenia na postanowienia sądu wydane w postępowaniu egzekucyjnym, to przysługuje ono w wypadkach wskazanych w ustawie. W przypadku postanowienia wydanego na skutek wniesienia skargi na czynności komornika, zażalenie przysługuje tylko na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi z powodu wniesienia jej  po terminie albo nie uzupełnienia w terminie jej braków.

W opisywanym wypadku skarga została przez sąd oddalona i na to postanowienie nie przysługuje zażalenie.  

Z pewnością ponownie wszczęta egzekucja nie może dotyczyć należności ściągniętych przez komornika poprzednim razem. Proszę jednak pamiętać, że co do kwot nie zapłaconych nadal narastają odsetki. Z opisu sytuacji nie wynika jednoznacznie za jaki okres są ściągane alimenty. Być może była żona w postępując w nieuczciwy sposób wniosła też o egzekucję alimentów za okres od stycznia 2006, kiedy już regularnie Pan płacił. W tym wypadku wystarczające powinno być posłużenie się dowodem dokonania przelewu, a jeśli alimenty były płacone gotówką, pokwitowaniem wystawionym przez byłą żonę w chwili dokonania zapłaty przez pana do jej rąk. 

W opisywanym wypadku wydaje się, iż jedynym sposobem jest wniesienie powództwa przeciw egzekucyjnego i oparcie go, zgodnie z art. 840 pkt. 2 na zarzucie spełnienia części świadczenia. Można też, zależnie od tego czy i jakimi dowodami Pan dysponuje, podnieść w tym powództwie zarzut, iż była żona na podstawie ugody zawartej z Panem, zrzekła się roszczeń alimentacyjnych za 2004 czy 2005 rok w zamian za pozostawienie jej mieszkania bez spłat na Pana rzecz.  

Z opisu sytuacji, wobec jej niejasności, trudno też wyciągnąć wniosek o popełnieniu przez byłą żonę przestępstwa. Nie wskazano w pytaniu okoliczności, które świadczyłyby o wystąpieniu znamion przestępstwa oszustwa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już „nie ma ratunku”. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście jest to możliwe w ściśle określonych wypadkach, gdyż umorzenie tak zaawansowanego (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Wymuś na dłużniku wykonanie orzeczonej czynności, czyli egzekucja świadczeń niepieniężnych

Wymuś na dłużniku wykonanie orzeczonej czynności, czyli egzekucja świadczeń niepieniężnych

Jak przebiega egzekucja, gdy obowiązkiem dłużnika jest dokonanie określonej czynności? Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi może określać obowiązek wykonania przez dłużnika określonej czynności. Może nią być np. namalowanie określonego obrazu, wybudowanie budynku, wykonanie (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Utrata mocy nakazu zapłaty a opłata egzekucyjna

Utrata mocy nakazu zapłaty a opłata egzekucyjna

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach i egzekucji, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż (...)

Czy istnienie ważnego interesu podatnika zawsze jest przesłanką umorzenia zaległości podatkowej?

Czy istnienie ważnego interesu podatnika zawsze jest przesłanką umorzenia zaległości podatkowej?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi w kwestii umorzenia zaległości podatkowych. Prowadzący działalność gospodarczą podatnik zwrócił się do prezydenta miasta z wnioskiem o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za 2000 (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

Zgodnie z art. 823 k.p.c., postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Przepis ten - na podstawie art. 1086 § 5 zd. drugie (...)

Niezapłacona należność jako koszt uzyskania przychodu

Niezapłacona należność jako koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 16 ust.1  pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane (...)

Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

  Jakie są założenia nowej ustawy? Z dniem 1 października 2008 roku w życie weszły przepisy nowej ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która - po raz kolejny - zmienia zasady pomocy państwa dla osób, które mają trudności (...)

Kiedy wierzyciel nie ponosi opłaty egzekucyjnej w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Kiedy wierzyciel nie ponosi opłaty egzekucyjnej w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Art. 825 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli (...)

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Stan faktyczny Mój mąż płaci alimenty swojej dorosłej córce - studentce. Do października 2005 roku była to kwota 1000 złotych miesięcznie. Mąż od pewnego momentu nie był w stanie płacić pełnej kwoty, córka zgłosiła sprawę do komornika, a mąż wniósł (...)

Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

Skuteczniejsza egzekucja alimentów? - Projekt w przygotowaniu Elektroniczny przepływ informacji w sprawie dłużników alimentacyjnych między służbami i  instytucjami a komornikami sądowymi oraz sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych (...)

Więzienie za alimenty. Pomysły na poprawę ściągalności zaległych alimentów

Więzienie za alimenty. Pomysły na poprawę ściągalności zaległych alimentów

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka za zmianą prawa w kwestii ściągania alimentów. - Zwrócę się do premier Ewy Kopacz o powołanie Międzyresortowego Zespołu Ds. Alimentacyjnych. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy mogli doprowadzić do zmiany prawa w Polsce i poprawy (...)

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

500+ też dla samotnych rodziców Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Dowiedz (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (...)

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, który może zostać zastosowany w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, którego celem jest zapewnienie, aby treść orzeczenia zapadłego w konkretnej sprawie mogła zostać w przyszłości wykonana bez (...)

Podatek od alimentów. Kiedy trzeba zapłacić

Podatek od alimentów. Kiedy trzeba zapłacić

Aby alimenty dla dorosłej osoby nie stanowiły przychodu opodatkowanego PIT-em, muszą być zasądzone przez sąd, a ich wysokość nie może przekraczać 700 zł miesięcznie. Kwoty alimentów wpłaconych nieterminowo nie sumuje się do limitu. Alimenty wypłacane na dzieci nie podlegają opodatkowaniu (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans (...)

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

500+ też dla samotnych rodziców Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Dowiedz (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (...)

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, który może zostać zastosowany w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, którego celem jest zapewnienie, aby treść orzeczenia zapadłego w konkretnej sprawie mogła zostać w przyszłości wykonana bez (...)

Podatek od alimentów. Kiedy trzeba zapłacić

Podatek od alimentów. Kiedy trzeba zapłacić

Aby alimenty dla dorosłej osoby nie stanowiły przychodu opodatkowanego PIT-em, muszą być zasądzone przez sąd, a ich wysokość nie może przekraczać 700 zł miesięcznie. Kwoty alimentów wpłaconych nieterminowo nie sumuje się do limitu. Alimenty wypłacane na dzieci nie podlegają opodatkowaniu (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans (...)

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

Alimenty są to świadczenia należne od określonych członków rodziny osobom, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Przede wszystkim, obowiązek zapewnienia tej pomocy (w formie pieniężnej lub w naturze) spoczywa na najbliższej (...)

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

 Stan faktyczny  Ojciec mojego 7-letniego syna wyjechał z Polski ok. 5 miesięcy temu, prawdopodobnie ukrywa się przed wierzycielami. Chciałabym złożyć wniosek o przyznanie alimentów mojemu dziecku. Nie byliśmy nigdy małżeństwem. Czy mogę się starać o alimenty od dziadków (...)

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu reformy prawa rodzinnego. Rząd przyjął reformę prawa rodzinnego Rząd (...)

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Stan faktyczny Mój mąż płaci alimenty swojej dorosłej córce - studentce. Do października 2005 roku była to kwota 1000 złotych miesięcznie. Mąż od pewnego momentu nie był w stanie płacić pełnej kwoty, córka zgłosiła sprawę do komornika, a mąż wniósł (...)

500+ dla samotnych rodziców

500+ dla samotnych rodziców

Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+.  Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal jest to (...)

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

Fundusz alimentacyjny powstał by pomóc osobom, które nie mogą uzyskać alimentów od osób zobowiązanych (np. rodziców). Jeśli ojciec bądź matka, zobowiązani orzeczeniem sądu, nie płacą bądź nie są w stanie płacić alimentów, wypłacane są one z (...)

Nie wszystkie świadczenia to alimenty

Nie wszystkie świadczenia to alimenty

Żona miała zasądzone alimenty od męża na podstawie art. 27 k.r.o. Potem doszło między nimi do rozwodu, a była żona ponownie wyszła za mąż. Jej pierwszy mąż złożył pozew o ustalenie wygaśnięcia jego obowiązku alimentacyjnego od dnia, w którym uprawomocnił się wyrok rozwodowy. (...)

Reforma prawa rodzinnego

Reforma prawa rodzinnego

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin Alimenty natychmiastowe, rodzinne postępowanie informacyjne, ochrona najmłodszych przed przemocą, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami – to podstawowe założenia projektu reformy prawa rodzinnego przygotowanego przez Ministerstwo (...)

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych

    Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie (...)

Alimenty bez podatku. Sprawdź, kiedy jest to możliwe

Alimenty bez podatku. Sprawdź, kiedy jest to możliwe

Alimenty otrzymywane przez pełnoletnie dzieci od rodziców, w przypadku rozpadu ich małżeństwa, z zasady są zwolnione z podatku. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to obowiązuje tylko do chwili ukończenia przez dziecko 25 lat. Później od otrzymywanej kwoty alimentów należy odprowadzić (...)

Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka

Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka

3 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 13/16) w sprawie skargi konstytucyjnej B. K. dotyczącej odliczenia od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka w PIT. Wydatki na cele rehabilitacyjne dziecka i PIT a Konstytucja Trybunał (...)

Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

  Jakie są założenia nowej ustawy? Z dniem 1 października 2008 roku w życie weszły przepisy nowej ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która - po raz kolejny - zmienia zasady pomocy państwa dla osób, które mają trudności (...)

Dochodzenie zaległych alimentów

Dochodzenie zaległych alimentów

Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również uzyskać alimenty za okres wcześniejszy. W jakich przypadkach?  Przedawnienie roszczenia o (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

 Stan faktyczny  W 2001 roku wniosłem o rozwód (został orzeczony bez orzekania o winie). Ze względu na pełnoletniość córki w momencie orzekania rozwodu sprawa alimentów nie była rozpatrywana. Alimenty płaciłem dobrowolnie w wysokości 300 zł. Rok po rozwodzie (...)

Umowa alimentacyjna - opinia prawna

Umowa alimentacyjna - opinia prawna

Stan faktyczny Mój syn mieszka i pracuje w Anglii, a matka jego dziecka w Szkocji. Dzieckiem zajmuje się aktualnie babcia. Syn wpłaca za moim pośrednictwem na konto dobrowolnie alimenty na dziecko, gdyż nigdy nie było wniesionej sprawy w sądzie. Teraz chce, aby tę sprawę uregulować (...)

Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

Kto i na jakiej podstawie może żądać zmiany alimentów? Zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej "k.r.o."), w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Powyższa regulacja oznacza, że (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

W dniu 8 lipca 2010 otrzymałem od Komornika datowane 02.07.2010 zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na wniosek byłej żony na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienie SO w X oraz Postanowienie Sądu Apelacyjnego. Obydwa Postanowienia wydane zostały w 2003 roku i dotyczyły zabezpieczenia potrzeb (...)

Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Spółka w zeszłym roku miała zaległości w płatnościach do ZUS. W grudniu 2006 roku spółka dokonała spłaty swoich zobowiązań wraz z odsetkami - na podstawie wyliczeń pracowników ZUS. Potwierdzenie wpłat wraz z pismem zostało wysłane natychmiast do ZUS-u. W kwietniu 2007 roku spółka (...)

Alimenty w depozycie sądowym

Alimenty w depozycie sądowym

Spóźniłem się z zapłatą jednej kwoty alimentów. Eks małżonka natychmiast wystąpiła do komornika, który rozpoczął egzekucję z mojego wynagrodzenia. Natychmiast sam spłaciłem kwotę zaległych alimentów. Komornik odstąpił od egzekucji z wynagrodzenia, jednakże alimenty mam teraz płacić (...)

Roszczenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej

Roszczenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej

Przez pewien czas nie płaciłem alimentów zasądzonych na dziecko. Komornik z wniosku żony (wierzyciela) wszczął egzekucje. Następnie w zamian za zrzeczenie się władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, odstąpiła ona od egzekucji swojej części. Komornik umorzył postępowanie dotyczące alimentów (...)

Umorzenie postępowania egzkucyjnego

Umorzenie postępowania egzkucyjnego

Zgodnie z art. 823 kpc, postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności (...)

Alimenty płatne do rąk pełnoletniego dziecka

Alimenty płatne do rąk pełnoletniego dziecka

Moja sytuacja przedstawia się następująco. Od osiemnastu lat płacę alimenty na dziecko z poza małżeństwa, którego ojcostwo uznałem. Do sierpnia 2007 dziecko przebywało w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Od sierpnia 2007 do chwili obecnej przebywa i przebywać będzie do ukończenia 21 lat (...)

Umorzenie egzekucji alimentów

Umorzenie egzekucji alimentów

Od 10 lat płacę alimenty na moje dzieci, przebywające wraz z matką na stałe za granicą, za pośrednictwem komornika. Koszty komornicze stanowią dla mnie dodatkowe, comiesięczne obciążenie. Pomimo moich próśb kierowanych do byłej żony sytuacja taka trwa od lat. Czy istnieje jakaś inna możliwość (...)

Obniżenie alimentów z datą wsteczną i nadpłata

Obniżenie alimentów z datą wsteczną i nadpłata

Córka otrzymuje alimenty od ojca dziecka w wys. 900 zł, zgodnie z prawomocnym wyrokiem. Ojciec wystąpił o obniżenie alimentów do 500 zł. Sąd przyznał jedynie 760 zł z powodu zmiany warunków życia ojca. Wyrok jest prawomocny od czerwca br., ale zasądzony od lipca 2006 - gdyż od tego momentu, (...)

Zmiana sposobu ściągania alimentów

Zmiana sposobu ściągania alimentów

Od zeszłego roku (wrzesień) alimenty i zadłużenie na ich poczet ściągane są ze świadczenia emerytalnego zobowiązanego. W ZUS znajduje sie oryginał wyroku z klauzulą wykonalności. Chciałabym jednak zmienić sposób ściągania zadłużenia i zlecić sprawę komornikowi. Czy jest to możliwe? (...)

Koszty postępowania komorniczego po umorzeniu

Koszty postępowania komorniczego po umorzeniu

Bank nakazał egzekucję komorniczą kwoty 5000 zł. Po kilku dniach wysłał zawieszenie sprawy, a po 5 miesiącach nakazał umorzenie sprawy. Komornik mimo wszystko prowadził egzekucję, pobrał pieniądze i część z nich pozostawił sobie jako koszty. W obecnej chwili, po 2 miesiącach od umorzenia (...)

Opłaty komornicze w razie dobrowolnego świadczenia

Opłaty komornicze w razie dobrowolnego świadczenia

Nie zapłaciłem w terminie alimentów i żona oddała sprawę do komornika, ale ja już po 2 dniach zapłaciłem na konto i ona wycofała sprawę od komornika. Czy muszę ponosić z tego powodu jakieś opłaty na rzecz komornika, mimo że on nic nie zrobił w tej sprawie? Na skutek wycofania wniosku (...)

Wierzyciel posiadający zastaw a egzekucja

Wierzyciel posiadający zastaw a egzekucja

Proszę o wyjaśnienie punktu 4 art. 825 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, dotyczącego możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu (...)

Zawieszenie egzekucji pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zawieszenie egzekucji pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Czy jest możliwość zatrzymania egzekucji świadczeń, pobranych z funduszu alimentacyjnego? Jeśli chodzi o możliwość zatrzymania tej egzekucji, to kwestię tą reguluje art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, iż: W szczególnie uzasadnionych przypadkach (...)

Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych

Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych

Mój mąż zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko z pierwszego małżeństwa. Stara się to wypełniać rzetelnie , niestety około czterech lat temu przez okres 3 miesięcy wpłacał niższe niż zasądzone alimenty z powodu chwilowych kłopotów z pracą . Była żona złożyła od razu (...)

Opłata stosunkowa w przypadku umorzenia egzekucji

Opłata stosunkowa w przypadku umorzenia egzekucji

W listopadzie 2003 roku komornik wszczął wobec mnie z wniosku wierzyciela postępowanie egzekucyjne. Egzekucja, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, została skierowana do ruchomości i rachunków bankowych. Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego. W marcu 2004 komornik dokonał też zajęcia wierzytelności (...)