Elementy wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Pytanie:

Jakie wymogi powinien spełniać wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Elementy wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Art. 40. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 39, wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie.

2. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 1.

3. Do wniosku złożonego przez skazanego, jego obrońcę, prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego dołącza się zgodę osoby lub osób, o których mowa w art. 11 ust. 1. W przypadku wniosku składanego przez dyrektora zakładu karnego zgodę taką uzyskuje sąd penitencjarny orzekający w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

4. W przypadku złożenia wniosku o orzeczenie zakazu lub nałożenie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 3, do wniosku dołącza się zgodę osoby, której orzeczenie zakazu zbliżania się ma dotyczyć. 5. Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku. Podkreślenia więc wymaga konieczność zastosowania pisemnej formy wniosku. Uzasadnienie powinno zaś okoliczności będące przesłankami udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, tj. wniosek powinien przede wszystkim wskazywać na następujące okoliczności:

Porady prawne

a) kara pozbawienia wolności, którą skazany odbywa, nie przekracza roku,

b) skazany ma stałe miejsce zamieszkania,

c) została wyrażona zgoda osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym,

d) udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego, umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący,

e) szczególne względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym,

f) istnieje uzasadnione przekonanie organu wydającego zezwolenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Sąd będzie miał 14 dni na ustosunkowanie się do złożonego wniosku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne