Import towarów z Chin

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Zamówiłem towar u mojego dostawcy w Chinach. Towar został przywieziony przez firmę kurierską bezpośrednio do mojej firmy. Do paczki dostawca dołączył fakturę. Niestety dołączona faktura była błędna, o mniejszej wartości. W środku paczki znajdowała się odpowiednia faktura, jednakże w związku z fakturą, na której była niższa należność za towar, paczka przeszła odprawę celną zbiorową w Belgii. Nie mogę sprzedać towaru, gdyż nie jest on dopuszczony do obrotu. Posiadam oświadczenie dostawcy, w którym pisze, że się pomylił. Czy mogę wnioskować do urzędu celnego o naliczenie opłat celnych oraz o bezzwłoczne zwolnienie przesyłki i dopuszczenie towaru do obrotu? Proszę o przytoczenie odpowiednich przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

17.5.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Import towarów z Chin

Dział III Wspólnotowego Kodeksu Celnego zawiera postanowienia odnoszące się do towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty do czasu otrzymania przeznaczenia celnego (art. 37 - 57).

W wypadku towarów przywożonych drogą morską termin nadania towarowi przeznaczenia celnego wynosi 45 dni, a w pozostałych sytuacjach 20 dni. Organ celny może podjąć decyzję o skróceniu tego okresu lub jego przedłużeniu z tym, iż wydłużenie, zgodnie z art. 49 WKC, nie może być dłuższe niż faktycznie niezbędne w określonej sytuacji. Dopuszczenie do obrotu nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego. Wymaga ono zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również zastosowania opłat prawnie należnych. Zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu może zostać dokonane w sposób standardowy bądź z zastosowaniem procedury uproszczonej. Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć:

Porady prawne
  • fakturę, na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów,

  • deklarację wartości celnej zgłaszanych towarów,

  • dokumenty niezbędne dla zastosowania preferencji taryfowych lub każdego innego środka uchylającego przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do zgłaszanych towarów,

  • każdy inny dokument niezbędny dla zastosowania przepisów regulujących dopuszczenie zgłaszanych towarów do obrotu.

Organy celne mogą zażądać, przy składaniu zgłoszenia, przedłożenia dokumentu transportowego lub, w zależności od przypadku, dokumentów właściwych dla poprzednio zastosowanej procedury celnej.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 WKC, zgłaszający zobowiązany jest zawrzeć w zgłoszeniu „wszystkie elementy niezbędne do zastosowania przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary”. Na mocy natomiast art. 71 tego Kodeksu przepisy regulujące procedurę celną stosuje się na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu w razie niedokonania jego weryfikacji lub gdy weryfikacja ta nie pozwala na podważenie tych danych.

Według przepisów unijnych wartością celną przywożonych towarów jest wartość transakcyjna, tzn. cena faktycznie zapłacona lub należna za towary wtedy, jeżeli zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej (t.j. na eksport do Wspólnoty, por.  art. 29 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

Art. 65 WKC zezwala na jednostronne sprostowanie przez samego zgłaszającego zgłoszenia celnego do czasu dopuszczenia towaru do obrotu. Do tego bowiem czasu organy celne mogą łatwo zbadać prawidłowość sprostowania, dokonując fizycznej kontroli towarów. Ponadto sprostowanie następuje jeszcze przed ustaleniem przez te organy wysokości należności przywozowych. Przepist ten stanowi m.in., iż "po przyjęciu zgłoszenia przez organy celne zgłaszający może dokonać, na własne życzenie, sprostowania jednego lub kilku elementów zgłoszenia (...). Jednakże organy celne nie zezwalają na dokonanie jakiegokolwiek sprostowania, jeżeli odpowiedni wniosek został przedstawiony po tym jak organy te:

a) poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów, lub

b) stwierdziły nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu, lub

c) zwolniły towary."

Zgodnie z art. 23 Prawa celnego, zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub należności wywozowych. Jeżeli zaś organ celny stwierdzi, że zgłaszający w zgłoszeniu celnym zadeklarował nieprawidłowe dane, mogące mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę celną, wydaje decyzję, w której określa kwotę wynikającą z długu celnego lub rozstrzyga o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego. W tym przypadku organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego. Po zwolnieniu natomiast towaru organ celny może, z urzędu lub na wniosek, wydać postanowienie, w którym zmienia nieprawidłowe dane zawarte w zgłoszeniu celnym. Na postanowienie w sprawie zmiany służy zażalenie. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Czym są transakcje wewnątrzwspólnotowe? Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać do eksportu i importu towarów pomiędzy podmiotami z różnych (...)

Jak ustalić wartość celną?

Jak ustalić wartość celną?

Wspólnotowy Kodeks Celny a dawny polski Kodeks celny Polski Kodeks celny obowiązywał do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zastępujące go przepisy UE dotyczące m.in. wartości celnej są o wiele bardziej rozbudowane niż dawne polskie, co ułatwia ich stosowanie. Obok odpowiadających (...)

Zwolnienia od VAT

Zwolnienia od VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług i rozporządzenia wykonawcze bo niej przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe oraz różne zwolnienia przedmiotowe od podatku od towarów i usług (VAT). Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców Zgodnie z ustawą o podatku od towarów (...)

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – niezbędne elementy W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać: numer podatnika dokonującego dostawy (numer VAT-UE) oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, (...)

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje w obrocie krajowym  Ewidencja uproszczona dla podatników zwolnionych podmiotowo Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na niski obrót prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży. Podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż (...)

Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy wchodzą w życie również nowe przepisy wykonawcze, w tym przepisy dotyczące (...)

Większość krajów za zniesieniem ceł antydumpingowych na buty z Chin i Wietnamu

Większość krajów za zniesieniem ceł antydumpingowych na buty z Chin i Wietnamu

  Większość krajów członkowskich Unii Europejskiej opowiedziało się w środę (17 września br.) za zniesieniem obowiązujących od blisko dwóch lat ceł antydumpingowych na buty skórzane importowane z Chin i Wietnamu. Cła te miały chronić producentów unijnych.Polska, (...)

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem informatykiem. Nawiązałem kontakt z agentem z Wielkiej Brytanii, który chce podpisać ze mną kontrakt na wykonanie usługi informatycznej dla dużej firmy w Lionie. Nie mam z czymś takim żadnego doświadczenia. Jak do tego najlepiej podejść? Czy wykorzystać możliwości (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

Artykuł jest poświęcony VAT w handlu międzynarodowym – świadczeniu i nabyciu usług. Dowiedz się, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług. ##baner## Jak ustalić miejsce świadczenia usług? Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie (...)

Podrobiony miliard euro

Podrobiony miliard euro

W ubiegłym roku celnicy zatrzymali na granicach UE podrabiane towary za taką właśnie kwotę – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. Prawie jedną trzecią podróbek stanowiły papierosy. Statystyki wskazują, że najwięcej podrabianych towarów nadal napływa z Chin. - Służby celne (...)

Podatek VAT i podatek dochodowy a usługi edukacyjne - opinia prawna

Podatek VAT i podatek dochodowy a usługi edukacyjne - opinia prawna

Stan faktyczny   Zawarliśmy z niemiecką firmą umowę, na podstawie której miał być przeprowadzony egzamin dla naszych pracowników. Egzamin odbył sie w Polsce, na terenie naszego zakładu. Firma niemiecka wystawiła rachunek, na którym podatek wynosi 0%. Czy my, jako nabywca usługi (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Jakie są zasady ogólne (...)

Kradzież nie jest dostawą w VAT

Kradzież nie jest dostawą w VAT

14 lipca br. w sprawie firmy British American Tabacco i Newman Shipping & Agency Company przeciwko Belgii Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w trybie prejudycjalnym wyrok dotyczący interpretacji VI Dyrektywy VAT, w którym uznał, co następuje: 1) Kradzież towarów nie stanowi (...)

Będzie nowy termin zapłaty VAT od importu

Będzie nowy termin zapłaty VAT od importu

Dnia 1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów. Według niego ma obowiązywać inny niż określony w ustawie o VAT termin zapłaty podatku z tytułu importu towarów (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

Zwrot VAT w 25 dni zamiast po pół roku

Zwrot VAT w 25 dni zamiast po pół roku

Przedsiębiorca, który w danym miesiącu nie wykonał żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu musi czekać na zwrot VAT aż 180 dni. Czas ten można skrócić do 60 dni jeśli uzyska się np. gwarancję bankową na wnioskowany zwrot. Skuteczny przedsiębiorca może jednak odzyskać zwrot VAT (...)

Spotkania Szefów Ceł UE

Spotkania Szefów Ceł UE

Niedawno miały miejsce Spotkania Szefów Ceł UE w ramach Customs Policy Group UE oraz podczas inauguracji obchodów 40-lecia Unii Celnej UE.W pierwszych dniach lipca Szefowie Ceł krajów Unii Europejskiej spotkali się w Brukseli na posiedzeniu Customs Policy Group (CPG). Jest to (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my wyeksportowaliśmy na Ukrainę, a pozostałą część mamy rozliczyć jako import i zapłacić cło (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w Polsce; na granicy zapłaciliśmy cło, podatek VAT i otrzymaliśmy SAD. Na podstawie SAD-u rozliczyliśmy (...)

Import towaru z Chin przez Niemcy

Import towaru z Chin przez Niemcy

Dokonaliśmy importu towarów z Chin, który dotarł drogą morską do Hamburga. Następnie polska firma transportowo-spedycyjna odebrała kontener z Hamburga i dostarczyła do Warszawy do odprawy, wystawiając przy tym fakturę. Faktura zawiera pozycje: wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa (ze (...)

Wartość towarów z importu

Wartość towarów z importu

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my wyeksportowaliśmy na Ukrainę, a pozostałą część mamy rozliczyć jako import i zapłacić cło (...)

Pośrednik a cło

Pośrednik a cło

Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju agencji, która będzie odbierała płatności od klientów w Polsce i przekazywała pieniądze do Chin (po odliczeniu sobie prowizji). (...)

Przesyłka wartościowa z Kanady do Polski

Przesyłka wartościowa z Kanady do Polski

Kupiłem swojego czasu obiektyw do aparatu cyfrowego: AF-S Nikkor 28-70 mm f/2.0 d ED. Razem z innym sprzętem fotograficznym zabrałem obiektyw do USA. Przed powrotem do Polski, pożyczyłem obiektyw koledze. Umówiliśmy się, że kiedy będę go potrzebował, odeśle mi go jako "returned goods", czyli (...)

VAT przy imporcie towarów

VAT przy imporcie towarów

Firma dokonuje importu towarów. Czy podatek VAT przy imporcie nalicza się w identyczny sposób, jak przy zakupie (jako VAT należny), tzn. czy obie czynności różnią się w jakiś sposób formą opodatkowania? Przy dokonywaniu importu firma otrzymuje z urzędu celnego dokument SAD, lub też potwierdzenie (...)

Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także Szwajcaria, a nie Polska. Spółka jest przedsiębiorstwem krajowym bez zagranicznych udziałów. Otrzymaliśmy od dostawcy towaru (...)

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Polska firma sp z o.o. zakupiła samochód osobowy na aukcji w USA i stała sie jego właścicielem (faktura zakupu wystawiona przez amerykańską firmę). W przypadku sprzedaży tego auta innej polskiej firmie jeszcze przed przybyciem auta do Unii Europejskiej i dokonaniem czynności celnych, na której (...)

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Prowadzę działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Mój kontrahent nie zapłacił mi za wykonaną przeze mnie usługę i z tego tytułu posiadam wobec niego wierzytelność. Dokonałem cesji tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej (umowa cesji), wraz z wszelkimi prawami związanymi z tą wierzytelnością, (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza UE). Jaką deklarację w każdym z tych przypadków należy złożyć do Urzędu Skarbowego i w jakim (...)

Opodatkowanie dzierżawy urządzeń z Niemiec

Opodatkowanie dzierżawy urządzeń z Niemiec

Mam zamiar jako polski przedsiębiorca zawrzeć z niemieckim przedsiębiorcą umowę dzierżawy urządzenia do wykonywania testów sprawności działania pewnego wyrobu, po jego wytworzeniu przeze mnie. Urządzenie będzie sprowadzone z Niemiec na teren Polski. Czy taka dzierżawa objęta jest podatkiem (...)

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Mojemu synowi, przebywającemu w USA, zleciłem zakup dla mnie i za moje środki finansowe samochodu. Samochód został przez syna nadany statkiem, będę mógł go odebrać w porcie Bremerhaven w Niemczech. Niestety syn nieopatrznie wziął fakturę zakupu samochodu (Bill of Sale) i dowód własności (...)

Zakup samochodu za granicą

Zakup samochodu za granicą

Firma zakupuje za granicą samochód osobowy: 1. od osoby fizycznej, 2. od podatnika "VAT unia" (posiadającego NIP unijny) wg "FV marża". Czy prawidłowa jest sprzedaż na podstawie "FV marża" traktując jako cenę nabycia wartość z faktury zakupu + akcyza? Czy taki import obciążony jest VAT-em (...)

Cło i VAT przy wysyłce z USA

Cło i VAT przy wysyłce z USA

Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w przypadku wysyłki z USA jest cło (w jakiej wysokości) i czy będę musiał dopłacić VAT? Sprowadzenie towaru z kraju nienależącego (...)